Files for this item

 Download all local files for this item (267.79 KB)

Icon
Name
header1214.xml
Size
4.56 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
pindar-1214.txt
Size
263.23 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0033"b"001"c"Ol"y1 {2*A#}2 *)/ARISTON ME\N U(/DWR, O( DE\ X%15RUSO\S AI)QO/MENON PU=R A(/TE DIAP%15RE/PEI NUKTI\ MEGA/NOROS E)/COXA PLOU/TOU: EI) D' A)/EQ%15LA GARU/EN E)/LDEAI, FI/LON H)=TOR, MHKE/T' <4A)E>4LI/OU SKO/PEI A)/LLO QALPNO/TERON E)N A(ME/RA| FAEN- ~z6 @NO\N A)/STRON E)RH/MAS DI' AI)QE/ROS, MHD' *)OLUMPI/AS A)GW=NA FE/RTERON AU)DA/SOMEN: O(/QEN O( POLU/FATOS U(/MNOS A)MFIBA/LLETAI SOFW=N MHTI/ESSI, KELADEI=N *KRO/NOU PAI=D' E)S A)F%15NEA\N I(KOME/NOUS #6MA/KAIRAN *(IE/RWNOS E(STI/AN, QEMISTEI=ON O(\S A)MFE/PEI SKA=PTON E)N POLUMH/LW| *SIKELI/A| DRE/PWN ME\N KORUFA\S A)RETA=N A)/PO PASA=N, A)G%15LAI/+ZETAI DE\ KAI/ MOUSIKA=S E)N A)W/TW|, OI(=A PAI/ZOMEN FI/LAN A)/NDRES A)MFI\ QAMA\ TRA/PEZAN. A)LLA\ *DW- ~z17 @RI/AN A)PO\ FO/RMIGGA PASSA/LOU LA/MBAN', EI)/ TI/ TOI *PI/SAS TE KAI\ *FERENI/KOU XA/RIS NO/ON U(PO\ GLUKUTA/TAIS E)/QHKE FRONTI/SIN, O(/TE PAR' *)ALFEW=| SU/TO DE/MAS A)KE/NTHTON E)N DRO/MOISI PARE/XWN, #6KRA/TEI DE\ PROSE/MEICE DESPO/TAN, *SURAKO/SION I(PPOXA/R- . . .