This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (14.02 MB)

Icon
Name
galen1-0547.txt
Size
3.05 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0057" ~b"001"y"T" @{1$20*G*A*L*H*N*O*U *P*R*O*T*R*E*P*T*I*K*O*S *E*P *I*A*T*R*I*K*H*N.$}1 ~y1 @*EI) ME\N MHD' O(/LWS LO/GOU ME/TESTI TOI=S A)LO/GOIS O)NO- MAZOME/NOIS ZW/|OIS A)/DHLO/N E)STIN. I)/SWS GA\R EI) KAI\ MH\ TOU= KATA\ TH\N FWNH/N, O(\N KAI\ PROFORIKO\N O)NOMA/ZOUSIN, A)LLA\ TOU= GE [2KATA\]2 TH\N YUXH/N, O(\N E)NDIA/QETON KALOU=SI, METE/XEI PA/NTA, TA\ ME\N MA=LLON TA\ D' H(=TTON. O(/TI ME/NTOI PLEI=STON O(/SON AU)TW=N DIENHNO/XASIN OI( A)/NQRWPOI, PRO/DHLON H(MI=N E)STIN O(RW=SI TO/ TE PLH=QOS TW=N TEXNW=N W(=N METAXEIRI/ZETAI TO\ ZW=|ON TOU=TO KAI\ O(/TI MO/NOS A(/NQRWPOS E)PISTH/MHS E)PIDEKTIKO\S H(\N A)\N E)QELH/SH| TE/XNHN MANQA/NEI. TA\ ME\N GA\R A)/LLA ZW=|A SXEDO\N A)/TEXNA PA/NT' E)STI\ PLH\N O)LI/GWN DH/ TINWN E)N O)LI/GOIS: A)LLA\ KAI\ TAU=TA FU/SEI MA=LLON H)\ PROAIRE/SEI TEXNW=N EU)TU/XHKEN: O( D' A)/NQRWPOS OU)/TE TINO\S TW=N PAR' E)KEI/NOIS A)MELE/THTOS, EI)/ GE KAI\ TH\N U(FANTIKH\N E)MIMH/SATO TA\S A)RA/XNAS KAI\ PLA/TTEI KAQA/PER AI( ME/LISSAI KAI\ TOU= . . .
Icon
Name
galen2-0547.txt
Size
3.64 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0057" ~b"018"x4y367z"T1" {1$20*G*A*L*H*N*O*U *P*E*R*I *M*U*W*N *K*I*N*H*S*E*W*S$}1 @@@@{1*B*I*B*L*I*O*N *A.}1 ~z1 @*)/ORGANA KINH/SEWS TH=S KAQ' O(RMH\N OI( MU/ES EI)SI\N, OU(/TW DH/ TI POLU\ PLH=QOS O)/NTES, W(S OU)D' A)RIQMH=SAI R(A/|DION AU)TOU/S. KAI\ GA\R KAI\ SUMFU/ONTAI/ TINES A)LLH/LOIS, W(S DOKEI=N EI(=S EI)=NAI, KAI/ TIS EI(=S W)\N EI)S POLLOU\S TELEUTH/SAS TE/- NONTAS OU)X EI(=S E)/TI MO/NOS, A)LL' O(/SOI PER OI( TE/NONTES EI)=NAI DOKEI=. DIA\ TOU=T' OU)=N KAI\ O(/TI POLUEIDEI=S EI)SI TOI=S SXH/MASIN, EI)S A)NO/MOIA/ TE KATAFU/ONTAI MO/RIA, DUSFW/RATON E)/XOUSI TO\N TH=S KINH/SEWS TRO/PON. EI)/H D' A)\N OU) MIKRO\N OU)DE\ TO\ KATA\ DIAFE/RONTAS TO/POUS KAI\ POLLA/KIS E)NANTI/OUS E)MFU/ESQAI TOI=S @1 ~y KINOUME/NOIS MORI/OIS AU)TOU/S. OI( ME\N GA\R A)/NWQEN, OI( DE\ KA/- TWQEN, OI( D' E)K TOU= PRO/SQEN, H)\ O)/PISQEN, H)\ E)/NQEN H)\ E)/NQEN E)MBA/LLOUSIN. A)LLA\ KAI\ TMHQEI\S A(/PAS MU=S E)GKA/RSIOS MH\ PA/NU LEPTH=| MHD' E)PIPOLH=S TH=| TOMH=| BLA/PTEI ME/N TINA PA/NTWS . . .
Icon
Name
galen3-0547.txt
Size
7.32 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0057" ~b"076"x12y378z"T1" {1$20*G*A*L*H*N*O*U *P*E*R*I *S*U*N*Q*E*S*E*W*S *F*A*R*M*A*K*W*N @*T*W*N *K*A*T*A *T*O*P*O*U*S *B*I*B*L*I*O*N *A.$}1 ~z1 @*(/OTI ME\N OU) MO/NON TO\ QERAPEUO/MENON PA/QOS E)NDEI/KNUTAI TH\N QERAPEI/AN, A)LL' H(/ TE TOU= KA/MNONTOS KRA=SIS H(/ TE TOU= PA/SXONTOS MORI/OU FU/SIS OU) MIKRO\N SUNEN- DEI/KNUTAI, DE/DEIKTAI PRO/SQEN E)N TOI=S TH=S QERAPEUTIKH=S MEQO/DOU GRA/MMASIN, W(/SPER GE KAI\ O(/PWS A)/N TIS E)K TW=N A(PLW=N FAR- MA/KWN SU/NQETON AU)TO\S POIOI= DIA\ SUNTO/MOU ME\N E)N E)KEI/NOIS, PLATU/TERON D' E)N TOI=S PRO\ TOU/TOU BIBLI/OIS E(PTA\ TH\N ME/QO- @1 ~y DON A(/PASAN E)DH/LWSA. NUNI\ DE\ TA\S KAQ' E(/KASTON ME/ROS TOU= SW/MATOS A(RMOTTOU/SAS DUNA/MEIS FARMA/KWN, O(/PWS A)/N TIS AU)- TO/S TE KATASKEUA/ZOI MEQO/DW| KAI\ TAI=S U(PO\ TW=N E)/MPROSQEN I)ATRW=N EU(RHME/NAIS O)RQW=S XRW=|TO, PRO/KEITAI DIELQEI=N A)PO\ TH=S KEFALH=S A)RCAME/NOIS, W(S KAI\ TOI=S PRO\ H(MW=N A(/PASIN E)/DOCEN. SUMBAI/NEI D' AU)TH=| TA\ ME\N PLEI=STA TW=N PAQW=N KOINA\ TOI . . .
Icon
Name
header0547.xml
Size
4.81 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file