This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1.28 MB)

Icon
Name
header0548.xml
Size
4.29 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
pseudogalen-0548.txt
Size
1.28 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0530" ~b"001"y5z"T" @@@{1*GALHNOU= PERI\ AI)TI/AS PAQW=N.}1 ~z1 @*AI)TI/A PAQW=N PRW/TH ME\N H( TW=N TESSA/RWN STOIXEI/WN A)METRI/A, O(/TAN TI TOU/TWN KATA\ POLU\ H)=| [U(PERE/XH|] H)\ E)LLEI/PH|: DIDA/SKEI DE\ E)N TW=| *PERI\ E)NTO\S TO/PWN O( *(IPPOKRA/THS OU(/TWS: "1*)ODU/NH DE\ GI/NETAI DIA\ TO\ QERMO\N KAI\ DIA\ TO\ YUXRO/N: E)N ME\N OU)=N TOI=S E)YUGME/NOIS FU/SEI TOU= SW/MATOS DIA\ TO\ QERMO\N A)EI\ O)DU/NH GI/GNETAI, E)N DE\ TOI=SI QERMOI=SI DIA\ TO\ YUXRO/N, E)N DE\ TOI=SIN CHROI=SIN U(GRAINOME/NOISI, E)N DE\ TOI=SIN U(GROI=SI [1FU/SEI CHRAINO- ME/NOISI: TH\N GA\R FU/SIN]1 DIALLATTOME/NOISIN E(KA/STOISI KAI\ DIAFQEI- ROME/NOISIN AI( O)DU/NAI GI/GNONTAI"2. TAU=TA EI)PW\N META\ MIKRO\N E)PIFE/REI: "1*)/ALLOS O(/DE TRO/POS. DIA\ TA\ O(/MOIA NOU=SOS GI/GNETAI"2. O( TOI/NUN EI)PW\N KAI\ DIA\ TO\ E)NANTI/ON GI/GNESQAI NO/SON KAI\ DIA\ TO\ O(/MOION TI/ A)/LLO MHNU/EI H)\ O(/TI DIA\ TO\ ME\N E)NANTI/ON, EI) TA\ FU/SEI CHRA\ U(GRAI/NOITO, W(/SPER O)FQALMO/S: OU(=TOS GA\R U(GRO\S W)\ . . .