This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (893.97 KB)

Icon
Name
diogenes-0293.txt
Size
888.89 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0004"b"001"c"Vit"x1 @*TO\ TH=S FILOSOFI/AS E)/RGON E)/NIOI/ FASIN A)PO\ BARBA/RWN A)/RCAI. GEGENH=SQAI GA\R PARA\ ME\N *PE/RSAIS *MA/GOUS, PARA\ DE\ *BABULWNI/OIS H)\ *)ASSURI/OIS *XALDAI/OUS, KAI\ GUMNOSOFISTA\S PAR' *)INDOI=S, PARA/ TE *KELTOI=S KAI\ *GALA/TAIS TOU\S KALOUME/NOUS *DRUI/+DAS KAI\ *SEMNO- QE/OUS, KAQA/ FHSIN *)ARISTOTE/LHS E)N TW=| *MAGIKW=| [1& *ROSE 35$]1 KAI\ *SWTI/WN E)N TW=| EI)KOSTW=| TRI/TW| TH=S *DIADOXH=S. *FOI/NIKA/ TE GENE/SQAI *)=WXON, KAI\ *QRA=|KA *ZA/MOLCIN, KAI\ *LI/BUN *)/ATLANTA. @*AI)GU/PTIOI ME\N GA\R *NEI/LOU GENE/SQAI PAI=DA *(/HFAISTON, O(\N A)/RCAI FILOSOFI/AS, H(=S TOU\S PROESTW=TAS I(ERE/AS EI)=NAI KAI\ PROFH/TAS. ~y A)PO\ DE\ TOU/TOU EI)S *)ALE/CANDRON TO\N *MAKEDO/NA E)TW=N EI)=NAI MURIA/DAS TE/SSARAS KAI\ O)KTAKISXI/LIA O)KTAKO/SIA E(CH/KONTA TRI/A: E)N OI(=S H(LI/OU ME\N E)KLEI/YEIS GENE/SQAI TRIAKOSI/AS E(BDOMH/KONTA TREI=S, SELH/NHS DE\ O)KTAKOSI/AS TRIA/KONTA DU/O. @*)APO\ DE\ TW=N *MA/GWN, W(=N A)/RCAI *ZWROA/STRHN TO\N *PE/RSHN, *( . . .
Icon
Name
header0293.xml
Size
5.08 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file