This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (86.87 KB)

Icon
Name
header0273.xml
Size
5.32 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
plumoralia273.txt
Size
40.77 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<T TEXT> <P 1> <Q 1> <L 4> TI TIS AN ECOI EIPEIN PERI THS TWN ELEUQERWN PAIDWN AGWGHS KAI TINI CRWMENOI SPOUDAIOI TOIS TROPOIS AN APOBAIEN, FERE SKEYWMEQA. <Q 2> <L 7> BELTION D' ISWS APO THS GENESEWS ARXASQAI PRWTON. TOIS TOINUN EPIQUMOUSIN ENDOXWN TEKNWN GENESQAI PATRASIN *UPOQEIMHN AN EGWGE MH TAIS TUCOUSAIS GUNAIXI SUNOIKEIN, LEGW D' *OION *ETAIRAIS H PALLAKAIS; TOIS GAR [MHTROQEN H PATROQEN] GEGONOSIN ANEXALEIPTA PARAKOLOUQEI TA THS DUSGENEIAS ONEIDH PARA PANTA TON BION KAI PROCEIRA TOIS ELEGCEIN KAI LOIDOREISQAI BOULOMENOIS. KAI SOFOS HN AR' *O POIHTHS *OS FHSIN (("*OTAN DE KRHPIS MH KATABLHQH GENOUS ANAGKH DUSTUCEIN TOUS EKGONOUS".)) KALOS OUN PARRHSIAS QHSAUROS EUGENEIA, *HS DH PLEISTON LOGON POIHTEON TOIS NOMIMOU PAIDOPOIIAS GLICOMENOIS. KAI MEN DH TA FRONHMATA TWN *UPOCALKON KAI KIBDHLON ECONTWN TO GENOS SFALLESQAI KAI TAPEINOUSQAI PEFUKE, KAI MAL' ORQWS *O LEGWN POIHTHS FHSI (("DOULOI GAR ANDRA, K=AN QRASUSPLAGCNOS TIS H, *OTAN SUNEIDH MHTROS H PATROS KAKA.")) <P 2> <Q 2> <L . . .
Icon
Name
plutarchmoralia273.txt
Size
40.77 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<T TEXT> <P 1> <Q 1> <L 4> TI TIS AN ECOI EIPEIN PERI THS TWN ELEUQERWN PAIDWN AGWGHS KAI TINI CRWMENOI SPOUDAIOI TOIS TROPOIS AN APOBAIEN, FERE SKEYWMEQA. <Q 2> <L 7> BELTION D' ISWS APO THS GENESEWS ARXASQAI PRWTON. TOIS TOINUN EPIQUMOUSIN ENDOXWN TEKNWN GENESQAI PATRASIN *UPOQEIMHN AN EGWGE MH TAIS TUCOUSAIS GUNAIXI SUNOIKEIN, LEGW D' *OION *ETAIRAIS H PALLAKAIS; TOIS GAR [MHTROQEN H PATROQEN] GEGONOSIN ANEXALEIPTA PARAKOLOUQEI TA THS DUSGENEIAS ONEIDH PARA PANTA TON BION KAI PROCEIRA TOIS ELEGCEIN KAI LOIDOREISQAI BOULOMENOIS. KAI SOFOS HN AR' *O POIHTHS *OS FHSIN (("*OTAN DE KRHPIS MH KATABLHQH GENOUS ANAGKH DUSTUCEIN TOUS EKGONOUS".)) KALOS OUN PARRHSIAS QHSAUROS EUGENEIA, *HS DH PLEISTON LOGON POIHTEON TOIS NOMIMOU PAIDOPOIIAS GLICOMENOIS. KAI MEN DH TA FRONHMATA TWN *UPOCALKON KAI KIBDHLON ECONTWN TO GENOS SFALLESQAI KAI TAPEINOUSQAI PEFUKE, KAI MAL' ORQWS *O LEGWN POIHTHS FHSI (("DOULOI GAR ANDRA, K=AN QRASUSPLAGCNOS TIS H, *OTAN SUNEIDH MHTROS H PATROS KAKA.")) <P 2> <Q 2> <L . . .