This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (260.43 KB)

Icon
Name
header0625.xml
Size
4.88 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
uladh-0625.txt
Size
255.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
CUID I 1 DOMINICA 13a POST PENTECOSTENC ET QUARTA PORS PASCA. DE PECCATO, ,I. DON PHEACADH. I. 'Se* is peacadh ann, easumhlacht @ easanoir a thabhairt 5 do Dhia aig brisead<1h>1 a dhlighidh @ dligheadh na heaglaise @ na/// agas aghaidh. Dha chineal pheacaidh ann, .i. peacadh na sinsire @ peacadh gniomha. 'Siod Ad<1h>1mha @ Eabha a rig<1h>1ne an che*ad p<1h>1eacadh aca ag ithe ubhal na haithne a ngairdi*n pha*rdhaois, @ is mo*r/// a tharla dhoibh fe*in @ da///a shon, .i. 10 sgrios @ di/// mheas da raibh aca///tahnhan easumhla///eile, gach mo*r///an ba*s fe*in///an pheac/// // /// aca so orra///asbal ag ra*dh/// <1Per unum hominem pe[c]catum>1 <1intravit in mundum, per pe[c]catum autem mors>1 Roinntear an peacadh a///chineal eile, .i. an peacadh marbhtha 15 agas an peacadh sologhtha. Ni*dh an peacadh sologhtha an t-anam tinn, acht do bheir an peacadh marbhtha ba*s iomla*n do*, . . .