This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (69.65 KB)

Icon
Name
header0280.xml
Size
5.35 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
themisepist-0280.txt
Size
64.3 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A THEMISTOCLES> <T EPISTULAE> <B 01> <N 01> <S 01> QEMISTOKLHS AISCULW: <S 02> APERCOMENOI MEN EIS DELFOUS KATAIREIN DIEGNWKEIMEN @ WS EN DELFOIS <S 03> EF' OSON DOKEI AQHNAIOIS @ BIWSOMENOI. <N 02> <S 01> KAQ' ODON DE TWN EX @ ARGOUS MOI XENWN ENTUGCANOUSI NIKIAS @ KAI <S 02> MELEAGROS O TE OU PRO POLLOU AQHNHSIN @ DIATRIYAS EUKRATHS. <N 03> <S 01> KAI PERISTANTES WS HSONTO @ PUNQANOMENOI TOU EXOSTRAKISMOU, HCQESQHSAN <S 02> @ MEN EUQUS KAI POLLA AQHNAIOIS @ ENEKALOUN. <N 04> <S 01> EPEI DE EGNWSAN OTI EIS DELFOUS @ WRMHMAI KATAIREIN, PAUSAMENOI TOIS <S 02> AQHNAIOIS @ EGKALEIN EME EKAKIZON, KAI HTIMASQAI @ MEN EAUTOUS EFASKON <S 03> EI MH EPITHDEIOI UPELHFQHSAN @ AUTOI TO ATUCHMA HMWN EKDEXASQAI <S 04> @ [EMARTURANTO DE NEOKLEA TON HMETERON @ PATERA WS EPI PLEISTON <S 05> BIWSEIEN EN ARGEI, @ EGW DE AMELW EMAUTOU AGAPHSANTOS ARGOS @ TE KAI <S 06> TOUS EN ARGEI FILOUS], <N 05> <S 01> OU MAKRAN DE @ HSAN KAI EPAINEIN AQHNAIOUS WS DIKAIA TINONTWN @ HMWN. <N 0 . . .