This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (4.94 MB)

Icon
Name
00.txt
Size
9.68 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
*0001 Titel B I B E L N eller D E N H E L I G A S K R I F T inneh�llande GAMLA OCH NYA TESTAMENTETS KANONISKA B�CKER i �verensst�mmelse med den av KONUNGEN �R 1917 gillade och stadf�sta �vers�ttningen I elektronisk utg�va av P r o j e k t R u n e b e r g +0002 Ordf�rklaringar och sakupplysningar +0003 Betoning av bibliska namn +0004 M�tt, mynt och vikt *0005 F�rord till den elektroniska utg�van Denna elektroniska utg�va av Bibeln �r "i �verensst�mmelse med den av konungen �r 1917 gillade och stadf�sta �vers�ttningen", men det s�ger inte allt om den. N�r vi studerade olika tryckningar av 1917 �rs Bibel fann vi att det fanns m�nga olika stilar f�r indragna rader, fotnoter, anfanger, versnumrering och kommatering. D . . .
Icon
Name
01.txt
Size
222.34 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- @c Peik J Str�msholm och hans v�nner har knappat in 9 av 50 kapitel ur 1 Mos. @c P�r Winzell justerade Peiks text f�r Runeberg samt skrev in resten. *01/ F�rsta Mosebok (Genesis) *01/01 F�rsta Mosebok (Genesis), 1 Kapitlet F�rsta Mosebok (Genesis), 1 Kapitlet Skapelsen. 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2. Och jorden var �de och tom, och m�rker var �ver djupet, och Guds Ande sv�vade �ver vattnet. 3. Och Gud sade: �Varde ljus�; och det vart ljus. 4. Och Gud s�g att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset fr�n m�rkret. 5. Och Gud kallade ljuset dag, och m�rkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den f�rsta dagen. 6. Och Gud sade: �Varde mitt i vattnet ett f�ste som skiljer vatten fr�n vatten.� 7. Och Gud gjorde f�stet, och skilde vattnet under f�stet fr�n vattnet ovan f�stet; och det skedde s�. 8. Och Gud kallade f�stet himmel. Och det . . .
Icon
Name
02.txt
Size
196.14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *02/ Andra Mosebok (Exodus) *02/01 Andra Mosebok (Exodus), 1 Kapitlet Andra Mosebok (Exodus), 1 Kapitlet Israeliterna f�r�kas och bliva tr�lar i Egypten. 1. Och dessa �ro namnen p� Israels s�ner, som kommo till Egypten; med Jakob kommo de, var och en med sitt hus: >1 Mos. 46,8 f. 2. Ruben, Simeon, Levi och Juda, 3. Isaskar, Sebulon och Benjamin, 4. Dan och Naftali, Gad och Aser. 5. Tillsammans utgjorde de som hade utg�tt fr�n Jakobs l�nd sjuttio personer; men Josef var redan f�rut i Egypten. >1 Mos. 46,27 5 Mos. 10,22. 6. Och Josef dog och alla hans br�der och hela det sl�ktet. 7. Men Israels barn voro fruktsamma och v�xte till och f�r�kade sig och blevo �verm�ttan talrika, s� att landet blev uppfyllt av dem. >1 Mos. 18,18. Ps. 105,24. Apg. 7,17. 8. D� uppstod en ny konung �ver Egypten, en som icke visste av Josef. 9. Och denne sa . . .
Icon
Name
03.txt
Size
139.2 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- @c Inscannat av Joakim Ragnvaldsson. *03/ Tredje Mosebok (Leviticus) *03/01 Tredje Mosebok (Leviticus), 1 Kapitlet Tredje Mosebok (Leviticus), 1 Kapitlet Lagen om br�nnoffer. 1. Och HERREN kallade p� Mose och talade till honom ur uppenbarelset�ltet och sade: 2. Tala till Israels barn och s�g till dem: N�r n�gon bland eder vill b�ra fram ett offer �t HERREN, skolen I taga edert offer av boskapen, antingen av f�kreaturen eller av sm�boskapen. 3. Om han vill b�ra fram ett br�nnoffer av f�kreaturen, s� skall han d�rtill taga ett felfritt djur av hank�n och f�ra det fram till uppenbarelset�ltets ing�ng, f�r att han m� bliva v�lbehaglig inf�r HERRENS ansikte. 4. Och han skall l�gga sin hand p� br�nnoffersdjurets huvud; s� bliver det v�lbehagligt, och f�rsoning bringas f�r honom. 5. Och han skall slakta ungtjuren inf�r HERRENS ansikte; och Arons s�ner, pr�sterna, skola b�r . . .
Icon
Name
04.txt
Size
185.97 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *04/ Fj�rde Mosebok (Numeri) *04/01 Fj�rde Mosebok (Numeri), 1 Kapitlet Fj�rde Mosebok (Numeri), 1 Kapitlet M�nstring av Israels stammar i Sinais �ken. 1. Och HERREN talade till Mose i Sinais �ken, i uppenbarelset�ltet, p� f�rsta dagen i andra m�naden av det andra �ret efter deras utt�g ur Egyptens land; han sade: 2. �R�knen antalet av Israels barn, deras hela menighet, efter deras sl�kter och efter deras familjer, vart namn r�knat s�rskilt, allt mank�n, var person f�r sig; 3. alla stridbara m�n i Israel, de m�n som �ro tjugu �r gamla eller d�rut�ver, dem skolen I inm�nstra efter deras h�ravdelningar, du och Aron. 4. I skolen d�rvid taga till eder en man av var stam, den som �r huvudman f�r sin stams familjer. 5. Och dessa �ro namnen p� de m�n som skola bitr�da eder: av Ruben: Elisur, Sedeurs son; 6. av Simeon: Selumiel, Surisaddais son; . . .
Icon
Name
05.txt
Size
162.17 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*-@c @c Det st�r genomg�ende "Herren" i st�llet f�r "HERREN" i kap 14, @c kanske p� fler st�llen. /ceder *05/ Femte Mosebok (Deuteronomium) *05/01 Femte Mosebok (Deuteronomium), 1 Kapitlet Femte Mosebok (Deuteronomium), 1 Kapitlet Mose talar till folket om vad som har skett under �kenvandringen. 1. Dessa �ro de ord som Mose talade till hela Israel p� andra sidan Jordan, i �knen, p� Hedmarken mitt emot Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di-Sahab 2. -- elva dagsresor fr�n Horeb, �t Seirs bergsbygd till, fram till Kades-Barnea. 3. I det fyrtionde �ret, i elfte m�naden. p� f�rsta dagen i m�naden, talade Mose till Israels barn, alldeles s�som Herren hade bjudit honom tala till dem. 4. Detta skedde sedan han hade slagit Sihon, amor�ernas konung, som bodde i Hesbon, och Og, konungen i Basan, som bodde i Astarot, vid Edrei. 5. P� andra sidan Jordan. i Moabs . . .
Icon
Name
06.txt
Size
105.06 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *06/ Josua *06/01 Josua, 1 Kapitlet Josua, 1 Kapitlet Herrens befallning till Josua att g� �ver Jordan. Josuas uppmaning till de tre �stjordanska stammarna att hj�lpa sina br�der med er�vringen av V�stjordanlandet. 1. Efter HERRENS tj�nare Moses d�d sade HERREN till Josua, Nuns son, Moses tj�nare: 2. �Min tj�nare Mose �r d�d; s� st� nu upp och g� �ver denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill giva dem, giva �t Israels barn. 3. Var ort som eder fot betr�der har jag givit eder, s�som jag lovade Mose. 4. Fr�n �knen till Libanon d�ruppe och �nda till den stora floden, floden Frat, �ver hetiternas land och �nda till Stora havet v�sterut skall edert omr�de str�cka sig. 5. Ingen skall kunna st� dig emot i alla dina livsdagar; s�som jag har varit med Mose, s� skall jag ock vara . . .
Icon
Name
07.txt
Size
112.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *07/ Domarboken *07/01 Domarboken, 1 Kapitlet Domarboken, 1 Kapitlet Israeliternas strider med kanan�erna efter Josuas d�d. 1. Efter Josuas d�d fr�gade Israels barn HERREN och sade: �Vem bland oss skall f�rst draga upp mot kanan�erna och strida mot dem?� 2. HERREN sade: �Juda skall g�ra det; se, jag har givit landet i hans hand.� 3. D� sade Juda till sin broder Simeon: �Drag upp med mig in i min arvslott, och l�t oss strida mot kanan�erna, s� skall jag sedan t�ga med dig in i din arvslott.� S� t�gade d� Simeon med honom. 4. N�r nu Juda drog ditupp, gav HERREN kanan�erna och periss�erna i deras hand, s� att de slogo dem vid Besek, tio tusen man. 5. Ty vid Besek tr�ffade de p� Adoni-Besek och stridde mot honom och slogo s� kanan�erna och periss�erna. 6. Och Adoni-Besek flydde, men de f�rf�ljde honom och grepo honom och h�ggo av honom hans . . .
Icon
Name
08.txt
Size
14.9 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
*08/ Rut *08/01 Rut, 1 Kapitlet Rut, 1 Kapitlet Elimelek utvandrar till Moabs land. Hans hustru �terv�nder efter hans d�d till Bet-Lehem och med henne Rut, hennes sonhustru. 1. P� den tid d� domarna regerade uppstod hungersn�d i landet. D� drog en man fr�n Bet-Lehem i Juda �stad med sin hustru och sina b�da s�ner f�r att bos�tta sig i Moabs land under n�gon tid. 2. Mannen hette Elimelek, hans hustru Noomi, och hans b�da s�ner Mahelon och Kiljon; och de voro efratiter, fr�n Bet-Lehem i Juda. S� kommo de nu till Moabs land och vistades d�r. 3. Och Elimelek, Noomis man, dog; men hon levde kvar med sina b�da s�ner. 4. Dessa skaffade sig moabitiska hustrur; den ena hette Orpa och den andra Rut. 5. Och sedan de hade bott d�r vid pass tio �r, dogo ocks� de b�da, Mahelon och Kiljon; men kvinnan levde kvar efter sina b�da s�ner . . .
Icon
Name
09.txt
Size
151 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *09/ F�rsta Samuelsboken *09/01 F�rsta Samuelsboken, 1 Kapitlet F�rsta Samuelsboken, 1 Kapitlet Samuels f�delse. 1. I Ramataim-Sofim, i Efraims bergsbygd, levde en man som hette Elkana, son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. >1 Kr�n. 6,27, 33 f. 2. Han hade tv� hustrur; den ena hette Hanna, den andra Peninna. Och Peninna hade barn, men Hanna var barnl�s. 3. Den mannen begav sig �r efter �r upp fr�n sin stad f�r att tillbedja och offra �t HERREN Sebaot i Silo, d�r Elis b�da s�ner, Hofni och Pinehas, d� voro HERRENS pr�ster. >2 Mos. 23,17. 5 Mos. 16,16. Jos. 18,1. 4. En dag offrade nu Elkana. Och han pl�gade giva sin hustru Peninna och alla hennes s�ner och d�ttrar var sin andel av offret; >3 Mos. 7,15. 5 Mos. 27,7. 5. men �t Hanna gav han d� en dubbelt s� stor andel, ty han hade Hanna k�r, fast�n HERREN had . . .
Icon
Name
10.txt
Size
125.82 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- *10/ Andra Samuelsboken *10/01 Andra Samuelsboken, 1 Kapitlet Andra Samuelsboken, 1 Kapitlet Budskapet om Sauls d�d. Davids klagos�ng �ver Saul och Jonatan. 1. Efter Sauls d�d, n�r David hade kommit tillbaka fr�n segern �ver Amalek, och n�r David sedan i tv� dagar hade uppeh�llit sig i Siklag, >1 Sam. 30,17 f., 26. 2. d� h�nde sig p� tredje dagen att en man kom fr�n Sauls l�ger, med s�nderrivna kl�der och med jord p� sitt huvud. Och n�r han kom in till David, f�ll han ned till jorden och bugade sig. >Jos.7,6. 1 Sam. 4,12. 3. David fr�gade honom: �Varifr�n kommer du?� Han svarade honom: �Jag kommer s�som flykting ifr�n Israels l�ger.� 4. D� sade David till honom: �Huru har det g�tt? S�g mig det.� Han svarade: �Folket har flytt ur striden, m�nga av folket hava ocks� fallit och d�tt; Saul och hans son Jonatan �ro ock d�da.� 5. David fr� . . .
Icon
Name
11.txt
Size
148.33 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- *11/ F�rsta Konungaboken *11/01 F�rsta Konungaboken, 1 Kapitlet F�rsta Konungaboken, 1 Kapitlet Abisag fr�n Sunem hos konung David. Adonias f�rs�k att upph�va sig till konung. Salomo Davids eftertr�dare p� tronen. 1. Konung David var nu gammal och kommen till h�g �lder; och ehuru man h�ljde t�cken �ver honom, kunde han dock icke h�lla sig varm. 2. D� sade hans tj�nare till honom: �M� man f�r min herre konungens r�kning s�ka upp en ung kvinna, en jungfru, som kan bliva konungens tj�narinna och sk�ta honom. Om hon f�r ligga i din famn, s� bliver min herre konungen varm� 3. S� s�kte de d� �ver hela Israels land efter en sk�n flicka; och de funno Abisag fr�n Sunem och f�rde henne till konungen. 4. Hon var en mycket sk�n flicka, och hon sk�tte nu konungen och betj�nade honom, men konungen hade intet umg�nge med henne. 5 . . .
Icon
Name
12.txt
Size
141.79 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *12/ Andra Konungaboken *12/01 Andra Konungaboken, 1 Kapitlet Andra Konungaboken, 1 Kapitlet Ahasjas sjukdom. Hans budskickning till guden i Ekron. Eld fr�n himmelen nedkallad av Elia. Ahasjas d�d. 1. Efter Ahabs d�d avf�ll Moab fr�n Israel. >2 Kon. 3.5. 2. Och Ahasja st�rtade ned genom gallret i sin �vre sal i Samaria och skadade sig, s� att han blev sjuk. D� skickade han �stad s�ndebud och sade till dem: �G�n och fr�gen Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall tillfriskna fr�n denna sjukdom.� 3. Men HERRENS �ngel hade talat s� till tisbiten Elia: �St� upp och g� emot konungens i Samaria s�ndebud och tala s� till dem: '�r det d�rf�r att ingen Gud finnes i Israel som I g�n �stad och fr�gen Baal-Sebub, guden i Ekron? 4. D�rf�r att I g�ren detta, s�ger HERREN s�: Du skall icke komma upp ur den s�ng i vilken du har lagt dig, ty du skall . . .
Icon
Name
13.txt
Size
127.8 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- *13/ F�rsta Kr�nikeboken *13/01 F�rsta Kr�nikeboken, 1 Kapitlet F�rsta Kr�nikeboken, 1 Kapitlet Adams, Noas, Sems, Abrahams och Esaus s�ner. Edoms konungar. 1. Adam, Set, Enos, >1 Mos 5,3 f. 2. Kenan, Mahalalel, Jered, 3. Hanok, Metusela, Lemek, 4. Noa, Sem, Ham och Jafet. >1 Mos. 9,18. 5. Jafets s�ner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. >1 Mos. 10,2 f. 6. Gomers s�ner voro Askenas, Difat och Togarma. 7. Javans s�ner voro Elisa och Tarsisa, kitt�erna och rodan�erna. 8. Hams s�ner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan. 9. Kus' s�ner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas s�ner voro Saba och Dedan. 10. Men Kus f�dde Nimrod; han var den f�rste som uppr�ttade ett v�lde p� jorden. 11. Och Misraim f�dde lud�erna, anam�erna, lehab�erna, naftuh�erna, 12. patros�erna, kasluh�erna, fr�n vilka filist�erna hava utg�tt, . . .
Icon
Name
14.txt
Size
161.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *14/ Andra Kr�nikeboken *14/01 Andra Kr�nikeboken, 1 Kapitlet Andra Kr�nikeboken, 1 Kapitlet Salomos offer och dr�m i Gibeon. Hans vagnar och h�star. 1. Salomo, Davids son, bef�ste sig nu i sin konungamakt, i det att HERREN, hans Gud, var med honom och gjorde honom �verm�ttan stor. >1 Kon. 2,12, 46. 10,23 f. 1 Kr�n. 29,25. 2. Och sedan Salomo hade l�tit kallelse utg� till hela Israel, till �ver- och underh�vitsm�nnen, till domarna och till alla h�vdingar i hela Israel, huvudm�nnen f�r familjerna, 3. begav han sig med hela denna f�rsamling till offerh�jden i Gibeon, ty d�r stod Guds uppenbarelset�lt, som HERRENS tj�nare Mose hade gjort i �knen. >2 Mos. 27,21. 36,8 f. 1 Kon. 3,4. 1 Kr�n. 16,39 f. 21,29. 4. Guds ark d�remot hade David h�mtat fr�n Kirjat-Jearim upp till den plats som David hade berett �t den, ty han hade �t den slagit upp . . .
Icon
Name
15.txt
Size
44.17 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *15/ Esra *15/01 Esra, 1 Kapitlet Esra, 1 Kapitlet Kores' p�bud. Judarnas tillredelser f�r hemf�rden. Tempelk�rlen. 1. Men i den persiske konungen Kores' f�rsta regerings�r uppv�ckte HERREN -- f�r att HERRENS ord fr�n Jeremias mun skulle fullbordas -- den persiske konungen Kores' ande, s� att denne l�t utropa �ver hela sitt rike och tillika skriftligen kung�ra f�ljande: >2 Kr�n. 36,22 f. Jer. 25,12. 29,10. 2. �S� s�ger Kores, konungen i Persien: Alla riken p� jorden har HERREN, himmelens Gud, givit mig; och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. 3. Vemhelst nu bland eder, som tillh�r hans folk, med honom vare hans Gud, och han drage upp till Jerusalem i Juda f�r att bygga p� HERRENS, Israels Guds, hus; han �r den Gud som bor i Jerusalem. >Esr. 4,3. 5,13. Ps. 76,2 f. 4. Och varhelst n�gon �nnu finne . . .
Icon
Name
16.txt
Size
60.41 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *16/ Nehemja *16/01 Nehemja, 1 Kapitlet Nehemja, 1 Kapitlet Nehemjas b�n vid underr�ttelsen om tillst�ndet i Jerusalem. 1. Nehemjas, Hakaljas sons, ber�ttelse. I m�naden Kisleu, i det tjugonde �ret, n�r jag var i Susans borg, 2. h�nde sig att Hanani, en av mina br�der, och n�gra andra m�n kommo fr�n Juda. Och jag fr�gade dem om judarna, den r�ddade skara som fanns kvar efter f�ngenskapen, och om Jerusalem. 3. De sade till mig: �De kvarblivna, de som efter f�ngenskapen finnas kvar i h�vdingd�met, lida stor n�d och sm�lek, och Jerusalems mur �r nedbruten, och dess portar �ro uppbr�nda i eld.� 4. N�r jag hade h�rt detta, satt jag gr�tande och s�rjande i flera dagar och fastade och bad inf�r himmelens Gud. 5. Och jag sade: �Ack HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansv�rde Gud, du som h�ller f�rbund och bevarar n�d mot dem som � . . .
Icon
Name
17.txt
Size
34.38 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *17/ Ester *17/01 Ester, 1 Kapitlet Ester, 1 Kapitlet Konung Ahasveros' g�stabud. Drottning Vastis oh�rsamhet och domen �ver henne. 1. I Ahasveros' tid -- den Ahasveros' som regerade fr�n Indien �nda till Etiopien, �ver ett hundra tjugusju h�vdingd�men -- 2. under den tiden, medan konung Ahasveros satt p� konungatronen i Susans borg, tilldrog sig f�ljande. 3. I sitt tredje regerings�r gjorde han ett g�stabud f�r alla sina furstar och tj�nare, varvid Persiens och Mediens h�rf�rare och hans f�rn�msta m�n och furstarna i h�vdingd�mena voro samlade inf�r honom. 4. Och han l�t dem under m�nga dagar se sin konungsliga h�rlighet och rikedom och sin storhets glans och prakt -- under ett hundra �ttio dagar. 5. Och n�r dessa dagar hade g�tt till �nda, gjorde konungen ett sju dagars g�stabud f�r allt det folk som fanns i Susans borg, b�de stora och sm�, . . .
Icon
Name
18.txt
Size
122 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *18/ Job *18/01 Job, 1 Kapitlet Job, 1 Kapitlet Jobs v�lst�nd, olyckor, t�lamod. 1. I Us' land levde en man som hette Job; han var en ostrafflig och redlig man, som fruktade Gud och flydde det onda. 2. �t honom f�ddes sju s�ner och tre d�ttrar; 3. och han �gde sju tusen f�r, tre tusen kameler, fem hundra par oxar och fem hundra �sninnor, d�rtill tj�nare i stor m�ngd. S� var denne man m�ktigare �n n�gon annan i �sterlandet. 4. Och hans s�ner hade f�r sed att g� �stad och h�lla g�stabud, den ena dagen i den enes hus, den andra dagen i den andres; de s�nde d� och inbj�do sina tre systrar att �ta och dricka tillsammans med dem. 5. N�r s� en omg�ng av g�stabudsdagar var till �nda, s�nde Job efter dem f�r att helga dem; bittida om morgonen offrade han d� ett br�nnoffer f�r var och en av dem. Ty Job t�nkte �Kanh�nda hava mina barn syndat och i sina hj�rtan ta . . .
Icon
Name
19.txt
Size
289.12 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *19/ Psaltaren *19/01 Psaltaren, 1 Psalmen Psaltaren, 1 Psalmen De r�ttf�rdigas s�llhet och de ogudaktigas underg�ng. 1. S�ll �r den man som icke vandrar i de ogudaktigas r�d och icke tr�der in p� syndares v�g, ej heller sitter d�r bespottare sitta, 2. utan har sin lust i HERRENS lag och t�nker p� hans lag b�de dag och natt. 3. Han �r s�som ett tr�d, planterat vid vattenb�ckar, vilket b�r sin frukt i sin tid, och vars l�v icke vissna; och allt vad han g�r, det lyckas v�l. 4. Icke s� de ogudaktiga, utan de �ro s�som agnar som vinden bortf�r. 5. D�rf�r skola de ogudaktiga icke best� i domen, ej heller syndarna i de r�ttf�rdigas f�rsamling. 6. Ty HERREN k�nner de r�ttf�rdigas v�g, . . .
Icon
Name
20.txt
Size
111.81 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *20/ Ordspr�ksboken *20/01 Ordspr�ksboken, 1 Kapitlet Ordspr�ksboken, 1 Kapitlet Inledning (kap. 1--9): Varning f�r de ondas lockelser och f�rmaning att lyssna till vishetens r�st. 1. Detta �r Salomos ordspr�k, Davids sons, Israels konungs. >1 Kon. 4,32. 2. Av dem kan man l�ra vishet och tukt, 3. s� ock att f�rst� f�rst�ndigt tal. Av dem kan man undf� tuktan till insikt och l�ra r�ttf�rdighet, r�tt och redlighet. 4. De kunna giva �t de f�kunniga klokhet, �t den unge kunskap och eftert�nksamhet. 5. Genom att h�ra p� dem f�r�kar den vise sin l�rdom och f�rv�rvar den f�rst�ndige r�dklokhet. 6. Av dem l�r man f�rst� ordspr�k och djupsinnigt tal, de vises ord och deras g�tor. @c Enligt Toivo Alm <lindesnas.alm@vansbro.mail.telia.com> ska n�sta @c rad vara "HERRENS fruktan �r kunskapens begynnelse", men enligt @c melin-192 . . .
Icon
Name
21.txt
Size
35.04 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela Predikaren. @c Omformatterat av ceder enligt Runebergstandard 1995-06-07 23:23:16. *21/ Predikaren *21/01 Predikaren, 1 Kapitlet Predikaren, 1 Kapitlet Allting �r f�f�nglighet och ett evigt enahanda. Ocks� str�vandet efter vishet �r ett jagande efter vind. 1. Detta �r predikarens ord, Davids sons, konungens i Jerusalem. 2. F�f�ngligheters f�f�nglighet! s�ger Predikaren. F�f�ngligheters f�f�nglighet! Allt �r f�f�nglighet! 3. Vad f�rm�n har m�nniskan av all m�da som hon g�r sig under solen? 4. Sl�kte g�r, och sl�kte kommer, och jorden st�r evinnerligen kvar. 5. Och solen g�r upp, och solen g�r ned, och har sedan �ter br�tt att komma till den ort d�r hon g�r upp. 6. Vinden far mot s�der och v�nder sig s� mot norr; den v�nder sig och v�nder sig, allt under det att den far fram, och s� be . . .
Icon
Name
22.txt
Size
21.43 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *22/ H�ga Visan *22/01 H�ga Visan, 1 Kapitlet H�ga Visan, 1 Kapitlet Bruden talar om och till brudgummen v. 2--4. -- Bruden talar om sig sj�lv v. 5--6. -- Bruden st�mmer m�te med brudgummen v. 7--8. -- Brudgummen talar till bruden v. 9--11, hon svarar v. 12--14, han talar v. 15, hon svarar �ter v. 16--17. 1. S�ngernas s�ng av Salomo. 2. Kyssar give han mig, kyssar av sin mun! Ty din k�rlek �r mer ljuv �n vin. 3. Ljuv �r doften av dina salvor, ja, en utgjuten salva �r ditt namn; f�rdenskull hava t�rnorna dig k�r. 4. Drag mig med dig! Med hast vilja vi f�lja dig. Ja, konungen har f�rt mig in i sina gemak; Vi vilja fr�jdas och vara glada �ver dig, vi vilja prisa din k�rlek h�gre �n vin; med r�tta har man dig k�r. ---- 5. Svart . . .
Icon
Name
23.txt
Size
238.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c ceder knappar in saker i denna bok hemma. @c TODO: @c Kolla nya stycken. @c Indentera all prosa. @c Kontrollera kommatering och indentering i kapitel 1-27 och @c kanske resten ocks�. *23/ Jesaja *23/01 Jesaja, 1 Kapitlet Jesaja, 1 Kapitlet Botpredikan f�r det avf�lliga Juda. 1. Detta �r Jesajas, Amos' sons, syner, vad han sk�dade ang�ende Juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid. 2. H�ren, I himlar, och lyssna, du jord; ty HERREN talar. Barn har jag uppf�tt och fostrat, men de hava avfallit fr�n mig. 3. En oxe k�nner sin �gare och en �sna sin herres krubba, men Israel k�nner intet, mitt folk f�rst�r intet. 4. Ve dig, du syndiga sl�kte, du skuldbelastade folk, du og�rningsm�ns avf�da, I vanartiga barn, som haven �vergivit HERREN, f�raktat Is . . .
Icon
Name
24.txt
Size
270.71 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *24/ Jeremia *24/01 Jeremia, 1 Kapitlet Jeremia, 1 Kapitlet Profetens kallelse. 1. Detta �r vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av pr�sterna i Anatot i Benjamins land. >Jos. 21,18. 1 Kon. 2,26. 2. Till honom kom HERRENS ord i Josias, Amons sons, Juda konungs, tid, i hans trettonde regerings�r, >2 Kon. 21,24. 3. Och sedan i Jojakims, Josias sons, Juda konungs, tid, intill slutet av Sidkias, Josias sons, Juda konungs, elfte regerings�r, d� Jerusalems inv�nare i femte m�naden f�rdes bort i f�ngenskap. >Kon. 23,34. 24,17. 25,8,11. 2 Kr�n. 36,10. 4. HERRENS ord kom till mig; han sade: 5. �F�rr�n jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och f�rr�n du utgick ur moderssk�tet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet f�r folken.� >Jes. 49,1. Syr. 49,7. Gal. 1,15. 6. Men jag svarade: �Ack Herre HERRE! Se, jag f�rst�r icke att t . . .
Icon
Name
25.txt
Size
24.35 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *25/ Klagovisorna *25/01 Klagovisorna, 1 Kapitlet Klagovisorna, 1 Kapitlet[1] 1. Huru �vergiven sitter hon icke, den folkrika staden! Hon har blivit lik en �nka. Hon som var s� m�ktig bland folken, en furstinna bland l�nderna, hon m�ste nu g�ra tr�ltj�nst. >Bar. 4,12 f. 2. Bittert gr�ter hon i natten, och t�rar rinna utf�r hennes kind. Ingen finnes, som tr�star henne, bland alla hennes v�nner. Alla hennes n�rmaste hava varit trol�sa mot henne; de hava blivit hennes fiender. >Ps. 38,12. Jer.13,17. 3. Juda har m�st g� i landsflykt efter att hava utst�tt el�nde och sv�ra vederm�dor; hon bor nu bland hedningarna och finner ingen ro. Alla hennes f�rf�ljare hava fallit �ver henne, mitt i hennes tr�ngm�l. 4. V�garna till Sion ligga s�rjande, d� nu ingen komme . . .
Icon
Name
26.txt
Size
240.89 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *26/ Hesekiel *26/01 Hesekiel, 1 Kapitlet Hesekiel, 1 Kapitlet Profeten sk�dar i en syn Herren p� hans h�rlighets tron. 1. I det trettionde �ret, p� femte dagen i fj�rde m�naden, n�r jag var bland de f�ngna vid str�mmen Kebar, �ppnades himmelen, och jag s�g en syn fr�n Gud. 2. P� femte dagen i m�naden, n�r femte �ret gick, efter att konung Jojakin hade blivit bortf�rd i f�ngenskap, >2 Kon. 24,12. 3. kom HERRENS ord till pr�sten Hesekiel, Busis son, i kald�ernas land vid str�mmen Kebar, och HERRENS hand kom d�r �ver honom. 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifr�n, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det; och mitt d�ri, mitt i elden, syntes n�got som var s�som gl�nsande malm. >Ps. 18,8 f. Hab. 3,3 f. Syr. 49,8. 5. Och mitt d�ri syntes n�got som liknade fyra v�senden, och dessa s�go ut p� f�ljande s�tt: de liknad . . .
Icon
Name
27.txt
Size
73.21 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *27/ Daniel *27/01 Daniel, 1 Kapitlet Daniel, 1 Kapitlet Daniels och hans medbr�ders f�ngenskap och uppfostran i Babel. 1. I Jojakims, Juda konungs, tredje regerings�r kom Nebukadnessar, konungen i Babel, mot Jerusalem och bel�grade det. >2 Kr�n. 36,6 f. 2. Och Herren gav Jojakim, Juda konung, i hans hand, s� ock en del av k�rlen i Guds hus; och han f�rde dem till Sinears land, in i sin guds hus. Och k�rlen f�rde han in i sin guds skattkammare. >1 Mos. 10,10. 3. Och konungen befallde Aspenas, sin �verste hovman, att han skulle av Israels barn taga till sig ynglingar av konungslig sl�kt eller av f�rn�m b�rd, >2 Kon. 20,18. Jes. 39,7. 4. s�dana som icke hade n�got lyte, utan voro fagra att sk�da och utrustade med f�rst�nd till att inh�mta allt slags visdom, kloka och l�raktiga ynglingar, som kunde bliva dugliga att tj�na i konu . . .
Icon
Name
28.txt
Size
39.72 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *28/ Hosea *28/01 Hosea, 1 Kapitlet Hosea, 1 Kapitlet F�rebildlig framst�llning av Israels avfall, straff och ben�dning. 1. Detta �r HERRENS ord som kom till Hosea, Beeris son, i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid, och i Jerobeams, Joas' sons, Israels konungs, tid. 2. N�r HERREN f�rst begynte tala genom Hosea, sade HERREN till honom: �G� �stad och skaffa dig en trol�s hustru och barn -- av en trol�s moder; ty i trol�s avf�llighet l�per landet bort ifr�n HERREN. >Dom. 8,33. Ps. 73,27. Hes. 16,15 f. 3. D� gick han �stad och tog Gomer, Diblaims dotter; och hon blev havande och f�dde honom en son. 4. Och HERREN sade till honom: �Giv denne namnet Jisreel; ty n�r �nnu en liten tid har f�rg�tt, skall jag hems�ka Jisreels blodskulder p� Jehus hus och g�ra slut p� konungad�met i Israels hus. >1 Kon. 21,1 f. 2 Kon. 9, . . .
Icon
Name
29.txt
Size
14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *29/ Joel *29/01 Joel, 1 Kapitlet Joel, 1 Kapitlet Gr�shoppor hava f�r�tt landet. Bot p�bjudes. 1. Detta �r HERRENS ord som kom till Joel, Petuels son. 2. H�ren detta, I gamle, och lyssnen h�rtill, I landets alla inbyggare. Har n�got s�dant skett f�rut i edra dagar eller i edra f�ders dagar? 3. Nej, om detta m�n I f�rt�lja f�r edra barn, och edra barn m� f�rt�lja d�rom f�r sina barn, och deras barn f�r ett kommande sl�kte. 4. Vad som blev kvar efter gr�sgnagarna, det �to gr�shopporna upp; och vad som blev kvar efter gr�shopporna, det �to gr�sbitarna upp; och vad som blev kvar efter gr�sbitarna det �to gr�sfr�tarna upp. 5. Vaknen upp, I druckne, och gr�ten; ja, j�mren eder, alla I som dricken vin, �ver att druvsaften �r ryckt undan eder mun. 6. Ty ett folk h . . .
Icon
Name
30.txt
Size
26.52 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
*30/ Amos *30/01 Amos, 1 Kapitlet Amos, 1 Kapitlet Profetior om Damaskus, Filisteen, Tyrus, Edom och Ammons barn. 1. Detta �r vad som talades av Amos, en bland herdarna fr�n Tekoa, vad han sk�dade ang�ende Israel i Ussias, Juda konungs, och Jerobeams, Joas' sons, Israels konungs, tid, tv� �r f�re jordb�vningen. 2. Han sade: HERREN upph�ver ett rytande fr�n Sion, och fr�n Jerusalem l�ter han h�ra sin r�st. D� f�rs�nkas herdarnas betesmarker i sorg, och Karmels topp f�rtorkas. 3. S� s�ger HERREN: Eftersom Damaskus har trefalt f�rbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut: eftersom de hava tr�skat Gilead med sina tr�skvagnar av j�rn. 4. D�rf�r skall jag s�nda en eld mot Hasaels hus, och den skall f�rt�ra Ben-Hadads palatser. 5. Jag skall bryta s�nder Damaskus' bommar och utrota inv�narna i . . .
Icon
Name
31.txt
Size
4.13 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
*31 Obadja Obadja Domsord �ver Edom. R�ddningen p� Sion. 1. Detta �r Obadjas syn. S� s�ger Herren, HERREN om Edom: Ett budskap hava vi h�rt fr�n HERREN, och en budb�rare �r uts�nd bland folken: �Upp, ja, l�t oss st� upp och strida mot det!� 2. Se, jag skall g�ra dig ringa bland folken, djupt f�raktad skall du bliva. 3. Ditt hj�rtas �vermod har bedragit dig, d�r du sitter ibland bergsklyftorna i den h�ga boning och s�ger i ditt hj�rta: �Vem kan st�rta mig ned till jorden?� 4. Om du �n byggde ditt n�ste s� h�gt uppe som �rnen, ja, om det �n bleve f�rlagt mitt ibland stj�rnorna, s� skulle jag dock st�rta dig ned d�rifr�n, s�ger HERREN. 5. N�r tjuvar komma �ver dig, och r�vare om natten, ja d� �r det f�rbi med dig. Sannerligen, de skola stj�la s� mycket dem lyster. N� . . .
Icon
Name
32.txt
Size
7.67 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c Inknappad av Per-Olov Bergman, <pober@lysator.liu.se> *32/ Jona *32/01 Jona, 1 Kapitlet Jona, 1 Kapitlet Jonas kallelse och flykt. 1. Och HERRENS ord kom till Jona, Amittais son; han sade: 2. �St� upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika f�r den; ty deras ondska har kommit upp inf�r mitt ansikte.� 3. Men Jona stod upp och ville fly till Tarsis, undan HERRENS ansikte. Och han for ned till Jafo och fann d�r ett skepp som skulle g� till Tarsis. Och sedan han hade erlagt betalning f�r resan, steg han ombord d�rp� f�r att fara med till Tarsis, undan HERRENS ansikte. 4. Men HERREN s�nde en stark vind ut �ver havet, s� att en stark storm uppstod p� havet; och skeppet var n�ra att krossas. 5. D� betogos sj�m�nnen av fruktan och ropade var och en till sin gud; och vad l�st som fanns i skeppet kastade de i havet f�r att bereda sig l�ttnad. Men Jona . . .
Icon
Name
33.txt
Size
21.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c Inknappad av Per-Olov Bergman, <pober@lysator.liu.se> *33/ Mika *33/01 Mika, 1 Kapitlet Mika, 1 Kapitlet Domsord �ver Juda och Israel. 1. Detta �r HERRENS ord som kom till morastiten Mika i Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid, vad han sk�dade ang�ende Samaria och Jerusalem. 2. H�ren, I folk, allasammans; akta h�rp�, du jord med allt vad p� dig �r. Och vare Herren, HERREN ett vittne mot eder, Herren i sitt heliga tempel. 3. Ty se, HERREN tr�der ut ur sin boning, han far ned och g�r fram �ver jordens h�jder. 4. Bergen sm�lta under hans f�tter, och dalar bryta sig fram -- s�som vaxet g�r f�r elden, s�som vattnet, n�r det st�rtar utf�r branten. 5. Genom Jakobs �vertr�delse sker allt detta och genom Israels hus' synder. Vem �r d� upphovet till Jakobs �vertr�delse? �r . . .
Icon
Name
34.txt
Size
9.41 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *34/ Nahum *34/01 Nahum, 1 Kapitlet Nahum, 1 Kapitlet[1] S�ng om Herrens nit�lskan och Herrens n�d, Nineves straff och Juda fr�lsning. 1. Detta �r en utsaga om Nineve, den bok som inneh�ller elkositen Nahums syn. 2. HERREN �r en nit�lskande Gud och en h�mnare, ja, en h�mnare �r HERREN, en som kan vredgas. En h�mnare �r HERREN mot sina ov�nner, vrede beh�ller han mot sina fiender. >2 Mos. 20,5. 34,14. 5 Mos. 4,24. 5,9. Jos. 24 19. Ps. 103,9. 3. HERREN �r l�ngmodig, men han �r stor i kraft, och ingalunda l�ter han n�gon bliva ostraffad. HERREN har sin v�g i storm och ov�der och molnen �ro dammet efter hans f�tter. >2 Mos. 34,6 f. 4 Mos. 14,18. Neh. 9,17. Ps. 18,14. 103,8. 145,8. >Joel 2,13. 4. Han n�pser havet och l�ter det uttorka och alla str�mmar l�ter han sina bort. D� f�rsm�kta Basan och Karmel, . . .
Icon
Name
35.txt
Size
10.41 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *35/ Habackuk *35/01 Habackuk, 1 Kapitlet Habackuk, 1 Kapitlet Klagan �ver folkets ondska. Hems�kelse genom kald�erna. 1. Detta �r den utsaga som uppenbarades f�r profeten Habackuk. 2. Huru l�nge, HERRE, skall jag ropa, utan att du h�r klaga inf�r dig �ver v�ld, utan att du fr�lsar? 3. Varf�r l�ter du mig se s�dan ondska? Huru kan du sj�lv sk�da p� s�dan or�ttr�dighet, p� det f�rd�rv och det v�ld jag har inf�r mina �gon? S� uppst�r ju kiv, och s� upph�va sig tr�tor. 4. D�rigenom bliver lagen vanm�ktig, och r�tten kommer aldrig fram. Ty den ogudaktige sn�rjer den r�ttf�rdige; s� framst�r r�tten f�rvr�ngd. 5. Sen efter bland hedningarna och sk�den; h�pnen, ja, st�n d�r med h�pnad Ty en g�rning utf�r han i edra dagar, som I icke skolen tro, n�r den f�rt�ljes. >Ap . . .
Icon
Name
36.txt
Size
12.02 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *36/ Sefanja *36/01 Sefanja, 1 Kapitlet Sefanja, 1 Kapitlet Herrens stora vredesdag. 1. Detta �r HERRENS ord som kom till Sefanja, son till Kusi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, i Josias, Amons sons, Juda konungs, tid. 2. Jag skall rycka bort och f�rg�ra allt vad p� jorden �r, s�ger HERREN; >Jer. 8,13. 3. jag skall f�rg�ra m�nniskor och djur, jag skall f�rg�ra f�glarna under himmelen och fiskarna i havet, det vacklande riket j�mte de ogudaktiga m�nniskorna; ja, m�nniskorna skall jag utrota fr�n jorden, s�ger HERREN. >Hos. 4,3. 4. Jag skall utr�cka min hand mot Juda och mot Jerusalems alla inv�nare och utrota fr�n denna plats Baals sista kvarleva, avgudaprofeternas namn j�mte pr�sterna; >2 Kon. 23,4 f. 5. dem som p� taken tillbedj . . .
Icon
Name
37.txt
Size
7.17 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *37/ Haggai *37/01 Haggai, 1 Kapitlet Haggai, 1 Kapitlet Folket bestraffas f�r sin f�rsumlighet vid tempelbygget. 1. I konung Darejaves' andra regerings�r, i sj�tte m�naden, p� f�rsta dagen i m�naden, kom HERRENS ord genom profeten Haggai Serubbabel, Sealtiels son, Juda st�th�llare, och till �verstepr�sten Josua, Josadaks son; han sade: >Esr. 5,1. Luk. 3,27. 2. S� s�ger HERREN Sebaot: Detta folk s�ger: ��nnu �r icke tiden kommen att g� till verket, tiden att HERRENS hus bygges upp.� 3. Men HERRENS ord kom genom profeten Haggai; han sade: 4. �r d� tiden kommen f�r eder att sj�lva bo i panelade hus, medan detta hus ligger �de? >2 Sam. 7,2. 5. D�rf�r s�ger nu HERREN Sebaot s�: Given akt p� huru det g�r eder. 6. I s�n mycket, men inb�rgen litet; I �ten, men f�n icke nog f�r att bliva m�tta; I dricken, men f�n icke nog f�r att bliva . . .
Icon
Name
38.txt
Size
40.71 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
*38/ Sakarja *38/01 Sakarja, 1 Kapitlet Sakarja, 1 Kapitlet Uppmaning till omv�ndelse. Ryttarna. Hornen. Smederna. 1. I �ttonde m�naden av Darejaves' andra regerings�r kom HERRENS ord till Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten, han sade: >Esr. 5,1. Neh. 12,16. 2. Sv�rt f�rt�rnad var HERREN p� edra f�der. 3. S�g d�rf�r nu till folket s� s�ger HERREN Sebaot: V�nden om till mig, s�ger HERREN Sebaot, s� vill jag v�nda om till eder, s�ger HERREN Sebaot. >Mal. 3,7. 4. Varen icke s�som edra f�der, f�r vilka forna tiders profeter predikade och sade: �S� s�ger HERREN Sebaot: V�nden om fr�n edra onda v�gar och edra onda g�rningar�; men de ville icke h�ra och aktade icke p� mig s�ger HERREN. >Jes. 31,6;. Jer. 3,12. Hes. 18,30 f. Hos. 14,2. Joel 2,12 f. 5. Edra f�der, var �ro de? Och profeterna, leva de kvar evinnerligen? 6. Nej . . .
Icon
Name
39.txt
Size
11.22 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *39/ Malaki *39/01 Malaki, 1 Kapitlet Malaki, 1 Kapitlet Israels otacksamhet mot Herren och dess f�rakt f�r hans altare. 1. Detta �r en utsaga, som inneh�ller HERRENS ord till Israel genom Malaki. 2. Jag har bevisat eder k�rlek, s�ger HERREN. Nu fr�gen I: �Varmed har du d� bevisat oss k�rlek?� Esau var ju en broder till Jakob, s�ger HERREN, och jag �lskade Jakob, 3. men Esau hatade jag; d�rf�r gjorde jag hans berg till en �demark och hans arvedel till ett hemvist f�r �knens schakaler. 4. Om nu Edom s�ger: �Ja, vi �ro f�rst�rda, men vi skola �ter bygga upp det �delagda�, s� svarar HERREN Sebaot: V�l m� de bygga upp, men jag skall �ter riva det ned, och s� skall man f� kalla det 'ogudaktighetens land' och 'det folk, p� vilket HERREN evinnerligen vredgas'. 5. I skolen f� se det . . .
Icon
Name
40.txt
Size
146.17 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *40/ Evangelium enligt Matteus *40/01 Evangelium enligt Matteus, 1 Kapitlet Evangelium enligt Matteus, 1 Kapitlet Jesu sl�kttavla. Hans f�delse och hans namn. 1. Detta �r Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, sl�kttavla. 2. Abraham f�dde Isak, Isak f�dde Jakob, Jakob f�dde Judas och hans br�der; 3. Judas f�dde Fares och Sara med Tamar, Fares f�dde Esrom, Esrom f�dde Aram; 4. Aram f�dde Aminadab, Aminadab f�dde Naasson, Naasson f�dde Salmon; 5. Salmon f�dde Boes med Rakab, Boes f�dde Jobed med Rut, Jobed f�dde Jessai; 6. Jessai f�dde David, konungen, David f�dde Salomo med Urias' hustru; 7. Salomo f�dde Roboam, Roboam f�dde Abia. Abia f�dde Asaf; 8. Asaf f�dde Josafat, Josafat f�dde Joram, Joram f�dde Osias; 9. Osias f�dde Joatam, Joatam f�dde Akas, Akas f�dde Esekias; 10. Esekias f�dde Manasses, Manasses f�dde Amos, Amos f�dde Josias; 11. . . .
Icon
Name
41.txt
Size
94.51 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *41/ Evangelium enligt Markus *41/01 Evangelium enligt Markus, 1 Kapitlet Evangelium enligt Markus, 1 Kapitlet Johannes predikar och d�per. Jesus d�pes, frestas av dj�vulen, begynner predika, kallar l�rjungar, driver ut en oren ande, botar Simons sv�rmoder och andra sjuka, predikar i Galileens synagogor, botar en spet�lsk man. 1. Detta �r begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son. 2. S� �r skrivet hos profeten Esaias: �Se, jag s�nder ut min �ngel framf�r dig, och han skall bereda v�gen f�r dig. 3. H�r r�sten av en som ropar i �knen: 'Bereden v�gen f�r Herren, g�ren stigarna j�mna f�r honom.'� 4. I enlighet h�rmed upptr�dde Johannes d�paren i �knen och predikade b�ttringens d�pelse till syndernas f�rl�telse. 5. Och hela judiska landet och alla Jerusalems inv�nare gingo ut till ho . . .
Icon
Name
42.txt
Size
158.52 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *42/ Evangelium enligt Lukas @c $Id: 42.txt,v 1.17 1999/03/21 15:13:40 ceder Exp $ *42/01 Evangelium enligt Lukas, 1 Kapitlet Evangelium enligt Lukas, 1 Kapitlet �nglabudskapen till Sakarias och Maria. Maria och Elisabet. Johannes' f�delse och hans faders lovs�ng. 1. Alldenstund m�nga andra hava f�retagit sig att om de h�ndelser, som bland oss hava timat, avfatta ber�ttelser, 2. i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som sj�lva voro �syna vittnen och ordets tj�nare, 3. s� har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt �nda ifr�n begynnelsen, beslutit mig f�r att i f�ljd och ordning skriva d�rom till dig, �dle Teofilus, 4. s� att du kan inse huru tillf�rlitliga de stycken �ro, i vilka du har blivit undervisad. 5. P� den tid d� Herodes var konung �ver Judeen levde en pr�st vid namn Sakarias, av Abias' �dagsavdelning�. Denne h . . .
Icon
Name
43.txt
Size
118.09 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela Johannes Evangelium. *43/ Evangelium enligt Johannes @c $Id: 43.txt,v 1.19 1998/11/28 17:18:39 ceder Exp $ *43/01 Evangelium enligt Johannes, 1 Kapitlet Evangelium enligt Johannes, 1 Kapitlet Det gudomliga Ordets m�nniskoblivande i Jesus Kristus. Johannes d�parens vittnesb�rd. Jesu f�rsta l�rjungar. 1. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2. Detta var i begynnelsen hos Gud. 3. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som �r till. 4. I det var liv, och livet var m�nniskornas ljus. 5. Och ljuset lyser i m�rkret, och m�rkret har icke f�tt makt d�rmed. 6. En man upptr�dde, s�nd av Gud; hans namn var Johannes. 7. Han kom s�som ett vittne, f�r att vittna om ljuset, p� det att alla skulle komma till tro genom honom. 8. Icke var han ljuset, men han . . .
Icon
Name
44.txt
Size
161.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *44/ Apostlag�rningarna *44/01 Apostlag�rningarna, 1 Kapitlet Apostlag�rningarna, 1 Kapitlet Jesu himmelsf�rd. Mattias insatt till apostel. 1. I min f�rra skrift, gode Teofilus, har jag ber�ttat om allt vad Jesus gjorde och l�rde, 2. �nda till den dag d� han blev upptagen, sedan han genom helig ande hade givit sina befallningar �t apostlarna som han hade utvalt. 3. F�r dem hade han ock genom m�nga s�kra bevis tett sig s�som levande, efter utst�ndet lidande; ty under fyrtio dagar l�t han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. 4. N�r han d� var tillsammans med dem, bj�d han dem och sade: �L�mnen icke Jerusalem, utan f�rbiden d�r vad Fadern har utlovat, det varom I haven h�rt av mig. 5. Ty Johannes d�pte med vatten, men f� dagar h�refter skolen I bliva d�pta i helig ande.� 6. D� de nu hade kommit tillhopa, fr�gade de honom och s . . .
Icon
Name
45.txt
Size
64.94 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *45/ Paulus' brev till romarna *45/01 Paulus' brev till romarna, 1 Kapitlet Paulus' brev till romarna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna i Rom, uttrycker sin l�ngtan efter att bland dem f� f�rkunna evangelium, talar om huru m�nniskorna genom avguderi hava f�rfallit till skamliga laster och allt slags or�ttf�rdighet. 1. Paulus, Jesu Kristi tj�nare, kallad till apostel, avskild till att f�rkunna Guds evangelium, 2. vilket Gud redan f�rut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat, 3. evangelium om hans Son, vilken s�som m�nniska i k�ttet �r f�dd av Davids s�d 4. och s�som helig andevarelse �r med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifr�n uppst�ndelsen fr�n de d�da, ja, evangelium om Jesus Kristus, v�r Herre, 5. genom vilken vi hava f�tt n�d och apostla�mbete f�r att, hans namn till �ra, up . . .
Icon
Name
46.txt
Size
66.37 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *46/ Paulus' f�rsta brev till korintierna *46/01 Paulus' f�rsta brev till korintierna, 1 Kapitlet Paulus' f�rsta brev till korintierna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna i Korint, tackar Gud f�r den n�d som har blivit dem given, f�rmanar till enighet, framh�ller huru talet om korset v�l �r f�r m�nga m�nniskor en d�rskap, men f�r de kallade en Guds kraft, och huru Gud har utvalt just dem som i v�rlden �ro ringaktade. 1. Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, s� ock brodern Sostenes, 2. h�lsar den Guds f�rsamling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som �ro kallade och heliga, j�mte alla andra som �kalla v�r Herres, Jesu Kristi, namn, p� alla orter d�r de eller vi bo. 3. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, v�r Fader, och Herren Jesus Kristus . . .
Icon
Name
47.txt
Size
46.08 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- *47/ Paulus' andra brev till korintierna *47/01 Paulus' andra brev till korintierna, 1 Kapitlet Paulus' andra brev till korintierna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna i Korint, tackar Gud f�r den tr�st han har undf�tt och f�r r�ddning ur en d�dsfara, omtalar varf�r han icke har st�tt fast vid sitt beslut att taga v�gen till Macedonien �ver Korint. 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, s� ock brodern Timoteus, h�lsar den Guds f�rsamling som finnes i Korint, och tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja. 2. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, v�r Fader, och Herren Jesus Kristus. 3. Lovad vare v�r Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, barmh�rtighetens Fader och all tr�sts Gud, 4. han som tr�star oss i all v�r n�d, s� att vi genom den tr�st vi sj�lva undf� av Gud kunna tr�sta dem som �ro stadda i . . .
Icon
Name
48.txt
Size
23.14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
*48/ Paulus' brev till galaterna *48/01 Paulus' brev till galaterna, 1 Kapitlet Paulus' brev till galaterna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar f�rsamlingarna i Galatien, uttalar sin f�rundran �ver deras snara avfall fr�n det evangelium han har f�rkunnat, framh�ller att han har mottagit detta evangelium genom uppenbarelse fr�n Gud och icke genom undervisning av m�nniskor. 1. Paulus, apostel, icke fr�n m�nniskor, ej heller genom n�gon m�nniska, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppv�ckt honom fr�n de d�da -- 2. jag, j�mte alla de br�der som �ro h�r med mig, h�lsar f�rsamlingarna i Galatien. 3. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, v�r Fader, och ifr�n Herren Jesus Kristus, 4. som har utgivit sig sj�lv f�r v�ra synder, f�r att r�dda oss fr�n den nuvarande onda tids�ldern, efter v�r Guds och Fade . . .
Icon
Name
49.txt
Size
21.7 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
*49/ Paulus' brev till efesierna *49/01 Paulus' brev till efesierna, 1 Kapitlet Paulus' brev till efesierna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna till vilka brevet �r st�llt, lovar Gud f�r den @c Peter Karlsson h�vdar att det ska vara ett kommatecken efter @c "v�lsignelse" p� n�sta rad. ceders nya testamente tycker inte det. @c Fler biblar ska konsulteras. Norman tycker att det ska vara ett komma. v�lsignelse som genom Kristus har kommit b�de judar och hedningar till del, tackar Gud f�r det goda han har h�rt om f�rsamlingen och beder f�r denna, talar om Kristi upph�jelse. 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, h�lsar de heliga som bo i Efesus[1], de i Kristus Jesus troende. 2. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, v�r Fader, och Herren Jesus Kristus. 3. V�lsignad vare v�r Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i . . .
Icon
Name
50.txt
Size
16.3 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- *50/ Paulus' brev till filipperna *50/01 Paulus' brev till filipperna, 1 Kapitlet Paulus' brev till filipperna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna i Filippi, tackar Gud f�r deras arbete i evangelii tj�nst, beder f�r dem, talar om huru hans f�ngenskap har l�nt till evangelii framg�ng, om ock evangelium av somliga predikas i orent sinne; hoppas att Kristus skall bliva f�rh�rligad i honom, vare sig han f�r d� eller han skall leva kvar till f�rsamlingens fromma; uppmanar till endr�kt och st�ndaktighet. 1. Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tj�nare, h�lsa alla de heliga i Kristus Jesus som bo i Filippi, tillika med f�rsamlingsf�rest�ndare och f�rsamlingstj�nare. 2. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, v�r Fader, och Herren Jesus Kristus. 3. Jag tackar min Gud, s� ofta jag t . . .
Icon
Name
51.txt
Size
14.83 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c $Id: 51.txt,v 1.9 1996/03/17 17:18:51 ceder Exp $ @c Inknappat av Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se> *51/ Paulus' brev till kolosserna *51/01 Paulus' brev till kolosserna, 1 Kapitlet Paulus' brev till kolosserna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna i Kolosse, tackar Gud f�r deras tro och k�rlek, beder f�r deras fortg�ende andliga tillv�xt, vittnar om Kristus s�som Guds avbild, f�rsamlingens huvud och den som skaffar f�rsoning med Gud; talar om vad han sj�lv har lidit f�r f�rsamlingen under f�rkunnandet av evangelii stora hemlighet. 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, s� ock brodern Timoteus, 2. h�lsar de heliga som bo i Kolosse, de troende br�derna i Kristus. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, v�r Fader. 3. Vi tacka Gud, v�r Herres, Jesu Kristi, Fade . . .
Icon
Name
52.txt
Size
13.49 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c $Id: 52.txt,v 1.10 1996/05/28 18:37:36 ceder Exp $ @c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela 1 Tess. @c ASCII-version av Mika Hirsim�ki 1992 *52/ Paulus' f�rsta brev till tessalonikerna *52/01 Paulus' f�rsta brev till tessalonikerna, 1 Kapitlet Paulus' f�rsta brev till tessalonikerna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna i Tessalonika och tackar Gud f�r evangelii framg�ng bland dem. 1. Paulus och Silvanus och Timoteus h�lsa tessalonikernas f�rsamling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. N�d och frid[1] vare med eder. 2. Vi tacka Gud alltid f�r eder alla, n�r vi t�nka p� eder i v�ra b�ner. 3. Ty oavl�tligen ih�gkomma vi inf�r v�r Gud och Fader edra g�rningar i tron och edert arbete i k�rleken och eder st�ndaktighet i hoppet, i v�r Herre Jesus Kristus. 4. Vi veta ju, k�re br�der, i Guds �lskade, huru det var, n�r I bleven utvalda: . . .
Icon
Name
53.txt
Size
7.59 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c $Id: 53.txt,v 1.9 1996/05/28 18:01:47 ceder Exp $ @c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela 2 Tess. *53/ Paulus' andra brev till tessalonikerna *53/01 Paulus' andra brev till tessalonikerna, 1 Kapitlet Paulus' andra brev till tessalonikerna, 1 Kapitlet Paulus h�lsar de kristna i Tessalonika, tackar Gud f�r deras tillv�xt i tro och k�rlek och f�r deras st�ndaktighet under f�rf�ljelserna, beder till Gud om deras ytterligare f�rkovran. 1. Paulus och Silvanus och Timoteus h�lsa tessalonikernas f�rsamling i Gud, v�r Fader, och Herren Jesus Kristus. 2. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. 3. Vi �ro pliktiga att alltid tacka Gud f�r eder, k�re br�der, s�som tillb�rligt �r, d�rf�r att eder tro s� m�ktigt tillv�xer, och den k�rlek I haven till varandra mer och mer f�r�kas hos eder alla och hos . . .
Icon
Name
54.txt
Size
17.56 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela 1 Tim. @c ASCII-version av Tellervo Ihalainen 1939 *54/ Paulus' f�rsta brev till Timoteus *54/01 Paulus' f�rsta brev till Timoteus, 1 Kapitlet Paulus' f�rsta brev till Timoteus, 1 Kapitlet Paulus h�lsar Timoteus, uppmanar honom att st� emot fr�mmande l�ror, tackar Gud f�r hans of�rskyllda n�d, styrker Timoteus till den goda striden. 1. Paulus, Kristi Jesu apostel, f�rordnad av Gud, v�r Fr�lsare, och Kristus Jesus, v�rt hopp, 2. h�lsar Timoteus, sin sannskyldige son i tron. N�d, barmh�rtighet och frid ifr�n Gud, Fadern, och Kristus Jesus, v�r Herre! 3. Jag bjuder dig, nu s�som n�r jag for �stad till Macedonien, att stanna kvar i Efesus och d�r f�rmana somliga att icke f�rkunna fr�mmande l�ror 4. eller akta p� fabler och sl�ktledningshistorier utan �nde, som ju snarare v�lla ordstrider �n fr�mja den Gu . . .
Icon
Name
55.txt
Size
14.88 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *55/ Paulus' andra brev till Timoteus *55/01 Paulus' andra brev till Timoteus, 1 Kapitlet Paulus' andra brev till Timoteus, 1 Kapitlet Paulus h�lsar Timoteus, uttalar sin l�ngtan efter honom, f�rmanar honom till frimodighet och st�ndaktighet i lidandet f�r evangelium, omn�mner huru han sj�lv i f�ngenskapen har blivit vederkvickt genom Onesiforus' trohet. 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel -- s�nd enligt det l�fte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus -- 2. h�lsar Timoteus, sin �lskade son. N�d, barmh�rtighet och frid ifr�n Gud, Fadern, och Kristus Jesus, v�r Herre! >1 Tim. 1,2. 3. Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina f�rf�der tj�nar, och det med rent samvete, s�som jag ock oavl�tligen har dig i �tanke i mina b�ner, b�de natt och dag. >Apg. 23,1. 24,14 f. Ef 1,16. Fil. 1,3. 3,5 f. 1 Tess. . . .
Icon
Name
56.txt
Size
9.24 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela Tit. @c ASCII-version av Markus Ihalainen 1993 *56/ Paulus' brev till Titus *56/01 Paulus' brev till Titus, 1 Kapitlet Paulus' brev till Titus, 1 Kapitlet Paulus h�lsar Titus och meddelar honom f�reskrifter om huru �ldste skola tills�ttas och falska l�rare bek�mpas. 1. Paulus, Guds tj�nare och Jesu Kristi apostel, s�nd att verka f�r Guds utvaldas tro och f�r kunskapen om den sanning som h�r gudsfruktan till, 2. s�nd, d�rf�r att det finnes ett hopp om evigt liv -- ty evigt liv har Gud, som icke kan ljuga, f�r ev�rdliga tider sedan utlovat, >4 Mos. 23:19. Rom. 16:25 f. 2 Tim 1:9 f. 2:13. 3. och n�r tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, v�r Fr�lsares, befallning blev betrodd -- >Gal. 1:1. Ef. 1:9. 3:9. Kol 1:26. 1 Tess. 2:4. 1 Tim. 1:1, 11. 4. jag, Paulus . . .
Icon
Name
57.txt
Size
3.85 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela Filem. @c ASCII-version Peik Str�msholm 1992 *57 Paulus' brev till Filemon Paulus' brev till Filemon H�lsning. B�n om tillgift f�r Onesimus. Slut�nskan. 1. Paulus, Kristi Jesu f�nge, och brodern Timoteus h�lsa Filemon, v�r �lskade broder och medarbetare, >Ef. 3:1. 4:1. 2. och Appfia, v�r syster, och Arkippus, v�r medk�mpe, och den f�rsamling som kommer tillhopa i ditt hus. >Kol. 4:17. 3. N�d vare med eder och frid ifr�n Gud, v�r Fader, och Herren Jesus Kristus. >Rom. 1:7. 4. Jag tackar min Gud alltid, n�r jag t�nker p� dig i mina b�ner, >Ef. 1:15 f. Kol. 3:1 f. 1 Tess. 1:2 f. 2 Tess. 1:3. 2 Tim. 1:3. 5. ty jag har h�rt om den k�rlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga. 6. Och min b�n �r att den tro du har gemensam med oss m� visa sig . . .
Icon
Name
58.txt
Size
46.73 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c Brevet till hebr`erna / ASCII-version av Markus Ihalainen 1994 @c Omformatterat enligt Projekt Runebergs regler av Per Cederqvist @c 1995-06-17. Styckeindelning ej gjord. *58/ Brevet till hebr�erna *58/01 Brevet till hebr�erna, 1 Kapitlet Brevet till hebr�erna, 1 Kapitlet Guds uppenbarelse genom Sonen, som enligt skriften �r st�rre �n �nglarna. 1. Sedan Gud fordom m�nga g�nger och p� m�nga s�tt hade talat till f�derna genom profeterna, 2. har han nu, p� det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat v�rlden. 3. Och eftersom denne �r hans h�rlighets �tersken och hans v�sens avbild och genom sin makts ord b�r allt, har han -- sedan han hade utf�rt en rening fr�n synderna -- satt sig p� Majest�tets h�gra sida i h�jden. 4. Och han har blivit s� mycket st�rre �n �nglarna som det namn han . . .
Icon
Name
59.txt
Size
21.82 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *59/ Petrus' f�rsta brev *59/01 Petrus' f�rsta brev, 1 Kapitlet Petrus' f�rsta brev, 1 Kapitlet Petrus h�lsar de kristna i provinsen Asien, lovar Gud f�r fr�lsningen genom Kristus, som var f�reb�dad av profeterna, och som de troende b�ra f�rbida i hoppet, under helig vandel och broderlig k�rlek. 1. Petrus, Jesu Kristi apostel, h�lsar de utvalda fr�mlingar som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien, >Apg. 2,9 f. 1 Petr. 2,11. Jak. 1,1. 2. utvalda enligt Guds, Faderns, f�rsyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till best�nkelse med Jesu Kristi blod. N�d och frid f�r�ke sig hos eder. >2 Mos. 24,8. Rom. 1,5. 8,29. Hebr. 12,24. 2 Petr. 1,2. 3. Lovad vare v�r Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmh�rtighet har genom Jesu Kristi uppst . . .
Icon
Name
60.txt
Size
12.69 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *60/ Petrus' andra brev *60/01 Petrus' andra brev, 1 Kapitlet Petrus' andra brev, 1 Kapitlet H�lsning. F�rmaning till kristliga dygder. Den apostoliska f�rkunnelsens och det profetiska ordets visshet. 1. Simon Petrus, Jesu Kristi tj�nare och apostel, h�lsar dem som i och genom v�r Guds och Fr�lsarens[1], Jesu Kristi, r�ttf�rdighet hava f�tt sig besk�rd en lika dyrbar tro som vi. >Rom. 1,12. 1 Petr. 1,1 f. 2. N�d och frid f�r�ke sig hos eder, i kunskap om Gud och v�r Herre Jesus Kristus. 3. Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt sk�nkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin h�rlighet och underkraft. 4. Genom dem har han ock sk�nkt oss sina dyrbara och mycket stora l�ften, f�r att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig natur och undkomma den f�rg�ngelse som i f�ljd av den . . .
Icon
Name
61.txt
Size
15.88 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- @c Johannes' f�rsta brev i enlighet med 1917 �rs bibel�vers�ttning. @c Elektronisk utg�va genom Projekt Runeberg. @c @c Kapitelrubriker inskrivna av Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se>. @c Br�dtext inskriven, stavningskontrollerad och korrekturl�st av Per @c Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>. Korrekturl�sningen slutf�rdes @c 1994-02-13 16:12:51. *61/ Johannes' f�rsta brev *61/01 Johannes' f�rsta brev, 1 Kapitlet Johannes' f�rsta brev, 1 Kapitlet Ordets uppenbarelse i Kristus. Gemenskapen med Gud. Vandringen i ljuset och reningen genom Jesu blod. 1. Det som var fr�n begynnelsen, det vi hava h�rt, det vi med egna �gon hava sett, det vi sk�dade och med egna h�nder togo p�, det f�rkunna vi: om livets Ord tala vi. 2. Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna d�rom och f�rkunna f�r eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades f�r oss. 3 . . .
Icon
Name
62.txt
Size
2.28 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c Johannes andra brev / ASCII-version av Peik Str|msholm 1992 @c Konverterad till Projekt Runebergs format av Per Cederqvist 1993-12-09 *62 Johannes' andra brev Johannes' andra brev Johannes h�lsar �den utvalda frun�, manar till sanning och inb�rdes k�rlek, varnar f�r villol�rare, avslutar brevet med h�lsningar. 1. Den �ldste h�lsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning �lskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava l�rt k�nna sanningen. 2. Vi �lska dem f�r sanningens skull, som f�rbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid. 3. N�d, barmh�rtighet och frid ifr�n Gud, Fadern, och ifr�n Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i k�rlek. 4. Det har gjort mig stor gl�dje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava f�tt ifr�n Fadern. 5. Och . . .
Icon
Name
63.txt
Size
2.47 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*-1917-*- *63 Johannes' tredje brev Johannes' tredje brev Johannes h�lsar Gajus, gl�der sig �ver hans vandring i sanningen, uppmanar till hj�lpsamhet mot fr�mlingar, klagar �ver Diotrefes, giver gott vittnesb�rd �t Demetrius, avslutar brevet med h�lsningar. 1. Den �ldste h�lsar Gajus, den �lskade brodern, som jag i sanning �lskar. 2. Min �lskade, jag �nskar att det i allt m� st� v�l till med dig, och att du m� vara vid god h�lsa, s�som det ock st�r v�l till med din sj�l. 3. Ty det gjorde mig stor gl�dje, d� n�gra av br�derna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen. 4. Jag har ingen st�rre gl�dje �n den att f� h�ra att mina barn vandra i sanningen. 5. Min �lskade, du handlar s�som en trofast man i allt vad du g�r mot br�derna, och detta j�mv�l n� . . .
Icon
Name
64.txt
Size
18.61 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- @c Peik J Stromsholm och hans v�nner har knappat in hela Jak. @c ASCII-version av Rolf Str�msund 1993 *64/ Jakobs' brev *64/01 Jakobs' brev, 1 Kapitlet Jakobs' brev, 1 Kapitlet Jakob h�lsar de kristna av Israel, som bo kringspridda bland folken; f�rmanar dem till st�ndaktighet i frestelser och till en gudsdyrkan som visar sig verksam i goda g�rningar. 1. Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi, tj�nare, h�lsar de tolv stammar som bo kringspridda bland folken. >Joh. 7:35. 2. Mina br�der, h�llen det f�r idel gl�dje, n�r I kommen i allahanda frestelser, >1 Petr. 1:6 f. 3. och veten, att om eder tro h�ller provet, s� verkar detta st�ndaktighet. >Rom. 5:3. 4. Och l�ten st�ndaktigheten hava med sig fullkomlighet i g�rning, s� att I �ren fullkomliga, utan fel och utan brist i n�got stycke. 5. Men om n�gon . . .
Icon
Name
65.txt
Size
5.62 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c $Id: 65.txt,v 1.8 1996/06/02 19:44:17 ceder Exp $ @c Inknappat av Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se>. *65 Judas' brev Judas' brev H�lsning. Varning f�r falska l�rare, med p�minnelse om de straffdomar som i forna tider hava �verg�tt b�de m�nniskor och �nglar, och med �beropande av Enoks profetia. F�rmaningar och slut�nskan. 1. Judas, Jesu Kristi tj�nare och Jakobs broder, h�lsar de kallade, dem som �ro upptagna i Guds, Faderns, k�rlek och bevarade �t Jesus Kristus. >1 Petr. 1:5. Jak. 1:1. 2. Barmh�rtighet och frid och k�rlek f�r�ke sig hos eder. >2 Petr. 1:12. 3. Mina �lskade, d� jag nu med all iver har tagit mig f�r att skriva till eder om v�r gemensamma fr�lsning, finner jag det n�digt att i min skrivelse f�rmana eder att k�mpa f�r den tro som en g�ng f�r alla har blivit meddelad �t de heliga. >1 Tim. 6:12. . . .
Icon
Name
66.txt
Size
71.44 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
@c -*- 1917 -*- *66/ Johannes' uppenbarelse *66/01 Johannes' uppenbarelse, 1 Kapitlet Johannes' uppenbarelse, 1 Kapitlet Johannes h�lsar de sju f�rsamlingarna i provinsen Asien, omtalar att Jesus har uppenbarat sig f�r honom och befallt honom att nedskriva vad han i syner f�r sk�da. 1. Detta �r en uppenbarelse fr�n Jesus Kristus, en som Gud gav honom f�r att visa sina tj�nare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin �ngel gav han det till k�nna f�r sin tj�nare Johannes, 2. som h�r vittnar och framb�r Guds ord och Jesu Kristi vittnesb�rd, allt vad han sj�lv har sett. 3. Salig �r den som f�r uppl�sa denna profetias ord, och saliga �ro de som f� h�ra dem och som taga vara p�, vad d�ri �r skrivet; ty tiden �r n�ra. 4. Johannes h�lsar de sju f�rsamlingarna i provinsen Asien. N�d vare med eder och frid . . .
Icon
Name
assignments.txt
Size
25.24 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
# Status codes used in the bible project: # enter Text entered # spell Text spellchecked # proof1 Proofread once # proof2 Proofread twice # footnote Footnotes checked # links Links added ("parallellh�nvisningar") # linkchk Links checked # parachk Paragraphs checked # # Part Work Status When Who # # 01 F�rsta Mosebok (Genesis) 01 |enter |done |19940704|aronsson, Peik Str�msholm, pw 01 |spell |done |19950313|ceder 01 |proof1 |done |19960309|Britt Neander 01 |proof2 |wip |19990112|Mikael Johansson <mikael@mail.org> (1999-03-14 update: p� g�ng) 01 |footnote|todo | | 01 |links |todo | | 01 |linkchk |todo | | 01 |parachk |done |19951011|ceder # 02 Andra Mosebok (Exodus) 02 |enter |done |19960229|jr 02 |spell |done |19960317|ceder 02 |proof1 |todo | | 02 |proof2 |todo | | 02 |footnote|todo | . . .
Icon
Name
ChangeLog.txt
Size
45.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
Fri Apr 9 21:15:10 1999 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> * Makefile, index.html: Version 3.7. * assignments: Esra korrekturl�st. Malaki korrekturl�ses. * 15.txt: Korrekturl�st av Daniel Nilsson <tubisten@swipnet.se>. * 24.txt (18:9f): Indentering fixad. Fri Mar 26 22:06:46 1999 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> * assignments: Nehemja korrekturl�ses. Sun Mar 21 15:13:40 1999 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> * 42.txt (1:51): En felaktig radbrytning fixad. Sun Mar 14 20:51:41 1999 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> * gen-status.py (part.write): Improved error handling for malformed assignments file. Sun Mar 14 20:31:04 1999 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> * index.html, Makefile: Version 3.6. * assignments: 1 Mos korrekturl�ses. H�ga Visan korrekturl�st tv� g�nger. * 22.txt: Errata fr�n Mikael Johansson <mikael@mail.org>. (1): En punkt fattades i ingressen. (1:7): Det ska inte alls vara nytt stycke innan versen, och ingen str . . .
Icon
Name
header1866.xml
Size
6.69 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
index.txt
Size
9.94 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
Denna fil kommer att fasas ut. I st�llet anv�nds filen assignments. Tills vidare underh�lls b�gge filerna parallellt; om de inneh�ller olika information ska assignments antas vara den som st�mmer. Denna fil inneh�ll aktuell status f�r de olika filer som ing�r i Projekt Runebergs utgivning av Bibeln i 1917 �rs �vers�ttning. H�r syns vad som �r korrekturl�st, vad som �r stavningskontrollerat och s� vidare. F�r att en bok ska r�knas som KLAR ska den vara stavningskontrollerad och korrekturl�st av tv� personer (vara minst en inte ska vara den som knappade in texten). F�r att f�rhindra dubbelarbete: G�r en anteckning i file assignments, ej i denna fil, innan du b�rjar arbeta med en bok! ceder = Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> ---------------------------------------------------------------------- 01 F�rsta Mosebok (Genesis) 9 av 50 kapitel inknappade av Peik J Stromsholm, omformatterade av P�r Winzell. Resten inknappat av P�r Winzell. Stavningskontrollerad av ceder. EJ korre . . .
Icon
Name
README.txt
Size
1.14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
The files named 01.txt through 66.txt contain the text of the official Swedish translation of the Holy Bible from 1917. This electronic text was published by Project Runeberg, and is free of copyright. You are free to copy and distribute it in any form (electronic or on paper) and for any purpose (for free or for money). Project Runeberg publishes free electronic texts, such as this one, in Scandinavian and Finnish languages (Swedish, Norwegian, Danish, Icelandic, Faroese, Finnish, Lappish, Estonian, Karelian, Ingrian, and Livonian) and their dialects. Project Runeberg is a part of Lysator, a students' computer club at Linkoping University in Linkoping, Sweden. Individuals in many countries have contributed their voluntary work. PROJECT RUNEBERG, founded in December 1992, is an open and voluntary initiative to create and collect free electronic editions of classic Nordic literature and art -- see http://www.lysator.liu.se/runeberg/ Anonymous FTP file archive: ftp.lysator. . . .
Icon
Name
TODO.txt
Size
107 bytes
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
Inneh�llet i denna fil har flyttats till 00.txt, assignments, och den automatgenererade filen status.html. . . .