This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (98.9 KB)

Icon
Name
header0396.xml
Size
5 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
nicander-0396.txt
Size
93.9 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0022"b"001"c"Ther"z1 @*(REI=A/ KE/ TOI MORFA/S TE SI/NH T' O)LOFW/IA QHRW=N A)PROI+DH= TU/YANTA LU/SIN Q' E(TERALKE/A KH/DEUS, FI/L' *(ERMHSIA/NAC, POLE/WN KUDI/STATE PAW=N, E)/MPEDA FWNH/SAIMI: SE\ D' A)\N POLU/ERGOS A)ROTREU/S BOUKAI=O/S T' A)LE/GOI KAI\ O)ROITU/POS, EU)=TE KAQ' U(/LHN H)\ KAI\ A)ROTREU/ONTI BA/LH| E)/PI LOIGO\N O)DO/NTA, TOI=A PERIFRASQE/NTOS A)LECHTH/RIA NOU/SWN. @*)ALL' H)/TOI KAKOERGA\ FALA/GGIA, SU\N KAI\ A)NIGROU/S E(RPHSTA\S E)/XIA/S TE KAI\ A)/XQEA MURI/A GAI/HS *TITH/NWN E)NE/POUSIN A)F' AI(/MATOS, EI) E)TEO/N PER *)ASKRAI=OS MUXA/TOIO *MELISSH/ENTOS E)P' O)/XQAIS *(HSI/ODOS KATE/LECE PAR' U(/DASI *PERMHSSOI=O. TO\N DE\ XALAZH/ENTA KO/RH *TITHNI\S A)NH=KE SKORPI/ON, E)K KE/NTROIO TEQHGME/NON, H)=MOS E)PE/XRA *BOIWTW=| TEU/XOUSA KAKO\N MO/RON *)WARI/WNI, A)XRA/NTWN O(/TE XERSI\ QEH=S E)DRA/CATO PE/PLWN: AU)TA\R O(/GE STIBAROI=O KATA\ SFURO\N H)/LASEN I)/XNEUS SKORPI/OS A)PROI+DH\S O)LI/GW| U(PO\ LA=I LOXH/SAS: TOU= DE\ TE/RAS PERI/SHMON U(P' A)STE/RAS A)PL . . .