This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (519.2 KB)

Icon
Name
header1217.xml
Size
4.7 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
lysias-1217.txt
Size
514.5 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0540"b"001"c"Or1"y"t" {1*U*P*E*R *T*O*U *E*R*A*T*O*S*Q*E*N*O*U*S *F*O*N*O*U *A*P*O*L*O*G*I*A}1 ~y1 @*PERI\ POLLOU= A)\N POIHSAI/MHN, W)= A)/NDRES, TO\ TOIOU/TOUS U(MA=S E)MOI\ DIKASTA\S PERI\ TOU/TOU TOU= PRA/GMATOS GENE/- SQAI, OI(=OI/PER A)\N U(MI=N AU)TOI=S EI)/HTE TOIAU=TA PEPONQO/TES: EU)= GA\R OI)=D' O(/TI, EI) TH\N AU)TH\N GNW/MHN PERI\ TW=N A)/LLWN E)/XOITE, H(/NPER PERI\ U(MW=N AU)TW=N, OU)K A)\N EI)/H O(/STIS OU)K E)PI\ TOI=S GEGENHME/NOIS A)GANAKTOI/H, A)LLA\ PA/NTES A)\N PERI\ TW=N TA\ TOIAU=TA E)PITHDEUO/NTWN TA\S ZHMI/AS MIKRA\S H(GOI=- ~y SQE. KAI\ TAU=TA OU)K A)\N EI)/H MO/NON PAR' U(MI=N OU(/TWS E)GNWSME/NA, A)LL' E)N A(PA/SH| TH=| *(ELLA/DI: PERI\ TOU/TOU GA\R MO/NOU TOU= A)DIKH/MATOS KAI\ E)N DHMOKRATI/A| KAI\ O)LIGARXI/A| H( AU)TH\ TIMWRI/A TOI=S A)SQENESTA/TOIS PRO\S TOU\S TA\ ME/GISTA DUNAME/NOUS A)PODE/DOTAI, W(/STE TO\N XEI/RISTON TW=N AU)TW=N TUGXA/NEIN TW=| BELTI/STW|: OU(/TWS, W)= A)/NDRES, TAU/THN TH\N ~y U(/BRIN A(/PANTES A)/NQRWPOI DEINOTA/THN H(GOU=NTA . . .