This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (321.72 KB)

Icon
Name
achtat-0386.txt
Size
316.8 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0532"b"001"w1 @*SIDW\N E)PI\ QALA/TTH| PO/LIS: *SURI/WN H( QA/LASSA: MH/THR *FOINI/KWN H( PO/LIS: *QHBAI/WN O( DH=MOS PATH/R. DI/DUMOS LIMH\N E)N KO/LPW| PLATU/S, H)RE/MA KLEI/WN TO\ PE/LAGOS: H(=| GA\R O( KO/LPOS KATA\ PLEURA\N E)PI\ DECIA\ KOILAI/NETAI, STO/MA DEU/TERON O)RW/RUKTAI, KAI\ TO\ U(/DWR AU)=QIS EI)SREI=, KAI\ GI/NETAI TOU= LIME/NOS A)/LLOS LIMH/N, W(S XEIMA/ZEIN ME\N TAU/TH| TA\S O(LKA/DAS E)N GALH/NH|, QERI/ZEIN DE\ TOU= LIME/NOS EI)S TO\ PROKO/LPION. ~y @8 E)N- TAU=QA H(/KWN E)K POLLOU= XEIMW=NOS SW=STRA E)/QUON E)MAUTOU= TH=| TW=N *FOINI/KWN QEA=|: *)ASTA/RTHN AU)TH\N KALOU=SIN OI( *SIDW/NIOI. PERII+W\N OU)=N KAI\ TH\N A)/LLHN PO/LIN KAI\ PERISKOPW=N TA\ A)NAQH/MATA O(RW= GRAFH\N @1 A)NAKEIME/NHN GH=S A(/MA KAI\ QALA/TTHS. *EU)RW/PHS H( GRAFH/: *FOINI/KWN H( QA/LASSA: *SIDW=NOS H( GH=. ~y @8 E)N TH=| GH=| LEIMW\N KAI\ XORO\S PARQE/NWN. E)N TH=| QALA/TTH| TAU=ROS E)PENH/XETO, KAI\ TOI=S NW/TOIS KALH\ PARQE/NOS E)PEKA/- QHTO, E)PI\ *KRH/THN TW=| TAU/RW| PLE/OUSA. E)KO . . .
Icon
Name
header0386.xml
Size
4.91 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file