This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (2.22 MB)

Icon
Name
demosthenes-0292.txt
Size
2.22 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0014"b"001"c"Ol1"y1 @*)ANTI\ POLLW=N A)/N, W)= A)/NDRES *)AQHNAI=OI, XRHMA/TWN U(MA=S E(LE/SQAI NOMI/ZW, EI) FANERO\N GE/NOITO TO\ ME/LLON SUNOI/SEIN TH=| PO/LEI PERI\ W(=N NUNI\ SKOPEI=TE. O(/TE TOI/NUN TOU=Q' OU(/TWS E)/XEI, PROSH/KEI PROQU/MWS E)QE/LEIN A)KOU/EIN TW=N BOULOME/NWN SUMBOU- LEU/EIN: OU) GA\R MO/NON EI)/ TI XRH/SIMON E)SKEMME/NOS H(/KEI TIS, TOU=T' A)\N A)KOU/SANTES LA/BOITE, A)LLA\ KAI\ TH=S U(METE/RAS TU/XHS U(POLAMBA/NW POLLA\ TW=N DEO/NTWN E)K TOU= PARAXRH=M' E)NI/OIS A)\N E)PELQEI=N EI)PEI=N, W(/ST' E)C A(PA/NTWN R(A|DI/AN TH\N TOU= SUM- FE/RONTOS U(MI=N AI(/RESIN GENE/SQAI. @1 ~y @*(O ME\N OU)=N PARW\N KAIRO/S, W)= A)/NDRES *)AQHNAI=OI, MO/NON OU)XI\ LE/GEI FWNH\N A)FIEI\S O(/TI TW=N PRAGMA/TWN U(MI=N E)KEI/NWN AU)TOI=S A)NTILHPTE/ON E)STI/N, EI)/PER U(PE\R SWTHRI/AS AU)TW=N FRONTI/ZETE: H(MEI=S D' OU)K OI)=D' O(/NTINA/ MOI DOKOU=MEN E)/XEIN TRO/PON PRO\S AU)TA/. E)/STI DH\ TA/ G' E)MOI\ DOKOU=NTA, YHFI/SASQAI ME\N H)/DH TH\N BOH/QEIAN, KAI\ PARASKEUA/SASQAI TH . . .
Icon
Name
header0292.xml
Size
5.08 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file