This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (23.44 KB)

Icon
Name
header0527.xml
Size
4.88 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
kumara2-0527.txt
Size
7.5 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01/AB TASMIN VIPRAK*RTAA.H KAALE TAARAKE.NA DIV-AUKASA.H 01/CD TURAASAAHA.M PURO-DHAAYA DHAAMA SVAAYA.M-BHUVA.M YAYU.H 02/AB TE.SAAM AAVIR-ABHUUD BRAHMAA PARIMLAANA/MUKHA/ZRIYAAM 02/CD SARASAA.M SUPTA/PADMAANAA.M PRAATAR DIIDHITIMAAN,IVA 03/AB ATHA SARVASYA DHAATAARA.M TE SARVE SARVATO-MUKHAM 03/CD VAAG-IIZA.M VAAGBHIR ARTHYAABHI.H PRA.NIPATY OPATASTHIRE 04/AB NAMAS TRI/MUURTAYE TUBHYA.M PRAAK S*R.S.TE.H KEVAL/AATMANE 04/CD GU.NA/TRAYA/VIBHAAGAAYA PAZCAAD BHEDAM UPEYU.SE 05/AB YAD AMOGHAM APAAM ANTAR UPTA.M BIIJAM AJA TVAYAA 05/CD ATAZ CAR/AACARA.M VIZVA.M PRABHAVAS TASYA GIIYASE 06/AB TIS*RBHIS TVAM AVASTHAABHIR MAHIMAANAM UDIIRAYAN 06/CD PRALAYA/STHITI/SARGAA.NAAM EKA.H KAARA.NATAA.M GATA.H 07/AB STRII/PU.MSAAV AATMA/BHAAGAU,TE BHINNA/MUURTE.H SIS*RK.SAYAA 07/CD PRASUUTI/BHAAJA.H SARGASYA TAAV,EVA PITARAU SM*RTAU 08/AB SVA-KAALA/PARIMAA.NENA VYASTA/RAATRI.M-DIVASYA,TE 08/CD YAU SVAPNA/BODHAU BHUUTAANAA.M TAAV,EVA PRALAY/ODAYAU 09/AB JAGAD/YONIR AYONIS TVA.M JAGAD/ANTO NIRANTAKA.H 09/ . . .
Icon
Name
kumara6-0527.txt
Size
11.06 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01/AB ATHA VIZV/AATMANE GAURII SA.MDIDEZA MITHA.H SAKHIIM 01/CD DAATAA,ME BHUU-BH*RTAA.M NAATHA.H PRAMAA.NII-KRIYATAAM,ITI 02/AB TAYAA VYAAH*RTA/SA.MDEZAA SAA BABHAU NIBH*RTAA PRIYE 02/CD CUUTA/YA.S.TIR,IV AABHYAAZE MADHAU PARA-BH*RT/ONMUKHII 03/AB SA TATH,ETI PRATIJ.JAAYA VIS*RJYA KATHAM,APY UMAAM 03/CD *R.SII.J JYOTIRMAYAAN SAPTA SASMAARA SMARA/ZAASANA.H 04/AB TE PRABHAA/MA.N.DALAIR VYOMA DYOTAYANTAS TAPO/DHANAA.H 04/CD SAARUNDHATIIKAA.H SAPADI PRAADUR AASAN PURA.H PRABHO.H 05/AB AAPLUTAAS TIIRA/MANDAARA/KUSUM/OTKIRA/VIICI.SU 05/CD AAKAAZA/GA.GGAA/SROTA.HSU DI.G-NAAGA/MADA/GANDHI.SU 06/AB MUKTAA/YAJ.J/OPAVIITAANI BIBHRATO HEMA/VALKALAA.H 06/CD RATN/AAK.SA/SUUTRAA.H PRAVRAJYAA.M KALPA-V*RK.SAA,IV AAZRITAA.H 07/AB ADHA.H/PRASTHAAPIT/AAZVENA SAMAAVARJITA/KETUNAA 07/CD SAHASRA/RAZMINAA ZAZVAT SAPRA.NAAMAM UDIIK.SITAA.H 08/AB AASAKTA/BAAHULATAYAA SAARDHAM UDDH*RTAYAA BHUVAA 08/CD MAHAA/VARAAHA/DA.M.S.TRAAYAA.M VIZRAANTAA.H PRALAY/AAPADI 09/AB SARGA/ZE.SA/PRA.NAYANAAD VIZVA-YONER ANANTARAM . . .