This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (145.78 KB)

Icon
Name
agamemnon1.txt
Size
70.03 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE AGAMEMNON OF AESCHYLUS > <P AGA.> <S FU> <V 1> QEOUS MEN AITW TWND' APALLAGHN PONWN, <V 2> FROURAS ETEIAS MHKOS, *HN KOIMWMENOS <V 3> STEGAIS $ATREIDWN AGKAQEN, KUNOS DIKHN, <V 4> ASTRWN KATOIDA NUKTERWN *OMHGURIN <V 5> KAI TOUS FERONTAS CEIMA KAI QEROS BROTOIS <V 6> LAMPROUS DUNASTAS, EMPREPONTAS AIQERI <V 7> ASTERAS, *OTAN FQINWSIN ANTOLAS TE TWN; <V 8> KAI NUN FULASSW LAMPADOS TO SUMBOLON, <V 9> AUGHN PUROS FEROUSAN EK $TROIAS FATIN <V 10> *ALWSIMON TE BAXIN; *WDE GAR KRATEI <V 11> GUNAIKOS ANDROBOULON ELPIZON KEAR; <V 12> EUT' AN DE NUKTIPLAGKTON ENDROSON T' ECW <V 13> EUNHN ONEIROIS OUK EPISKOPOUMENHN <V 14> EMHN; FOBOS GAR ANQ' UPNOU PARASTATEI, <V 15> TO MH BEBAIWS BLEFARA SUMBALEIN UPNW:; <V 16> *OTAN D' AEIDEIN H MINURESQAI DOKW, <V 17> UPNOU TOD' ANTIMOLPON ENTEMNWN AKOS, <V 18> KLAIW TOT' OIKOU TOUDE SUMFORAN STENWN <V 19> OUC *WS TA PROSQ' ARISTA DIAPONOUMENOU. <V 20> NUN D' EUTUCHS GENOIT' APALLAGH PONWN <V 21> EUAGGELOU FANENTOS ORFNAIOU PUROS. <V 22> W CA . . .
Icon
Name
agamemnon.txt
Size
69.81 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE AGAMEMNON OF AESCHYLUS > <P AGA.> <S FU> <V 0001> QEOUV MEN AITW TWND' APALLAGHN PONWN, <V 0002> FROURAV ETEIAV MHKOV, *HN KOIMWMENOV <V 0003> STEGAIV $ATR000HSTEGKAQEN, KUNOV DIKHN, <V 0004> ASTRWN KATOIDA NUKTERWN *OMHGURIN, <V 0005> KAI TOUV FERONTAV CEIMA KAI QEROV BROTOIV <V 0006> LAMPROUV DUNASTAV, EMPREPONTAV AIQERI. <V 0007> $$SPURIOUS [ASTERAV, *OTAN FQINWSIN, ANTOLAV TE TWN]. <V 0008> KAI NUN FULASSW LAMPADOV TO SUMBOLON, <V 0009> AUGHN PUROV FEROUSAN EK $TROIAV FATIN <V 0010> *ALWSIMON TE BAXIN. *WDE GAR KRATEI <V 0011> GUNAIKOV ANDROBOULON ELPIZON KEAR. <V 0012> EUT' AN DE NUKTIPLAGKTON ENDROSON T' ECW <V 0013> EUNHN ONEIROV OUK EPISKOPOUMENHN <V 0014> EMHN, FOBOV GAR ANQ' UPNOU PARASTATEI, <V 0015> TO MH BEBAIWV BLEFARA SUMBALEIN UPNW:. <V 0016> *OTAN D' AEIDEIN H MINURESQAI DOKW, <V 0017> UPNOU TOD' ANTIMOLPON ENTEMNWN AKOV, <V 0018> KLAIW TOT' OIKOU TOUDE SUMFORAN STENWN <V 0019> OUC *WV TA PROSQ' ARISTA DIAPONOUMENOU. <V 0020> NUN D' EUTUCHV GENOIT' APAL . . .
Icon
Name
header2255.xml
Size
5.93 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file