This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (8 MB)

Icon
Name
dutchcorp1-0424.txt
Size
1.29 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 Dit 360 in 600 verband 000 met 600 de 370 gemiddeld 150 langere 106 levensduur 000 van 600 de 370 vrouw 000 . 02 De 370 verzekeringsmaatschappijen 001 verhelen 254 niet 500 dat 710 ook 500 de 370 rentegrondslag 000 van 600 vier 470 procent 001 nog 500 een 450 ruime 103 marge 000 laat 253 ten 603 opzichte 003 van 600 de 370 thans 510 geldende 203 rentestand 000 . 03 Gezien 600 de 370 lange 103 duur 000 van 600 vele 453 verzekeringscontracten 001 is 273 dit 360 onvermijdelijk 100 , vooral 500 omdat 710 de 370 aard 000 van 600 deze 370 contracten 001 een 450 tussentijdse 103 premieverhoging 000 niet 500 toelaat 253 . 04 De 370 premieverlaging 000 geldt 243 , zoals 710 onlangs 500 reeds 500 werd 275 aangekondigd 216 , voor 600 nieuwe 103 verzekeringen 001 , gesloten 216 vanaf 600 15 470 september 010 jl. 100 05 Het 370 loslaten 211 van 600 de 370 vaste 103 wisselkoers 000 van 600 de 370 Duitse 103 mark 000 heeft 273 geleid 206 tot 600 een 450 ernstige 103 botsing 000 tuss . . .
Icon
Name
dutchcorp2-0424.txt
Size
1.32 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 Kort 150 voor 600 het 370 jaareinde 000 hebben 274 de 370 politieke 103 leiders 001 van 600 het 370 land 000 elkaar 340 nog 500 even 500 laten 230 weten 210 hoe 520 zij 300 over 600 elkaar 340 denken 244 . 02 Hoewel 710 dat 360 in 600 de 370 stijl 000 van 600 deze 370 dagen 001 past 243 , waren 276 zij 300 er 540 niet 500 blij 100 mee 610 . 03 De 370 PvdA 010 gaf 255 een 450 verklaring 000 uit 620 , waarin 560 werd 275 aangekondigd 216 dat 710 een 450 regeringscoalitie 000 met 600 de 370 drie 470 christelijke 103 partijen 001 , vooral 500 na 600 het 370 wangedrag 000 hunnerzijds 500 bij 600 het 370 laatste 109 loondebat 000 , nu 510 uitgesloten 216 is 273 . 04 Dat 360 klinkt 243 erg 150 flink 100 , maar 700 het 440 is 273 een 450 wat 450 overbodige 103 verklaring 000 . 05 De 370 motie 000 van 600 het 370 congres 000 in 600 Scheveningen 010 , 1969 460 , ligt 243 nog 500 onveranderd 100 op 600 tafel 000 en 700 had 275 daar 510 maar 500 beter 154 ongeamendeerd 100 kunnen . . .
Icon
Name
dutchcorp3-0424.txt
Size
1.24 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 Het 370 opsporingswerk 000 over 600 de 370 grenzen 001 heen 630 moet 273 nog 500 steeds 500 via 600 diplomatieke 103 en 700 regeringsschijven 001 lopen 200 met 600 inschakeling 000 van 600 de 370 verschillende 203 nationale 103 interpolvestigingen 001 . 02 Limburg 010 , dat 360 is 273 niet 500 teveel 440 gezegd 216 , lokt 253 de 370 onderwereld 000 naar 600 zich 340 toe 630 . 03 De 370 misdaad 000 manifesteert 263 zich 340 in 600 ZuidLimburg 010 in 600 alle 453 vormen 001 . 04 Vooral 500 overvallen 001 op 600 banken 001 , geldtransporten 001 en 700 postkantoren 001 en 700 brandkastkraken 001 zijn 274 vrijwel 500 aan 600 de 370 orde 000 van 600 de 370 dag 000 . 05 Dwars 150 door 600 Limburg 010 lopen 244 ook 500 de 370 lijnen 001 van 600 de 370 internationale 103 clandestiene 103 wapenhandel 000 . 06 Sommige 453 individuele 103 misdadigers 001 en 700 een 450 enkele 453 bende 000 schuwen 254 het 370 geweld 000 bij 600 hun 330 werk 000 niet 500 . 07 Zelfs 500 voor . . .
Icon
Name
dutchcorp4-0424.txt
Size
1.26 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 Daar 540 zaten 246 we 300 hier 510 voor 610 , om 650 herkend 216 en 700 bekend 100 te 650 worden 230 . 02 " Smoel 000 houden 210 ! 999 " riep 255 de 370 ouderejaars 100 . 03 " Nou 580 , is 243 er 510 iemand 440 aan 600 deze 370 tafel 000 die 420 weet 253 dat 710 ze 300 vlak 500 over 600 de 370 Hollandse 103 grens 000 joden 001 rotslaan 254 , najagen 254 , pesten 254 , hun 330 winkels 001 verbranden 254 en 700 stukslaan 254 , en 700 nog 500 veel 450 meer 444 , terwijl 710 jullie 300 hier 510 maar 500 bier 000 zitten 274 te 650 hijsen 210 ? 04 Weet 253 iemand 440 dat 360 ? " 05 Alleen 500 Emils 012 hand 000 schoot 245 de 370 lucht 000 in 630 . 06 De 370 rest 000 van 600 ons 303 zat 275 de 370 zaal 000 in 620 te 650 kijken 210 , hoewel 710 we 300 nog 500 zo'n 370 beetje 000 meeknikten 246 . 07 We 300 hadden 276 er 540 wel 500 iets 440 van 610 gehoord 216 , bij 600 geruchte 003 , maar 700 het 440 raakte 255 ons 303 net 500 zo 510 weinig 440 als 720 de 370 stoelendan . . .
Icon
Name
dutchcorp5-0424.txt
Size
1.27 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 Een 450 verrassende 203 situatie 000 : op 600 25 470 februari 010 vlogen 246 , hoewel 710 het 440 dus 510 officieel 150 nog 500 winter 000 was 275 , in 600 mijn 330 Soester 100 tuin 000 en 700 boven 600 de 370 belendende 203 erven 001 kriskras 500 een 450 groot 100 deel 000 van 600 de 370 dag 000 , toen 710 het 370 blauw 120 van 600 de 370 hemel 000 slechts 500 tijdelijk 150 wat 450 lichte 103 sliertlijnen 001 van 600 wolken 001 vertoonde 255 , tal 000 van 600 citroentjes 001 , die 420 als 720 imagines 001 , dus 510 als 720 volkomen 100 vlinders 001 , hadden 276 overwinterd 206 , maar 700 die 420 door 600 de 370 temperatuurstijging 000 uit 600 hun 330 ' slaap 000 ' waren 276 gewekt 216 . 02 Dat 710 het 440 een 450 eerste 493 klas 000 lentedag 000 was 275 , vertelden 256 eveneens 500 de 370 talrijke 453 honingbijen 001 . 03 In 600 drommen 001 zetten 256 zij 300 koers 000 naar 600 het 370 porselein 000 van 600 de 370 sneeuwklokjes 001 en 700 het 370 geel 120 en 700 wit 120 en . . .
Icon
Name
dutchcorp6-0424.txt
Size
549.21 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 vjl 1 bedoelt 252 u 300 eh 800 voor 600 de 370 kinderen 001 of 700 voor 600 mezelf 340 voor 600 mezelf 340 ja 800 hele 503 moeilijke 103 vraag 000 vind 251 ik 300 hoor 287 nou 580 ik 300 vind 251 het 440 !e!en 470 kant 000 wel 500 een 450 mening 000 over 610 omdat 710 ikzelf 340 niet 500 zoveel 440 omdat 710 ik 300 zelf 350 niet 500 kon 275 leren 200 thuis 500 ( ? ) omstandigheden 001 waren 246 er 510 toen 510 niet 500 en 700 eh 800 nou 510 en 700 eh 800 ik 300 vind 251 het 440 wel 500 goed 100 voor 600 die 370 vrouwen 001 die 420 op 600 het 370 ogenblik 000 niet 500 met 600 de 370 maatschappij 000 mee 620 kunnen 274 gaan 200 dat 710 die 360 toch 500 op 600 een 450 school 000 kunnen 244 en 700 toch 500 mee 620 kunnen 274 gaan 200 dat 360 vind 251 ik 300 toch 500 heel 500 erg 150 goed 100 dat 710 ze 300 dat 360 wel 500 voor 600 voor 600 mekaar 340 krijgen 254 vind 251 ik 300 hoor 287 want 700 ik 300 was 275 ( ? ) eigenlijk 150 ook 500 van 600 plan 000 om 650 te 650 gaan 230 begi . . .
Icon
Name
dutchcorp7-0424.txt
Size
557.3 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 mol % % ( ? ) % % ( ? ) % % % % en 700 die 360 doen 244 ook 500 ( ? ) % % hun 330 auto 000 % % ja 800 % % % % % ja 800 maar 700 toch 500 is 273 het 440 eh 800 is 273 het 440 wel 500 eh 800 te 500 weinig 440 en 700 dan 510 willen 274 ze 300 het 440 zo 510 doen 210 met 600 auto's 001 heen 500 en 700 weer 500 vliegen 200 zien 254 ze 300 het 440 dan 510 misschien 500 nog 500 de 370 eh 800 anders 500 zien -00 ( ? ) % % anders 500 ( ? ) niet 500 % % ja 800 % 02 mol is 273 het 440 eh 800 dat 710 ik 300 het 370 laatst 157 erbij 540 was 245 was 275 het 440 ongeveer 500 hadden 256 we 300 twaalf 470 timmerlieden 001 ja 800 dat 360 zijn 274 het 440 nu 510 nog 500 twaalf 470 timmerlieden 001 alleen 500 ik 300 ben 271 er 510 nu 510 afgevallen 206 dan 510 dus 510 er 510 zijn 244 er 510 dan 510 elf 470 en 700 het 370 aantal 000 loodgieters 001 ook 500 ongeveer 500 hetzelfde 340 ook 500 twaalf 460 hm 800 schilders 001 is 273 ook 500 hetzelfde 340 gebleven 236 ook 500 vijftien 460 allee . . .
Icon
Name
dutchcorp8-0424.txt
Size
401.39 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 001 000 voorts 500 verdient 253 aandacht 000 de 370 wijze 000 waarop 560 de 370 omvangrijke 103 literatuur 000 die 420 over 600 het 370 ontwerp 000 van 600 het 370 driemanschap 000 sedert 600 de 370 publikatie 000 daarvan 540 is 273 verschenen 206 , in 600 het 370 algemeen 000 in 600 het 370 gewijzigd 216 ontwerp 000 en 700 de 370 memorie 000 van 600 antwoord 000 is 273 verwerkt 216 . 02 001 000 de 370 commissie 000 heeft 273 zich 340 bij 600 de 370 bespreking 000 van 600 literatuur 000 in 600 beide 450 gedeelten 001 van 600 het 370 voorlopig 100 verslag 000 een 450 grote 103 mate 000 van 600 beperking 000 opgelegd 216 . 03 001 000 blijkens 600 hetgeen 420 in 600 het 370 tweede 490 gedeelte 000 van 600 dit 370 verslag 000 onder 600 algemeen 000 is 273 opgemerkt 216 , geldt 243 dit 360 voor 600 het 370 laatste 109 gedeelte 000 in 600 nog 500 sterkere 106 mate 000 dan 720 voor 600 het 370 eerste 483 . 04 001 000 de 370 commissie 000 heeft 273 evenwel 500 tevens 500 de 370 . . .
Icon
Name
dutchcorp9-0424.txt
Size
145.42 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
01 352 000 in 600 verband 000 met 600 het 370 inwinnen 211 van 600 inlichtingen 001 en 700 het 370 noodzakelijke 103 interdepartementaal 100 overleg 000 zal 273 de 370 voorbereiding 000 van 600 het 370 antwoord 000 nog 500 enige 453 tijd 000 vergen 210 . 02 352 000 begin 000 dit 370 jaar 000 heeft 273 de 370 speciale 103 ambassadeur 000 van 600 zuid-afrika 010 , die 420 het 370 contact 000 onderhoudt 253 met 600 de 370 wereldbank 010 en 700 het 370 imf 010 , vergezeld 216 van 600 twee 470 leden 001 van 600 het 370 zuidafrikaanse 103 ambassadepersoneel 000 in 600 washington 010 , die 370 beiden 441 afkomstig 100 zijn 274 uit 600 transkei 010 , een 450 informatieve 103 bespreking 000 gehad 216 met 600 een 450 aantal 000 leden 001 van 600 zowel 740 de 370 staf 000 van 600 het 370 imf 010 als 700 die 420 van 600 de 370 wereldbank 010 over 600 de 370 mogelijkheid 000 dat 710 transkei 010 na 600 de 370 onafhankelijkheidsverkrijging 000 zelfstandig 100 lid 000 zou 275 worden 230 van 600 . . .
Icon
Name
header0424.xml
Size
7.62 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file