This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (69.74 KB)

Icon
Name
header0394.xml
Size
5.49 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
lycophron-0394.txt
Size
64.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0341"b"001"c"Fr"y1z"T" ^81{1*A*I*O*L*I*D*H*S}1 ~y"1A"z"T" ^88{1*A*I*O*L*O*S}1 ~yz"T" ^81{1*A*L*H*T*H*S}1 ~yz"T" ^74{1*A*N*D*R*O*M*E*D*A}1 ~yz"T" ^74{1*E*L*E*F*H*N*W*R}1 ~yz"T" ^81{1*H*R*A*K*L*H*S}1 ~yz"T" ^88{1*I*K*E*T*A*I}1 ~yz"T" ^74{1*I*P*P*O*L*U*T*O*S}1 @1 ~yz"T" ^67{1*K*A*S*S*A*N*D*R*E*I*S}1 ~yz"T" ^88{1*L*A*I*O*S}1 ~y"1K"z"T" ^74{1*M*A*R*A*Q*W*N*I*O*I}1 ~y"2-4"z"T" ^53{1*M*E*N*E*D*H*M*O*S *S*A*T*U*R*O*I}1 ~y2 {*S*I*L.} PAI=DES3 KRATI/S3TOU PATRO\S3 E)CWLE/S3TATOI, ^29E)GW\ ME\N U(MI=N, W(S3 O(RA=TE, S3TRHNIW=: ^29DEI=PNON GA\R OU)/T' E)N *KARI/A|, MA\ TOU\S3 QEOU/S3, ^29OU)/T' E)N *(RO/DW| TOIOU=TON OU)/T' E)N *LUDI/A| ^29KATE/XW DEDEIPNHKW/S3: *)/APOLLON, W(S3 KALO/N @1 ^92A)LLA\ KULI/KION ^29U(DARE\S3 O( PAI=S3 PERIH=GE TOU= PENTWBO/LOU, ^29A)TRE/MA PARECES3THKO/S3: O(/ T' A)LITH/RIOS3 ^29KAI\ DHMO/KOINOS3 E)PEXO/REUE DAYILH/S3 ^29QE/RMOS3, PENH/TWN KAI\ TRIKLI/NOU S3UMPO/THS3 ~z10 @6 ~y ^29W(S3 E)K BRAXEI/AS3 DAITO\S3 H( BAIA\ KU/LIC ^29AU)TOI=S3 KUKLEI=TAI PRO\S3 ME/TRON, . . .