This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (159.99 KB)

Icon
Name
header0390.xml
Size
5.16 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
longus-0390.txt
Size
154.83 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0561"b"001"w0 @*)EN *LE/SBW| QHRW=N E)N A)/LSEI *NUMFW=N QE/AMA EI)=DON KA/L- LISTON W(=N EI)=DON: EI)KO/NA GRAPTH/N, I(STORI/AN E)/RWTOS. *KALO\N ME\N KAI\ TO\ A)/LSOS, POLU/DENDRON, A)NQHRO/N, KATA/RRUTON: MI/A PHGH\ PA/NTA E)/TREFE, KAI\ TA\ A)/NQH KAI\ TA\ DE/NDRA: A)LL' H( GRAFH\ TERPNOTE/RA KAI\ TE/XNHN E)/XOUSA PERITTH\N KAI\ TU/XHN E)RWTIKH/N: W(/STE POLLOI\ KAI\ TW=N CE/NWN KATA\ FH/MHN H)/|ESAN, TW=N ME\N *NUMFW=N I(KE/TAI, TH=S DE\ EI)KO/NOS QEATAI/. ~y @8 *GUNAI=- KES E)P' AU)TH=S TI/KTOUSAI KAI\ A)/LLAI SPARGA/NOIS KOSMOU=SAI, PAIDI/A E)KKEI/MENA, POI/MNIA TRE/FONTA, POIME/NES A)NAIROU/ME- NOI, NE/OI SUNTIQE/MENOI, LH|STW=N KATADROMH/, POLEMI/WN E)MBOLH/. *POLLA\ A)/LLA KAI\ PA/NTA E)RWTIKA\ I)DO/NTA ME KAI\ QAUMA/SANTA PO/QOS E)/SXEN A)NTIGRA/YAI TH=| GRAFH=|: ~y @8 KAI\ A)NAZHTHSA/ME- NOS E)CHGHTH\N TH=S EI)KO/NOS TE/TTARAS BI/BLOUS E)CEPONHSA/- MHN, A)NA/QHMA ME\N *)/ERWTI KAI\ *NU/MFAIS KAI\ *PANI/, KTH=MA DE\ TERPNO\N PA=SIN A)NQRW/POIS, O(\ KAI\ NOSOU=NTA I)A/SETA . . .