This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (8.12 MB)

Icon
Name
header0544.xml
Size
11.38 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
plutarch2-0544.txt
Size
8.11 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0007"b"001"c"Thes"x"T" @@@{1$20*Q*H*S*E*U*S *K*A*I *R*W*M*U*L*O*S$}1 ~x1 @*(/WSPER E)N TAI=S GEWGRAFI/AIS, W)= *SO/SSIE *SENEKI/WN, OI( I(STORIKOI\ TA\ DIAFEU/GONTA TH\N GNW=SIN AU)TW=N TOI=S E)SXA/TOIS ME/RESI TW=N PINA/KWN PIEZOU=NTES, AI)TI/AS PARA- GRA/FOUSIN O(/TI "3TA\ D' E)PE/KEINA QI=NES A)/NUDROI KAI\ QH- RIW/DEIS"3, H)\ "3PHLO\S A)IDNH/S"3, H)\ "3*SKUQIKO\N KRU/OS"3, H)\ ~y "3PE/LAGOS PEPHGO/S"3, OU(/TWS E)MOI\ PERI\ TH\N TW=N BI/WN TW=N PARALLH/LWN GRAFH\N TO\N E)FIKTO\N EI)KO/TI LO/GW| KAI\ BA/SI- MON I(STORI/A| PRAGMA/TWN E)XOME/NH| XRO/NON DIELQO/NTI, PERI\ ~y TW=N A)NWTE/RW KALW=S EI)=XEN EI)PEI=N "3TA\ D' E)PE/KEINA TERA- TW/DH KAI\ TRAGIKA/, POIHTAI\ KAI\ MUQOGRA/FOI NE/MONTAI, ~y KAI\ OU)KE/T' E)/XEI PI/STIN OU)DE\ SAFH/NEIAN."3 E)PEI\ DE\ TO\N PERI\ *LUKOU/RGOU TOU= NOMOQE/TOU KAI\ *NOMA= TOU= BASILE/WS LO/GON E)KDO/NTES, E)DOKOU=MEN OU)K A)\N A)LO/GWS TW=| *(RWMU/LW| PROSANABH=NAI, PLHSI/ON TW=N XRO/NWN AU)TOU= TH=| I(STORI/A| GEGONO/TES, SKOPOU=NTI DE/ MOI ~z5 @ . . .