This item is
Academic Use
and licensed under:
Oxford Text Archive
Attribution Required Noncommercial

 Files for this item

 Download all local files for this item (7.22 MB)

Icon
Name
cic001-1253.txt
Size
59 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"001"c"Quinct"y"t" {CICERO, PRO . QVINCTIO ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1909(1978)} ~y1 Quae res in civitate duae plurimum possunt, eae contra nos ambae faciunt in hoc tempore, summa gratia et elo- quentia; quarum alteram, C. Aquili, vereor, alteram metuo. Eloquentia Q. Hortensi ne me in dicendo impediat, non nihil commoveor, gratia Sex. Naevi ne P. Quinctio noceat, ~y id vero non mediocriter pertimesco. Neque hoc tanto opere querendum videretur, haec summa in illis esse, si in nobis essent saltem mediocria; verum ita se res habet, ut ego, qui neque usu satis et ingenio parum possum, cum patrono disertissimo comparer, P. Quinctius, cui tenues opes, nullae facultates, exiguae amicorum copiae sunt, cum ~y adversario gratiosissimo contendat. Illud quoque nobis accedit incommodum, quod M. Iunius, qui hanc [2causam]2 aliquotiens apud te egit, homo et in aliis causis exercitatus et in hac multum ac saepe versatus, hoc tempore abest nova legatione impeditus, . . .
Icon
Name
cic002-1253.txt
Size
89.54 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"002"c"SRosc"y"t" {CICERO, PRO SEX. ROSCIO AMERINO ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, + 1905(1978)} ~y1 Credo ego vos, iudices, mirari quid sit quod, cum tot summi oratores hominesque nobilissimi sedeant, ego potis- simum surrexerim, is qui neque aetate neque ingenio neque auctoritate sim cum his qui sedeant comparandus. Omnes hi quos videtis adesse in hac causa iniuriam novo scelere conflatam putant oportere defendi, defendere ipsi propter iniquitatem temporum non audent. Ita fit ut adsint pro- pterea quod officium sequuntur, taceant autem idcirco quia ~y periculum vitant. Quid ergo? audacissimus ego ex omni- bus? Minime. An tanto officiosior quam ceteri? Ne istius quidem laudis ita sum cupidus ut aliis eam prae- reptam velim. Quae me igitur res praeter ceteros impulit ut causam Sex. Rosci reciperem? Quia, si qui istorum dixisset quos videtis adesse, in quibus summa auctoritas est atque amplitudo, si verbum de re publica fecisset, id quod in hac causa fieri n . . .
Icon
Name
cic003-1253.txt
Size
32.56 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"003"c"QRosc"y"t" {CICERO, PRO Q. ROSCIO COMOEDO ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, + 1909(1978)} ~y1 . . . . malitiam naturae crederetur. Is scilicet vir opti- mus et singulari fide praeditus in suo iudicio suis tabulis testibus uti conatur. Solent fere dicere qui per tabulas hominis honesti pecuniam expensam tulerunt: 'egone talem virum corrumpere potui, ut mea causa falsum in codicem referret?' Exspecto quam mox Chaerea hac oratione utatur: 'egone hanc manum plenam perfidiae et hos digitos meos impellere potui ut falsum perscriberent nomen?' Quod si ille suas proferet tabulas, proferet suas quoque Roscius. Erit in illius tabulis hoc nomen, at [2in]2 ~y huius non erit. Cur potius illius quam huius credetur?_ Scripsisset ille, si non iussu huius expensum tulisset? _Non scripsisset hic quod sibi expensum ferre iussisset? Nam quem ad modum turpe est scribere quod non debeatur, sic improbum est non referre quod debeas. Aeque enim tabulae condemnantur eius qui . . .
Icon
Name
cic004-1253.txt
Size
39.13 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"004"c"Caec"y"t" {CICERO, IN Q. CAECILIVM ORATIO QVAE DIVINATIO DICITVR, ed. + William Peterson, OUP, 1917(1982)} ~y1 Si quis vestrum, iudices, aut eorum qui adsunt, forte miratur me, qui tot annos in causis iudiciisque publicis ita sim versatus ut defenderim multos, laeserim neminem, subito nunc mutata voluntate ad accusandum descendere, is, si mei consili causam rationemque cognoverit, una et id quod facio probabit, et in hac causa profecto neminem praeponendum mihi esse actorem putabit. ~y Cum quaestor in Sicilia fuissem, iudices, itaque ex ea provincia decessissem ut Siculis omnibus iucundam diu- turnamque memoriam quaesturae nominisque mei relin- querem, factum est uti cum summum in veteribus patronis multis, tum non nullum etiam in me praesidium suis fortunis constitutum esse arbitrarentur. Quare nunc populati atque vexati cuncti ad me publice saepe venerunt, ut suarum for- tunarum omnium causam defensionemque susciperem. Me saepe esse pollicitum, saepe o . . .
Icon
Name
cic005-1253.txt
Size
699.6 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"005"c"Ver"w1y"t" {CICERO, IN C. VERREM ACTIO PRIMA, ed. + William Peterson, OUP, 1917(1982)} ~y1 Quod erat optandum maxime, iudices, et quod unum ad invidiam vestri ordinis infamiamque iudiciorum sedandam maxime pertinebat, id non humano consilio sed prope divinitus datum atque oblatum vobis summo rei publicae tempore videtur. Inveteravit enim iam opinio perniciosa rei publicae vobisque periculosa, quae non modo apud [2nos sed apud]2 exteras nationes omnium sermone percrebruit, his iudiciis quae nunc sunt pecuniosum hominem, quamvis sit ~y nocens, neminem posse damnari. Nunc in ipso discrimine ordinis iudiciorumque vestrorum, cum sint parati qui con- tionibus et legibus hanc invidiam senatus inflammare conentur, reus in iudicium adductus est C. Verres, homo vita atque factis omnium iam opinione damnatus, pecuniae magnitudine sua spe et praedicatione absolutus. Huic ego causae, iudices, cum summa voluntate et exspectatione populi Romani actor accessi, non ut au . . .
Icon
Name
cic006-1253.txt
Size
25.25 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"006"c"Tul"y"t" {CICERO, PRO M. TVLLIO ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1911(1984)} ~y1 A[2ntea sic hanc causam]2 a[2gere]2 s[2tatue]2ra[2m]2, [2recupe]2ratores, [2ut infitia]2turos adversarios arbitrarer tantam caedem et tam atrocem ad familiam suam pertinere. Itaque animo soluto a cura et a cogitatione veneram, quod intellegebam facile id me testibus planum facere posse. Nunc vero postea quam non modo confessus est vir primarius, L. Quin[2ctius]2 . . . {48Desunt versus sex octonarum denarum fere litterarum.}48 [2la]2borabam ut, quod arguebam, id factum esse ostenderem; nunc in eo consumenda est oratio ut ne adversarii, quod ~y infitiari nullo modo potuerunt, cum maxime cuperent, id cum confessi sunt, meliore loco esse videantur. Itaque tum vestrum difficilius iudicium, mea facilis defensio fore vide- batur. Ego enim omnia in tes[2tibus]2 . . . {48Desiderantur septem versus.}48 quid est facilius quam de eo qui confitetur iudicare? Mihi autem diffi . . .
Icon
Name
cic007-1253.txt
Size
33.25 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"007"c"Font"y"t" {CICERO, PRO M. FONTEIO ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1911(1984)} ~y"t cu" {46Excerpta Cusana.}46 ~y"fr 1" Illud vero quid est? quam habet in se rationem, quam consuetudinem, quam similitudinem veritatis? quod ratio, quod consuetudo, quod rei natura respuit, id credendumne est? ~y"fr 2" Numquid cuiquam iniquissimo disceptatori haec su- spicio relinquenda est? ~y"fr 3" Quid potest auctoritatis habere testis in dicendo suo testimonio falsa veris miscens? ~y"fr 4" Hoc ipso argumento cetera testimonia repudiare de- betis. ~y"fr 5" Latebra mendaci. ~y"fr 6" Cn. Pompeius eximia virtute et felicitate in Hispania bellum gessit. ~y"fr 7" Industria et studio. ~y"fr 8" Cn. Pompei, summi imperatoris et fortissimi veri, gestum est subsidiis. ~y"fr 9" Quid pugnant, quid struunt, quid nituntur? {48Habet etiam cod. Cusanus %14`2 non possum . . . velit: %14`32 potestis . . . anteferre: %14`40 frugi igitur . . . ac potestate: %1 . . .
Icon
Name
cic008-1253.txt
Size
68.63 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"008"c"Caec"y"t" {CICERO, PRO A. CAECINA ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1909(1978)} ~y1 Si, quantum in agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque in iudiciis impudentia valeret, non minus nunc in causa cederet A. Caecina Sex. Aebuti impu- dentiae, quam tum in vi facienda cessit audaciae. Verum et illud considerati hominis esse putavit, qua de re iure disceptari oporteret, armis non contendere, et hoc con- stantis, quicum vi et armis certare noluisset, eum iure ~y iudicioque superare. Ac mihi quidem cum audax prae- cipue fuisse videtur Aebutius in convocandis hominibus et armandis, tum impudens in iudicio, non solum quod in iudicium venire ausus est_nam id quidem tametsi improbe fit in aperta re, tamen malitia est iam usitatum_sed quod non dubitavit id ipsum quod arguitur confiteri; nisi forte hoc rationis habuit, quoniam, si facta vis esset moribus, superior in possessione retinenda non fuisset, quia contra ius moremque facta sit, A. Caeci . . .
Icon
Name
cic009-1253.txt
Size
46.27 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"009"c"Man"y"t" {CICERO, DE IMPERIO CN. POMPEI AD QVIRITES ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1905(1978)} ~y1 Quamquam mihi semper frequens conspectus vester multo iucundissimus, hic autem locus ad agendum amplis- simus, ad dicendum ornatissimus est visus, Quirites, tamen hoc aditu laudis qui semper optimo cuique maxime patuit non mea me voluntas adhuc sed vitae meae rationes ab ineunte aetate susceptae prohibuerunt. Nam cum antea nondum huius auctoritatem loci attingere auderem statue- remque nihil huc nisi perfectum ingenio, elaboratum in- dustria adferri oportere, omne meum tempus amicorum ~y temporibus transmittendum putavi. Ita neque hic locus vacuus fuit umquam ab eis qui vestram causam defenderent et meus labor in privatorum periculis caste integreque versatus ex vestro iudicio fructum est amplissimum con- secutus. Nam cum propter dilationem comitiorum ter praetor primus centuriis cunctis renuntiatus sum, facile intellexi, Quirites, et quid de me iudicar . . .
Icon
Name
cic010-1253.txt
Size
143.46 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"010"c"Clu"y"t" {CICERO, PRO A. CLVENTIO ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1905(1978)} ~y1 Animum adverti, iudices, omnem accusatoris orationem in duas divisam esse partis, quarum altera mihi niti et magno opere confidere videbatur invidia iam inveterata iudici Iuniani, altera tantum modo consuetudinis causa timide et diffidenter attingere rationem venefici criminum, qua de re lege est haec quaestio constituta. Itaque mihi certum est hanc eandem distributionem invidiae et crimi- num sic in defensione servare ut omnes intellegant nihil me nec subterfugere voluisse reticendo nec obscurare dicendo. ~y Sed cum considero quo modo mihi in utraque re sit elabo- randum, altera pars et ea quae propria est iudici vestri et legitimae venefici quaestionis per mihi brevis et non magnae in dicendo contentionis fore videtur, altera autem quae procul ab iudicio remota est, quae contionibus seditiose concitatis accommodatior est quam tranquillis moderatisque iudiciis, persp . . .
Icon
Name
cic011-1253.txt
Size
97.82 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"011"c"Agr 01"x1y"t" {CICERO, DE LEGE AGRARIA ORATIO PRIMA CONTRA P. SERVILIVM RVLLVM + TR. PLEB. IN SENATV, FRAGMENTA, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1909(1978)} ~y"fr 1" {45Cicero Kalendis Ianuariis de lege agraria:}45 imberba iuventute. {46(Charis. K. i. 95.)}46 ~y"fr 2,3" {45Haec figura ($DIEZEUGME/NON&) ita ornat et amplificat orationem_hoc modo:}45 Capuam colonis deductis occupa- bunt, Atellam praesidio communient, Nuceriam, Cumas multitudine suorum obtinebunt, cetera oppida praesidiis devincient. {45Tale est et illud:}45 Venibit igitur sub praecone tota Propontis atque Hellespontus, addicetur omnis ora Lyciorum atque Cilicum, Mysia et Phrygia eidem condi- cioni legique parebunt. {46(Aquila Rom. 43, Mart. Cap. 537.)}46 ~y"fr 4" Praedam, manubias, sectionem, castra denique Cn. Pompei sedente imperatore &7X&viri vendent. {46(Gell. xiii. 25. 6, Non. 432. 29.)}46 ~y1 * * * quae res aperte petebatur, ea nunc occulte cuniculis oppugnatur. Dicent enim &7X&vir . . .
Icon
Name
cic012-1253.txt
Size
24.99 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"012"c"RabPerd"y"t" {CICERO, PRO C. RABIRIO PERDVELLIONIS REO AD QVIRITES ORATIO, ed. + Albert Curtis Clark, OUP, 1909(1978)} ~y1 Etsi, Quirites, non est meae consuetudinis initio dicendi rationem reddere qua de causa quemque defendam, pro- pterea quod cum omnibus civibus in eorum periculis semper satis iustam mihi causam necessitudinis esse duxi, tamen in hac defensione capitis, famae fortunarumque omnium C. Rabiri proponenda ratio videtur esse offici mei, propterea quod, quae iustissima mihi causa ad hunc defendendum esse visa est, eadem vobis ad absolvendum ~y debet videri. Nam me cum amicitiae vetustas, cum dignitas hominis, cum ratio humanitatis, cum meae vitae perpetua consuetudo ad C. Rabirium defendendum est adhortata, tum vero, ut id studiosissime facerem, salus rei publicae, consulare officium, consulatus denique ipse mihi una [2a]2 vobis cum salute rei publicae commendatus coegit. Non enim C. Rabirium culpa delicti, non invidia vitae, Quirites, non d . . .
Icon
Name
cic013-1253.txt
Size
86.32 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"013"c"Catil"x1y"t" {CICERO, ORATIO QVA L. CATILINAM EMISIT IN SENATV HABITA, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1909(1978)} ~y1 Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque move- runt? Patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili ceperis quem no- ~y strum ignorare arbitraris? O tempora, o mores! Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unum quemque no- strum. Nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur, si is . . .
Icon
Name
cic014-1253.txt
Size
73.03 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"014"c"Mur"y"t" {CICERO, PRO L. MVRENA ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1905(1978)} ~y1 Quae precatus a dis immortalibus sum, iudices, more institutoque maiorum illo die quo auspicato comitiis centu- riatis L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res mihi fidei magistratuique meo, populo plebique Romanae bene atque feliciter eveniret, eadem precor ab isdem dis immortalibus ob eiusdem hominis consulatum una cum salute obtinendum, et ut vestrae mentes atque sententiae cum populi Romani voluntatibus suffragiisque consentiant, eaque res vobis po- puloque Romano pacem, tranquillitatem, otium concordiam- que adferat. Quod si illa sollemnis comitiorum precatio consularibus auspiciis consecrata tantam habet in se vim et religionem quantam rei publicae dignitas postulat, idem ego sum precatus ut eis quoque hominibus quibus hic consulatus me rogante datus esset ea res fauste feliciter ~y prospereque eveniret. Quae cum ita sint, iudices, et cum omnis deorum immortalium p . . .
Icon
Name
cic015-1253.txt
Size
62.99 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"015"c"Sul"y"t" {CICERO, PRO P. SVLLA ORATIO, ed. Albert Curtis Clark, OUP, 1911(1984)} ~y1 Maxime vellem, iudices, ut P. Sulla et antea dignitatis suae splendorem obtinere et post calamitatem acceptam modestiae fructum aliquem percipere potuisset. Sed quo- niam ita tulit casus infestus ut in amplissimo honore cum communi ambitionis invidia tum singulari Autroni odio everteretur, et in his pristinae fortunae reliquiis miseris et adflictis tamen haberet quosdam quorum animos ne supplicio quidem suo satiare posset, quamquam ex huius incommodis magnam animo molestiam capio, tamen in ceteris malis facile patior oblatum mihi tempus esse in quo boni viri lenitatem meam misericordiamque, notam quondam omni- bus, nunc quasi intermissam agnoscerent, improbi ac perditi cives domiti atque victi praecipitante re publica vehementem me fuisse atque fortem, conservata mitem ac misericordem ~y faterentur. Et quoniam L. Torquatus, meus familiaris ac necessarius, iudices, existim . . .
Icon
Name
cic016-1253.txt
Size
21.54 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"016"c"Arch"y"t" {CICERO, PRO ARCHIA POETA ORATIO, ed. Arthur Curtis Clark, OUP, 1911(1978)} ~y1 Si quid est in me ingeni, iudices, quod sentio quam sit exiguum, aut si qua exercitatio dicendi, in qua me non infitior mediocriter esse versatum, aut si huiusce rei ratio aliqua ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta, a qua ego nullum confiteor aetatis meae tempus abhorruisse, earum rerum omnium vel in primis hic A. Licinius fructum a me repetere prope suo iure debet. Nam quoad longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque repetens hunc video mihi principem et ad suscipiendam et ad in- grediendam rationem horum studiorum exstitisse. Quod si haec vox huius hortatu praeceptisque conformata non nullis aliquando saluti fuit, a quo id accepimus quo ceteris opi- tulari et alios servare possemus, huic profecto ipsi, quantum ~y est situm in nobis, et opem et salutem ferre debemus. Ac ne quis a nobis . . .
Icon
Name
cic017-1253.txt
Size
76.14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"017"c"Flac"y"t" {CICERO, PRO L. FLACCO ORATIO, ed. Arthur Curtis Clark, OUP, 1909(1978)} ~y1 Cum in maximis periculis huius urbis atque imperi, gravissimo atque acerbissimo rei publicae casu, socio atque adiutore consiliorum periculorumque meorum L. Flacco, caedem a vobis, coniugibus, liberis vestris, vastitatem a templis, delubris, urbe, Italia depellebam, sperabam, iudices, honoris potius L. Flacci me adiutorem futurum quam miseriarum deprecatorem. Quod enim esset prae- mium dignitatis quod populus Romanus, cum huius maiori- bus semper detulisset, huic denegaret, cum L. Flaccus veterem Valeriae gentis in liberanda patria laudem prope ~y quingentesimo anno rei publicae rettulisset? Sed si forte aliquando aut benefici huius obtrectator aut virtutis hostis aut laudis invidus exstitisset, existimabam L. Flacco multi- tudinis potius imperitae, nullo tamen cum periculo, quam sapientissimorum et lectissimorum virorum iudicium esse subeundum. Etenim quibus auctoribus et defensoribus omn . . .
Icon
Name
cic018-1253.txt
Size
18.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"018"c"RedPop"y"t" {CICERO, ORATIO CVM POPVLO GRATIAS EGIT, ed. Arthur Curtis Clark, + OUP, 1911(1978)} ~y1 Quod precatus a Iove Optimo Maximo ceterisque dis im- mortalibus sum, Quirites, eo tempore cum me fortunasque meas pro vestra incolumitate otio concordiaque devovi, ut, si meas rationes umquam vestrae saluti anteposuissem, sempiternam poenam sustinerem mea voluntate susceptam, sin et ea quae ante gesseram conservandae civitatis causa gessissem et illam miseram profectionem vestrae salutis gratia suscepissem, ut quod odium scelerati homines et au- daces in rem publicam et in omnis bonos conceptum iam diu continerent, id in me uno potius quam in optimo quoque et universa civitate defigerent,_hoc si animo in vos liberos- que vestros fuissem, ut aliquando vos patresque conscriptos Italiamque universam memoria mei misericordia desiderium- que teneret: eius devotionis me esse convictum iudicio deorum immortalium, testimonio senatus, consensu Italiae, confessione inimicorum, benefic . . .
Icon
Name
cic019-1253.txt
Size
30 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"019"c"RedSen"y"t" {CICERO, ORATIO CVM SENATVI GRATIAS EGIT, ed. Arthur Curtis + Clark, OUP, 1911(1978)} ~y1 Si, patres conscripti, pro vestris immortalibus in me fratremque meum liberosque nostros meritis parum vobis cumulate gratias egero, quaeso obtestorque ne meae naturae potius quam magnitudini vestrorum beneficiorum id tribuen- dum putetis. Quae tanta enim potest exsistere ubertas ingeni, quae tanta dicendi copia, quod tam divinum atque incredi- bile genus orationis, quo quisquam possit vestra in nos universa promerita non dicam complecti orando, sed per- censere numerando? qui mihi fratrem optatissimum, me fratri amantissimo, liberis nostris parentes, nobis liberos, qui dignitatem, qui ordinem, qui fortunas, qui amplissimam rem publicam, qui patriam, qua nihil potest esse iucundius, qui ~y denique nosmet ipsos nobis reddidistis. Quod si parentes carissimos habere debemus, quod ab iis nobis vita, patri- monium, libertas, civitas tradita est, si deos immortalis, quorum benefic . . .
Icon
Name
cic020-1253.txt
Size
102.67 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"020"c"Dom"y"t" {CICERO, DE DOMO SVA AD PONTIFICES ORATIO, ed. Arthur Curtis + Clark, OUP, 1911(1978)} ~y1 Cum multa divinitus, pontifices, a maioribus nostris inventa atque instituta sunt, tum nihil praeclarius quam quod eosdem et religionibus deorum immortalium et summae rei publicae praeesse voluerunt, ut amplissimi et clarissimi cives rem pu- blicam bene gerendo religiones, religiones sapienter inter- pretando rem publicam conservarent. Quod si ullo tempore magna causa in sacerdotum populi Romani iudicio ac pote- state versata est, haec profecto tanta est ut omnis rei publicae dignitas, omnium civium salus, vita, libertas, arae, foci, di penates, bona, fortunae, domicilia vestrae sapientiae, fidei, ~y potestati commissa creditaque esse videantur. Vobis ho- dierno die constituendum est utrum posthac amentis ac perditos magistratus improborum ac sceleratorum civium praesidio nudare, an etiam deorum immortalium religione armare malitis. Nam si illa labes ac flamma rei publicae suu . . .
Icon
Name
cic021-1253.txt
Size
51.43 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"021"c"Har"y"t" {CICERO, ORATIO DE HARVSPICVM RESPONSO IN P. CLODIVM IN SENATV HABITA, + ed. William Peterson, OUP, 1911(1978)} ~y1 Hesterno die, patres conscripti, cum me et vestra dignitas et frequentia equitum Romanorum praesentium, quibus se- natus dabatur, magno opere commosset, putavi mihi repri- mendam esse P. Clodi impudicam impudentiam, cum is publicanorum causam stultissimis interrogationibus impedi- ret, P. Tullioni Syro navaret operam atque ei se, cui totus venierat, etiam vobis inspectantibus venditaret. Itaque hominem furentem exsultantemque continui simul ac peri- culum iudici intendi: duobus inceptis verbis omnem im- ~y petum gladiatoris ferociamque compressi. Ac tamen ignarus ille qui consules essent, exsanguis atque aestuans se ex curia repente proripuit, cum quibusdam fractis iam atque inanibus minis et cum illius Pisoniani temporis Gabinianique terrori- bus: quem cum egredientem insequi coepissem, cepi equi- dem fructum maximum et ex consurrectione omnium vestru . . .
Icon
Name
cic022-1253.txt
Size
115.47 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"022"c"Sest"y"t" {CICERO, PRO P. SESTIO ORATIO, ed. William Peterson, OUP, 1911(1978)} ~y1 Si quis antea, iudices, mirabatur quid esset quod, pro tantis opibus rei publicae tantaque dignitate imperi, nequa- quam satis multi cives forti et magno animo invenirentur qui auderent se et salutem suam in discrimen offerre pro statu civitatis et pro communi libertate, ex hoc tempore miretur potius si quem bonum et fortem civem viderit, quam si quem aut timidum aut sibi potius quam rei publicae con- sulentem. Nam ut omittatis de unius cuiusque casu cogi- tando recordari, uno aspectu intueri potestis eos qui cum senatu, cum bonis omnibus, rem publicam adflictam exci- tarint et latrocinio domestico liberarint, maestos sordidatos reos, de capite, de fama, de civitate, de fortunis, de liberis dimicantis; eos autem qui omnia divina et humana violarint vexarint perturbarint everterint, non solum alacris laetosque volitare, sed etiam fortissimis atque optimis civibus periculum ~y moliri, de se nih . . .
Icon
Name
cic023-1253.txt
Size
30.21 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"023"c"Vat"y"t" {CICERO, IN P. VATINIVM TESTEM INTERROGATIO, ed. William Peterson, + OUP, 1911(1978)} ~y1 Si tantum modo, Vatini, quid indignitas postularet spectare voluissem, fecissem id quod his vehementer placebat, ut te, cuius testimonium propter turpitudinem vitae sordisque domesticas nullius momenti putaretur, tacitus dimitterem; nemo enim horum aut ita te refutandum ut gravem adver- sarium aut ita rogandum ut religiosum testem arbitrabatur. Sed fui paulo ante intemperantior fortasse quam debui; odio enim tui, in quo etsi omnis propter tuum in me scelus superare debeo, tamen ab omnibus paene vincor, sic sum incitatus ut, cum te non minus contemnerem quam odissem, tamen vexatum potius quam despectum vellem dimittere. ~y Qua re ne tibi hunc honorem a me haberi forte mirere, quod interrogem quem nemo congressu, nemo aditu, nemo suf- fragio, nemo civitate, nemo luce dignum putet, nulla me causa impulisset nisi ut ferocitatem istam tuam comprimerem et audaciam frangerem et loquac . . .
Icon
Name
cic024-1253.txt
Size
57.68 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"024"c"Cael"y"t" {CICERO, PRO M. CAELIO ORATIO, ed. Arthur Curtis Clark, OUP, 1905(1978)} ~y1 Si quis, iudices, forte nunc adsit ignarus legum iudi- ciorum consuetudinisque nostrae, miretur profecto quae sit tanta atrocitas huiusce causae, quod diebus festis ludisque publicis, omnibus forensibus negotiis intermissis, unum hoc iudicium exerceatur, nec dubitet quin tanti facinoris reus arguatur ut eo neglecto civitas stare non possit. Idem cum audiat esse legem quae de seditiosis consceleratisque civibus qui armati senatum obsederint, magistratibus vim attulerint, rem publicam oppugnarint cotidie quaeri iubeat: legem non improbet, crimen quod versetur in iudicio requirat; cum audiat nullum facinus, nullam audaciam, nullam vim in iudicium vocari, sed adulescentem inlustri ingenio, industria, gratia accusari ab eius filio quem ipse in iudicium et vocet et vocarit, oppugnari autem opibus meretriciis: Atratini ipsius pietatem non reprehendat, libidinem muliebrem compri- mendam putet, vos . . .
Icon
Name
cic025-1253.txt
Size
34.91 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"025"c"Prov"y"t" {CICERO, DE PROVINCIIS CONSVLARIBVS IN SENATV ORATIO, ed. + William Peterson, OUP, 1911(1978)} ~y1 Si quis vestrum, patres conscripti, exspectat quas sim pro- vincias decreturus, consideret ipse secum qui mihi homines ex provinciis potissimum detrahendi sint: non dubitabit quid sentire me conveniat, cum quid mihi sentire necesse sit cogitarit. Ac si princeps eam sententiam dicerem, lauda- retis profecto; si solus, certe ignosceretis; etiam si paulo minus utilis vobis sententia videretur, veniam tamen aliquam dolori meo tribueretis. Nunc vero, patres conscripti, non parva adficior voluptate, vel quod hoc maxime rei publicae conducit, Syriam Macedoniamque decerni, ut dolor meus nihil a communi utilitate dissentiat, vel quod habeo auctorem P. Servilium, qui ante me sententiam dixit, virum clarissi- mum et cum in universam rem publicam tum etiam erga ~y meam salutem fide ac benivolentia singulari. Quod si ille, et paulo ante et quotienscumque ei locus dicendi ac potest . . .
Icon
Name
cic026-1253.txt
Size
46.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"026"c"Balb"y"t" {CICERO, PRO L. CORNELIO BALBO ORATIO, ed. William Peterson, + OUP, 1911(1978)} ~y1 Si auctoritates patronorum in iudiciis valent, ab amplis- simis viris L. Corneli causa defensa est; si usus, a peri- tissimis; si ingenia, ab eloquentissimis; si studia, ab ami- cissimis et cum beneficiis cum L. Cornelio tum maxima familiaritate coniunctis. Quae sunt igitur meae partes? Auctoritatis tantae quantam vos in me esse voluistis, usus mediocris, ingeni minime voluntati paris. Nam ceteris a quibus est defensus hunc debere plurimum video; ego quantum ei debeam, alio loco; principio orationis hoc pono, me omnibus qui amici fuerint saluti et dignitati meae, si minus referenda gratia satis facere potuerim, praedicanda et ~y habenda certe satis esse facturum. Quae fuerit hesterno die Cn. Pompei gravitas in dicendo, iudices, quae facultas, quae copia, non opinione tacita vestrorum animorum, sed perspicua admiratione declarari videbatur. Nihil enim um- quam audivi quod mihi de iur . . .
Icon
Name
cic027-1253.txt
Size
75.52 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"027"c"Pis"y"t" {CICERO, IN L. CALPVRNIVM PISONEM ORATIO, FRAGMENTA, ed. Arthur + Curtis Clarke, OUP, 1909(1978)} ~y"fr 1" Pro di inmortales! qui hic inluxit dies mihi quidem patres conscripti, peroptatus, ut hoc portentum huius loci, monstrum urbis, prodigium civitatis viderem! {46(Cus. 1, Quint. ix. 4. 76, Charis. K. ii. 235, Diom. K. ii. 468, Claud. Sacerd. K. vi. 447.)}46 ~y"fr 2" Equidem nihil malui; vos fortasse consumptum istum cruciatu aut demersum fluctibus audire malletis. {46(Cus. 2.)}46 ~y"fr 3" Perturbatio istum mentis et quaedam scelerum offusa caligo et ardentes Furiarum faces excitaverunt. {46(Cus. 3, Quint. ix. 3. 47.)}46 ~y"fr 4" Quem enim iste in scopulum non incidit, quod in telum non inruit? {46(Cus. 4.)}46 ~y"fr 5" Quid est negare ausus aut potius quid non confessus? {46(Cus. 5.)}46 ~y"fr 6" Quid enim illo inertius, quid sordidius, quid nequius, quid enervatius, quid stultius, quid abstrusius? {46(Cus. 6.)}46 ~y"fr 7" Turbulenti, seditiosi, factios . . .
Icon
Name
cic028-1253.txt
Size
75.88 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"028"c"Planc"y"t" {CICERO, PRO CN. PLANCIO ORATIO, ed. Arthur Curtis Clark, OUP, 1911(1984)} ~y1 Cum propter egregiam et singularem Cn. Planci, iudices, in mea salute custodienda fidem tam multos et bonos viros eius honori viderem esse fautores, capiebam animo non mediocrem voluptatem quod, cuius officium mihi saluti fuisset, ei meorum temporum memoriam suffragari videbam. Cum autem audirem meos partim inimicos, partim invidos huic accusationi esse fautores, eandemque rem adversariam esse in iudicio Cn. Plancio quae in petitione fuisset adiutrix, dolebam, iudices, et acerbe ferebam, si huius salus ob eam ipsam causam esset infestior quod is meam salutem atque ~y vitam sua benivolentia praesidio custodiaque texisset. Nunc autem vester, iudices, conspectus et consessus iste reficit et recreat mentem meam, cum intueor et contemplor unum quemque vestrum. Video enim hoc in numero neminem cui mea salus non cara fuerit, cuius non exstet in me sum- mum meritum, cui non sim obstrictus memor . . .
Icon
Name
cic029-1253.txt
Size
23.28 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"029"c"Scaur"y"t" {CICERO, PRO M. SCAVRO ORATIO, ed. A.C. Clarke, OUP, 1911(1984)} ~y"fr a" Maxime fuit optandum M. Scauro, iudices, ut nullo suscepto cuiusquam odio sine offensione ac molestia re- tineret, id quod praecipue semper studuit, generis, familiae, nominis dignitatem. {46Augustinus de Rhet. (H. p. 150. 15); Arusianus (K. vii. p. 508. 6).}46 ~y"fr b" {45Si partem honestatis, partem turpitudinis habebit, parti- bus benivolentiae defensor utitur et ab eo quod honestum in causa putat, incipit; quod facit in Scauriana. Quoniam par- tem honestatis habebat persona Scauri vel generis amplitudo, partem turpitudinis raptae pecuniae crimen, quid facit Tullius? A laude virtutis ipsius incipit vel commemoratione maiorum ut, dum honestatem, quam causa praestabat personae, com- memorat, turpitudinem, quam crimen afferebat, avertat.}45 {46Grillius (H. p. 603. 28).}46 ~y"fr c" {45Circa ver. [2a]2 prim. &7XXXX&}45 Subiit etiam populi iudicium inquirente Cn. Domitio tribuno plebis. . . .
Icon
Name
cic030-1253.txt
Size
28.06 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<c RabPost> <y t> {1PRO C. RABIRIO POSTVMO ORATIO}1 <y 1> Si quis est, iudices, qui C. Rabirium, quod fortunas suas, fundatas praesertim atque optime constitutas opes, potestati regiae libidinique commiserit, reprehendendum putet, ascri- bat ad iudicium suum non modo meam sed huius etiam ipsius qui commisit sententiam; nec enim cuiquam eius consilium vehementius quam ipsi displicet. Quamquam hoc plerumque facimus ut consilia eventis ponderemus et, cui bene quid processerit, multum illum providisse, cui secus, nihil sensisse dicamus. Si exstitisset in rege fides, nihil sapientius Postumo, quia fefellit rex, nihil hoc amen- tius dicitur, ut iam nihil esse videatur nisi divinare sapientis. <y 2> Sed tamen, si quis est, iudices, qui illam Postumi sive inanem spem sive inconsultam rationem sive, ut gravissimo verbo utar, temeritatem vituperandam putet, ego eius opinioni non repugno; illud tamen deprecor ut, cum ab ipsa fortuna crudelissime videat huius consilia esse mul . . .
Icon
Name
cic031-1253.txt
Size
71.78 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 031> <c Mil> <y t> {1PRO T. ANNIO MILONE ORATIO}1 <y 1> Etsi vereor, iudices, ne turpe sit pro fortissimo viro dicere incipientem timere minimeque deceat, cum T. Annius ipse magis de rei publicae salute quam de sua perturbetur, me ad eius causam parem animi magnitudinem adferre non posse, tamen haec novi iudici nova forma terret oculos qui, quocumque inciderunt, veterem consuetudinem fori et pristi- num morem iudiciorum requirunt. Non enim corona con- sessus vester cinctus est, ut solebat; non usitata frequentia <y 2> stipati sumus; non illa praesidia quae pro templis omnibus <a 0474> <b 031> <c Mil> <y 2> <z 2> cernitis, etsi contra vim conlocata sunt, non adferunt tamen oratori terroris aliquid, ut in foro et in iudicio, quamquam praesidiis salutaribus et necessariis saepti sumus, tamen ne non timere quidem sine aliquo timore possimus. Quae si opposita Miloni putarem, cederem tempori, iudices, nec enim inter tantam vim armorum existimarem esse orationi locum. S . . .
Icon
Name
cic032-1253.txt
Size
18.7 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 032> <c Marc> <y t> {1PRO M. MARCELLO ORATIO}1 <y 1> Diuturni silenti, patres conscripti, quo eram his tem- poribus usus, non timore aliquo, sed partim dolore, partim verecundia, finem hodiernus dies attulit, idemque initium quae vellem quaeque sentirem meo pristino more dicendi. Tantam enim mansuetudinem, tam inusitatam inauditamque clementiam, tantum in summa potestate rerum omnium modum, tam denique incredibilem sapientiam ac paene <y 2> divinam tacitus praeterire nullo modo possum. M. enim Marcello vobis, patres conscripti, reique publicae reddito non illius solum sed etiam meam vocem et auctoritatem vobis et rei publicae conservatam ac restitutam puto. Dolebam enim, patres conscripti, et vehementer angebar, cum viderem virum talem, cum in eadem causa in qua ego fuisset, non in eadem esse fortuna, nec mihi persua- dere poteram nec fas esse ducebam versari me in nostro vetere curriculo illo aemulo atque imitatore studiorum ac laborum meorum quasi quodam soci . . .
Icon
Name
cic033-1253.txt
Size
21.78 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 033> <c Lig> <y t> {1PRO Q. LIGARIO ORATIO}1 <y 1> Novum crimen, C. Caesar, et ante hunc diem non au- ditum propinquus meus ad te Q. Tubero detulit, Q. Ligarium in Africa fuisse, idque C. Pansa, praestanti vir ingenio, fretus fortasse familiaritate ea quae est ei tecum ausus est confi- teri. Itaque quo me vertam nescio. Paratus enim veneram, cum tu id neque per te scires neque audire aliunde potuisses, ut ignoratione tua ad hominis miseri salutem abuterer. Sed quoniam diligentia inimici investigatum est quod latebat, confitendum est, opinor, praesertim cum meus necessarius Pansa fecerit ut id integrum iam non esset, omissaque con- troversia omnis oratio ad misericordiam tuam conferenda est, qua plurimi sunt conservati, cum a te non liberationem <y 2> culpae, sed errati veniam impetravissent. Habes igitur, Tubero, quod est accusatori maxime optandum, confitentem reum, sed tamen hoc confitentem, se in ea parte fuisse qua te, qua virum omni laude dignum, patrem tuum . . .
Icon
Name
cic034-1253.txt
Size
26.64 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 034> <c Deiot> <y t> {1PRO REGE DEIOTARO AD C. CAESAREM ORATIO}1 <y 1> Cum in omnibus causis gravioribus, C. Caesar, initio dicendi commoveri soleam vehementius quam videtur vel usus vel aetas mea postulare, tum in hac causa ita multa me perturbant ut, quantum mea fides studi mihi adferat ad salutem regis Deiotari defendendam, tantum facultatis timor detrahat. Primum dico pro capite fortunisque regis, quod ipsum, etsi non iniquum est in tuo dumtaxat periculo, tamen est ita inusitatum, regem reum capitis esse, ut ante <y 2> hoc tempus non sit auditum. Deinde eum regem quem ornare antea cuncto cum senatu solebam pro perpetuis eius in nostram rem publicam meritis, nunc contra atrocissimum crimen cogor defendere. Accedit ut accusatorum alterius crudelitate, alterius indignitate conturber. Crudelis Castor, ne dicam sceleratum et impium, qui nepos avum in capitis discrimen adduxerit adulescentiaeque suae terrorem intulerit ei cuius senectutem tueri et tegere de . . .
Icon
Name
cic035-1253.txt
Size
368.59 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 035> <c Phil 01> <x 1> <y t> {1IN M. ANTONIVM ORATIO PHILIPPICA PRIMA}1 <y 1> Ante quam de re publica, patres conscripti, dicam ea quae dicenda hoc tempore arbitror, exponam vobis breviter consilium et profectionis et reversionis meae. Ego cum sperarem aliquando ad vestrum consilium auctoritatemque rem publicam esse revocatam, manendum mihi statuebam quasi in vigilia quadam consulari ac senatoria. Nec vero usquam discedebam nec a re publica deiciebam oculos ex eo die quo in aedem Telluris convocati sumus. In quo templo, quantum in me fuit, ieci fundamenta pacis Atheni- ensiumque renovavi vetus exemplum; Graecum etiam ver- bum usurpavi quo tum in sedandis discordiis usa erat civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempi- <y 2> terna delendam censui. Praeclara tum oratio M. Antoni, egregia etiam voluntas; pax denique per eum et per liberos eius cum praestantissimis civibus confirmata est. Atque his principiis reliqua consentiebant. Ad deliber . . .
Icon
Name
cic036-1253.txt
Size
228.33 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 036> <c Inv> <x t> <y 1> {1RHETORICI LIBRI DUO [QUI VOCANTUR DE INVENTIONE]}1 <x 1> <y t> {1LIBER PRIMUS}1 <y 1> Saepe et multum hoc mecum cogitavi, bonine an mali plus attulerit hominibus et civitatibus copia di- cendi ac summum eloquentiae studium. nam cum et nostrae rei publicae detrimenta considero et maxi- marum civitatum veteres animo calamitates colligo, non minimam video per disertissimos homines in- vectam partem incommodorum; cum autem res ab nostra memoria propter vetustatem remotas ex litte- rarum monumentis repetere instituo, multas urbes constitutas, plurima bella restincta, firmissimas socie- tates, sanctissimas amicitias intellego cum animi ra- tione tum facilius eloquentia comparatas. ac me @1 quidem diu cogitantem ratio ipsa in hanc potissimum sententiam ducit, ut existimem sapientiam sine elo- quentia parum prodesse civitatibus, eloquentiam vero sine sapientia nimium obesse plerumque, prodesse numquam. quare si quis omissis rectissimis a . . .
Icon
Name
cic037-1253.txt
Size
414.67 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"037"c"deOrat"x"t"y1 {1CICERO, DE ORATORE AD QVINTVM FRATREM LIBRI TRES}1 {1LIBER PRIMVS}1 ~y1 Cogitanti mihi saepe numero et memoria vetera repe- tenti perbeati fuisse, Quinte frater, illi videri solent, qui in optima re publica, cum et honoribus et rerum gestarum gloria florerent, eum vitae cursum tenere potuerunt, ut vel in negotio sine periculo vel in otio cum dignitate esse possent; ac fuit cum mihi quoque initium requiescendi atque ani- mum ad utriusque nostrum praeclara studia referendi fore iustum et prope ab omnibus concessum arbitrarer, si infinitus forensium rerum labor et ambitionis occupatio ~y decursu honorum, etiam aetatis flexu constitisset. Quam spem cogitationum et consiliorum meorum cum graves communium temporum tum varii nostri casus fefellerunt; nam qui locus quietis et tranquillitatis plenissimus fore videbatur, in eo maximae moles molestiarum et turbulen- tissimae tempestates exstiterunt; neque vero nobis cupien- tibus atque exoptantibus fruct . . .
Icon
Name
cic038-1253.txt
Size
70.13 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 038> <c Part> <y t> {1DE PARTITIONE ORATORIA}1 <y 1> {CICERO FILIUS.} Studeo, mi pater, Latine ex te audire ea quae mihi tu de ratione dicendi Graece tradidisti_si modo tibi est otium, et si vis. {CICERO PATER.} An est, mi Cicero, quod ego malim quam te quam doctissimum esse? Otium autem primum est summum, quoniam aliquando Roma exeundi potestas data est; deinde ista tua studia vel maximis occupationibus meis anteferrem libenter. <y 2> {C.F.} Visne igitur, ut tu me Graece soles ordine interrogare, sic ego te vicissim eisdem de rebus Latine interrogem? {C.P.} Sane, si placet. Sic enim et ego te meminisse intellegam quae accepisti et tu ordine audies quae requires. <y 3> {C.F.} Quot in partes distribuenda est omnis doc- trina dicendi? {C.P.} In tres. {C.F.} Cedo quas? @1 {C.P.} Primum in ipsam vim oratoris, deinde in orationem, tum in quaestionem. {C.F.} In quo est ipsa vis? {C.P.} In rebus et verbis. Sed et res et verba invenienda sunt e . . .
Icon
Name
cic039-1253.txt
Size
172.42 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 039> <c Brut> <y t> {1BRVTVS}1 <y 1> Cum e Cilicia decedens Rhodum venissem et eo mihi de Q. Hortensi morte esset adlatum, opinione omnium maio- rem animo cepi dolorem. nam et amico amisso cum con- suetudine iucunda tum multorum officiorum coniunc- tione me privatum videbam et interitu talis auguris di- gnitatem nostri conlegi deminutam dolebam; quia in cogita- tione et cooptatum me ab eo in conlegium recordabar, in quo iuratus iudicium dignitatis meae fecerat, et inaugura- tum ab eodem; ex quo augurum institutis in parentis <y 2> eum loco colere debebam. augebat etiam molestiam, quod magna sapientium civium bonorumque penuria vir egre- gius coniunctissimusque mecum consiliorum omnium societate alienissimo rei publicae tempore exstinctus et auctoritatis et prudentiae suae triste nobis desiderium reli- querat; dolebamque quod non, ut plerique putabant, ad- versarium aut obtrectatorem laudum mearum sed socium <y 3> potius et consortem gloriosi laboris amiseram. etenim s . . .
Icon
Name
cic040-1253.txt
Size
127.09 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 040> <c Orat> <y t> {1ORATOR}1 <y 1> Utrum difficilius aut maius esset negare tibi sae- pius idem roganti an efficere id quod rogares diu multumque, Brute, dubitavi. nam et negare ei quem unice diligerem cuique me carissimum esse sentirem, praesertim et iusta petenti et praeclara cupienti, durum admodum mihi videbatur, et suscipere tantam rem, quantam non modo facultate consequi difficile esset sed etiam cogitatione complecti, vix arbitrabar esse eius qui vereretur reprehensionem doctorum atque <y 2> prudentium. quid enim est maius quam, cum tanta sit inter oratores bonos dissimilitudo, iudicare quae sit optuma species et quasi figura dicendi? quod quo- niam me saepius rogas, aggrediar non tam perficiundi spe quam experiundi voluntate. malo enim, cum studio tuo sim obsecutus, desiderari a te prudentiam meam quam, si id non fecerim, benivolentiam. <y 3> Quaeris igitur idque iam saepius, quod eloquentiae genus probem maxume et quale mihi videatur illud quo ni . . .
Icon
Name
cic041-1253.txt
Size
10.77 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 041> <c OptGen> <y t> {1DE OPTIMO GENERE ORATORUM}1 <y 1> Oratorum genera esse dicuntur tamquam poe- tarum; id secus est, nam alterum est multiplex. Poematis enim tragici, comici, epici, melici, etiam ac dithyrambici, quod magis est tractatum a Graecis quam a Latinis, suum cuiusque est, diversum a reliquis. Itaque et in tragoedia comicum vitiosum est et in comoedia turpe tragicum; et in ceteris suus est cuique certus sonus et quaedam intellegentibus <y 2> nota vox. Oratorum autem si quis ita numerat plura genera, ut alios grandis aut gravis aut copiosos, alios tenuis aut subtilis aut brevis, alios eis interiectos et tamquam medios putet, de hominibus dicit aliquid, de re parum. In re enim quid optimum sit quaeritur, in homine dicitur quod est. Itaque licet dicere et Ennium summum epicum poetam, si cui ita videtur, et Pacuvium tragicum et Caecilium fortasse comicum. @1 <y 3> Oratorem genere non divido; perfectum enim quaero. Unum est autem genus perfecti, a qu . . .
Icon
Name
cic042-1253.txt
Size
47.17 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 042> <c Top> <y t> {1TOPICA}1 <y 1> Maiores nos res scribere ingressos, C. Trebati, et his libris quos brevi tempore satis multos edidimus digniores, e cursu ipso revocavit voluntas tua. Cum enim mecum in Tusculano esses et in bibliotheca separatim uterque nostrum ad suum studium libellos quos vellet evolveret, incidisti in Aristotelis Topica quaedam, quae sunt ab illo pluribus libris explicata. Qua inscriptione commotus continuo a me librorum <y 2> eorum sententiam requisisti; quam cum tibi ex- posuissem, disciplinam inveniendorum argumento- rum, ut sine ullo errore ad ea ratione et via perveniremus, ab Aristotele inventam illis libris contineri, verecunde tu quidem ut omnia, sed tamen facile ut cernerem te ardere studio, mecum ut tibi illa traderem egisti. Cum autem ego te non tam vitandi laboris mei causa quam quia tua id interesse arbitrarer, vel ut eos per te ipse legeres vel ut totam rationem a doctissimo quodam rhetore acciperes, hortatus essem, utrumq . . .
Icon
Name
cic043-1253.txt
Size
194.19 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 043> <c Rep> <x t> <y 1> {1DE RE PUBLICA LIBRORUM SEX QUAE MANSERUNT.}1 <x 1> <y t> {1LIBER PRIMUS.}1 {48Desiderantur in cod. Vaticano paginae XXXIV.}48 <y 1> . . . . [2im]2petu liberavissent, nec C. Due- lius, A. Atilius, L. Metellus terrore Karthaginis, non duo Scipiones oriens incendium belli Punici secundi sanguine suo restinxissent, nec id excitatum maiori- bus copiis aut Q. Maximus enervavisset aut M. Mar- cellus contudisset aut a portis huius urbis avolsum P. Africanus compulisset intra hostium moenia. M. vero Catoni, homini ignoto et novo, quo omnes, %5 qui isdem rebus studemus, quasi exemplari ad industriam virtutemque ducimur, certe licuit Tusculi se in otio delectare salubri et propinquo loco. Sed homo de- mens, ut isti putant, cum cogeret eum necessitas nulla, in his undis et tempestatibus ad summam senectutem maluit iactari quam in illa tranquillitate atque otio iucundissime vivere. Omitto innumerabilis viros, quo- rum singuli saluti huic . . .
Icon
Name
cic044-1253.txt
Size
130.13 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 044> <c Leg> <x t> <y 1> {1DE LEGIBVS}1 <x 1> <y t> {1LIBER PRIMVS}1 <y 1> {A&7TTICVS&} Lucus quidem ille et haec Arpinatium quercus agnoscitur, saepe a me lectus in Mario: si enim manet illa quercus, haec est pro- fecto; etenim est sane uetus. {Q&7VINTVS&} Manet uero, Attice noster, et semper manebit: sata est enim ingenio. Nullius autem agri- colae cultu stirps tam diuturna quam poetae uersu seminari potest. {A&7TTICVS&} Quo tandem modo, Quinte? Aut quale est istuc quod poetae serunt? Mihi enim uideris fratrem laudando suffragari tibi. <y 2> {Q&7VINTVS&} Sit ita sane; uerum tamen dum Latinae loquentur litterae, quercus huic loco non deerit quae Mariana dicatur, eaque, ut ait Scae- uola de fratris mei Mario, canescet saeclis innumerabilibus, nisi forte Athenae tuae sempiternam in arce oleam tenere potuerunt, aut quam Homericus Vlixes Deli se proceram et teneram palmam uidisse dixit, hodie monstrant eandem, multaque alia multis locis diutius co . . .
Icon
Name
cic045-1253.txt
Size
34.27 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 045> <c Ac> <x t> <y 1> {1ACADEMICI LIBRI QUATTUOR}1 <x 1> <y t> {1LIBER PRIMUS}1 <y 1> In Cumano nuper cum mecum Atticus noster esset, nuntiatum est nobis a M. Varrone venisse eum Roma pridie vesperi et, nisi de via fessus esset, continuo ad nos venturum fuisse. quod cum audissemus, nul- lam moram interponendam putavimus quin videre- mus hominem nobiscum et studiis eisdem et vetustate amicitiae coniunctum; itaque confestim ad eum ire perreximus. paulumque cum ab eius villa abessemus, ipsum ad nos venientem vidimus; atque illum com- plexi, ut mos amicorum est (satis enim longo inter- <y 2> vallo * * ), ad suam villam reduximus. hic pauca primo. atque ea percunctantibus nobis ecquid forte Roma novi. [2Tum]2 Atticus 'Omitte ista quae nec percunctari nec audire sine molestia possumus quaeso' inquit 'et quaere potius ecquid ipse novi. silent enim diutius Musae Varronis quam solebant, nec tamen istum cessare sed celare quae scribat existimo.' 'Minime v . . .
Icon
Name
cic046-1253.txt
Size
119.92 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"046"c"Luc"y"t" {1LUCULLUS}1 ~y1 Magnum ingenium L. Luculli magnumque optima- rum artium studium, tum omnis liberalis et digna homine nobili ab eo percepta doctrina quibus tempori- bus florere in foro maxume potuit caruit omnino rebus urbanis. ut enim [urbanis] admodum adulescens cum fratre pari pietate et industria praedito paternas inimicitias magna cum gloria est persecutus, in Asiam quaestor profectus ibi permultos annos admirabili qua- dam laude provinciae praefuit; deinde absens factus aedilis, continuo praetor (licebat enim celerius legis praemio), post in Africam, inde ad consulatum; quem ita gessit ut diligentiam admirarentur omnes ingenium agnoscerent. post ad Mithridaticum bellum missus a senatu non modo opinionem vicit omnium quae de virtute eius erat sed etiam gloriam superiorum; ~y idque eo fuit mirabilius quod ab eo laus impera- toria non admodum expectabatur, qui adulescentiam in forensi opera, quaesturae diuturnum tempus Murena bellum in P . . .
Icon
Name
cic047-1253.txt
Size
29.78 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"047"c"Parad"y"t" {CICERO, PARADOXA AD M. BRUTUM, ed. C.F.W. Mueller, Leipzig:Tuebner, 1890} ~y1 Animadverti, Brute, saepe Catonem, avunculum tuum, cum in senatu sententiam diceret, locos graves ex philosophia tractare abhorrentes ab hoc usu forensi et publico, sed dicendo consequi tamen, ut illa etiam ~y populo probabilia viderentur. Quod eo maius est illi quam aut tibi aut nobis, quia nos ea philosophia plus utimur, quae peperit dicendi copiam, et in qua dicun- tur ea, quae non multum discrepent ab opinione po- pulari, Cato autem, perfectus mea sententia Stoicus, et ea sentit, quae non sane probantur in volgus, et in ea est haeresi, quae nullum sequitur florem oratio- nis neque dilatat argumentum, minutis interrogatiun- ~y culis quasi punctis, quod proposuit, efficit. Sed nihil est tam incredibile, quod non dicendo fiat probabile, nihil tam horridum, tam iucultum, quod non splen- descat oratione et tamquam excolatur. Quod cum ita putarem, feci etiam audacius qu . . .
Icon
Name
cic048-1253.txt
Size
320.05 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"048"c"Fin"x"t" {CICERO, DE FINIBUS BONORUM ET MALORUM:LIBRI QUINQUE, ed. T. Schiche, + Leipzig:Teubner, 1915} ~x1y"t" {1LIBER PRIMUS}1 ~y1 Non eram nescius, Brute, cum, quae summis ingeniis exquisitaque doctrina philosophi Graeco sermone trac- tavissent, ea Latinis litteris mandaremus, fore ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret. nam quibusdam, et iis quidem non admodum indoctis, to- tum hoc displicet philosophari. quidam autem non tam id reprehendunt, si remissius agatur, sed tantum stu- dium tamque multam operam ponendam in eo non arbitrantur. erunt etiam, et ii quidem eruditi Graecis litteris, contemnentes Latinas, qui se dicant in Graecis legendis operam malle consumere. postremo aliquos futuros suspicor, qui me ad alias litteras vocent, genus hoc scribendi, etsi sit elegans, personae tamen et digni- ~y tatis esse negent. contra quos omnis dicendum brevi- ter existimo. Quamquam philosophiae quidem vituperatoribus sa- tis responsum es . . .
Icon
Name
cic049-1253.txt
Size
321.31 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"049"c"Tusc"x"t" {CICERO, TUSCULANARUM DISPUTATIONUM:LIBRI QUINQUE, ed. M. Pohlenz, + Leipzig:Teubner, 1918} ~x1y"t" {1LIBER PRIMUS}1 ~y1 Cum defensionum laboribus senatoriisque muneri- bus aut omnino aut magna ex parte essem aliquando liberatus, rettuli, me, Brute, te hortante maxime ad ea studia, quae retenta animo, remissa temporibus, longo intervallo intermissa revocavi, et cum omnium artium, quae ad rectam vivendi viam pertinerent, ratio et disciplina studio sapientiae, quae philosophia dici- tur, contineretur, hoc mihi Latinis litteris inlustrandum putavi, non quia philosophia Graecis et litteris et doc- toribus percipi non posset, sed meum semper iudicium fuit omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam Graecos aut accepta ab illis fecisse meliora, quae qui- ~y dem digna statuissent, in quibus elaborarent. Nam mo- res et instituta vitae resque domesticas ac familiaris nos profecto et melius tuemur et lautius, rem vero publicam nostri maiores certe melioribus tempe . . .
Icon
Name
cic050-1253.txt
Size
354.64 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"050"c"ND"x"t" {CICERO, DE NATURA DEORUM:LIBRI TRES, ed. W. Ax, Leipzig:Teubner, 1933} ~x1y"t" {1LIBER PRIMUS}1 ~y1 Cum multae res in philosophia nequaquam satis adhuc explicatae sint, tum perdifficilis, Brute, quod tu minime ignoras, et perobscura quaestio est de natura deorum, quae et ad cognitionem animi pulcherrima est et ad moderandam religionem necessaria. De qua [2cum]2 tam variae sint doctissimorum hominum tam- que discrepantes sententiae, magno argumento esse debeat [2ea]2 causa, principium philosophiae ad h * scien- tiam, prudenterque Academici a rebus incertis adsen- sionem cohibuisse. quid est enim temeritate turpius aut quid tam temerarium tamque indignum sapientis gravitate atque constantia quam aut falsum sentire aut quod non satis explorate perceptum sit et cognitum ~y sine ulla dubitatione defendere? Velut in hac quaes- tione plerique, quod maxime veri simile est et quo @1 omnes %sese duce natura venimus, deos esse dixerunt, dubitare se Protagoras, nullos esse . . .
Icon
Name
cic051-1253.txt
Size
56.09 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"051"c"Sen"y"t" {CICERO, CATO MAIOR DE SENECTUTE, ed. K. Simbeck, Stuttgart:Teubner, 1961} {1LIBER}1 ~y1 'O Tite, si quid ego adiuero curamve levasso quae nunc te coquit et versat in pectore fixa, ecquid erit praemi?' licet enim mihi versibus eisdem affari te Attice qui- bus affatur Flamininum 'ille vir haud magna cum re, sed plenus fidei'; quamquam certo scio non ut Flami- ninum 'sollicitari te Tite, sic noctesque diesque,' novi enim moderationem animi tui et aequitatem teque co- gnomen non solum Athenis deportasse, sed humani- tatem et prudentiam intellego. et tamen te suspicor eisdem rebus quibus me ipsum interdum gravius com- moveri, quarum consolatio et maior est et in aliud tem- pus differenda. nunc autem mihi est visum de senec- tute aliquid ad te conscribere. hoc enim onere quod mihi commune tecum est, aut iam urgentis aut certe ~y adventantis senectutis et te et me etiam ipsum levari volo; etsi te quidem id modice ac sapienter sicut omnia et ferre et laturum es . . .
Icon
Name
cic052-1253.txt
Size
62.59 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"052"c"Amic"y"t" {CICERO, LAELIUS DE AMICITIA LIBER AD T. POMPONIUM ATTICUM, ed. C.F.W. + Mueller, Leipzig:Teubner, 1890} ~y1 Q. Mucius augur multa narrare de C. Laelio so- cero suo memoriter et iucunde solebat nec dubitare illum in omni sermone appellare sapientem; ego autem a patre ita eram deductus ad Scaevolam sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret, a senis latere num- quam discederem; itaque multa ab eo prudenter dis- putata, multa etiam breviter et commode dicta me- moriae mandabam fierique studebam eius prudentia doctior. Quo mortuo me ad pontificem Scaevolam contuli, quem unum nostrae civitatis et ingenio et iustitia praestantissimum audeo dicere. Sed de hoc alias; nunc redeo ad augurem. ~y Cum saepe multa, tum memini domi in hemicyclio sedentem, ut solebat, cum et ego essem una et pauci admodum familiares, in eum sermonem illum incidere, qui tum forte multis erat in ore. Meministi enim profecto, Attice, et eo magis, quod P. Sulpicio ute- bare multum, cum is . . .
Icon
Name
cic053-1253.txt
Size
190.15 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"053"c"Div"x1y"t" {CICERO, DE DIVINATIONE, ed. C.F.W. Mueller, Leipzig:Teubner, 1890} {1LIBER PRIMUS.}1 ~y1 Vetus opinio est iam usque ab heroicis ducta tem- poribus, eaque et populi Romani et omnium gentium firmata consensu, versari quandam inter homines di- vinationem, quam Graeci $MANTIKH/N& appellant, id est praesensionem et scientiam rerum futurarum. Magni- fica quaedam res et salutaris, si modo est ulla, qua- que proxime ad deorum vim natura mortalis possit accedere. Itaque ut alia nos melius multa quam Graeci, sic huic praestantissimae rei nomen nostri a divis, Graeci, ut Plato interpretatur, a furore duxerunt. ~y Gentem quidem nullam video neque tam humanam atque doctam neque tam inmanem tamque barbaram, quae non significari futura et a quibusdam intellegi praedicique posse censeat. Principio Assyrii, ut ab ultumis auctoritatem repetam, propter planitiam ma- gnitudinemque regionum, quas incolebant, cum caelum ex omni parte patens atque apertum intuerentur, tra- iectione . . .
Icon
Name
cic054-1253.txt
Size
34.94 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"054"c"Fat"y"t" {CICERO, DE FATO, ed. C.F.W. Mueller, Leipzig:Teubner, 1890} {1LIBER.}1 ~y1 . . . . quia pertinet ad mores, quod $H)=QOS& illi vocant, nos eam partem philosophiae de moribus appellare solemus, sed decet augentem linguam Latinam nomi- nare moralem; explicandaque vis est ratioque enun- tiationum, quae Graeci $A)CIW/MATA& vocant; quae de re futura cum aliquid dicunt deque eo, quod possit fieri aut non possit, quam vim habeant, obscura quaestio est, quam $PERI\ DUNATW=N& philosophi appellant, totaque est $LOGIKH/&, quam rationem disserendi voco. Quod autem in aliis libris feci, qui sunt de natura deorum, itemque in iis, quos de divinatione edidi, ut in utram- que partem perpetua explicaretur oratio, quo facilius id a quoque probaretur, quod cuique maxime proba- bile videretur, id in hac disputatione de fato casus ~y quidam ne facerem inpedivit. Nam cum essem in Puteolano Hirtiusque noster, consul designatus, isdem in locis, vir nobis amicissimus et his studiis, in qui- . . .
Icon
Name
cic055-1253.txt
Size
238.58 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"055"c"Off"x"t" {CICERO, DE OFFICIIS:LIBRI TRES, ed. C. Atzert, Stuttgart:Leipzig, 1932} ~x1y"t" {1LIBER PRIMUS}1 ~y1 Quamquam te, Marce fili, annum iam audientem Cratippum idque Athenis abundare oportet praecep- tis institutisque philosophiae propter summam et doc- toris auctoritatem et urbis, quorum alter te scientia augere potest, altera exemplis, tamen, ut ipse ad meam utilitatem semper cum Graecis Latina coniunxi neque id in philosophia solum, sed etiam in dicendi exercita- tione feci, idem tibi censeo faciendum, ut par sis in utriusque orationis facultate. Quam quidem ad rem nos, ut videmur, magnum attulimus adiumentum ho- minibus nostris, ut non modo Graecarum litterarum rudes, sed etiam docti aliquantum se arbitrentur adep- ~y tos et ad discendum et ad iudicandum. Quam ob rem disces tu quidem a principe huius aetatis philosopho- rum et disces quam diu voles; tam diu autem velle debebis, quoad te quantum proficias non paenitebit. Sed tamen nostra legen . . .
Icon
Name
cic056-1253.txt
Size
168.35 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"056"c"Fam"x"t" {CICERO, EPISTVLAE AD FAMILIARES, ed. D.B. Shackleton-Bailey, CUP, 1977} ~x1y"sa" {47Scr. in Gallia Cisalpina c. prid. Id. Ian. an. 62}47 Q. METELLUS Q. F. CELER PRO COS. S. D. M. TULLIO CICERONI ~y1 Si vales, bene est. Existimaram pro mutuo inter nos animo et pro recon- ciliata gratia nec absente[2m umquam me abs te]2 ludibrio laesum iri nec Metellum fratrem ob dictum capite ac fortunis per te oppugnatum iri. quem si parum pudor ipsius defende- bat, debebat vel familiae nostrae dignitas vel meum studium erga vos remque publicam satis sublevare. nunc video illum circumventum, me desertum, a quibus minime conveniebat. ~y Itaque in luctu et squalore sum, qui provinciae, qui exercitui praesum, qui bellum gero. Quae quoniam nec ratione nec maiorum nostrum clementia administrastis, non erit mirandum si vos paenitebit. te tam mobili in me meosque esse animo non sperabam. me interea nec domesticus dolor nec cuiusquam iniuria ab re publica abducet. ~xy"sa" . . .
Icon
Name
cic057-1253.txt
Size
863.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 057> <c Att> <x t> <y 1> {1EPISTVLAE AD ATTICVM}1 <x 1> <y sa> {47Scr. Romae m. Nov. an. 68}47 CICERO ATTICO SAL. <y 1> Quantum dolorem acceperim et quanto fructu sim privatus et forensi et domestico Luci, fratris nostri, morte in primis pro nostra consuetudine tu existimare potes. nam mihi omnia quae iucunda ex humanitate alterius et moribus homini acci- dere possunt ex illo accidebant. qua re non dubito quin tibi quoque id molestum sit, cum et meo dolore moveare et ipse omni virtute officioque ornatissimum tuique et sua sponte et meo sermone amantem adfinem amicumque amiseris. <y 2> Quod ad me scribis de sorore tua, testis erit tibi ipsa quantae mihi curae fuerit ut Quinti fratris animus in eam esset is qui esse deberet. quem cum esse offensiorem arbitrarer, eas litteras ad eum misi quibus et placarem ut fratrem et monerem ut minorem et obiurgarem ut errantem. itaque ex iis quae postea saepe ab eo ad me scripta sunt confido ita esse omnia ut et oport . . .
Icon
Name
cic058-1253.txt
Size
126.86 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 058> <c Qfr> <x t> <y 1> {1EPISTULAE AD QUINTUM FRATREM}1 <x 1> <y sa> {47Scr. Romae(?) ex. an. 60 aut in. an. 59}47 MARCUS QUINTO FRATRI SALUTEM <y 1> Etsi non dubitabam quin hanc epistulam multi nuntii, fama denique esset ipsa sua celeritate superatura tuque ante ab aliis auditurus esses annum tertium accessisse desiderio nostro et labori tuo, tamen existimavi a me quoque tibi huius molestiae nuntium perferri oportere. nam superioribus litteris non unis sed pluribus, cum iam ab aliis desperata esset, tamen tibi ego spem maturae decessionis adferebam, non solum ut quam diutissime te iucunda opinione oblec- tarem sed etiam quia tanta adhibebatur et a nobis et a praetoribus contentio ut rem posse confici non diffiderem. <y 2> Nunc, quoniam ita accidit ut neque praetores suis opibus neque nos nostro studio quicquam proficere possemus, est omnino difficile non graviter id ferre, sed tamen nostros animos maximis in rebus et gerendis et sustinendis exercitat . . .
Icon
Name
cic059-1253.txt
Size
97.75 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<b 059> <c adBrut> <x t> <y 1> {1M. TULLI CICERONIS AD M. BRUTUM ET M. BRUTI AD M. TULLIUM CICERONEM EPISTULAE}1 <x 1> <y sa> {47Scr. Romae c. Kal. Apr. an. 43}47 CICERO BRUTO SALUTEM <y 1> Cum haec scribebam, res existimabatur in extremum adducta discrimen. tristes enim de Bruto nostro litterae nuntiique adferebantur. me quidem non maxime conturba- bant. his enim exercitibus ducibusque quos habemus nullo modo poteram diffidere, neque adsentiebar maiori parti hominum; fidem enim consulum non condemnabam, quae suspecta vehementer erat, desiderabam non nullis in rebus prudentiam et celeritatem. qua si essent usi, iam pridem rem [2publicam]2 reciperassemus. non enim ignoras quanta momenta sint in re publica temporum et quid intersit idem illud utrum ante an post decernatur, suscipiatur, agatur. omnia quae severe decreta sunt hoc tumultu, si aut quo die dixi sententiam perfecta essent et non diem ex die dilata aut quo ex tempore suscepta sunt ut agerentur no . . .
Icon
Name
cic060-1253.txt
Size
24.81 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0474"b"060"c"Arat"y"t" {CICERO, PHAENOMENON FRAGMENTA, ed. Jean Soubiran, Paris:Les Belles Lettres, + 1972} ~y1 A Ioue Musarum primordia. ~y Quem neque tempestas perimet, neque longa uetustas interimet stinguens praeclara insignia caeli. ~y Cetera labuntur celeri caelestia motu, cum caeloque simul noctesque diesque feruntur. ~y Extremusque adeo duplici de cardine uertex dicitur esse polus. ~y4"b" Hic [est qui] terra tegitur. ~y5 Quas nostri Septem soliti uocitare Triones. ~y Ex is altera apud Graios Cynosura uocatur, altera dicitur esse Helice. ~y Hac fidunt duce nocturna Phoenices in alto; sed prior illa magis stellis distincta refulget, et late prima confestim a nocte uidetur. Haec uero parua est, sed nautis usus in hac est: nam cursu interiore breui conuertitur orbe. ~y Has inter, ueluti rapido cum gurgite flumen, toruu' Draco serpit supter superaque reuoluens sese, conficiensque sinus e corpore flexos. ~y Huic non una modo caput ornans stella relucet, uerum t . . .
Icon
Name
cic061-1253.txt
Size
17.84 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"061"c"Facet"x"t" {CICERO, FACETE DICTA, ed. C.F.W. Mueller, Leipzig:Teubner, 1890} ~x"te"y"t" {1TESTIMONIA}1 ~y1 {46Cic. fam. VII 32. 1}46 {45Quibus in litteris omnia mihi periucunda fuerunt praeter illud, quod parum diligenter possessio salinarum mearum a te procuratore defenditur; ais enim, ut ego discesserim, omnia omnium dicta, in iis etiam Sestiana, in me conferri. Quid? tu id pateris? non me defendis? non resistis? Equidem sperabam ita notata me reliquisse genera dictorum meorum, ut cognosci sua sponte possent. Sed quoniam tanta faex est in urbe, ut nihil sit tam $A)KU/QHRON&, quod non alicui venustum esse videatur, pugna, si me amas, nisi acuta $A)MFIBOLI/A&, nisi elegans $U(PERBOLH/&, nisi $PARA/GRAMMA& bellum, nisi ridicu- @1 lum $PARA\ PROSDOKI/AN&, nisi cetera, quae sunt a me in secundo libro de oratore per Antoni personam disputata de ridiculis, $E)/NTEXNA& et arguta adparebunt, ut sacramento contendas mea non esse.}45 ~y {46Cic. fam. XV 21. 2 ex.}46 {45Liber ist . . .
Icon
Name
cic071-1253.txt
Size
1.29 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"071"c"AratProgn"y"t" {CICERO, PROGNOSTICORVM FRAGMENTA, ed. Jeab Soubiran, Paris:Les + Belles Lettres, 1972} ~y1 Vt cum luna means Hyperionis officit orbi stinguuntur radii caeca caligine tecti. ~y Ast autem tenui quae candet lumine Phatne ~y Atque etiam uentos praemonstrat saepe futuros inflatum mare cum subito penitusque tumescit, saxaque cana salis niueo spumata liquore tristificas certant Neptuno reddere uoces, aut densus stridor cum celso e uertice montis ortus adaugescit, scopulorum saepe repulsus. Cana fulix itidem, fugiens e gurgite ponti, * nuntiat horribilis * clamans * instare procellas, haud modicos tremulo fundens e gutture cantus. ~y Vos quoque signa uidetis, aquai dulcis alumnae, cum clamore paratis inanis fundere uoces absurdoque sono fontis et stagna cietis. Saepe etiam pertriste canit de pectore carmen et matutinis acredula uocibus instat, uocibus instat et adsiduas iacit ore querelas, cum primum gelidos rores aurora remittit; fuscaque non numquam cursans per litor . . .
Icon
Name
cic072-1253.txt
Size
30.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~b"072"c"Tim"y"t" {CICERO, TIMAEUS, ed. C.F.W. Mueller, Leipzig:Teubner, 1890} ~y1 Multa sunt a nobis et in Academicis conscripta contra physicos et saepe [2cum]2 P. Nigidio Carneadeo more et modo disputata. Fuit enim vir ille cum ce- teris artibus, quae quidem dignae libero essent, or- natus omnibus, tum acer investigator et diligens earum rerum, quae a natura involutae videntur; denique sic iudico, post illos nobiles Pythagoreos, quorum disci- plina extincta est quodam modo, cum aliquot saecla in Italia Sciliaque viguisset, hunc extitisse, qui illam ~y renovaret. Qui cum me in Ciliciam proficiscentem Ephesi expectavisset Romam ex legatione ipse decedens, venissetque eodem Mytilenis mei salutandi et visendi causa Cratippus, Peripateticorum omnium, quos quidem ego audierim, meo iudicio facile princeps, perlibenter et Nigidium vidi et cognovi Cratippum. Ac primum quidem tempus salutationis in percontatione consumpsimus . . . . [{48Praeter partem exordii Ciceroniani desiderantur Tima . . .
Icon
Name
header1253.xml
Size
23.43 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file