This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1.74 MB)

Icon
Name
appian-0931.txt
Size
1.73 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0551"b"001"c"Proem"y1 @*TH\N *(RWMAI+KH\N I(STORI/AN A)RXO/MENOS SUGGRA/FEIN A)NAG- KAI=ON H(GHSA/MHN PROTA/CAI TOU\S O(/ROUS, O(/SWN E)QNW=N A)/RXOUSI ~y *(RWMAI=OI. EI)SI\ DE\ OI(/DE: E)N ME\N TW=| W)KEANW=| *BRETTANW=N TOU= PLEI/ONOS ME/ROUS, DIA\ DE\ TW=N *(HRAKLEI/WN STHLW=N E)S TH/NDE TH\N QA/LASSAN E)SPLE/ONTI/ TE KAI\ E)PI\ TA\S AU)TA\S STH/LAS PERI- PLE/ONTI NH/SWN A)/RXOUSI PASW=N KAI\ H)PEI/RWN, O(/SAI KAQH/- ~y KOUSIN E)PI\ TH\N QA/LASSAN. W(=N EI)SIN E)N DECIA=| PRW=TOI *MAUROUSI/WN, O(/SOI PERI\ TH\N QA/LASSAN, O(/SA TE A)/LLA *LIBU/WN E)/QNH ME/XRI *KARXHDO/NOS KAI\ TOU/TWN U(/PERQE *NOMA/DES, OU(\S *(RWMAI=OI KALOU=SI *NOUMI/DAS KAI\ TH\N XW/RAN *NOUMIDI/AN, E(/TEROI DE\ *LI/BUES, O(/SOI PERIOIKOU=SI TA\S *SU/RTEIS ME/XRI *KURH/NHS, *KURH/NH TE AU)TH\ KAI\ *MARMARI/DAI KAI\ *)AMMW/NIOI KAI\ OI(\ TH\N *MA/REIAN LI/MNHN KATOIKOU=SI, KAI\ H( MEGA/LH PO/LIS, H(\N *)ALE/CANDROS E)/QHKE PRO\ *AI)GU/PTOU, *AI)/GUPTO/S TE AU)TH\ ME/XRI *AI)QIO/PWN TW=N E(W/|WN A)NA\ TO\N *NE . . .
Icon
Name
header0931.xml
Size
6.13 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file