Show simple item record

Works / compiled by Thesaurus Linguae Graecae

 
dc.contributor Brodersen, Kai
dc.contributor.author Appianus, of Alexandria
dc.date.accessioned 2018-07-27
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:49:16Z
dc.date.available 2019-07-04T09:49:16Z
dc.date.created 120-165
dc.identifier ota:0931
dc.identifier.citation http://purl.ox.ac.uk/ota/0931
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12024/0931
dc.description.abstract In Ancient Greek Title from University of Oxford Text Archive records Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Scriptorei Graeci Loeb classical library
dc.format.extent Text data 1.8 MB Contains markup characters
dc.format.medium Digital bitstream
dc.language Greek, Ancient (to 1453)
dc.language.iso grc
dc.publisher University of Oxford
dc.relation.ispartof Oxford Text Archive Core Collection
dc.rights Distributed by the University of Oxford under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
dc.rights.label PUB
dc.subject.lcsh Local Histories -- Egypt -- 1st century
dc.subject.lcsh Local Histories -- Egypt -- 2nd century
dc.subject.other Local Histories
dc.title Works / compiled by Thesaurus Linguae Graecae
dc.type Text
has.files yes
branding Oxford Text Archive
files.size 1824076
files.count 2

This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1.74 MB)

Icon
Name
appian-0931.txt
Size
1.73 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0551"b"001"c"Proem"y1 @*TH\N *(RWMAI+KH\N I(STORI/AN A)RXO/MENOS SUGGRA/FEIN A)NAG- KAI=ON H(GHSA/MHN PROTA/CAI TOU\S O(/ROUS, O(/SWN E)QNW=N A)/RXOUSI ~y *(RWMAI=OI. EI)SI\ DE\ OI(/DE: E)N ME\N TW=| W)KEANW=| *BRETTANW=N TOU= PLEI/ONOS ME/ROUS, DIA\ DE\ TW=N *(HRAKLEI/WN STHLW=N E)S TH/NDE TH\N QA/LASSAN E)SPLE/ONTI/ TE KAI\ E)PI\ TA\S AU)TA\S STH/LAS PERI- PLE/ONTI NH/SWN A)/RXOUSI PASW=N KAI\ H)PEI/RWN, O(/SAI KAQH/- ~y KOUSIN E)PI\ TH\N QA/LASSAN. W(=N EI)SIN E)N DECIA=| PRW=TOI *MAUROUSI/WN, O(/SOI PERI\ TH\N QA/LASSAN, O(/SA TE A)/LLA *LIBU/WN E)/QNH ME/XRI *KARXHDO/NOS KAI\ TOU/TWN U(/PERQE *NOMA/DES, OU(\S *(RWMAI=OI KALOU=SI *NOUMI/DAS KAI\ TH\N XW/RAN *NOUMIDI/AN, E(/TEROI DE\ *LI/BUES, O(/SOI PERIOIKOU=SI TA\S *SU/RTEIS ME/XRI *KURH/NHS, *KURH/NH TE AU)TH\ KAI\ *MARMARI/DAI KAI\ *)AMMW/NIOI KAI\ OI(\ TH\N *MA/REIAN LI/MNHN KATOIKOU=SI, KAI\ H( MEGA/LH PO/LIS, H(\N *)ALE/CANDROS E)/QHKE PRO\ *AI)GU/PTOU, *AI)/GUPTO/S TE AU)TH\ ME/XRI *AI)QIO/PWN TW=N E(W/|WN A)NA\ TO\N *NE . . .
Icon
Name
header0931.xml
Size
6.13 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file

Show simple item record