This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (3.66 MB)

Icon
Name
amos-0708.txt
Size
24.49 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
am 1 1 LO/GOI AMWS OI(\ E)GE/NONTO E)N NAKKARIM E)K QEKOUE OU(\S EI)=DEN U(PE_ \R IEROUSALHM E)N H(ME/RAIS OZIOU BASILE/WS IOUDA KAI\ E)N H(ME/RAIS IEROBOAM T_ OU= IWAS BASILE/WS ISRAHL PRO\ DU/O E)TW=N TOU= SEISMOU= am 1 2 KAI\ EI)=PEN KU/RIOS E)K SIWN E)FQE/GCATO KAI\ E)C IEROUSALHM E)/DWKEN _ FWNH\N AU)TOU= KAI\ E)PE/NQHSAN AI( NOMAI\ TW=N POIME/NWN KAI\ E)CHRA/NQH H( KO_ RUFH\ TOU= KARMH/LOU am 1 3 KAI\ EI)=PEN KU/RIOS E)PI\ TAI=S TRISI\N A)SEBEI/AIS DAMASKOU= KAI\ E)P_ I\ TAI=S TE/SSARSIN OU)K A)POSTRAFH/SOMAI AU)TO/N A)NQ' W(=N E)/PRIZON PRI/OSIN_ SIDHROI=S TA\S E)N GASTRI\ E)XOU/SAS TW=N E)N GALAAD am 1 4 KAI\ E)CAPOSTELW= PU=R EI)S TO\N OI)=KON AZAHL KAI\ KATAFA/GETAI QEME/L_ IA UI(OU= ADER am 1 5 KAI\ SUNTRI/YW MOXLOU\S DAMASKOU= KAI\ E)COLEQREU/SW KATOIKOU=NTAS E)K _ PEDI/OU WN KAI\ KATAKO/YW FULH\N E)C A)NDRW=N XARRAN KAI\ AI)XMALWTEUQH/SETAI L_ AO\S SURI/AS E)PI/KLHTOS LE/GEI KU/RIOS am 1 6 TA/DE LE/GEI KU/RIOS E)PI\ TAI=S TRISI\N A)SEBEI/AIS GA/ZHS KAI\ E)PI\ _ TA . . .
Icon
Name
baruch-0708.txt
Size
10.58 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ba 1 1 KAI\ OU(=TOI OI( LO/GOI TOU= BIBLI/OU OU(\S E)/GRAYEN BAROUX UI(O\S NHR_ IOU UI(OU= MAASAIOU UI(OU= SEDEKIOU UI(OU= ASADIOU UI(OU= XELKIOU E)N BABULW=NI ba 1 2 E)N TW=| E)/TEI TW=| PE/MPTW| E)N E(BDO/MH| TOU= MHNO\S E)N TW=| KAIRW=_ | W(=| E)/LABON OI( XALDAI=OI TH\N IEROUSALHM KAI\ E)NE/PRHSAN AU)TH\N E)N PURI/ ba 1 3 KAI\ A)NE/GNW BAROUX TOU\S LO/GOUS TOU= BIBLI/OU TOU/TOU E)N W)SI\N IEX_ ONIOU UI(OU= IWAKIM BASILE/WS IOUDA KAI\ E)N W)SI\ PANTO\S TOU= LAOU= TW=N E)RX_ OME/NWN PRO\S TH\N BI/BLON ba 1 4 KAI\ E)N W)SI\N TW=N DUNATW=N KAI\ UI(W=N TW=N BASILE/WN KAI\ E)N W)SI\_ TW=N PRESBUTE/RWN KAI\ E)N W)SI\ PANTO\S TOU= LAOU= A)PO\ MIKROU= E(/WS MEGA/L_ OU PA/NTWN TW=N KATOIKOU/N TWN E)N BABULW=NI E)PI\ POTAMOU= SOUD ba 1 5 KAI\ E)/KLAION KAI\ E)NH/STEUON KAI\ HU)/XONTO E)NANTI/ON KURI/OU ba 1 6 KAI\ SUNH/GAGON A)RGU/RION KAQA\ E(KA/STOU H)DU/NATO H( XEI/R ba 1 7 KAI\ A)PE/STEILAN EI)S IEROUSALHM PRO\S IWAKIM UI(O\N XELKIOU UI(OU= SA_ LWM TO\N I(ERE/A KAI\ PRO\S TOU\S I . . .
Icon
Name
canticles-0708.txt
Size
15.85 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ca 1 1 A)ISMA A)|SMA/TWN O(/ E)STIN TW=| SALWMWN ca 1 2 FILHSA/TW ME A)PO\ FILHMA/TWN STO/MATOS AU)TOU= O(/TI A)GAQOI\ MASTOI/ _ SOU U(PE\R OI)=NON ca 1 3 KAI\ O)SMH\ MU/RWN SOU U(PE\R PA/NTA TA\ A)RW/MATA MU/RON E)KKENWQE\N _ O)/NOMA/ SOU DIA\ TOU=TO NEA/NIDES H)GA/PHSA/N SE ca 1 4 EI(/LKUSA/N SE O)PI/SW SOU EI)S O)SMH\N [[3]] MU/RWN SOU [[3]] DRAMOU=M_ EN EI)SH/NEGKE/N ME O( BASILEU\S EI)S TO\ TAMI/EION AU)TOU= A)GALLIASW/MEQA KAI_ \ EU)FRANQW=MEN E)N SOI/ A)GAPH/SOMEN MASTOU/S SOU U(PE\R OI)=NON EU)QU/THS H)G_ A/PHSE/N SE ca 1 5 ME/LAINA/ EI)MI KAI\ KALH/ QUGATE/RES IEROUSALHM W(S SKHNW/MATA KHDAR W_ (S DE/RREIS SALWMWN ca 1 6 MH\ BLE/YHTE/ ME O(/TI E)GW/ EI)MI MEMELANWME/NH O(/TI PARE/BLEYE/N ME _ O( H(/LIOS UI(OI\ MHTRO/S MOU E)MAXE/SANTO E)N E)MOI/ E)/QENTO/ ME FULA/KISSAN _ E)N A)MPELW=SIN A)MPELW=NA E)MO\N OU)K E)FU/LACA ca 1 7 A)PA/GGEILO/N MOI O(\N H)GA/PHSEN H( YUXH/ MOU POU= POIMAI/NEIS POU= KO_ ITA/ZEIS E)N MESHMBRI/A| MH/POTE GE/NWMAI W(S PERIBALLOME/NH E)P' A)GE/ . . .
Icon
Name
chronicles1-0708.txt
Size
119.91 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
c 1 1 ADAM SHQ ENWS c 1 2 KAINAN MALELEHL IARED c 1 3 ENWX MAQOUSALA LAMEX c 1 4 NWE UI(OI\ NWE SHM XAM IAFEQ c 1 5 UI(OI\ IAFEQ GAMER MAGWG MADAI IWUAN ELISA QOBEL MOSOX KAI\ QIRAS c 1 6 KAI\ UI(OI\ GAMER ASXANAZ KAI\ RIFAQ KAI\ QORGAMA c 1 7 KAI\ UI(OI\ IWUAN ELISA KAI\ QARSIS KI/TIOI KAI\ R(O/DIOI c 1 8 KAI\ UI(OI\ XAM XOUS KAI\ MESTRAIM FOUD KAI\ XANAAN c 1 9 KAI\ UI(OI\ XOUS SABA KAI\ EUILAT KAI\ SABAQA KAI\ REGMA KAI\ SEBEKAQA _ KAI\ UI(OI\ REGMA SABA KAI\ OUDADAN c 1 10 KAI\ XOUS E)GE/NNHSEN TO\N NEBRWD OU(=TOS H)/RCATO TOU= EI)=NAI GI/GAS _ KUNHGO\S E)PI\ TH=S GH=S c 1 11 c 1 12 c 1 13 c 1 14 c 1 15 c 1 16 c 1 17 UI(OI\ SHM AILAM KAI\ ASSOUR KAI\ ARFACAD c 1 18 c 1 19 c 1 20 c 1 21 c 1 22 c 1 23 c 1 24 SALA c 1 25 EBER FALEK RAGAU c 1 26 SEROUX NAXWR QARA c 1 27 ABRAAM c 1 28 UI(OI\ DE\ ABRAAM ISAAK KAI\ ISMAHL c 1 29 AU(=TAI DE\ AI( GENE/SEIS PRWTOTO/KOU ISMAHL NABAIWQ KAI\ KHDAR NABDEHL_ MABSAN c 1 30 MASMA IDOUMA MASSH XODDAD QAIMA . . .
Icon
Name
chronicles2-0708.txt
Size
157.74 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
cc 1 1 KAI\ E)NI/SXUSEN SALWMWN UI(O\S DAUID E)PI\ TH\N BASILEI/AN AU)TOU= KAI_ \ KU/RIOS O( QEO\S AU)TOU= MET' AU)TOU= KAI\ E)MEGA/LUNEN AU)TO\N EI)S U(/YOS cc 1 2 KAI\ EI)=PEN SALWMWN PRO\S PA/NTA ISRAHL TOI=S XILIA/RXOIS KAI\ TOI=S E_ (KATONTA/RXOIS KAI\ TOI=S KRITAI=S KAI\ PA=SIN TOI=S A)/RXOUSIN E)NANTI/ON ISRA_ HL TOI=S A)/RXOUSI TW=N PATRIW=N cc 1 3 KAI\ E)POREU/QH SALWMWN KAI\ PA=SA H( E)KKLHSI/A MET' AU)TOU= EI)S TH\N_ U(YHLH\N TH\N E)N GABAWN OU(= E)KEI= H)=N H( SKHNH\ TOU= MARTURI/OU TOU= QEOU=_ H(\N E)POI/HSEN MWUSH=S PAI=S KURI/OU E)N TH=| E)RH/MW| cc 1 4 A)LLA\ KIBWTO\N TOU= QEOU= A)NH/NEGKEN DAUID E)K PO/LEWS KARIAQIARIM O(_ /TI H(TOI/MASEN AU)TH=| SKHNH\N EI)S IEROUSALHM cc 1 5 KAI\ TO\ QUSIASTH/RION TO\ XALKOU=N O(\ E)POI/HSEN BESELEHL UI(O\S OURI_ OU UI(OU= WR E)KEI= H)=N E)/NANTI TH=S SKHNH=S KURI/OU KAI\ E)CEZH/THSEN AU)TO\_ SALWMWN KAI\ H( E)KKLHSI/A cc 1 6 KAI\ A)NH/NEGKEN E)KEI= SALWMWN E)PI\ TO\ QUSIASTH/RION TO\ XALKOU=N E)_ NW/PION KURI/OU TO\ E)N . . .
Icon
Name
daniel-0708.txt
Size
9.7 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
d 3 22 d 3 23 TOU\S ME\N OU)=N A)/NDRAS TOU\S SUMPODI/SANTAS TOU\S PERI\ TO\N AZA_ RIAN E)CELQOU=SA H( FLO\C E)K TH=S KAMI/NOU E)NEPU/RISE KAI\ A)PE/KTEINEN_ AU)TOI\ DE\ SUNETHRH/QHSAN OU(/TWS OU)=N PROSHU/CATO ANANIAS KAI\ AZARIAS _ KAI\ MISAHL KAI\ U(/MNHSAN TW=| KURI/W| O(/TE AU)TOU\S O( BASILEU\S PROSE_ /TACEN E)MBLHQH=NAI EI)S TH\N KA/MINON STA\S DE\ AZARIAS PROSHU/CATO OU(_ /TWS KAI\ A)NOI/CAS TO\ STO/MA AU)TOU= E)CWMOLOGEI=TO TW=| KURI/W| A(/MA _ TOI=S SUNETAI/ROIS AU)TOU= E)N ME/SW| TW=| PURI\ U(POKAIOME/NHS TH=S KAMI/N_ OU U(PO\ TW=N XALDAI/WN SFO/DRA KAI\ EI)=PAN EU)LOGHTO\S EI)= KU/RIE O(_ QEO\S TW=N PATE/RWN H(MW=N KAI\ AI)NETO\N KAI\ DEDOCASME/NON TO\ O)/NOMA/ _ SOU EI)S TOU\S AI)W=NAS O(/TI DI/KAIOS EI)= E)PI\ PA=SIN OI(=S E)POI/HS_ AS H(MI=N KAI\ PA/NTA TA\ E)/RGA SOU A)LHQINA/ KAI\ AI( O(DOI/ SOU EU)QEI_ =AI KAI\ PA=SAI AI( KRI/SEIS SOU A)LHQINAI/ KAI\ KRI/MATA A)LHQEI/AS E)PO_ I/HSAS KATA\ PA/NTA . . .
Icon
Name
danielt-0708.txt
Size
8.9 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
dd 3 23 KAI\ --- OI( TREI=S OU(=TOI SEDRAX MISAX KAI\ ABDENAGW E)/PESON EI)S M_ E/SON TH=S KAMI/NOU TOU= PURO\S TH=S KAIOME/NHS PEPEDHME/NOI KAI\ PERIEPA/TOUN _ E)N ME/SW| TH=S FLOGO\S U(MNOU=NTES TO\N QEO\N KAI\ EU)LOGOU=NTES TO\N KU_ /RION KAI\ SUSTA\S AZARIAS PROSHU/CATO OU(/TWS KAI\ A)NOI/CAS TO\ STO/MA A_ U)TOU= E)N ME/SW| TOU= PURO\S EI)=PEN EU)LOGHTO\S EI)= KU/RIE O( QEO\S TW=_ N PATE/RWN H(MW=N KAI\ AI)NETO/S KAI\ DEDOCASME/NON TO\ O)/NOMA/ SOU EI)S T_ OU\S AI)W=NAS O(/TI DI/KAIOS EI)= E)PI\ PA=SIN OI(=S E)POI/HSAS H(MI=N KA_ I\ PA/NTA TA\ E)/RGA SOU A)LHQINA/ KAI\ EU)QEI=AI AI( O(DOI/ SOU KAI\ PA=S_ AI AI( KRI/SEIS SOU A)LH/QEIA KAI\ KRI/MATA A)LHQEI/AS E)POI/HSAS KATA\ PA_ /NTA A(\ E)PH/GAGES H(MI=N KAI\ E)PI\ TH\N PO/LIN TH\N A(GI/AN TH\N TW=N_ PATE/RWN H(MW=N IEROUSALHM O(/TI E)N A)LHQEI/A| KAI\ KRI/SEI E)PH/GAGES _ PA/NTA TAU=TA DIA\ TA\S A(MARTI/AS H(MW=N O(/TI H(MA/RTOMEN KAI\ H)NOMH/SA_ MEN A)POSTH=NAI A)PO\ SOU= . . .
Icon
Name
deuteronomy-0708.txt
Size
169.94 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
de 1 1 OU(=TOI OI( LO/GOI OU(\S E)LA/LHSEN MWUSH=S PANTI\ ISRAHL PE/RAN TOU= I_ ORDA/NOU E)N TH=| E)RH/MW| PRO\S DUSMAI=S PLHSI/ON TH=S E)RUQRA=S A)NA\ ME/SON _ FARAN TOFOL KAI\ LOBON KAI\ AULWN KAI\ KATAXRU/SEA de 1 2 E(/NDEKA H(MERW=N E)N XWRHB O(DO\S E)P' O)/ROS SHIR E(/WS KADHS BARNH de 1 3 KAI\ E)GENH/QH E)N TW=| TESSARAKOSTW=| E)/TEI E)N TW=| E(NDEKA/TW| MHNI_ \ MIA=| TOU= MHNO\S E)LA/LHSEN MWUSH=S PRO\S PA/NTAS UI(OU\S ISRAHL KATA\ PA/NT_ A O(/SA E)NETEI/LATO KU/RIOS AU)TW=| PRO\S AU)TOU/S de 1 4 META\ TO\ PATA/CAI SHWN BASILE/A AMORRAI/WN TO\N KATOIKH/SANTA E)N ESEB_ WN KAI\ WG BASILE/A TH=S BASAN TO\N KATOIKH/SANTA E)N ASTARWQ KAI\ E)N EDRAIJN de 1 5 E)N TW=| PE/RAN TOU= IORDA/NOU E)N GH=| MWAB H)/RCATO MWUSH=S DIASAFH=S_ AI TO\N NO/MON TOU=TON LE/GWN de 1 6 KU/RIOS O( QEO\S H(MW=N E)LA/LHSEN H(MI=N E)N XWRHB LE/GWN (IKANOU/SQW _ U(MI=N KATOIKEI=N E)N TW=| O)/REI TOU/TW| de 1 7 E)PISTRA/FHTE KAI\ A)PA/RATE U(MEI=S KAI\ EI)SPOREU/ESQE EI)S O)/ROS AM_ ORRAI/WN KAI\ PRO\S . . .
Icon
Name
esdras1-0708.txt
Size
114.58 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ee 1 1 KAI\ H)/GAGEN [cc35.1] I)WSI/AS [cc35.1] TO\ PA/SXA [cc35.1] E)N I)EROU_ SALH\M [cc35.1] TW=| KURI/W| AU)TOU= [cc35.1] KAI\ E)/QUSEN [cc35.1] TO\ PASXA _ [cc35.1] TH=| TESSARESKAIDEKA/TH| [cc35.1] H(ME/RA| [cc35.1] TOU= MHNO\S [cc35._ 1] TOU= PRW/TOU [cc35.1] ee 1 2 STH/SAS [cc35.2] TOU\S I(EREI=S [cc35.2] KAT' [cc35.2] E)FHMERI/AS [cc3_ 5.2] E)STOLISME/NOUS [cc35.2] [cc35.2] E)N TW=| I(ERW=| [cc35.2] TOU= KURI/OU [_ cc35.2] ee 1 3 KAI\ EI)=PEN [cc35.3] TOI=S LEUI/TAIS [cc35.3] I(ERODOU/LOIS [cc35.3] #_ TOU= --- [cc35.3] I)SRAH\L [cc35.3] A(GIA/SAI E(AUTOU\S [cc35.3] TW=| KURI/W| _ [cc35.3] E)N TH=| QE/SEI [cc35.3] TH=S [cc35.3] A(GI/AS [cc35.3] KIBWTOU= [cc3_ 5.3] TOU= KURI/OU [cc35.3] E)N TW=| OI)/KW| [cc35.3] W(=| [cc35.3] W)|KODO/MHSE_ N [cc35.3] SALWMW\N [cc35.3] O( TOU= DAUI\D [cc35.3] O( BASILEU/S [cc35.3] [cc3_ 5.3] OU)K E)/STAI [cc35.3] U(MI=N [cc35.3] A)=RAI [cc35.3] E)P' W)/MWN [cc35.3_ ] AU)TH/N [cc35.3] ee 1 4 KAI\ NU=N [cc35.3] LATREU/ETE [cc35.3] TW=| KURI/ . . .
Icon
Name
esther-0708.txt
Size
35.83 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
es 1 1 KAI\ E)GE/NETO META\ TOU\S LO/GOUS TOU/TOUS E)N TAI=S H(ME/RAIS A)RTACE_ /RCOU OU(=TOS O( A)RTACE/RCHS A)PO\ TH=S I)NDIKH=S E(KATO\N ~ EI)/KOSI ~ E(P_ TA\ XWRW=N E)KRA/THSEN es 1 2 E)N AU)TAI=S TAI=S H(ME/RAIS O(/TE E)QRONI/SQH O( BASILEU\S A)RTACE/RC_ HS E)N SOU/SOIS TH=| PO/LEI es 1 3 E)N TW=| TRI/TW| E)/TEI BASILEU/ONTOS AU)TOU= DOXH\N E)POI/HSEN TOI=S_ FI/LOIS KAI\ TOI=S LOIPOI=S E)/QNESIN KAI\ TOI=S PERSW=N KAI\ MH/DWN E)NDO/COI_ S KAI\ TOI=S A)/RXOUSIN TW=N SATRAPW=N es 1 4 KAI\ META\ TAU=TA META\ TO\ DEI=CAI AU)TOI=S TO\N PLOU=TON ? TH=S BASIL_ EI/AS AU)TOU= KAI\ TH\N DO/CAN TH=S EU)FROSU/NHS TOU= PLOU/TOU AU)TOU= E)PI\ H(_ ME/RAS E(KATO\N ~ O)GDOH/KONTA es 1 5 O(/TE DE\ ~ A)NEPLHRW/QHSAN AI( H(ME/RAI TOU= GA/MOU E)POI/HSEN O( BASI_ LEU\S PO/TON TOI=S E)/QNESIN TOI=S EU(REQEI=SIN EI)S TH\N PO/LIN E)PI\ H(M_ E/RAS E(\C E)N AU)LH=| OI)/KOU TOU= BASILE/WS es 1 6 KEKOSMHME/NH| BUSSI/NOIS KAI\ KARPASI/NOIS TETAME/NOIS E)PI\ SXOINI/OI_ S BUSSI/NOIS KAI\ . . .
Icon
Name
exodus-0708.txt
Size
195.82 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ex 1 1 TAU=TA TA\ O)NO/MATA TW=N UI(W=N ISRAHL TW=N EI)SPEPOREUME/NWN EI)S AI)_ /GUPTON A(/MA IAKWB TW=| PATRI\ AU)TW=N E(/KASTOS PANOIKI/A| AU)TW=N EI)SH/LQOS_ AN ex 1 2 ROUBHN SUMEWN LEUI IOUDAS ex 1 3 ISSAXAR ZABOULWN KAI\ BENIAMIN ex 1 4 DAN KAI\ NEFQALI GAD KAI\ ASHR ex 1 5 IWSHF ~ DE\ H)=N E)N AI)GU/PTW| H)=SAN ~ DE\ PA=SAI YUXAI\ E)C IAKWB PE_ /NTE KAI\ E(BDOMH/KONTA ex 1 6 E)TELEU/THSEN ~ DE\ IWSHF KAI\ PA/NTES OI( A)DELFOI\ AU)TOU= KAI\ PA=SA_ H( GENEA\ E)KEI/NH ex 1 7 OI( ~ DE\ UI(OI\ ISRAHL HU)CH/QHSAN KAI\ E)PLHQU/NQHSAN KAI\ XUDAI=OI E_ )GE/NONTO KAI\ KATI/SXUON SFO/DRA SFO/DRA E)PLH/QUNEN ~ DE\ H( GH= AU)TOU/S ex 1 8 A)NE/STH ~ DE\ BASILEU\S E(/TEROS E)P' AI)/GUPTON O(\S OU)K H)/|DEI TO\_ N IWSHF ex 1 9 EI)=PEN ~ DE\ TW=| E)/QNEI AU)TOU= I)DOU\ TO\ GE/NOS TW=N UI(W=N ISRAHL_ ME/GA PLH=QOS KAI\ I)SXU/EI U(PE\R H(MA=S ex 1 10 DEU=TE OU)=N KATASOFISW/MEQA AU)TOU/S MH/POTE PLHQUNQH=| KAI/ H(NI/KA A_ )\N SUMBH=| H(MI=N PO/LEMOS PROSTEQH/SONTAI KAI\ OU(=TOI PRO\S TOU . . .
Icon
Name
ezekiel-0708.txt
Size
222.35 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ez 1 1 KAI\ E)GE/NETO E)N TW=| TRIAKOSTW=| E)/TEI E)N TW=| TETA/RTW| MHNI\ PE/_ MPTH| TOU= MHNO\S KAI\ E)GW\ H)/MHN E)N ME/SW| TH=S AI)XMALWSI/AS E)PI\ TOU= PO_ TAMOU= TOU= XOBAR KAI\ H)NOI/XQHSAN OI( OU)RANOI/ KAI\ EI)=DON O(RA/SEIS QEOU= ez 1 2 PE/MPTH| TOU= MHNO/S TOU=TO TO\ E)/TOS TO\ PE/MPTON TH=S AI)XMALWSI/AS _ TOU= BASILE/WS IWAKIM ez 1 3 KAI\ E)GE/NETO LO/GOS KURI/OU PRO\S IEZEKIHL UI(O\N BOUZI TO\N I(ERE/A _ E)N GH=| XALDAI/WN E)PI\ TOU= POTAMOU= TOU= XOBAR KAI\ E)GE/NETO E)P' E)ME\ XE_ I\R KURI/OU ez 1 4 KAI\ EI)=DON KAI\ I)DOU\ PNEU=MA E)CAI=RON H)/RXETO A)PO\ BORRA= KAI\ N_ EFE/LH MEGA/LH E)N AU)TW=| KAI\ FE/GGOS KU/KLW| AU)TOU= KAI\ PU=R E)CASTRA/PT_ ON KAI\ E)N TW=| ME/SW| AU)TOU= W(S O(/RASIS H)LE/KTROU E)N ME/SW| TOU= PURO\S _ KAI\ FE/GGOS E)N AU)TW=| ez 1 5 KAI\ E)N TW=| ME/SW| W(S O(MOI/WMA TESSA/RWN ZW/|WN KAI\ AU(/TH H( O(/R_ ASIS AU)TW=N O(MOI/WMA A)NQRW/POU E)P' AU)TOI=S ez 1 6 KAI\ TE/SSARA PRO/SWPA TW=| E(NI/ KAI\ TE/SSARES PTE/RUGES TW=| E(NI/ ez 1 7 . . .
Icon
Name
ezra-0708.txt
Size
42.67 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
e 1 1 KAI\ E)N TW=| PRW/TW| E)/TEI KU/ROU TOU= BASILE/WS PERSW=N TOU= TELESQ_ H=NAI LO/GON KURI/OU A)PO\ STO/MATOS IEREMIOU E)CH/GEIREN KU/RIOS TO\ PNEU=MA K_ U/ROU BASILE/WS PERSW=N KAI\ PARH/GGEILEN FWNH\N E)N PA/SH| BASILEI/A| AU)TOU= _ KAI/ GE E)N GRAPTW=| LE/GWN e 1 2 OU(/TWS EI)=PEN KU=ROS BASILEU\S PERSW=N PA/SAS TA\S BASILEI/AS TH=S GH_ =S E)/DWKE/N MOI KU/RIOS O( QEO\S TOU= OU)RANOU= KAI\ AU)TO\S E)PESKE/YATO E)P'_ E)ME\ TOU= OI)KODOMH=SAI AU)TW=| OI)=KON E)N IEROUSALHM TH=| E)N TH=| IOUDAI/A| e 1 3 TI/S E)N U(MI=N A)PO\ PANTO\S TOU= LAOU= AU)TOU= KAI\ E)/STAI O( QEO\S _ AU)TOU= MET' AU)TOU= KAI\ A)NABH/SETAI EI)S IEROUSALHM TH\N E)N TH=| IOUDAI/A| _ KAI\ OI)KODOMHSA/TW TO\N OI)=KON QEOU= ISRAHL AU)TO\S O( QEO\S O( E)N IEROUSAL_ HM e 1 4 KAI\ PA=S O( KATALEIPO/MENOS A)PO\ PA/NTWN TW=N TO/PWN OU(= AU)TO\S PAR_ OIKEI= E)KEI= KAI\ LH/MYONTAI AU)TO\N A)/NDRES TOU= TO/POU AU)TOU= E)N A)RGURI/_ W| KAI\ XRUSI/W| KAI\ A)POSKEUH=| KAI\ KTH/NESIN META\ TOU= E(KOUSI/OU EI)S OI . . .
Icon
Name
genesis-0708.txt
Size
238.91 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ge 1 1 E)N A)RXH=| E)POI/HSEN O( QEO\S TO\N OU)RANO\N KAI\ TH\N GH=N ge 1 2 H( ~ DE\ GH= H)=N A)O/RATOS KAI\ A)KATASKEU/ASTOS KAI\ SKO/TOS E)PA/NW _ TH=S A)BU/SSOU KAI\ PNEU=MA QEOU= E)PEFE/RETO E)PA/NW TOU= U(/DATOS ge 1 3 KAI\ EI)=PEN O( QEO/S GENHQH/TW FW=S KAI\ E)GE/NETO FW=S ge 1 4 KAI\ EI)=DEN O( QEO\S TO\ FW=S O(/TI KALO/N KAI\ DIEXW/RISEN O( QEO\S A_ )NA\ ME/SON TOU= FWTO\S KAI\ A)NA\ ME/SON TOU= SKO/TOUS ge 1 5 KAI\ E)KA/LESEN O( QEO\S TO\ FW=S H(ME/RAN KAI\ TO\ SKO/TOS E)KA/LESEN _ NU/KTA KAI\ E)GE/NETO E(SPE/RA KAI\ E)GE/NETO PRWI/ H(ME/RA MI/A ge 1 6 KAI\ EI)=PEN O( QEO/S GENHQH/TW STERE/WMA E)N ME/SW| TOU= U(/DATOS KAI\_ E)/STW DIAXWRI/ZON A)NA\ ME/SON U(/DATOS KAI\ U(/DATOS KAI\ E)GE/NETO OU(/TWS ge 1 7 KAI\ E)POI/HSEN O( QEO\S TO\ STERE/WMA KAI\ DIEXW/RISEN O( QEO\S A)NA\ _ ME/SON TOU= U(/DATOS O(\ H)=N U(POKA/TW TOU= STEREW/MATOS KAI\ A)NA\ ME/SON TOU_ = U(/DATOS TOU= E)PA/NW TOU= STEREW/MATOS ge 1 8 KAI\ E)KA/LESEN O( QEO\S TO\ STERE/WMA OU)RANO/N KAI\ EI)=DEN . . .
Icon
Name
habakkuk-0708.txt
Size
8.5 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ha 1 1 TO\ LH=MMA O(\ EI)=DEN AMBAKOUM O( PROFH/THS ha 1 2 (/EWS TI/NOS KU/RIE KEKRA/COMAI KAI\ OU) MH\ EI)SAKOU/SH|S BOH/SOMAI PR_ O\S SE\ A)DIKOU/MENOS KAI\ OU) SW/SEIS ha 1 3 I(/NA TI/ MOI ~ E)/DEICAS KO/POUS KAI\ PO/NOUS E)PIBLE/PEIN TALAIPWRI/A_ N KAI\ A)SE/BEIAN E)C E)NANTI/AS MOU GE/GONEN KRI/SIS KAI\ O( KRITH\S LAMBA/NEI ha 1 4 DIA\ TOU=TO DIESKE/DASTAI NO/MOS KAI\ OU) DIECA/GETAI EI)S TE/LOS KRI/M_ A O(/TI O( A)SEBH\S KATADUNASTEU/EI TO\N DI/KAION E(/NEKEN TOU/TOU E)CELEU/SETA_ I TO\ KRI/MA DIESTRAMME/NON ha 1 5 I)/DETE OI( KATAFRONHTAI/ KAI\ E)PIBLE/YATE KAI\ QAUMA/SATE QAUMA/SIA _ KAI\ A)FANI/SQHTE DIO/TI E)/RGON E)GW\ E)RGA/ZOMAI E)N TAI=S H(ME/RAIS U(MW=N O_ (\ OU) MH\ PISTEU/SHTE E)A/N TIS E)KDIHGH=TAI ha 1 6 DIO/TI I)DOU\ E)GW\ E)CEGEI/RW E)F' U(MA=S TOU\S XALDAI/OUS TOU\S MAXHT_ A/S TO\ E)/QNOS TO\ PIKRO\N KAI\ TO\ TAXINO\N TO\ POREUO/MENON E)PI\ TA\ PLA/TH_ TH=S GH=S TOU= KATAKLHRONOMH=SAI SKHNW/MATA OU)K AU)TOU= ha 1 7 FOBERO\S KAI\ E)PIFANH/S E)STIN E)C AU)T . . .
Icon
Name
haggai-0708.txt
Size
6.79 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
hg 1 1 E)N TW=| DEUTE/RW| E)/TEI E)PI\ DAREI/OU TOU= BASILE/WS E)N TW=| MHNI\_ TW=| E(/KTW| MIA=| TOU= MHNO\S E)GE/NETO LO/GOS KU/RIOU E)N XEIRI\ AGGAIOU TO_ U= PROFH/TOU LE/GWN EI)PO\N DH\ PRO\S ZOROBABEL TO\N TOU= SALAQIHL E)K FULH=S I_ OUDA KAI\ PRO\S I)HSOU=N TO\N TOU= IWSEDEK TO\N I(ERE/A TO\N ME/GAN LE/GWN hg 1 2 TA/DE LE/GEI KU/RIOS PANTOKRA/TWR LE/GWN O( LAO\S OU(=TOS LE/GOUSIN OU)_ X H(/KEI O( KAIRO\S TOU= OI)KODOMH=SAI TO\N OI)=KON KURI/OU hg 1 3 KAI\ E)GE/NETO LO/GOS KURI/OU E)N XEIRI\ AGGAIOU TOU= PROFH/TOU LE/GWN hg 1 4 EI) KAIRO\S U(MI=N ME/N E)STIN TOU= OI)KEI=N E)N OI)/KOIS U(MW=N KOIL_ OSTA/QMOIS O( DE\ OI)=KOS OU(=TOS E)CHRH/MWTAI hg 1 5 KAI\ NU=N TA/DE LE/GEI KU/RIOS PANTOKRA/TWR TA/CATE DH\ TA\S KARDI/AS U_ (MW=N EI)S TA\S O(DOU\S U(MW=N hg 1 6 E)SPEI/RATE POLLA\ KAI\ EI)SHNE/GKATE O)LI/GA E)FA/GETE KAI\ OU)K EI)S _ PLHSMONH/N E)PI/ETE KAI\ OU)K EI)S ME/QHN PERIEBA/LESQE KAI\ OU)K E)QERMA/NQHTE_ E)N AU)TOI=S KAI\ O( TOU\S MISQOU\S SUNA/GWN SUNH/GAGEN EI . . .
Icon
Name
header0708.xml
Size
17.18 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
hosea-0708.txt
Size
30.45 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ho 1 1 LO/GOS KURI/OU O(\S E)GENH/QH PRO\S WSHE TO\N TOU= BEHRI E)N H(ME/RAIS _ OZIOU KAI\ IWAQAM KAI\ AXAZ KAI\ EZEKIOU BASILE/WN IOUDA KAI\ E)N H(ME/RAIS IER_ OBOAM UI(OU= IWAS BASILE/WS ISRAHL ho 1 2 A)RXH\ LO/GOU KURI/OU PRO\S WSHE KAI\ EI)=PEN KU/RIOS PRO\S WSHE BA/DIZ_ E LABE\ SEAUTW=| GUNAI=KA PORNEI/AS KAI\ TE/KNA PORNEI/AS DIO/TI E)KPORNEU/OUSA_ E)KPORNEU/SEI H( GH= A)PO\ O)/PISQEN TOU= KURI/OU ho 1 3 KAI\ E)POREU/QH KAI\ E)/LABEN TH\N GOMER QUGATE/RA DEBHLAIM KAI\ SUNE/L_ ABEN KAI\ E)/TEKEN AU)TW=| UI(O/N ho 1 4 KAI\ EI)=PEN KU/RIOS PRO\S AU)TO/N KA/LESON TO\ O)/NOMA AU)TOU= IEZRAEL_ DIO/TI E)/TI MIKRO\N KAI\ E)KDIKH/SW TO\ AI(=MA TOU= IEZRAEL E)PI\ TO\N OI)=KO_ N IOU KAI\ KATAPAU/SW BASILEI/AN OI)/KOU ISRAHL ho 1 5 KAI\ E)/STAI E)N TH=| H(ME/RA| E)KEI/NH| SUNTRI/YW TO\ TO/CON TOU= ISRA_ HL E)N TH=| KOILA/DI TOU= IEZRAEL ho 1 6 KAI\ SUNE/LABEN E)/TI KAI\ E)/TEKEN QUGATE/RA KAI\ EI)=PEN AU)TW=| KA/L_ ESON TO\ O)/NOMA AU)TH=S OU)K-H)LEHME/NH DIO/TI OU) MH\ PROSQH/SW E)/ . . .
Icon
Name
isaiah-0708.txt
Size
207.73 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
is 1 1 O(/RASIS H(\N EI)=DEN HSAIAS UI(O\S AMWS H(\N EI)=DEN KATA\ TH=S IOUDAI_ /AS KAI\ KATA\ IEROUSALHM E)N BASILEI/A| OZIOU KAI\ IWAQAM KAI\ AXAZ KAI\ EZEKI_ OU OI(\ E)BASI/LEUSAN TH=S IOUDAI/AS is 1 2 A)/KOUE OU)RANE/ KAI\ E)NWTI/ZOU GH= O(/TI KU/RIOS E)LA/LHSEN UI(OU\S E_ )GE/NNHSA KAI\ U(/YWSA AU)TOI\ DE/ ME H)QE/THSAN is 1 3 E)/GNW BOU=S TO\N KTHSA/MENON KAI\ O)/NOS TH\N FA/TNHN TOU= KURI/OU AU)_ TOU= ISRAHL DE/ ME OU)K E)/GNW KAI\ O( LAO/S ME OU) SUNH=KEN is 1 4 OU)AI\ E)/QNOS A(MARTWLO/N LAO\S PLH/RHS A(MARTIW=N SPE/RMA PONHRO/N UI_ (OI\ A)/NOMOI E)GKATELI/PATE TO\N KU/RION KAI\ PARWRGI/SATE TO\N A(/GION TOU= I_ SRAHL is 1 5 TI/ E)/TI PLHGH=TE PROSTIQE/NTES A)NOMI/AN PA=SA KEFALH\ EI)S PO/NON K_ AI\ PA=SA KARDI/A EI)S LU/PHN is 1 6 A)PO\ PODW=N E(/WS KEFALH=S OU)/TE TRAU=MA OU)/TE MW/LWY OU)/TE PLHG_ H\ FLEGMAI/NOUSA OU)K E)/STIN MA/LAGMA E)PIQEI=NAI OU)/TE E)/LAION OU)/TE KAT_ ADE/SMOUS is 1 7 H( GH= U(MW=N E)/RHMOS AI( PO/LEIS U(MW=N PURI/KAUSTOI TH\N XW/RAN U(M . . .
Icon
Name
jeremiah-0708.txt
Size
313.75 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
je 1 1 TO\ R(H=MA TOU= QEOU= O(\ E)GE/NETO E)PI\ IEREMIAN TO\N TOU= XELKIOU E)_ K TW=N I(ERE/WN O(\S KATW/|KEI E)N ANAQWQ E)N GH=| BENIAMIN je 1 2 O(\S E)GENH/QH LO/GOS TOU= QEOU= PRO\S AU)TO\N E)N TAI=S H(ME/RAIS IWSI_ A UI(OU= AMWS BASILE/WS IOUDA E)/TOUS TRISKAIDEKA/TOU E)N TH=| BASILEI/A| AU)T_ OU= je 1 3 KAI\ E)GE/NETO E)N TAI=S H(ME/RAIS IWAKIM UI(OU= IWSIA BASILE/WS IOUDA _ E(/WS E(NDEKA/TOU E)/TOUS SEDEKIA UI(OU= IWSIA BASILE/WS IOUDA E(/WS TH=S AI)X_ MALWSI/AS IEROUSALHM E)N TW=| PE/MPTW| MHNI/ je 1 4 KAI\ E)GE/NETO LO/GOS KURI/OU PRO/S ME LE/GWN je 1 5 PRO\ TOU= ME PLA/SAI SE E)N KOILI/A| E)PI/STAMAI/ SE KAI\ PRO\ TOU= SE _ E)CELQEI=N E)K MH/TRAS H(GI/AKA/ SE PROFH/THN EI)S E)/QNH TE/QEIKA/ SE je 1 6 KAI\ EI)=PA W)= DE/SPOTA KU/RIE I)DOU\ OU)K E)PI/STAMAI LALEI=N O(/TI _ NEW/TEROS E)GW/ EI)MI je 1 7 KAI\ EI)=PEN KU/RIOS PRO/S ME MH\ LE/GE O(/TI NEW/TEROS E)GW/ EI)MI O(/_ TI PRO\S PA/NTAS OU(\S E)A\N E)CAPOSTEI/LW SE POREU/SH| KAI\ KATA\ PA/NTA O(/SA_ E)A\N E)NTEI/ . . .
Icon
Name
job-0708.txt
Size
108.16 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
jb 1 1 A)/NQRWPO/S TIS H)=N E)N XW/RA| TH=| AUSI/TIDI W(=| O)/NOMA IWB KAI\ H)_ =N O( A)/NQRWPOS E)KEI=NOS A)LHQINO/S A)/MEMPTOS DI/KAIOS QEOSEBH/S A)PEXO/MENO_ S A)PO\ PANTO\S PONHROU= PRA/GMATOS jb 1 2 E)GE/NONTO ~ DE\ AU)TW=| UI(OI\ E(PTA\ KAI\ QUGATE/RES TREI=S jb 1 3 KAI\ H)=N TA\ KTH/NH AU)TOU= PRO/BATA E(PTAKISXI/LIA KA/MHLOI TRISXI/_ LIAI ZEU/GH BOW=N PENTAKO/SIA O)/NOI QH/LEIAI NOMA/DES PENTAKO/SIAI KAI\ U(PH_ RESI/A POLLH\ SFO/DRA KAI\ E)/RGA MEGA/LA H)=N AU)TW=| E)PI\ TH=S GH=S KAI\_ H)=N O( A)/NQRWPOS E)KEI=NOS EU)GENH\S TW=N --- A)F' H(LI/OU A)NATOLW=N jb 1 4 SUMPOREUO/MENOI ~ DE\ OI( UI(OI\ AU)TOU= PRO\S A)LLH/LOUS E)POIOU=SAN P_ O/TON KAQ' E(KA/STHN H(ME/RAN SUMPARALAMBA/NONTES A(/MA KAI\ TA\S TREI=S A)DEL_ FA\S AU)TW=N E)SQI/EIN KAI\ PI/NEIN MET' AU)TW=N jb 1 5 KAI\ --- W(S A)\N SUNETELE/SQHSAN AI( H(ME/RAI TOU= PO/TOU A)PE/STELLEN_ IWB KAI\ E)KAQA/RIZEN AU)TOU\S A)NISTA/MENOS TO\ PRWI\ KAI\ PROSE/FEREN PERI\ _ AU)TW=N QUSI/AS KATA\ TO\N A)RIQMO\N AU)T . . .
Icon
Name
joel-0708.txt
Size
12.12 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
jl 1 1 LO/GOS KURI/OU O(\S E)GENH/QH PRO\S IWHL TO\N TOU= BAQOUHL jl 1 2 A)KOU/SATE DH\ TAU=TA OI( PRESBU/TEROI KAI\ E)NWTI/SASQE PA/NTES OI( KA_ TOIKOU=NTES TH\N GH=N EI) GE/GONEN TOIAU=TA E)N TAI=S H(ME/RAIS U(MW=N H)\ E)N _ TAI=S H(ME/RAIS TW=N PATE/RWN U(MW=N jl 1 3 U(PE\R AU)TW=N TOI=S TE/KNOIS U(MW=N DIHGH/SASQE KAI\ TA\ TE/KNA U(MW=N_ TOI=S TE/KNOIS AU)TW=N KAI\ TA\ TE/KNA AU)TW=N EI)S GENEA\N E(TE/RAN jl 1 4 TA\ KATA/LOIPA TH=S KA/MPHS KATE/FAGEN H( A)KRI/S KAI\ TA\ KATA/LOIPA T_ H=S A)KRI/DOS KATE/FAGEN O( BROU=XOS KAI\ TA\ KATA/LOIPA TOU= BROU/XOU KATE/FAG_ EN H( E)RUSI/BH jl 1 5 E)KNH/YATE OI( MEQU/ONTES E)C OI)/NOU AU)TW=N KAI\ KLAU/SATE QRHNH/SATE_ PA/NTES OI( PI/NONTES OI)=NON EI)S ME/QHN O(/TI E)CH=RTAI E)K STO/MATOS U(MW=N_ EU)FROSU/NH KAI\ XARA/ jl 1 6 O(/TI E)/QNOS A)NE/BH E)PI\ TH\N GH=N MOU I)SXURO\N KAI\ A)NARI/QMHTON _ OI( O)DO/NTES AU)TOU= O)DO/NTES LE/ONTOS KAI\ AI( MU/LAI AU)TOU= SKU/MNOU jl 1 7 E)/QETO TH\N A)/MPELO/N MOU EI)S A)FANISMO\N KAI\ TA\S S . . .
Icon
Name
jonah-0708.txt
Size
7.76 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
jo 1 1 KAI\ E)GE/NETO LO/GOS KURI/OU PRO\S IWNAN TO\N TOU= AMAQI LE/GWN jo 1 2 A)NA/STHQI KAI\ POREU/QHTI EI)S NINEUH TH\N PO/LIN TH\N MEGA/LHN KAI\ K_ H/RUCON E)N AU)TH=| O(/TI A)NE/BH H( KRAUGH\ TH=S KAKI/AS AU)TH=S PRO/S ME jo 1 3 KAI\ A)NE/STH IWNAS TOU= FUGEI=N EI)S QARSIS E)K PROSW/POU KURI/OU KAI\_ KATE/BH EI)S IOPPHN KAI\ EU(=REN PLOI=ON BADI/ZON EI)S QARSIS KAI\ E)/DWKEN TO_ \ NAU=LON AU)TOU= KAI\ E)NE/BH EI)S AU)TO\ TOU= PLEU=SAI MET' AU)TW=N EI)S QARS_ IS E)K PROSW/POU KURI/OU jo 1 4 KAI\ KU/RIOS E)CH/GEIREN PNEU=MA EI)S TH\N QA/LASSAN KAI\ E)GE/NETO KL_ U/DWN ME/GAS E)N TH=| QALA/SSH| KAI\ TO\ PLOI=ON E)KINDU/NEUEN SUNTRIBH=NAI jo 1 5 KAI\ E)FOBH/QHSAN OI( NAUTIKOI\ KAI\ A)NEBO/WN E(/KASTOS PRO\S TO\N QEO_ \N AU)TW=N KAI\ E)KBOLH\N E)POIH/SANTO TW=N SKEUW=N TW=N E)N TW=| PLOI/W| EI)S _ TH\N QA/LASSAN TOU= KOUFISQH=NAI A)P' AU)TW=N IWNAS ~ DE\ KATE/BH EI)S TH\N KOI_ /LHN TOU= PLOI/OU KAI\ E)KA/QEUDEN KAI\ E)/RREGXEN jo 1 6 KAI\ PROSH=LQEN PRO\S AU)TO\N O( PRWREU\S KA . . .
Icon
Name
joshuaa-0708.txt
Size
7.53 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ja15 21 E)GENH/QHSAN ~ DE\ AI( PO/LEIS AU)TW=N PO/LIS PRW/TH FULH=S UI(W=N IOUD_ A E)F' O(RI/WN EDWM E)PI\ TH=S E)RH/MOU KABSEHL KAI\ EDRAI KAI\ IAGOUR ja15 22 KAI\ KINA KAI\ DIMWNA KAI\ ADADA ja15 23 KAI\ KEDES KAI\ IQNAZIF ja15 24 KAI\ TELEM KAI\ BALWQ ja15 25 KAI\ PO/LIS ASERWN AU(/TH ASWR ja15 26 AMAM KAI\ SAMAA KAI\ MWLADA ja15 27 KAI\ ASERGADDA KAI\ BAIQFALEQ ja15 28 KAI\ ASARSOULA KAI\ BHRSABEE KAI\ AI( KW=MAI AU)TW=N KAI\ AI( E)PAU/LEI_ S AU)TW=N ja15 29 BAALA KAI\ AUIM KAI\ ASEM ja15 30 KAI\ ELQWDAD KAI\ XASIL KAI\ ERMA ja15 31 KAI\ SIKELEG KAI\ MEDEBHNA KAI\ SANSANNA ja15 32 KAI\ LABWQ KAI\ SELEIJM KAI\ REMMWN PO/LEIS EI)/KOSI KAI\ E)NNE/A KAI_ \ AI( KW=MAI AU)TW=N ja15 33 E)N TH=| PEDINH=| ESQAOL KAI\ SARAA KAI\ ASNA ja15 34 KAI\ RAMEN KAI\ ZANW KAI\ ADIAQAIJM KAI\ HNAIJM ja15 35 KAI\ IERIMOUQ KAI\ ODOLLAM KAI\ NEMRA KAI\ SWXW KAI\ AZHKA ja15 36 KAI\ SARGARIM KAI\ GADHRA KAI\ AI( E)PAU/LEIS AU)TH=S PO/LEIS DE/KA T_ E/SSARES KAI\ AI( KW=MAI AU)TW=N ja15 37 SENNAN KAI . . .
Icon
Name
joshuab-0708.txt
Size
113.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
js 1 1 KAI\ E)GE/NETO META\ TH\N TELEUTH\N MWUSH= EI)=PEN KU/RIOS TW=| I)HSO_ I= UI(W=| NAUH TW=| U(POURGW=| MWUSH= LE/GWN js 1 2 MWUSH=S O( QERA/PWN MOU TETELEU/THKEN NU=N ~ OU)=N A)NASTA\S DIA/BHQI T_ O\N IORDA/NHN SU\ KAI\ PA=S O( LAO\S OU(=TOS EI)S TH\N GH=N H(\N E)GW\ DI/DWMI_ AU)TOI=S js 1 3 PA=S O( TO/POS E)F' ~ O(\N A)\N E)PIBH=TE TW=| I)/XNEI TW=N PODW=N U(MW_ =N U(MI=N DW/SW AU)TO/N O(\N TRO/PON EI)/RHKA TW=| MWUSH=| js 1 4 TH\N E)/RHMON KAI\ TO\N A)NTILI/BANON E(/WS TOU= POTAMOU= TOU= MEGA/LO_ U POTAMOU= EU)FRA/TOU KAI\ E(/WS TH=S QALA/SSHS TH=S E)SXA/THS A)F' H(LI/OU_ DUSMW=N E)/STAI TA\ O(/RIA U(MW=N js 1 5 OU)K A)NTISTH/SETAI A)/NQRWPOS KATENW/PION U(MW=N PA/SAS TA\S H(ME/RAS _ TH=S ZWH=S SOU KAI\ W(/SPER H)/MHN META\ MWUSH= OU(/TWS E)/SOMAI KAI\ META\ SOU_ = KAI\ OU)K E)GKATALEI/YW SE OU)DE\ U(PERO/YOMAI/ SE js 1 6 I)/SXUE KAI\ A)NDRI/ZOU SU\ GA\R A)PODIASTELEI=S TW=| LAW=| TOU/TW| TH_ \N GH=N H(\N W)/MOSA TOI=S PATRA/SIN U(MW=N DOU=NAI AU)TOI=S js 1 7 . . .
Icon
Name
judgesa-0708.txt
Size
118.45 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
j 1 1 KAI\ E)GE/NETO META\ TH\N TELEUTH\N I)HSOU= KAI\ E)PHRW/TWN OI( UI(OI\ _ ISRAHL E)N KURI/W| LE/GONTES TI/S A)NABH/SETAI H(MI=N PRO\S TO\N XANANAI=ON A)F_ HGOU/MENOS TOU= POLEMH=SAI E)N AU)TW=| j 1 2 KAI\ EI)=PEN KU/RIOS IOUDAS A)NABH/SETAI I)DOU\ DE/DWKA TH\N GH=N E)N X_ EIRI\ AU)TOU= j 1 3 KAI\ EI)=PEN IOUDAS PRO\S SUMEWN TO\N A)DELFO\N AU)TOU= A)NA/BHQI MET' _ E)MOU= E)N TW=| KLH/RW| MOU KAI\ POLEMH/SWMEN E)N TW=| XANANAI/W| KAI\ POREU/SO_ MAI KAI/ GE E)GW\ META\ SOU= E)N TW=| KLH/RW| SOU KAI\ E)POREU/QH MET' AU)TOU= _ SUMEWN j 1 4 KAI\ A)NE/BH IOUDAS KAI\ E)/DWKEN KU/RIOS TO\N XANANAI=ON KAI\ TO\N FER_ EZAI=ON E)N XEIRI\ AU)TOU= KAI\ E)PA/TACEN AU)TOU\S E)N BEZEK DE/KA XILIA/DAS A_ )NDRW=N j 1 5 KAI\ EU(=RON TO\N ADWNIBEZEK E)N BEZEK KAI\ E)POLE/MHSAN E)N AU)TW=| KA_ I\ E)PA/TACAN TO\N XANANAI=ON KAI\ TO\N FEREZAI=ON j 1 6 KAI\ E)/FUGEN ADWNIBEZEK KAI\ KATEDI/WCAN O)PI/SW AU)TOU= KAI\ E)/LABON_ AU)TO\N KAI\ A)PE/KOYAN TA\ A)/KRA TW=N XEIRW=N AU)TOU= KAI\ TW=N PODW . . .
Icon
Name
judgesb-0708.txt
Size
115.5 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
jj 1 1 KAI\ E)GE/NETO META\ TH\N TELEUTH\N I)HSOU= KAI\ E)PHRW/TWN OI( UI(OI\ _ ISRAHL DIA\ TOU= KURI/OU LE/GONTES TI/S A)NABH/SETAI H(MI=N PRO\S TOU\S XANANAI_ /OUS A)FHGOU/MENOS TOU= POLEMH=SAI PRO\S AU)TOU/S jj 1 2 KAI\ EI)=PEN KU/RIOS IOUDAS A)NABH/SETAI I)DOU\ DE/DWKA TH\N GH=N E)N T_ H=| XEIRI\ AU)TOU= jj 1 3 KAI\ EI)=PEN IOUDAS TW=| SUMEWN A)DELFW=| AU)TOU= A)NA/BHQI MET' E)MOU=_ E)N TW=| KLH/RW| MOU KAI\ PARATACW/MEQA PRO\S TOU\S XANANAI/OUS KAI\ POREU/SOM_ AI KA)GW\ META\ SOU= E)N TW=| KLH/RW| SOU KAI E)POREU/QH MET' AU)TOU= SUMEWN jj 1 4 KAI\ A)NE/BH IOUDAS KAI\ PARE/DWKEN KU/RIOS TO\N XANANAI=ON KAI\ TO\N F_ EREZAI=ON EI)S TA\S XEI=RAS AU)TW=N KAI\ E)/KOYAN AU)TOU\S E)N BEZEK EI)S DE/KA_ XILIA/DAS A)NDRW=N jj 1 5 KAI\ KATE/LABON TO\N ADWNIBEZEK E)N TH=| BEZEK KAI\ PARETA/CANTO PRO\S _ AU)TO\N KAI\ E)/KOYAN TO\N XANANAI=ON KAI\ TO\N FEREZAI=ON jj 1 6 KAI\ E)/FUGEN ADWNIBEZEK KAI\ KATE/DRAMON O)PI/SW AU)TOU= KAI\ KATELA/B_ OSAN AU)TO\N KAI\ A)PE/KOYAN TA\ A)/KRA TW=N X . . .
Icon
Name
kings1-0708.txt
Size
127.61 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
k 1 1 KAI\ O( BASILEU\S DAUID PRESBU/TEROS PROBEBHKW\S H(ME/RAIS KAI\ PERIE/B_ ALLON AU)TO\N I(MATI/OIS KAI\ OU)K E)QERMAI/NETO k 1 2 KAI\ EI)=PON OI( PAI=DES AU)TOU= ZHTHSA/TWSAN TW=| KURI/W| H(MW=N TW=|_ BASILEI= PARQE/NON NEA/NIDA KAI\ PARASTH/SETAI TW=| BASILEI= KAI\ E)/STAI AU)T_ O\N QA/LPOUSA KAI\ KOIMHQH/SETAI MET' AU)TOU= KAI\ QERMANQH/SETAI O( KU/RIOS H(_ MW=N O( BASILEU/S k 1 3 KAI\ E)ZH/THSAN NEA/NIDA KALH\N E)K PANTO\S O(RI/OU ISRAHL KAI\ EU(=RON_ TH\N ABISAK TH\N SWMANI=TIN KAI\ H)/NEGKAN AU)TH\N PRO\S TO\N BASILE/A k 1 4 KAI\ H( NEA=NIS KALH\ E(/WS SFO/DRA KAI\ H)=N QA/LPOUSA TO\N BASILE/A _ KAI\ E)LEITOU/RGEI AU)TW=| KAI\ O( BASILEU\S OU)K E)/GNW AU)TH/N k 1 5 KAI\ ADWNIAS UI(O\S AGGIQ E)PH/|RETO LE/GWN E)GW\ BASILEU/SW KAI\ E)POI_ /HSEN E(AUTW=| A(/RMATA KAI\ I(PPEI=S KAI\ PENTH/KONTA A)/NDRAS PARATRE/XEIN E)_ /MPROSQEN AU)TOU= k 1 6 KAI\ OU)K A)PEKW/LUSEN AU)TO\N O( PATH\R AU)TOU= OU)DE/POTE LE/GWN DIA\_ TI/ SU\ E)POI/HSAS KAI/ GE AU)TO\S W(RAI=OS TH= . . .
Icon
Name
kings2-0708.txt
Size
140.24 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
kk 1 1 KAI\ H)QE/THSEN MWAB E)N ISRAHL META\ TO\ A)POQANEI=N AXAAB kk 1 2 KAI\ E)/PESEN OXOZIAS DIA\ TOU= DIKTUWTOU= TOU= E)N TW=| U(PERW/|W| AU)_ TOU= TW=| E)N SAMAREI/A| KAI\ H)RRW/STHSEN KAI\ A)PE/STEILEN A)GGE/LOUS KAI\ EI_ )=PEN PRO\S AU)TOU/S DEU=TE KAI\ E)PIZHTH/SATE E)N TH=| BAAL MUI=AN QEO\N AKKAR_ WN EI) ZH/SOMAI E)K TH=S A)RRWSTI/AS MOU TAU/THS KAI\ E)POREU/QHSAN E)PERWTH=SA_ I DI' AU)TOU= kk 1 3 KAI\ A)/GGELOS KURI/OU E)LA/LHSEN PRO\S HLIOU TO\N QESBI/THN LE/GWN A)N_ ASTA\S DEU=RO EI)S SUNA/NTHSIN TW=N A)GGE/LWN OXOZIOU BASILE/WS SAMAREI/AS KAI\_ LALH/SEIS PRO\S AU)TOU/S EI) PARA\ TO\ MH\ EI)=NAI QEO\N E)N ISRAHL U(MEI=S PO_ REU/ESQE E)PIZHTH=SAI E)N TH=| BAAL MUI=AN QEO\N AKKARWN kk 1 4 KAI\ OU)X OU(/TWS O(/TI TA/DE LE/GEI KU/RIOS H( KLI/NH E)F' H(=S A)NE/B_ HS E)KEI= OU) KATABH/SH| A)P' AU)TH=S O(/TI E)KEI= QANA/TW| A)POQANH=| KAI\ E)P_ OREU/QH HLIOU KAI\ EI)=PEN PRO\S AU)TOU/S kk 1 5 KAI\ E)PESTRA/FHSAN OI( A)/GGELOI PRO\S AU)TO/N KAI\ EI)=PEN PRO\S AU)T_ OU/S TI/ . . .
Icon
Name
lamentations-0708.txt
Size
19.62 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
la 1 0 KAI\ E)GE/NETO META\ TO\ AI)XMALWTISQH=NAI TO\N ISRAHL KAI\ IEROUSALHM _ E)RHMWQH=NAI E)KA/QISEN IEREMIAS KLAI/WN KAI\ E)QRH/NHSEN TO\N QRH=NON TOU=TON _ E)PI\ IEROUSALHM KAI\ EI)=PEN la 1 1 PW=S E)KA/QISEN MO/NH H( PO/LIS H( PEPLHQUMME/NH LAW=N E)GENH/QH W(S XH_ /RA PEPLHQUMME/NH E)N E)/QNESIN A)/RXOUSA E)N XW/RAIS E)GENH/QH EI)S FO/RON la 1 2 KLAI/OUSA E)/KLAUSEN E)N NUKTI/ KAI\ TA\ DA/KRUA AU)TH=S E)PI\ TW=N SIA_ GO/NWN AU)TH=S KAI\ OU)X U(PA/RXEI O( PARAKALW=N AU)TH\N A)PO\ PA/NTWN TW=N A)G_ APW/NTWN AU)TH/N PA/NTES OI( FILOU=NTES AU)TH\N H)QE/THSAN E)N AU)TH=| E)GE/NON_ TO AU)TH=| EI)S E)XQROU/S la 1 3 METW|KI/SQH H( IOUDAI/A A)PO\ TAPEINW/SEWS AU)TH=S KAI\ A)PO\ PLH/QOUS _ DOULEI/AS AU)TH=S E)KA/QISEN E)N E)/QNESIN OU)X EU(=REN A)NA/PAUSIN PA/NTES OI(_ KATADIW/KONTES AU)TH\N KATE/LABON AU)TH\N A)NA\ ME/SON TW=N QLIBO/NTWN la 1 4 O(DOI\ SIWN PENQOU=SIN PARA\ TO\ MH\ EI)=NAI E)RXOME/NOUS E)N E(ORTH=| _ PA=SAI AI( PU/LAI AU)TH=S H)FANISME/NAI OI( I(EREI=S AU)TH=S A)NAST . . .
Icon
Name
leviticus-0708.txt
Size
143.99 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
le 1 1 KAI\ A)NEKA/LESEN MWUSH=N KAI\ E)LA/LHSEN KU/RIOS AU)TW=| E)K TH=S SKHN_ H=S TOU= MARTURI/OU LE/GWN le 1 2 LA/LHSON TOI=S UI(OI=S ISRAHL KAI\ E)REI=S PRO\S AU)TOU/S A)/NQRWPOS E)_ C U(MW=N E)A\N PROSAGA/GH| DW=RA TW=| KURI/W| A)PO\ TW=N KTHNW=N A)PO\ TW=N BO_ W=N KAI\ A)PO\ TW=N PROBA/TWN PROSOI/SETE TA\ DW=RA U(MW=N le 1 3 E)A\N O(LOKAU/TWMA TO\ DW=RON AU)TOU= E)K TW=N BOW=N A)/RSEN A)/MWMON P_ ROSA/CEI PRO\S TH\N QU/RAN TH=S SKHNH=S TOU= MARTURI/OU PROSOI/SEI AU)TO\ DEKTO_ \N E)NANTI/ON KURI/OU le 1 4 KAI\ E)PIQH/SEI TH\N XEI=RA E)PI\ TH\N KEFALH\N TOU= KARPW/MATOS DEKTO\_ N AU)TW=| E)CILA/SASQAI PERI\ AU)TOU= le 1 5 KAI\ SFA/COUSI TO\N MO/SXON E)/NANTI KURI/OU KAI\ PROSOI/SOUSIN OI( UI(_ OI\ AARWN OI( I(EREI=S TO\ AI(=MA KAI\ PROSXEOU=SIN TO\ AI(=MA E)PI\ TO\ QUSIAS_ TH/RION KU/KLW| TO\ E)PI\ TW=N QURW=N TH=S SKHNH=S TOU= MARTURI/OU le 1 6 KAI\ E)KDEI/RANTES TO\ O(LOKAU/TWMA MELIOU=SIN AU)TO\ KATA\ ME/LH le 1 7 KAI\ E)PIQH/SOUSIN OI( UI(OI\ AARWN OI( I(EREI=S PU=R E)P . . .
Icon
Name
malachi-0708.txt
Size
10.94 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ma 1 1 LH=MMA LO/GOU KURI/OU E)PI\ TO\N ISRAHL E)N XEIRI\ A)GGE/LOU AU)TOU= QE_ /SQE DH\ E)PI\ TA\S KARDI/AS U(MW=N ma 1 2 H)GA/PHSA U(MA=S LE/GEI KU/RIOS KAI\ EI)/PATE E)N TI/NI H)GA/PHSAS H(MA_ =S OU)K A)DELFO\S H)=N HSAU TOU= IAKWB LE/GEI KU/RIOS KAI\ H)GA/PHSA TO\N IAKWB ma 1 3 TO\N ~ DE\ HSAU E)MI/SHSA KAI\ E)/TACA TA\ O(/RIA AU)TOU= EI)S A)FANISM_ O\N KAI\ TH\N KLHRONOMI/AN AU)TOU= EI)S DO/MATA E)RH/MOU ma 1 4 DIO/TI E)REI= H( IDOUMAI/A KATE/STRAPTAI KAI\ E)PISTRE/YWMEN KAI\ A)NOI_ KODOMH/SWMEN TA\S E)RH/MOUS TA/DE LE/GEI KU/RIOS PANTOKRA/TWR AU)TOI\ OI)KODOMH_ /SOUSIN KAI\ E)GW\ KATASTRE/YW KAI\ E)PIKLHQH/SETAI AU)TOI=S O(/RIA A)NOMI/AS K_ AI\ LAO\S E)F' O(\N PARATE/TAKTAI KU/RIOS E(/WS AI)W=NOS ma 1 5 KAI\ OI( O)FQALMOI\ U(MW=N O)/YONTAI KAI\ U(MEI=S E)REI=TE E)MEGALU/NQH_ KU/RIOS U(PERA/NW TW=N O(RI/WN TOU= ISRAHL ma 1 6 UI(O\S DOCA/ZEI PATE/RA KAI\ DOU=LOS TO\N KU/RION AU)TOU= KAI\ EI) PATH_ /R EI)MI E)GW/ POU= E)STIN H( DO/CA MOU KAI\ EI) KU/RIO/S EI)MI E)GW/ POU= E) . . .
Icon
Name
micah-0708.txt
Size
17.95 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
mi 1 1 KAI\ E)GE/NETO LO/GOS KURI/OU PRO\S MIXAIAN TO\N TOU= MWRASQI E)N H(M_ E/RAIS IWAQAM KAI\ AXAZ KAI\ EZEKIOU BASILE/WN IOUDA U(PE\R W(=N EI)=DEN PERI\ _ SAMAREI/AS KAI\ PERI\ IEROUSALHM mi 1 2 A)KOU/SATE LAOI/ LO/GOUS KAI\ PROSEXE/TW H( GH= KAI\ PA/NTES OI( E)N AU_ )TH=| KAI\ E)/STAI KU/RIOS E)N U(MI=N EI)S MARTU/RION KU/RIOS E)C OI)/KOU A(GI/_ OU AU)TOU= mi 1 3 DIO/TI I)DOU\ KU/RIOS E)KPOREU/ETAI E)K TOU= TO/POU AU)TOU= KAI\ KATABH_ /SETAI KAI\ E)PIBH/SETAI E)PI\ TA\ U(/YH TH=S GH=S mi 1 4 KAI\ SALEUQH/SETAI TA\ O)/RH U(POKA/TWQEN AU)TOU= KAI\ AI( KOILA/DES TA_ KH/SONTAI W(S KHRO\S A)PO\ PROSW/POU PURO\S KAI\ W(S U(/DWR KATAFERO/MENON E)N _ KATABA/SEI mi 1 5 DIA\ A)SE/BEIAN IAKWB PA/NTA TAU=TA KAI\ DIA\ A(MARTI/AN OI)/KOU ISRAHL_ TI/S H( A)SE/BEIA TOU= IAKWB OU) SAMA/REIA KAI\ TI/S H( A(MARTI/A OI)/KOU IOUD_ A OU)XI\ IEROUSALHM mi 1 6 KAI\ QH/SOMAI SAMA/REIAN EI)S O)PWROFULA/KION A)GROU= KAI\ EI)S FUTEI/A_ N A)MPELW=NOS KAI\ KATASPA/SW EI)S XA/OS TOU\S LI/QOUS AU)TH=S K . . .
Icon
Name
monaco123-0708.txt
Size
0 bytes
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
. . .
Icon
Name
nehemiah-0708.txt
Size
58.44 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ne 1 1 LO/GOI NEEMIA UI(OU= AXALIA KAI\ E)GE/NETO E)N MHNI\ XASEHLOU E)/TOUS E_ I)KOSTOU= KAI\ E)GW\ H)/MHN E)N SOUSAN ABIRA ne 1 2 KAI\ H)=LQEN ANANI EI(=S A)PO\ A)DELFW=N MOU AU)TO\S KAI\ A)/NDRES IOUD_ A KAI\ H)RW/THSA AU)TOU\S PERI\ TW=N SWQE/NTWN OI(\ KATELEI/FQHSAN A)PO\ TH=S _ AI)XMALWSI/AS KAI\ PERI\ IEROUSALHM ne 1 3 KAI\ EI)/POSAN PRO/S ME OI( KATALEIPO/MENOI OI( KATALEIFQE/NTES A)PO\ T_ H=S AI)XMALWSI/AS E)KEI= E)N TH=| XW/RA| E)N PONHRI/A| MEGA/LH| KAI\ E)N O)NEID_ ISMW=| KAI\ TEI/XH IEROUSALHM KAQH|RHME/NA KAI\ AI( PU/LAI AU)TH=S E)NEPRH/SQHS_ AN E)N PURI/ ne 1 4 KAI\ E)GE/NETO E)N TW=| A)KOU=SAI/ ME TOU\S LO/GOUS TOU/TOUS E)KA/QISA _ KAI\ E)/KLAUSA KAI\ E)PE/NQHSA H(ME/RAS KAI\ H)/MHN NHSTEU/WN KAI\ PROSEUXO/MEN_ OS E)NW/PION QEOU= TOU= OU)RANOU= ne 1 5 KAI\ EI)=PA MH\ DH/ KU/RIE O( QEO\S TOU= OU)RANOU= O( I)SXURO\S O( ME/G_ AS KAI\ O( FOBERO/S FULA/SSWN TH\N DIAQH/KHN KAI\ TO\ E)/LEOS TOI=S A)GAPW=SIN _ AU)TO\N KAI\ TOI=S FULA/SSOUSIN TA\S E)NTOLA\S AU)TOU= ne 1 6 . . .
Icon
Name
numbers-0708.txt
Size
192.33 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
nu 1 1 KAI\ E)LA/LHSEN KU/RIOS PRO\S MWUSH=N E)N TH=| E)RH/MW| TH=| SINA E)N T_ H=| SKHNH=| TOU= MARTURI/OU E)N MIA=| TOU= MHNO\S TOU= DEUTE/ROU E)/TOUS DEUTE/_ ROU E)CELQO/NTWN AU)TW=N E)K GH=S AI)GU/PTOU LE/GWN nu 1 2 LA/BETE A)RXH\N PA/SHS SUNAGWGH=S UI(W=N ISRAHL KATA\ SUGGENEI/AS AU)TW_ =N KAT' OI)/KOUS PATRIW=N AU)TW=N KATA\ A)RIQMO\N E)C O)NO/MATOS AU)TW=N KATA_ \ KEFALH\N AU)TW=N PA=S A)/RSHN nu 1 3 A)PO\ EI)KOSAETOU=S KAI\ E)PA/NW PA=S O( E)KPOREUO/MENOS E)N DUNA/MEI I_ SRAHL E)PISKE/YASQE AU)TOU\S SU\N DUNA/MEI AU)TW=N SU\ KAI\ AARWN E)PISKE/YASQE_ AU)TOU/S nu 1 4 KAI\ MEQ' U(MW=N E)/SONTAI E(/KASTOS KATA\ FULH\N E(KA/STOU A)RXO/NTWN _ KAT' OI)/KOUS PATRIW=N E)/SONTAI nu 1 5 KAI\ TAU=TA TA\ O)NO/MATA TW=N A)NDRW=N OI(/TINES PARASTH/SONTAI MEQ' U_ (MW=N TW=N ROUBHN ELISOUR UI(O\S SEDIOUR nu 1 6 TW=N SUMEWN SALAMIHL UI(O\S SOURISADAI nu 1 7 TW=N IOUDA NAASSWN UI(O\S AMINADAB nu 1 8 TW=N ISSAXAR NAQANAHL UI(O\S SWGAR nu 1 9 TW=N ZABOULWN ELIAB UI(O\S XAILWN nu 1 10 T . . .
Icon
Name
obadiah-0708.txt
Size
3.46 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ob 0 1 O(/RASIS ABDIOU TA/DE LE/GEI KU/RIOS O( QEO\S TH=| IDOUMAI/A| A)KOH\N H_ )/KOUSA PARA\ KURI/OU KAI\ PERIOXH\N EI)S TA\ E)/QNH E)CAPE/STEILEN A)NA/STHTE _ KAI\ E)CANASTW=MEN E)P' AU)TH\N EI)S PO/LEMON ob 0 2 I)DOU\ O)LIGOSTO\N DE/DWKA/ SE E)N TOI=S E)/QNESIN H)TIMWME/NOS SU\ EI)_ = SFO/DRA ob 0 3 U(PERHFANI/A TH=S KARDI/AS SOU E)PH=RE/N SE KATASKHNOU=NTA E)N TAI=S O)_ PAI=S TW=N PETRW=N U(YW=N KATOIKI/AN AU)TOU= LE/GWN E)N KARDI/A| AU)TOU= TI/S M_ E ~ KATA/CEI E)PI\ TH\N GH=N ob 0 4 E)A\N METEWRISQH=|S W(S A)ETO\S KAI\ E)A\N A)NA\ ME/SON TW=N A)/STRWN Q_ H=|S NOSSIA/N SOU E)KEI=QEN KATA/CW SE LE/GEI KU/RIOS ob 0 5 EI) KLE/PTAI EI)SH=LQON PRO\S SE\ H)\ LH|STAI\ NUKTO/S POU= A)\N A)PERR_ I/FHS OU)K A)\N E)/KLEYAN TA\ I(KANA\ E(AUTOI=S KAI\ EI) TRUGHTAI\ EI)SH=LQON P_ RO\S SE/ OU)K A)\N U(PELI/PONTO E)PIFULLI/DA ob 0 6 PW=S E)CHREUNH/QH HSAU KAI\ KATELH/MFQH AU)TOU= ~ TA\ KEKRUMME/NA ob 0 7 E(/WS TW=N O(RI/WN SOU E)CAPE/STEILA/N SE PA/NTES OI( A)/NDRES TH=S DIA_ QH/KHS SOU A) . . .
Icon
Name
proverbs-0708.txt
Size
96.5 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
pr 1 1 PAROIMI/AI SALWMW=NTOS UI(OU= DAUID O(\S E)BASI/LEUSEN E)N ISRAHL pr 1 2 GNW=NAI SOFI/AN KAI\ PAIDEI/AN NOH=SAI/ TE LO/GOUS FRONH/SEWS pr 1 3 DE/CASQAI/ TE STROFA\S LO/GWN NOH=SAI/ TE DIKAIOSU/NHN A)LHQH= KAI\ KRI_ /MA KATEUQU/NEIN pr 1 4 I(/NA DW=| A)KA/KOIS PANOURGI/AN PAIDI\ DE\ NE/W| AI)/SQHSI/N TE KAI\ E_ )/NNOIAN pr 1 5 TW=NDE GA\R A)KOU/SAS SOFO\S SOFW/TEROS E)/STAI O( ~ DE\ NOH/MWN KUBE/R_ NHSIN KTH/SETAI pr 1 6 NOH/SEI TE PARABOLH\N KAI\ SKOTEINO\N LO/GON R(H/SEIS TE SOFW=N KAI\ AI_ )NI/GMATA pr 1 7 A)RXH\ SOFI/AS FO/BOS QEOU= SU/NESIS DE\ A)GAQH\ PA=SI TOI=S _ POIOU=SIN AU)TH/N EU)SE/BEIA DE\ EI)S QEO\N A)RXH\ AI)SQH/SEWS SOFI/AN DE\ KAI\_ PAIDEI/AN A)SEBEI=S E)COUQENH/SOUSIN pr 1 8 A)/KOUE UI(E/ PAIDEI/AN PATRO/S SOU KAI\ MH\ A)PW/SH| QESMOU\S MHTRO/S _ SOU pr 1 9 STE/FANON GA\R XARI/TWN DE/CH| SH=| ~ KORUFH=| KAI\ KLOIO\N XRU/SEON P_ ERI\ SW=| ~ TRAXH/LW| pr 1 10 UI(E/ MH/ SE ~ PLANH/SWSIN A)/NDRES A)SEBEI=S MHDE\ BOULHQH=|S E)A\N PA_ RAKALE/SWSI . . .
Icon
Name
psalm151-0708.txt
Size
695 bytes
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
p151 1 OU(=TOS O( YALMO\S I)DIO/GRAFOS EI)S DAUID KAI\ E)/CWQEN TOU= A)RIQMOU=_ O(/TE E)MONOMA/XHSEN TW=| GOLIAD MIKRO\S H)/MHN E)N TOI=S A)DELFOI=S MOU KAI\ _ NEW/TEROS E)N TW=| OI)/KW| TOU= PATRO/S MOU E)POI/MAINON TA\ PRO/BATA TOU= PATR_ O/S MOU p151 2 AI( XEI=RE/S MOU E)POI/HSAN O)/RGANON OI( DA/KTULOI/ MOU H(/RMOSAN YALT_ H/RION p151 3 KAI\ TI/S A)NAGGELEI= TW=| KURI/W| MOU KU/RIOS AU)TO\S EI)SAKOU_ /EI p151 4 AU)TO\S E)CAPE/STEILEN TO\N A)/GGELON AU)TOU= KAI\ H)=RE/N ME E)K TW=_ N PROBA/TWN TOU= PATRO/S MOU KAI\ E)/XRISE/N ME E)N TW=| E)LAI/W| TH=S XRI/_ SEWS AU)TOU= p151 5 OI( A)DELFOI/ MOU KALOI\ KAI\ MEGA/LOI KAI\ OU)K EU)DO/KHSEN E)N AU_ )TOI=S KU/RIOS . . .
Icon
Name
psalms1-0708.txt
Size
192.75 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
p 1 1 MAKA/RIOS A)NH/R O(\S OU)K E)POREU/QH E)N BOULH=| A)SEBW=N KAI\ E)N O(D_ W=| A(MARTWLW=N OU)K E)/STH KAI\ E)PI\ KAQE/DRAN LOIMW=N OU)K E)KA/QISEN p 1 2 A)LL' H)\ E)N TW=| NO/MW| KURI/OU TO\ QE/LHMA AU)TOU= KAI\ E)N TW=| NO/_ MW| AU)TOU= MELETH/SEI H(ME/RAS KAI\ NUKTO/S p 1 3 KAI\ E)/STAI W(S TO\ CU/LON TO\ PEFUTEUME/NON PARA\ TA\S DIECO/DOUS TW=_ N U(DA/TWN O(\ TO\N KARPO\N AU)TOU= DW/SEI E)N KAIRW=| AU)TOU= KAI\ TO\ FU/LLON_ AU)TOU= OU)K A)PORRUH/SETAI KAI\ PA/NTA O(/SA A)\N POIH=| KATEUODWQH/SETAI p 1 4 OU)X OU(/TWS OI( A)SEBEI=S OU)X OU(/TWS A)LL' H)\ W(S O( XNOU=S O(\N E)_ KRIPTEI= O( A)/NEMOS A)PO\ PROSW/POU TH=S GH=S p 1 5 DIA\ TOU=TO OU)K A)NASTH/SONTAI A)SEBEI=S E)N KRI/SEI OU)DE\ A(MARTWLOI_ \ E)N BOULH=| DIKAI/WN p 1 6 O(/TI GINW/SKEI KU/RIOS O(DO\N DIKAI/WN KAI\ O(DO\S A)SEBW=N A)POLEI=TAI p 2 1 I(/NA TI/ E)FRU/ACAN E)/QNH KAI\ LAOI\ E)MELE/THSAN KENA/ p 2 2 PARE/STHSAN OI( BASILEI=S TH=S GH=S KAI\ OI( A)/RXONTES SUNH/XQHSAN E)P_ I\ TO\ AU)TO\ KATA\ TO . . .
Icon
Name
psalms2-0708.txt
Size
9.93 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
p 73 1 YALMO\S [72.1] TW=| ASAF [72.1] W(S [72.1] A)GAQO\S [72.1] TW=| ISRAHL _ [72.1] O( QEO/S [72.1] TOI=S EU)QE/SI [72.1] TH=| KARDI/A| [72.1] p 73 2 E)MOU= ~ DE\ [72.2] PARA\ MIKRO\N [72.2] E)SALEU/QHSAN [72.2] OI( PO/DE_ S [72.2] PAR' O)LI/GON [72.2] E)CEXU/QH [72.2] TA\ DIABH/MATA/ MOU [72.2] p 73 3 O(/TI [72.3] E)ZH/LWSA [72.3] E)PI\ TOI=S A)NO/MOIS [72.3] EI)RH/NHN [7_ 2.3] A(MARTWLW=N [72.3] QEWRW=N [72.3] p 73 4 O(/TI [72.4] OU)K E)/STIN [72.4] A)NA/NEUSIS [72.4] TW=| QANA/TW| AU)TW_ =N [72.4] KAI\ STERE/WMA [72.4] E)N TH=| MA/STIGI AU)TW=N [72.4] p 73 5 E)N KO/POIS [72.5] A)NQRW/PWN [72.5] OU)K EI)SI\N [72.5] KAI\ META\ [72_ .5] A)NQRW/PWN [72.5] OU) [72.5] MASTIGWQH/SONTAI [72.5] p 73 6 DIA\ TOU=TO [72.6] E)KRA/THSEN AU)TOU\S [72.6] H( U(PERHFANI/A [72.6] P_ ERIEBA/LONTO [72.6] A)DIKI/AN [72.6] KAI\ A)SE/BEIAN [72.6] AU)TW=N [72.6] p 73 7 E)CELEU/SETAI [72.7] W(S E)K STE/ATOS [72.7] H( A)DIKI/A AU)TW=N [72.7]_ DIH/LQOSAN [72.7] EI)S DIA/QESIN [72.7] KARDI/AS [72.7] . . .
Icon
Name
ruth-0708.txt
Size
15.13 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ru 1 1 KAI\ E)GE/NETO E)N --- TW=| KRI/NEIN TOU\S KRITA\S KAI\ E)GE/NETO LIMO\_ S E)N TH=| GH=| KAI\ E)POREU/QH A)NH\R A)PO\ BAIQLEEM TH=S IOUDA TOU= PAROIKH=S_ AI E)N A)GRW=| MWAB AU)TO\S KAI\ H( GUNH\ AU)TOU= KAI\ --- OI( UI(OI\ AU)TOU= ru 1 2 KAI\ O)/NOMA TW=| A)NDRI\ ABIMELEX KAI\ O)/NOMA TH=| GUNAIKI\ AU)TOU= N_ WEMIN KAI\ O)/NOMA TOI=S DUSI\N UI(OI=S AU)TOU= MAALWN KAI\ XELAIWN EFRAQAI=OI _ E)K BAIQLEEM TH=S IOUDA KAI\ H)/LQOSAN EI)S A)GRO\N MWAB KAI\ H)=SAN E)KEI= ru 1 3 KAI\ A)PE/QANEN ABIMELEX O( A)NH\R TH=S NWEMIN KAI\ KATELEI/FQH AU)TH\ _ KAI\ OI( DU/O UI(OI\ AU)TH=S ru 1 4 KAI\ E)LA/BOSAN E(AUTOI=S GUNAI=KAS MWABI/TIDAS O)/NOMA TH=| MIA=| ORFA_ KAI\ O)/NOMA TH=| DEUTE/RA| ROUQ KAI\ KATW/|KHSAN E)KEI= W(S DE/KA E)/TH ru 1 5 KAI\ A)PE/QANON KAI/GE A)MFO/TEROI MAALWN KAI\ XELAIWN KAI\ KATELEI/FQH_ H( GUNH\ A)PO\ TOU= A)NDRO\S AU)TH=S KAI\ A)PO\ TW=N DU/O UI(W=N AU)TH=S ru 1 6 KAI\ A)NE/STH AU)TH\ KAI\ AI( DU/O NU/MFAI AU)TH=S KAI\ A)PE/STREYAN E)_ C A)GROU= MWAB O(/T . . .
Icon
Name
samuel1-0708.txt
Size
148.22 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
s 1 1 A)/NQRWPOS H)=N E)C ARMAQAIM SIFA E)C O)/ROUS EFRAIM KAI\ O)/NOMA AU)_ TW=| ELKANA UI(O\S IEREMEHL UI(OU= HLIOU UI(OU= QOKE E)N NASIB EFRAIM s 1 2 KAI\ TOU/TW| DU/O GUNAI=KES O)/NOMA TH=| MIA=| ANNA KAI\ O)/NOMA TH=| D_ EUTE/RA| FENNANA KAI\ H)=N TH=| FENNANA PAIDI/A KAI\ TH=| ANNA OU)K H)=N PAIDI/_ ON s 1 3 KAI\ A)NE/BAINEN O( A)/NQRWPOS E)C H(MERW=N EI)S H(ME/RAS E)K PO/LEWS_ AU)TOU= E)C ARMAQAIM PROSKUNEI=N KAI\ QU/EIN TW=| KURI/W| QEW=| SABAWQ EI)S SH_ LW KAI\ E)KEI= HLI KAI\ OI( DU/O UI(OI\ AU)TOU= OFNI KAI\ FINEES I(EREI=S TOU= _ KURI/OU s 1 4 KAI\ E)GENH/QH H(ME/RA| KAI\ E)/QUSEN ELKANA KAI\ E)/DWKEN TH=| FENNANA_ GUNAIKI\ AU)TOU= KAI\ TOI=S --- UI(OI=S AU)TH=S KAI\ TAI=S QUGATRA/SIN AU)TH=S_ MERI/DAS s 1 5 KAI\ TH=| ANNA E)/DWKEN MERI/DA MI/AN O(/TI OU)K H)=N AU)TH=| PAIDI/ON _ PLH\N O(/TI TH\N ANNAN H)GA/PA ELKANA U(PE\R TAU/THN KAI\ KU/RIOS A)PE/KLEISEN _ TA\ PERI\ TH\N MH/TRAN AU)TH=S s 1 6 O(/TI OU)K E)/DWKEN AU)TH=| KU/RIOS PAIDI/ON KATA\ TH\N QLI= . . .
Icon
Name
samuel2-0708.txt
Size
47.4 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
ss 1 1 KAI\ E)GE/NETO META\ TO\ A)POQANEI=N SAOUL KAI\ DAUID A)NE/STREYEN TU/P_ TWN TO\N AMALHK KAI\ E)KA/QISEN DAUID E)N SEKELAK H(ME/RAS DU/O ss 1 2 KAI\ E)GENH/QH TH=| H(ME/RA| TH=| TRI/TH| KAI\ I)DOU\ A)NH\R H)=LQEN E)_ K TH=S PAREMBOLH=S E)K TOU= LAOU= SAOUL KAI\ TA\ I(MA/TIA AU)TOU= DIERRWGO/TA K_ AI\ GH= E)PI\ TH=S KEFALH=S AU)TOU= KAI\ E)GE/NETO E)N TW=| EI)SELQEI=N AU)TO\N_ PRO\S DAUID KAI\ E)/PESEN E)PI\ TH\N GH=N KAI\ PROSEKU/NHSEN AU)TW=| ss 1 3 KAI\ EI)=PEN AU)TW=| DAUID PO/QEN SU\ PARAGI/NH| KAI\ EI)=PEN PRO\S AU)_ TO/N E)K TH=S PAREMBOLH=S ISRAHL E)GW\ DIASE/SW|SMAI ss 1 4 KAI\ EI)=PEN AU)TW=| DAUID TI/S O( LO/GOS OU(=TOS A)PA/GGEILO/N MOI K_ AI\ EI)=PEN O(/TI E)/FUGEN O( LAO\S E)K TOU= POLE/MOU KAI\ PEPTW/KASI POLLOI\ E_ )K TOU= LAOU= KAI\ A)PE/QANON KAI\ A)PE/QANEN KAI\ SAOUL KAI\ IWNAQAN O( UI(O\S_ AU)TOU= A)PE/QANEN ss 1 5 KAI\ EI)=PEN DAUID TW=| PAIDARI/W| TW=| A)PAGGE/LLONTI AU)TW=| PW=S OI)_ =DAS O(/TI TE/QNHKEN SAOUL KAI\ IWNAQAN O( UI(O\S AU)TOU= ss 1 . . .
Icon
Name
sirach-0708.txt
Size
37.12 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
si 0 1 POLLW=N KAI\ MEGA/LWN H(MI=N DIA\ TOU= NO/MOU KAI\ TW=N PROFHTW=N KAI\ _ TW=N A)/LLWN TW=N KAT' AU)TOU\S H)KOLOUQHKO/TWN DEDOME/NWN U(PE\R W(=N DE/ON E)_ STI\N E)PAINEI=N TO\N ISRAHL PAIDEI/AS KAI\ SOFI/AS KAI\ W(S OU) MO/NON AU)TOU\_ S TOU\S A)NAGINW/SKONTAS DE/ON E)STI\N E)PISTH/MONAS GI/NESQAI si 0 2 A)LLA\ KAI\ TOI=S E)KTO\S DU/NASQAI TOU\S FILOMAQOU=NTAS XRHSI/MOUS EI)_ =NAI KAI\ LE/GONTAS KAI\ GRA/FONTAS si 0 3 O( PA/PPOS MOU I)HSOU=S E)PI\ PLEI=ON E(AUTO\N DOU\S EI)/S TE TH\N TOU=_ NO/MOU KAI\ TW=N PROFHTW=N KAI\ TW=N A)/LLWN PATRI/WN BIBLI/WN A)NA/GNWSIN KAI_ \ E)N TOU/TOIS I(KANH\N E(/CIN PERIPOIHSA/MENOS PROH/XQH KAI\ AU)TO\S SUGGRA/YA_ I TI TW=N EI)S PAIDEI/AN KAI\ SOFI/AN A)NHKO/NTWN si 0 4 O(/PWS OI( FILOMAQEI=S KAI\ TOU/TWN E)/NOXOI GENO/MENOI POLLW=| MA=LLON_ E)PIPROSQW=SIN DIA\ TH=S E)NNO/MOU BIW/SEWS si 0 5 PARAKE/KLHSQE OU)=N MET' EU)NOI/AS KAI\ PROSOXH=S TH\N A)NA/GNWSIN POIE_ I=SQAI KAI\ SUGGNW/MHN E)/XEIN E)F' OI(=S A)\N DOKW=MEN TW=N KATA\ TH\N E(RMH . . .
Icon
Name
zechariah-0708.txt
Size
37.64 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
za 1 1 E)N TW=| O)GDO/W| MHNI\ E)/TOUS DEUTE/ROU E)PI\ DAREI/OU E)GE/NETO LO/_ GOS KURI/OU PRO\S ZAXARIAN TO\N TOU= BARAXIOU UI(O\N ADDW TO\N PROFH/THN LE/GWN za 1 2 W)RGI/SQH KU/RIOS E)PI\ TOU\S PATE/RAS U(MW=N O)RGH\N MEGA/LHN za 1 3 KAI\ E)REI=S PRO\S AU)TOU/S TA/DE LE/GEI KU/RIOS PANTOKRA/TWR E)PISTRE/_ YATE PRO/S ME KAI\ E)PISTRAFH/SOMAI PRO\S U(MA=S LE/GEI KU/RIOS za 1 4 KAI\ MH\ GI/NESQE KAQW\S OI( PATE/RES U(MW=N OI(=S E)NEKA/LESAN AU)TOI=_ S OI( PROFH=TAI OI( E)/MPROSQEN LE/GONTES TA/DE LE/GEI KU/RIOS PANTOKRA/TWR A)P_ OSTRE/YATE A)PO\ TW=N O(DW=N U(MW=N TW=N PONHRW=N KAI\ A)PO\ TW=N E)PITHDEUMA/_ TWN U(MW=N TW=N PONHRW=N KAI\ OU) PROSE/SXON TOU= EI)SAKOU=SAI/ MOU LE/GEI KU/R_ IOS za 1 5 OI( PATE/RES U(MW=N POU= EI)SIN KAI\ OI( PROFH=TAI MH\ TO\N AI)W=NA ZH/_ SONTAI za 1 6 PLH\N TOU\S LO/GOUS MOU KAI\ TA\ NO/MIMA/ MOU DE/XESQE O(/SA E)GW\ E)NT_ E/LLOMAI E)N PNEU/MATI/ MOU TOI=S DOU/LOIS MOU TOI=S PROFH/TAIS OI(\ KATELA/BOS_ AN TOU\S PATE/RAS U(MW=N KAI\ A)PEKRI/QHSA . . .
Icon
Name
zephaniah-0708.txt
Size
9.16 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
zp 1 1 LO/GOS KURI/OU O(\S E)GENH/QH PRO\S SOFONIAN TO\N TOU= XOUSI UI(O\N GOD_ OLIOU TOU= AMARIOU TOU= EZEKIOU E)N H(ME/RAIS IWSIOU UI(OU= AMWN BASILE/WS IOUDA zp 1 2 E)KLEI/YEI E)KLIPE/TW PA/NTA A)PO\ PROSW/POU TH=S GH=S LE/GEI KU/RIOS zp 1 3 E)KLIPE/TW A)/NQRWPOS KAI\ KTH/NH E)KLIPE/TW TA\ PETEINA\ TOU= OU)RANOU_ = KAI\ OI( I)XQU/ES TH=S QALA/SSHS KAI\ E)CARW= TOU\S A)NQRW/POUS A)PO\ PROSW_ /POU TH=S GH=S LE/GEI KU/RIOS zp 1 4 KAI\ E)KTENW= TH\N XEI=RA/ MOU E)PI\ IOUDAN KAI\ E)PI\ PA/NTAS TOU\S KA_ TOIKOU=NTAS IEROUSALHM KAI\ E)CARW= E)K TOU= TO/POU TOU/TOU TA\ O)NO/MATA TH=S _ BAAL KAI\ TA\ O)NO/MATA TW=N I(ERE/WN zp 1 5 KAI\ TOU\S PROSKUNOU=NTAS E)PI\ TA\ DW/MATA TH=| STRATIA=| TOU= OU)RANO_ U= KAI\ --- TOU\S O)MNU/ONTAS KATA\ TOU= KURI/OU KAI\ TOU\S O)MNU/ONTAS KATA\ T_ OU= BASILE/WS AU)TW=N zp 1 6 KAI\ TOU\S E)KKLI/NONTAS A)PO\ TOU= KURI/OU KAI\ TOU\S MH\ ZHTH/SANTAS _ TO\N KU/RION KAI\ TOU\S MH\ A)NTEXOME/NOUS TOU= KURI/OU zp 1 7 EU)LABEI=SQE A)PO\ PROSW/POU KURI/OU . . .