Show simple item record

Epistulæ / Themistocles

 
dc.contributor Waite, Stephen V.F. Packard Humanities Institute Los Altos
dc.contributor.author Themistocles, ca. 524-ca. 459 B.C.
dc.coverage.placeName s.l.
dc.date.accessioned 2018-07-27
dc.date.accessioned 2019-07-04T11:01:28Z
dc.date.available 2019-07-04T11:01:28Z
dc.date.created 499 BCE-459 BCE
dc.identifier ota:0280
dc.identifier.citation http://purl.ox.ac.uk/ota/0280
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12024/0280
dc.description.abstract Forms part of Project LIBRI (Literary Information Bases for Research and Instruction), a collection of literary texts collected by Stephen V.F. Waite, begun as the American Philological Association Repository of Classical Texts in Machine-Readable Form Archival copy is at LS
dc.format.extent Text data (1 file : ca. 65 KB)
dc.format.medium Digital bitstream
dc.language Greek, Ancient (to 1453)
dc.language.iso grc
dc.publisher University of Oxford
dc.relation.ispartof Legacy Collection Digital Museum
dc.rights Distributed by the University of Oxford under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
dc.rights.label PUB
dc.subject.lcsh Greek letters -- 6th century B.C.
dc.subject.other Letters
dc.title Epistulæ / Themistocles
dc.type Text
has.files yes
branding Oxford Text Archive
files.size 71322
files.count 2
otaterms.date.range BCE

This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (69.65 KB)

Icon
Name
header0280.xml
Size
5.35 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
themisepist-0280.txt
Size
64.3 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A THEMISTOCLES> <T EPISTULAE> <B 01> <N 01> <S 01> QEMISTOKLHS AISCULW: <S 02> APERCOMENOI MEN EIS DELFOUS KATAIREIN DIEGNWKEIMEN @ WS EN DELFOIS <S 03> EF' OSON DOKEI AQHNAIOIS @ BIWSOMENOI. <N 02> <S 01> KAQ' ODON DE TWN EX @ ARGOUS MOI XENWN ENTUGCANOUSI NIKIAS @ KAI <S 02> MELEAGROS O TE OU PRO POLLOU AQHNHSIN @ DIATRIYAS EUKRATHS. <N 03> <S 01> KAI PERISTANTES WS HSONTO @ PUNQANOMENOI TOU EXOSTRAKISMOU, HCQESQHSAN <S 02> @ MEN EUQUS KAI POLLA AQHNAIOIS @ ENEKALOUN. <N 04> <S 01> EPEI DE EGNWSAN OTI EIS DELFOUS @ WRMHMAI KATAIREIN, PAUSAMENOI TOIS <S 02> AQHNAIOIS @ EGKALEIN EME EKAKIZON, KAI HTIMASQAI @ MEN EAUTOUS EFASKON <S 03> EI MH EPITHDEIOI UPELHFQHSAN @ AUTOI TO ATUCHMA HMWN EKDEXASQAI <S 04> @ [EMARTURANTO DE NEOKLEA TON HMETERON @ PATERA WS EPI PLEISTON <S 05> BIWSEIEN EN ARGEI, @ EGW DE AMELW EMAUTOU AGAPHSANTOS ARGOS @ TE KAI <S 06> TOUS EN ARGEI FILOUS], <N 05> <S 01> OU MAKRAN DE @ HSAN KAI EPAINEIN AQHNAIOUS WS DIKAIA TINONTWN @ HMWN. <N 0 . . .

Show simple item record