This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (279.5 KB)

Icon
Name
chariton-0291.txt
Size
275.18 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
~a"0554"b"001"w1 @*XARI/TWN *)AFRODISIEU/S, *)AQHNAGO/ROU TOU= R(H/TOROS U(POGRAFEU/S, PA/QOS E)RWTIKO\N E)N *SURAKOU/SAIS GENO/MENON DIHGH/SOMAI. @*(ERMOKRA/THS O( *SURAKOSI/WN STRATHGO/S, OU(=TOS O( NIKH/SAS *)AQH- NAI/OUS, EI)=XE QUGATE/RA *KALLIRO/HN TOU)/NOMA, QAUMASTO/N TI XRH=MA PAR- ~y QE/NOU KAI\ A)/GALMA TH=S O(/LHS *SIKELI/AS. H)=N GA\R TO\ KA/LLOS OU)K A)NQRW/- PINON A)LLA\ QEI=ON, OU)DE\ *NHRHI/+DOS H)\ *NU/MFHS TW=N O)REIW=N A)LL' AU)TH=S *)AFRODI/THS *PARQE/N?O?U?. FH/[6MH DE\]6 T?OU= PARADO/COU QEA/MATOS PANTA- XOU= DIE/TREXE KAI\ MNHSTH=RES KATE/RREON EI)S *SURAKOU/SAS, DUNA/STAI TE KAI\ PAI=DES TURA/NNWN, OU)K E)K *SIKELI/AS MO/NON, A)LLA\ KAI\ E)C *)ITALI/AS ~y KAI\ *)?HPEI/ROU KAI\ E)?Q?N?W=?N? [6TW=N]6 E)?N? H)PEI/RW|. O( DE\ *)/ERWS [6ZEU=]6GO?S? I)/D?IO?N? H)QE/LHSE SUMPLE/CAI. *?XA?I?RE/AS GA/R TIS H)=N MEIRA/K?I?O?N? E?U)/?[6MORFON, PA/NTWN]6 U(?PERE/XON, OI(=ON *)AXIL?[6LE/A KAI\ *NIRE/A KAI\]6 *(IPPO/LUTON KAI\ *)ALKIBIA/DHN [6PLA/STAI]6 T?E? K?A?I\? [6GRAFEI . . .
Icon
Name
header0291.xml
Size
4.32 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file