This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1.88 MB)

Icon
Name
header0540.xml
Size
4.08 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
septuagintaiii-0540.txt
Size
1.19 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
DEYTEPONOMION 1 <11OU)TOI OI( LO/GOI, OU(\S E)LA/LHSEN MWUSHS PANTI\ )ISRAH) L PE/RAN 1>1 <1TOU= )IORDA/NOU E)N TH| E)RHMW| PRO\S DUSMAI=S PLHSI/ON THS E)RUQRA=S>1 <1A)NA\ ME/SON FARA/N, TO/FOL KAI\ LOBO\N KAI\ AU)LW=N KAI\ KATAXRU/SEA.>1 ABFMV O/) C/) bdfnstyz al verss Iuscriptio: <1DEUTERONOMION>1 A B F M V O)-58-15-618 C/)-48/52 131320 17 108- 118-537 129 n 85/-321/-343 74-76/ y-71/ z 28 55 59 407/ 416 = Sixt; <1DEUTERO->1 <1NOMION>1 E/ 344 134; <1To DEUTERONOMION>1 64(vid) ; <1DEUTERONOMION ARXH>1 30; <1DEUTERO->1 <1NOMION BIBLION PEMPTON (PEMPON>1 619; E+ 19 106-610) 131 19 d 71/; <1DEUTERONOMION>1 <1SUGGRAFH MWSEWS TOU NOMOQETOU>1 46/ ; <1DEUTERONOMION SUGGRAFH MWUSEWS (MWS.>1 319; -<1SEOS>1 52) <1TOU PROFHTOU KAI NOMOQETOU (PROF.>1 et <1NOM.>1 tr 319) 52/ 319 646; <1DEUTERONOMION MWSEWS TOU PROFHTOU QEOPTOU KAI NOMOQETOU SUGGRAFHS BIBLION>1 <1PEMPTON>1 417; <1BIBLION PEMPTON TO DEUTERONOMION>1 799; <1TO DEUTERONOMION ORXHN>1 <1LAMBANEI LOGOS E>1 58; <1ARXH TOU DEUTERONOMIOU (DEU . . .
Icon
Name
septxiii-0540.txt
Size
705.02 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
WEHE 1 <11AO/GOS KURI/OU, DS E1GENHQH PRO\S WSHE TO\N TOU3 BEHRI E1N HME/R>1 <1OZI/OU KAI\ IWAQAM KAI\ AXAZ KAI\ EZEKI/OU BASILE/WN IOUDA KAI\ E(N>1 <1HME/RAIS IEROBOAM UI(OU= IWAS BASILE/WS ISRAHL->1 <12'ARXH\ LO/GOU KURI/OU E)N WSHE - KAI\ EI)PE KU/RIOS PRO\S WSHE BA/DIZE>1 <1LA/BE SEAUTW| GUNAI=KA PORNEI/AS KAI\ TE/KNA PORNEI/AS, DIO/TI E)KPOR->1 3 <1NEU/OUSA E)KPORNEU/SEI H( GH= A)PO\ O)/PISQEN TOU= KURI/OU- KAI\ E)POREU/QH>1 <1KAI\ E)/LABE THN\ GOMER QUGATE/RA DEBHLAIM, KAI\ SUNE/LABE KAI\ E)/TEKEN>1 4 <1AU)TW= UI(O/N. 4KAI\ EI)RE KU/RIOS PRO\S AU)TO/N KA/LESON TO\ O)/NOMA AU)TOU>1 <1IEZRAEL, DIO/TI E)/TI MIKRON KAI E)KDIKHSW TO\ AI(/MA TOU= IEZRAEL E)PI\ TO\N>1 5 <1OI)/KON IHOU KAI\ A)POSTRE/YW BASILEIAN OIKOU ISRAHL- KAI\ E)/STAI E)N TH|>1 Inscriptio <1WSHE>1 A/ A-Q-49 22; <1WSHE>1 B-V 51-46-407 C-68-239-534 233; <1WSHE PROFHTHS>1 (+ A/ 538mg) c SaBo; 0 <1PR0FHTHS WSHE>1 (+ <1PRWTOS>1 147) lI; <1WSHE>1 <1TOU PROFHTON KEFALAION>1 A/ 106; <1PROFHTEIA WSHE TOU PROFHTOU>1 (+ <1PRWTO . . .