This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (1.2 MB)

Icon
Name
anthology-0421.txt
Size
1.19 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"7000"b"001"c"AG"x1y0z"P1" {1*T*A *T*W*N *X*R*I*S*T*I*A*N*W*N *E*P*I*G*R*A*M*M*A*T*A}1 ~yz"P1" @{1$10*EI)S TO\ KIBOU/RION TH=S A(GI/AS *SOFI/AS$}1 ~z1 *(\AS OI( PLA/NOI KAQEI=LON E)NQA/D' EI)KO/NAS, A)/NAKTES E)STH/LWSAN EU)SEBEI=S PA/LIN. ~yz"P1" @@@{1$10*)EN TAI=S A(YI=SI TW=N *BLAXERNW=N$}1 ~z1 *QEI=OS *)IOUSTI=NOS, *SOFI/HS PO/SIS, W(=| PO/RE *XRISTO\S @PA/NTA DIORQOU=SQAI KAI\ KLE/OS E)N POLE/MOIS, MHTRO\S A)PEIROGA/MOIO DO/MON SKA/ZONTA NOH/SAS, @SAQRO\N A)POSKEDA/SAS TEU=CE/ MIN A)SFALE/WS. ~yz"P1" @@@@{1$10*EI)S TO\ AU)TO\ E)N TAI=S AU)TAI=S$}1 ~z1 *(O PRI\N *)IOUSTI=NOS PERIKALLE/A DEI/MATO NHO\N @TOU=TON MHTRI\ *QEOU= KA/LLEI+ LAMPO/MENON: O(PLO/TEROS DE\ MET' AU)TO\N *)IOUSTI=NOS BASILEU/WN @KREI/SSONA TH=S PROTE/RHS W)/PASEN A)GLAI/+HN. ~yz"P1" {1$10*EI)S TO\N NAO\N TOU= *PRODRO/MOU E)N TOI=S *STOUDI/OU$}1 ~z1 *TOU=TON *)IWA/NNH|, *XRISTOU= MEGA/LW| QERA/PONTI, *STOU/DIOS A)GLAO\N OI)=KON E)DEI/MATO: KARPALI/MWS DE\ TW=N KA/MEN EU(/RETO MISQO/N, E(LW\N U(PATHI/DA R(A/BDON . . .
Icon
Name
header0421.xml
Size
4.68 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file