This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (90.5 KB)

Icon
Name
header0381.xml
Size
5.76 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
zgita-0381.txt
Size
84.74 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
THE BHAGAVAD GIITAA A TRANSLITERATION OF THE SANSKRIT TEXT I dh.rtaraa.s.tra uvaaca 1 . dharmak.setre kuruk.setre samavetaa yu yutsava.h maamakaa.h paa.n.davaaz cai 'va kim akurvata sa.mjaya sa.mjaya uvaaca 2. d.r.s.tvaa tu paa.n.davaaniika.m vyuu.dha.m duryodhanas tadaa aa.caryam upasa.mgamya raajaa vacanam abraviit 3 . pazyai 'taa.m paa.n.duputraa.naam aacaarya mahatii.m camuum vyuu.dhaa.m drupadaputre.na tava zi.sye.na dhiimataa 4. atra zuuraa mahe.svaasaa bhiimaarjunasamaa yudhi yuyudhaano viraa.taz ca drupadaz ca mahaaratha.h 5. dh.r.s.taketuz cekitaana.h kaaziraajaz ca viryavaan purujit kuntibhojaz ca zaibyaz ca narapu.mgava.h 6. yudhaamanyuz ca vikraanta uttamaujaaz ca viryavaan saubhadro draupadeyaaz ca sarva eva mahaarathaah 7. asmaaka.m tu vizi.s.taa ye taan nibodha dvijottama naayakaa mama sainyasya sa.mjn#aartha.m taan braviimi te 8. bhavaan bhii.smaz ca kar.naz ca k.rpaz ca samiti.mjaya.h asvatth . . .