This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (263.88 KB)

Icon
Name
header0515.xml
Size
11.58 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
plutarch1-0515.txt
Size
252.31 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0094"b"001"x"T" @@@@@{1$20*P*L*O*U*T*A*R*X*O*U$}1 @@@{1$40*P*E*R*I *P*O*T*A*M*W*N$}1 {1*K*A*I *O*R*W*N *E*P*W*N*U*M*I*A*S *K*A*I *T*W*N}1 @@{1*E*N *A*U*T*O*I*S *E*U*R*I*S*K*O*M*E*N*W*N}1 ~x1y"T" @@@@@@{1*U*D*A*S*P*H*S.}1 ~y1 @*XRUSI/PPH DIA\ MH=NIN *)AFRODI/THS EI)S E)PIQUMI/AN E)MPESOU=SA TOU= GENNH/SANTOS *(UDA/SPOU KAI\ MH\ STE/GOUSA TOU\S PARA\ FU/SIN E)/RWTAS, NUKTO\S BAQEI/AS TW=| PROEIRH- ME/NW| SUNH=LQE, TH=S TROFOU= SUNERGOU/SHS. *KATHXHQEI\S DE\ @1 PERI\ TW=N SUMBEBHKO/TWN O( BASILEU\S TH\N ME\N E)NEDREU/SA- SAN AU)TO\N GRAU=N ZW=SAN KATE/XWSEN: TH\N DE\ QUGATE/RA STAURW/SAS DIA\ LU/PHS U(PERBOLH\N E)/RRIYEN E(AUTO\N EI)S POTAMO\N *)INDO\N, O(\S A)P' AU)TOU= *(UDA/SPHS METWNOMA/SQH: E)/STI DE\ TH=S *)INDI/AS NEANIKW=S KATAFERO/MENOS EI)S TH\N *SARWNIKH\N *SU/RTIN. ~y @*GENNA=TAI DE\ E)N AU)TW=| LI/QOS LU/XNIS KALOU/MENOS. *)ELAIW/DHS DE/ E)STIN TH=| XRO/A| KAI\ ZESTO\S PA/NU: SELH/NHS DE\ AU)COME/NHS EU(RI/SKETAI PRO\S MELW|DI/AN AU)LW=N: XRW=N- TAI DE\ AU)TW=| OI( E)N E)C . . .