This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (4.28 MB)

Icon
Name
header0419.xml
Size
5.71 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
plato-0419.txt
Size
4.27 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0059"b"001"c"Euthph"x2y"A" @{*E*U*Q.} *TI/ NEW/TERON, W)= *SW/KRATES, GE/GONEN, O(/TI SU\ TA\S E)N *LUKEI/W| KATALIPW\N DIATRIBA\S E)NQA/DE NU=N DIATRI/BEIS PERI\ TH\N TOU= BASILE/WS STOA/N; OU) GA/R POU KAI\ SOI/ GE DI/KH TIS OU)=SA TUGXA/NEI PRO\S TO\N BASILE/A W(/SPER E)MOI/. @{*S*W.} *OU)/TOI DH\ *)AQHNAI=OI/ GE, W)= *EU)QU/FRWN, DI/KHN AU)TH\N KALOU=SIN A)LLA\ GRAFH/N. ~y @{*E*U*Q.} *TI/ FH/|S; GRAFH\N SE/ TIS, W(S E)/OIKE, GE/GRAPTAI: OU) GA\R E)KEI=NO/ GE KATAGNW/SOMAI, W(S SU\ E(/TERON. @{*S*W.} *OU) GA\R OU)=N. @{*E*U*Q.} *)ALLA\ SE\ A)/LLOS; @{*S*W.} *PA/NU GE. @{*E*U*Q.} *TI/S OU(=TOS; @{*S*W.} *OU)D' AU)TO\S PA/NU TI GIGNW/SKW, W)= *EU)QU/FRWN, TO\N A)/NDRA, NE/OS GA/R TI/S MOI FAI/NETAI KAI\ A)GNW/S: O)NOMA/ZOUSI ME/NTOI AU)TO/N, W(S E)GW)=|MAI, *ME/LHTON. E)/STI DE\ TW=N DH/MWN *PITQEU/S, EI)/ TINA NW=| E)/XEIS *PITQE/A *ME/LHTON OI(=ON TETANO/TRIXA KAI\ OU) PA/NU EU)GE/NEION, E)PI/GRUPON DE/. @{*E*U*Q.} *OU)K E)NNOW=, W)= *SW/KRATES: A)LLA\ DH\ TI/NA GRAFH/N ~y SE GE/ . . .