This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (98.23 KB)

Icon
Name
choeforoi1-2256.txt
Size
45.45 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE CHOEFOROI OF AESCHYLUS > <P COH.> <S OR> <V 1> *$ERMH CQONIE, PATRW:' EPOPTEUWN KRATH, <V 2> SWTHR GENOU MOI SUMMACOS T' AITOUMENW:; <V 3> *HKW GAR ES GHN THNDE KAI KATERCOMAI [LACUNA] <V 4> TUMBOU D' EP' OCQW: TW:DE KHRUSSW PATRI <V 5> KLUEIN, AKOUSAI [LACUNA] <V 6> [ ] PLOKAMON $INACW: QREPTHRION, <V 7> TON DEUTERON DE TONDE PENQHTHRION [LACUNA] <V 8> OU GAR PARWN W:MWXA SON, PATER, MORON <V 9> OUD' EXETEINA CEIR' EP' EKFORA: NEKROU [LACUNA] <V 10> TI CRHMA LEUSSW? TIS POQ' *HD' *OMHGURIS <V 11> STEICEI GUNAIKWN FARESIN MELAGCIMOIS <V 12> PREPOUSA? POIA: XUMFORA: PROSEIKASW? <V 13> POTERA DOMOISI PHMA PROSKUREI NEON, <V 14> H PATRI T=WMW: TASD' EPEIKASAS TUCW <V 15> COAS FEROUSAS, NERTEROIS MEILIGMATA? <V 16> OUDEN POT' ALLO; KAI GAR $HLEKTRAN DOKW <V 17> STEICEIN ADELFHN THN EMHN PENQEI LUGRW: <V 18> PREPOUSAN. W $ZEU, DOS ME TEISASQAI MORON <V 19> PATROS, GENOU DE SUMMACOS QELWN EMOI. <V 20> $PULADH, STAQWMEN EKPODWN, *WS AN SAFWS <V 21> MAQW GUNAIKWN *HTIS *HDE . . .
Icon
Name
choeforoi-2256.txt
Size
46.84 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE CHOEFOROI OF AESCHYLUS > <P COH.> <S OR> <V 0001> *$ERMH CQONIE PATRW:' EPOPTEUWN KRATH, <V 0002> SWTHR GENOU MOI SUMMACOV T' AITOUMENW:. <V 0003> *HKW GAR EV GHN THNDE KAI KATERCOMAI. <V 0004> TUMBOU D' EP' OCQW: TW:DE KHRUSSW PATRI <V 0005> KLUEIN, AKOUSAI. . . . . ./ <V 0006> . . . . PLOKAMON $INACW: QREPTHRION. <V 0007> TO DEUTERON DE TONDE PENQHTHRION <V 0008> OU GAR PARWN W:MWXA SON, PATER, MORON <V 0009> OUD' EXETEINA CEIR' EP' EKFORA: NEKROU. <V 0010> TI CRHMA LEUSSW ? TIV POQ' *HD' *OMHGURIV <V 0011> STEICEI GUNAIKWN FARESIN MELAGCIMOIV <V 0012> PREPOUSA ? POIA: XUMFORA: PROSEIKASW ? <V 0013> POTERA DOMOISI PHMA PROSKUREI NEON ? <V 0014> H PATRI T=WMW: TASD' EPEIKASAV TUCW <V 0015> COAV FEROUSAV NERTEROIV MEILIGMATA ? <V 0016> OUDEN POT' ALLO. KAI GAR $HLEKTRAN DOKW <V 0017> STEICEIN ADELFHN THN EMHN PENQEI LUGRW: <V 0018> PREPOUSAN. W $ZEU, DOV ME TEISASQAI MORON <V 0019> PATROV, GENOU DE SUMMACOV QELWN EMOI <V 0020> $PULADH STAQWMEN EKPODWN, *WV AN SAFWV <V 0 . . .
Icon
Name
header2256.xml
Size
5.94 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file