This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (134.17 KB)

Icon
Name
header0523.xml
Size
5.19 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
xenophoneph-0523.txt
Size
128.98 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0641"b"001"w1 @*)=HN E)N *)EFE/SW| A)NH\R TW=N TA\ PRW=TA E)KEI= DUNAME/NWN, *LUKOMH/DHS O)/NOMA. *TOU/TW| TW=| *LUKOMH/DEI E)K GUNAIKO\S E)PI- XWRI/AS *QEMISTOU=S GI/NETAI PAI=S *(ABROKO/MHS, ME/GA DH/ TI XRH=MA [W(RAIO/THTI SW/MATOS U(PERBALLOU/SH|] KA/LLOUS OU)/TE E)N *)IWNI/A| OU)/TE E)N A)/LLH| GH=| PRO/TERON GENOME/NOU. ~y @8 *OU(=TOS O( *(ABROKO/MHS A)EI\ ME\N KAI\ KAQ' H(ME/RAN EI)S KA/LLOS HU)/CETO, SUNH/NQEI DE\ AU)TW=| TOI=S TOU= SW/MATOS KALOI=S KAI\ TA\ TH=S YUXH=S A)GAQA/: PAIDEI/AN TE GA\R PA=SAN E)MELE/TA KAI\ MOUSI- KH\N POIKI/LHN H)/SKEI, QH/RA DE\ AU)TW=| KAI\ I(PPASI/A KAI\ O(PLO- MAXI/A SUNH/QH GUMNA/SMATA. ~y @8 *)=HN DE\ PERISPOU/DASTOS A(/PASIN *)EFESI/OIS, A(/MA KAI\ TOI=S TH\N A)/LLHN *)ASI/AN OI)KOU=SI, KAI\ MEGA/LAS EI)=XON E)N AU)TW=| TA\S E)LPI/DAS O(/TI POLI/THS E)/SOITO DIAFE/RWN. *PROSEI=XON DE\ W(S QEW=| TW=| MEIRAKI/W|: KAI/ EI)SIN H)/DH TINE\S OI(\ KAI\ PROSEKU/NHSAN I)DO/NTES KAI\ PROSHU/CANTO. ~y *)EFRO/NEI DE\ TO\ MEIRA/KION E)F' E(AUTW=| MEGA/ . . .