This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (606.05 KB)

Icon
Name
header0295.xml
Size
5.31 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
heliodorus-0295.txt
Size
600.74 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0658"b"001"c"Aeth"w1 @*(HME/RAS A)/RTI DIAGELW/SHS KAI\ H(LI/OU TA\S A)KRW- REI/AS KATAUGA/ZONTOS, A)/NDRES E)N O(/PLOIS LH|STRIKOI=S O)/ROUS U(PERKU/YANTES, O(\ DH\ KAT' E)KBOLA\S TOU= *NEI/LOU KAI\ STO/MA TO\ KALOU/MENON *(HRAKLEWTIKO\N U(PERTEI/NEI, MIKRO\N E)PISTA/N- TES TH\N U(POKEIME/NHN QA/LATTAN O)FQALMOI=S E)PH/RXONTO KAI\ TW=| PELA/GEI TO\ PRW=TON TA\S O)/YEIS E)PAFE/NTES, W(S OU)DE\N A)/GRAS LH|STRIKH=S E)PHGGE/LLETO MH\ PLEO/MENON, E)PI\ TO\N PLH- SI/ON AI)GIALO\N TH=| QE/A| KATH/GONTO. ~y @8 *KAI\ H)=N TA\ E)N AU)TW=| TOIA/DE: O(LKA\S A)PO\ PRUMNHSI/WN W(/RMEI TW=N ME\N E)MPLEO/NTWN XHREU/OUSA, FO/RTOU DE\ PLH/QOUSA: KAI\ TOU=TO PARH=N SUM- BA/LLEIN KAI\ TOI=S PO/RRWQEN: TO\ GA\R A)/XQOS A)/XRI KAI\ E)PI\ TRI/- TOU ZWSTH=ROS TH=S NEW\S TO\ U(/DWR A)NE/QLIBEN. ~y @8 *(O DE\ AI)GIALO/S, MESTA\ PA/NTA SWMA/TWN NEOSFAGW=N, TW=N ME\N A)/RDHN A)POLWLO/TWN, TW=N DE\ H(MIQNH/TWN KAI\ ME/RESI TW=N SWMA/TWN @1 E)/TI SPAIRO/NTWN, A)/RTI PEPAU=SQAI TO\N PO/LEMON KATHGOROU/N- TWN. ~ . . .