Show simple item record

Plutarchi Moralia / Plutarch

 
dc.contributor Abbot, Norman J.S. London
dc.contributor.author Plutarch
dc.coverage.placeName Lipsiae
dc.date.accessioned 2018-07-27
dc.date.accessioned 2019-07-04T11:01:25Z
dc.date.available 2019-07-04T11:01:25Z
dc.date.created 100
dc.identifier ota:0273
dc.identifier.citation http://purl.ox.ac.uk/ota/0273
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12024/0273
dc.description.abstract 7 vols. in 12
dc.format.extent Text data (2 files : ca. 41, 41 KB)
dc.format.medium Digital bitstream
dc.language Greek, Ancient (to 1453)
dc.language.iso grc
dc.publisher University of Oxford
dc.relation.ispartof Legacy Collection Digital Museum
dc.rights Distributed by the University of Oxford under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
dc.rights.label PUB
dc.subject.lcsh Moral Education -- Greece -- 1st century
dc.subject.other Ethics
dc.title Plutarchi Moralia / Plutarch
dc.title.alternative Moralia
dc.type Text
has.files yes
branding Oxford Text Archive
files.size 88958
files.count 3
otaterms.date.range 0-1499

This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (86.87 KB)

Icon
Name
header0273.xml
Size
5.32 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
plumoralia273.txt
Size
40.77 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<T TEXT> <P 1> <Q 1> <L 4> TI TIS AN ECOI EIPEIN PERI THS TWN ELEUQERWN PAIDWN AGWGHS KAI TINI CRWMENOI SPOUDAIOI TOIS TROPOIS AN APOBAIEN, FERE SKEYWMEQA. <Q 2> <L 7> BELTION D' ISWS APO THS GENESEWS ARXASQAI PRWTON. TOIS TOINUN EPIQUMOUSIN ENDOXWN TEKNWN GENESQAI PATRASIN *UPOQEIMHN AN EGWGE MH TAIS TUCOUSAIS GUNAIXI SUNOIKEIN, LEGW D' *OION *ETAIRAIS H PALLAKAIS; TOIS GAR [MHTROQEN H PATROQEN] GEGONOSIN ANEXALEIPTA PARAKOLOUQEI TA THS DUSGENEIAS ONEIDH PARA PANTA TON BION KAI PROCEIRA TOIS ELEGCEIN KAI LOIDOREISQAI BOULOMENOIS. KAI SOFOS HN AR' *O POIHTHS *OS FHSIN (("*OTAN DE KRHPIS MH KATABLHQH GENOUS ANAGKH DUSTUCEIN TOUS EKGONOUS".)) KALOS OUN PARRHSIAS QHSAUROS EUGENEIA, *HS DH PLEISTON LOGON POIHTEON TOIS NOMIMOU PAIDOPOIIAS GLICOMENOIS. KAI MEN DH TA FRONHMATA TWN *UPOCALKON KAI KIBDHLON ECONTWN TO GENOS SFALLESQAI KAI TAPEINOUSQAI PEFUKE, KAI MAL' ORQWS *O LEGWN POIHTHS FHSI (("DOULOI GAR ANDRA, K=AN QRASUSPLAGCNOS TIS H, *OTAN SUNEIDH MHTROS H PATROS KAKA.")) <P 2> <Q 2> <L . . .
Icon
Name
plutarchmoralia273.txt
Size
40.77 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<T TEXT> <P 1> <Q 1> <L 4> TI TIS AN ECOI EIPEIN PERI THS TWN ELEUQERWN PAIDWN AGWGHS KAI TINI CRWMENOI SPOUDAIOI TOIS TROPOIS AN APOBAIEN, FERE SKEYWMEQA. <Q 2> <L 7> BELTION D' ISWS APO THS GENESEWS ARXASQAI PRWTON. TOIS TOINUN EPIQUMOUSIN ENDOXWN TEKNWN GENESQAI PATRASIN *UPOQEIMHN AN EGWGE MH TAIS TUCOUSAIS GUNAIXI SUNOIKEIN, LEGW D' *OION *ETAIRAIS H PALLAKAIS; TOIS GAR [MHTROQEN H PATROQEN] GEGONOSIN ANEXALEIPTA PARAKOLOUQEI TA THS DUSGENEIAS ONEIDH PARA PANTA TON BION KAI PROCEIRA TOIS ELEGCEIN KAI LOIDOREISQAI BOULOMENOIS. KAI SOFOS HN AR' *O POIHTHS *OS FHSIN (("*OTAN DE KRHPIS MH KATABLHQH GENOUS ANAGKH DUSTUCEIN TOUS EKGONOUS".)) KALOS OUN PARRHSIAS QHSAUROS EUGENEIA, *HS DH PLEISTON LOGON POIHTEON TOIS NOMIMOU PAIDOPOIIAS GLICOMENOIS. KAI MEN DH TA FRONHMATA TWN *UPOCALKON KAI KIBDHLON ECONTWN TO GENOS SFALLESQAI KAI TAPEINOUSQAI PEFUKE, KAI MAL' ORQWS *O LEGWN POIHTHS FHSI (("DOULOI GAR ANDRA, K=AN QRASUSPLAGCNOS TIS H, *OTAN SUNEIDH MHTROS H PATROS KAKA.")) <P 2> <Q 2> <L . . .

Show simple item record