This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (73.37 KB)

Icon
Name
bilvamangala-1063.txt
Size
68.36 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
S%ATAKA I 1.* cinta^man!ir jayati somagirir gurur me s%iks!a^gurus% ca bhagava^n~ chikhipicchamaulih! / yatpa^dakalpatarupallavas%ekhares!u li^la^svayam!vararasam! labhate jayas%ri^h! // 2. asti svastarun!i^kara^gravigalatkalpaprasu^na^plutam! vastu prastutaven!una^dalahari^nirva^n!anirvya^kulam / srastasrastaniruddhani^vivilasadgopi^sahasra^vr!tam! hastanyastanata^pavargam akhiloda^ram! kis%ora^kr!ti // 3. ca^turyaikanida^nasi^macapala^pa^n~gacchat!a^mantharam la^van!ya^mr!tavi^cilolitadr!s%am! laks!mi^kat!a^ks!a^dr!tam / ka^lindi^pulina^n^gan!apran!ayinam! ka^ma^vata^ra^n^kuram! ba^lam ni^lam ami^ vayam! madhurimasva^ra^jyam a^ra^dhnumah! // 4. barhottam!savila^sakuntalabharam! ma^dhuryamagna^nanam! pronmi^lannavayauvanam! pravilasadven!upran!a^da^mr!tam / a^pi^nastanakud!mala^bhir abhito gopi^bhir a^ra^dhitam jyotis% cetasi nas% caka^stu jagata^m eka^bhira^ma^dbhutam // . . .
Icon
Name
header1063.xml
Size
5.01 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file