This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (966.03 KB)

Icon
Name
header1036.xml
Size
4.13 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
kempis-1036.txt
Size
961.89 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
An Di*onbhrollach chum an le*ugthora A luchd ansachd an chra*bhaidh agas an deighbheathaidh ag so agaibh leabhran deaghchomhairleach binnbhriatharach ceirteolais darab ainm Toruidheachd na bhFi*re*un ar cheim lorg Chri*osda, noch do sgri*obhadh 5 o* thu*s san teangaidh Laidne le brathair ainglighe oirirc do ord bheannaighe St. Auguistin: anois arna thairbirt dhi*bh ann so ann ndeilbh, ann e*ideadh agas a libhrea mar dti*re fe*in, eadho*n, san teangaidh Ghaoidheilc. Is fada o* do dhealraidh taisdeas agus deaghchlu* an ughdair 10 bheannaighse go fairsing foirleathan ar feadh na cruinne, ar mhodh gur bhreathnaighdear lucht eagna agus mo*reolais ar chra*bhadh nach raibh amach o*n sgrioptuir dhiadha e*n leabhar amha*in is di*lse dhiadha dheaghchomhairlighe no e*. // Agas uime sin ni* cian o* do ghabhadar saothar daoine foghlama gach e*n ti*re en leabhar diadhachdsa do chur 15 a dteangaidh agas a gcanamhaint du*chasa a . . .