This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (2.34 MB)

Icon
Name
agesilaus-0282.txt
Size
56.46 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T AGESILAUS> <P 1> <S 1> $O6IDA M2EN 7OTI T3HS =$AGHSIL1AOU =ARET3HS TE KA2I D1OXHS O=U *R1A:DION 4AXION 4EPAINON GR1AYAI, 7OMWS D' =EGCEIRHT1EON. O=U G2AR 5AN KAL3WS 4ECOI E=I 7OTI TEL1EWS =AN2HR =AGAQ2OS =EG1ENETO, DI2A TO3UTO O=UD2E MEI1ONWN 5AN TUGC1ANOI =EPA1INWN. <S 2> PER2I M2EN O6UN E=UGENE1IAS A=UTO3U T1I 4AN TIS ME3IZON KA2I K1ALLION E=IPE3IN 4ECOI 5H 7OTI 4ETI KA2I N3UN TO3IS PROG1ONOIS =ONOMAZOM1ENOIS =APOMNHMONE1UETAI *OP1OSTOS =AF' *$HRAKL1EOUS =EG1ENETO, KA2I TO1UTOIS O=UK =IDI1WTAIS =ALL' =EK BASIL1EWN BASILE3USIN? <S 3> =ALL2A M2HN O=UD2E TA1UTH: G' 4AN TIS 4ECOI KATAM1EMYASQAI A=UTO2US *WS BASILE1UOUSI M1EN, P1OLEWS D2E T3HS =EPITUCO1USHS; =ALL' 7WSPER T2O G1ENOS A=UT3WN T3HS PATR1IDOS =ENTIM1OTATON, O7UTW KA2I *H P1OLIS =EN T3H: *$ELL1ADI =ENDOXOT1ATH; 7WSTE O=U DEUT1ERWN PRWTE1UOUSIN, =ALL' *H$EM1ONWN *HGEMONE1UOUSIN. <S 4> T3H:D1E GE M2HN KA2I KOIN3H: 4AXION =EPAIN1ESAI T1HN TE PATR1IDA KA2I T2O G1ENOS A=UTO3U; 7H TE G2AR P1OLIS O=UDEP1WPOTE FQO . . .
Icon
Name
anabasis-0282.txt
Size
399.26 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T ANABASIS> <B 1> <P 1> <S 1> $DARE1IOU KA2I $PARUS1ATIDOS G1IGNONTAI PA3IDES D1UO, PRESB1UTEROS M2EN =$ARTAX1ERXHS, NE1WTEROS D2E $K3UROS; =EPE2I D2E =HSQ1ENEI $DARE3IOS KA2I *UP1WPTEUE TELEUT2HN TO3U B1IOU, =EBO1ULETO T2W PA3IDE =AMFOT1ERW PARE3INAI. <S 2> *O M2EN O6UN PRESB1UTEROS PAR2WN =ET1UGCANE; $K3URON D2E METAP1EMPETAI =AP2O T3HS =ARC3HS 9HS A=UTO2ON SATR1APHN =EPO1IHSE, KA2I STRATHG2ON D2E A=UT2ON =AP1EDEIXE P1ANTWN 7OSOI =ES $KASTWLO3U PED1ION *AQRO1IZONTAI. =ANABA1INEI O6UN *O $K3UROS LAB2WN $TISSAF1ERNHN *WS F1ILWN, KA2I T3WN *$ELL1HNWN 4ECWN *OPL1ITAS =AN1EBH TRIAKOS1IOUS, 4ARCONTA D2E A=UT3WN $XEN1IAN $PARR1ASION. <S 3> =EPE2I D2E =ETELE1UTHSE $DARE3IOS KA2I KAT1ESTH E=IS T2HN BASILE1IAN =$ARTAX1ERXHS, $TISSAF1ERNHS DIAB1ALLEI T2ON $K3URON PR2OS T2ON =ADELF2ON *WS =EPIBOULE1UOI A=UT3W:. *O D2E PE1IQETAI KA2I SULLAMB1ANEI $K3URON *WS =APOKTEN3WN; *H D2E M1HTHR =EXAITHSAM1ENH A=UT2ON =APOP1EMPEI P1ALIN =EP2I T2HN =ARC1HN. <S 4> *O D' *WS =AP3HLQE KINDUN . . .
Icon
Name
anabasis5-0282.txt
Size
61.54 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T ANABASIS> <B 5> <P 1> <S 1> ^7$OSA M2EN D2H =EN T3H: =ANAB1ASEI T3H: MET2A $K1UROU 4EPRAXAN O*I 7$ELLHNES, KA2I =EN T3H: PORE1IA: T3H: M1ECRI =EP2I Q1ALATTAN T2HN =EN T3W: $E=UXE1INW: $P1ONTW:, KA2I *WS E=IS $TRAPEZO3UNTA *$ELLHN1IDA P1OLIN =AF1IKONTO, KA2I *WS =AP1EQUSAN 8A E4UXANTO SWT1HRIA Q1UEIN 4ENQA PR3WTON E=IS FIL1IAN G3HN =AF1IKONTO, =EN T3W: PR1OSQEN L1OGW: DED1HLWTAI.!@ <S 2> =$EK D2E TO1UTOU XUNELQ1ONTES =EBOULE1UONTO PER2I T3HS LOIP3HS PORE1IAS; =AN1ESTH D2E PR3WTOS $L1EWN $QO1URIOS KA2I 4ELEXEN 9WDE. =$EG2W M2EN TO1INUN, 4EFH, 6W 4ANDRES, =APE1IRHKA 4HDH XUSKEUAZ1OMENOS KA2I BAD1IZWN KA2I TR1ECWN KA2I T2A 7OPLA F1ERWN KA2I =EN T1AXEI 5WN KA2I FULAK2AS FUL1ATTWN KA2I MAC1OMENOS, =EPIQUM3W D2E 4HDH PAUS1AMENOS TO1UTWN T3WN P1ONWN, =EPE2I Q1ALATTAN 4ECOMEN. PLE3IN T2O LOIP2ON KA2I =EKTAQE2IS 7WSPER =$ODUSSE2US =AFIK1ESQAI E=IS T2HN *$ELL1ADA. <S 3> TA3UTA =AKO1USANTES O*I STRATI3WTAI =ANEQOR1UBHSAN *WS E6U L1EGEI; KA2I 4ALLOS TA4UT' 4ELEGE, KA2I P1ANTES . . .
Icon
Name
apsocratis-0282.txt
Size
14.93 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T AP SOCRATIS> <S 1> $SWKR1ATOUS D2E 4AXI1ON MOI DOKE3I E6INAI MEMN3HSQAI KA2I *WS =EPEID2H =EKL1HQH E=IS T2HN D1IKHN =EBOULE1USATO PER1I TE T3HS =APOLOG1IAS KA2I T3HS TELEUT3HS TO3U B1IOU. GEGR1AFASI M2EN O6UN PER2I TO1UTOU KA2I 4ALLOI KA2I P1ANTES 4ETUCON T3HS MEGALHGOR1IAS A=UTO3U; 9W: KA2I D3HLON 7OTI T3W: 4ONTI O7UTWS =ERR1HQH *UP2O $SWKR1ATOUS. =ALL' 7OTI 4HDH *EAUT3W: *HGE3ITO A=IRET1WTERON E6INAI TO3U B1IOU Q1ANATON, TO3UTO O=U DIESAF1HNISAN; 7WSTE =AFRONEST1ERA A=UTO3U FA1INETAI E6INAI *H MEGALHGOR1IA. <S 2> *$ERMOG1ENHS M1ENTOI *O *$IPPON1IKOU *ETA3IR1OS TE 6HN A=UT3W: KA2I =EX1HGGEILE PER2I A=UTO3U TOIA3UTA 7WSTE PR1EPOUSAN FA1INESQAI T2HN MEGALHGOR1IAN A=UTO3U T3H: DIANO1IA:. =EKE3INOS G2AR 4EFH *OR3WN A=UT2ON PER2I P1ANTWN M3ALLON DIALEG1OMENON 5H PER2I T3HS D1IKHS E=IPE3IN; <S 3> $O=UK =ECR3HN M1ENTOI SKOPE3IN, 6W $S1WKRATES, KA2I 7O TI APOLOG1HSH:? T2ON D2E T2O M2EN PR3WTON =APOKR1INASQAI; $O=U G2AR DOK3W SOI =APOLOGE3ISQAI MELET3WN DIABEBIWK1ENAI? =EPE . . .
Icon
Name
athrespub-0282.txt
Size
23.41 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T ATH RESPUBLICA> <P 1> <S 1> $PER2I D2E T3HS =$AQHNA1IWN POLITE1IAS, 7OTI M2EN E7ILONTO TO3UTON T2ON TR1OPON T3HS POLITE1IAS O=UK =EPAIN3W DI2A T1ODE, 7OTI TA3UQ' *EL1OMENOI E7ILONTO TO2US PONHRO2US 4AMEINON PR1ATTEIN 5H TO2US CRHSTO1US; DI2A M2EN O6UN TO3UTO O=UK =EPAIN3W. =EPE2I D2E TA3UTA 4EDOXEN O7UTOS A=UTO3IS, *WS E6U DIAS1W:ZONTAI T2HN POLITE1IAN KA2I T6ALLA DIAPR1ATTONTAI 8A DOKO3USIN *AMART1ANEIN TO3IS 4ALLOIS 7$ELLHSI, TO3UT' =APODE1IXW.@ $PR3WTON M2EN O6UN TO3UTO =ER3W, 7OTI DIKA1IWS )DOKO3USIN% A=UT1OQI <S 2> /KA2I! O*I P1ENHTES KA2I *O D3HMOS PL1EON 4ECEIN T3WN GENNA1IWN KA2I T3WN PLOUS1IWN DI2A T1ODE, 7OTI *O D3HM1OS =ESTIN *O =ELA1UNWN T2AS NA3US KA2I *O T2HN D1UNAMIN PERITIQE2IS T3H: P1OLEI, KA2I O*I KUBERN3HTAI KA2I O*I KELEUSTA2I KA2I O*I PENTHK1ONTARCOI KA2I O*I PRW:R3ATAI KA2I O*I NAUPHGO1I,--O9UTO1I E=ISIN O*I T2HN D1UNAMIN PERITIQ1ENTES T3H: P1OLEI POL2U M3ALLON 5H O*I *OPL3ITAI KA2I O*I GENNA3IOI KA2I O*I CRHSTO1I. =E . . .
Icon
Name
cynegeticus-0282.txt
Size
67.42 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T CYNEGETICUS> <P 1> <S 1> $T2O M2EN E7URHMA QE3WN, =$AP1OLLWNOS KA2I =$ART1EMIDOS, 4AGRAI KA2I K1UNES; 4EDOSAN D2E KA2I =ET1IMHSAN TO1UTW: $CE1IRWNA DI2A DIKAI1OTHTA. <S 2> *O D2E LAB2WN =EC1ARH T3W: D1WRW: KA2I =ECR3HTO; KA2I =EG1ENONTO A=UT3W: MAQHTA2I KUNHGES1IWN TE KA2I *ET1ERWN KAL3WN $K1EFALOS, =$ASKLHPI1OS, $MEILAN1IWN, $N1ESTWR, =$AMFI1ARAOS, $PHLE1US, $TELAM1WN, $MEL1EAGROS, $QHSE1US, *$IPP1OLUTOS, $PALAM1HDHS, $MENESQE1US, =$ODUSSE1US, $DIOM1HDHS, $K1ASTWR, $POLUDE1UKHS, $MAC1AWN, $PODALE1IRIOS, =$ANT1ILOCOS, $A=INE1IAS, =$ACILLE1US, 9WN KAT2A CR1ONON 7EKASTOS *UP2O QE3WN =ETIM1HQH. <S 3> QAUMAZ1ETW D2E MHDE2IS 7OTI O*I POLLO2I A=UT3WN =AR1ESKONTES QEO3IS 7OMWS =ETELE1UTHSAN; TO3UTO M2EN G2AR *H F1USIS; =ALL' O*I 4EPAINOI A=UT3WN MEG1ALOI =EG1ENONTO; MHD2E 7OTI O=UC A*I A=UTA2I *HLIK1IAI P3ASI TO1UTOIS; *O G2AR $CE1IRWNOS B1IOS P3ASIN =EX1HRKEI. $ZE3US G2AR KA2I $CE1IRWN =ADELFO2I PATR2OS M2EN TO3U A=UTO3U, MHTR2OS D2E *O M2EN *$R1EAS, *O D2E $NA&1IDOS N1U . . .
Icon
Name
header0282.xml
Size
9.78 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
hellenica14-0282.txt
Size
271.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T HELLENICA> <B 1> <P 1> <S 1> ^MET2A D2E TA3UTA O=U POLLA3IS *HM1ERAIS 7USTERON 6HLQEN =EX $=AQHN3WN $QUMOC1ARHS 4ECWN NA3US =OL1IGAS; KA2I E=UQ2US =ENAUM1ACHSAN A6UQIS $LAKEDAIM1ONIOI KA2I $=AQHNA3IOI, =EN1IKHSAN D2E $LAKEDAIM1ONIOI *HGOUM1ENOU $=AGHSANDR1IDOU. <S 2> MET' =OL1IGON D2E TO1UTWN $DWRIE2US *O $DIAG1OROU =EK $*R1ODOU E=IS $*ELL1HSPONTON E=IS1EPLEI =ARCOM1ENOU CEIM3WNOS T1ETTARSI KA2I D1EKA NAUS2IN 7AMA *HM1ERA:. KATID2WN D2E *O T3WN $=AQHNA1IWN *HMEROSK1OPOS =ES1HMHNE TO3IS STRATHGO3IS. O*I D2E =ANHG1AGONTO =EP' A=UT2ON E4IKOSI NAUS1IN, 8AS *O $DWRIE2US FUG2WN PR2OS T2HN G3HN =ANEB1IBAZE T2AS A*UTO3U TRI1HREIS, *WS 4HNOIGE, PER2I T2O $*RO1ITEION. <S 3> =EGG2US D2E GENOM1ENWN T3WN $=AQHNA1IWN =EM1ACONTO =AP1O TE T3WN NE3WN KA2I T3HS G3HS M1ECRI O*I $=AQHNA3IOI =AP1EPLEUSAN E=IS $M1ADUTON PR2OS T2O 4ALLO STRAT1OPEDON O=UD2EN PR1AXANTES. <S 4> $M1INDAROS D2E KATID2WN T2HN M1ACHN =EN $=IL1IW: Q1UWN T3H: $=AQHN3A:, =EBO1HQEI =EP2I T2HN Q1ALATTAN, KA2I KAQELK . . .
Icon
Name
hellenica57-0282.txt
Size
241.77 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T HELLENICA> <B 5> <P 1> <S 1> ^KA2I T2A M2EN D2H PER2I $*ELL1HSPONTON $=AQHNA1IOIS TE KA2I $LAKEDAIMON1IOIS TOIA3UTA 6HN. 5WN D2E P1ALIN *O $=ETE1ONIKOS =EN T3H: $A=IG1INH:, KA2I =EPIMEIX1IA: CRWM1ENWN T2ON PR1OSQEN CR1ONON T3WN $A=IGINHT3WN PR2OS TO2US $=AQHNA1IOUS, =EPE2I FANER3WS KAT2A Q1ALATTAN *O P1OLEMOS =EPOLEME3ITO, SUND1OXAN KA2I TO3IS =EF1OROIS =EF1IHSI L1H:ZESQAI T2ON BOUL1OMENON =EK T3HS $=ATTIK3HS. <S 2> O*I D' $=AQHNA3IOI POLIORKO1UMENOI *UP' A=UT3WN, P1EMYANTES E=IS $A4IGINAN KA2I *OPL1ITAS KA2I STRATHG2ON A=UT3WN $P1AMFILON =EPETE1ICISAN $A=IGIN1HTAIS KA2I =EPOLI1ORKOUN A=UTO2US KA2I KAT2A G3HN KA2I KAT2A Q1ALATTAN D1EKA TRI1HRESIN. *O M1ENTOI $TELEUT1IAS TUC2WN =EP2I T3WN N1HSWN POI =AFIGM1ENOS KAT2A CRHM1ATWN P1ORON, =AKO1USAS TA3UTA PER2I TO3U =EPITEICISMO3U, =EBO1HQEI TO3IS $A=IGIN1HTAIS; KA2I T2O M2EN NAUTIK2ON =AP1HLASE, T2O D' =EPITE1ICISMA DIEF1ULATTEN *O $P1AMFILOS.@ <S 3> ^=EK D2E TO1UTOU =AP2O $LAKEDAIMON1IWN $*I1ERAX NA1UARCOS =AFIKNE3ITA . . .
Icon
Name
hieron-0282.txt
Size
44.48 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T HIERON> <P 1> <S 1> $SIMWN1IDHS *O POIHT2HS =AF1IKET1O POTE PR2OS *$I1ERWNA T2ON T1URANNON. SCOL3HS D2E GENOM1ENHS =AMFO3IN E6IPEN *O $SIMWN1IDHS; 6$AR' 4AN MOI =EQEL1HSAIS, 6W *$I1ERWN, DIHG1HSASQAI 8A E=IK2OS E=ID1ENAI SE B1ELTION =EMO3U? $KA2I PO3IA TA3UT' =EST1IN, 4EFH *O *$I1ERWN, *OPO3IA D2H =EG2W B1ELTION 5AN E=IDE1IHN SO3U O7UTWS 4ONTOS SOFO3U =ANDR1OS? <S 2> $O6ID1A SE, 4EFH, =EG2W KA2I =IDI1WTHN GEGENHM1ENON KA2I N3UN T1URANNON 4ONTA; E=IK2OS O6UN =AMFOT1ERWN PEPEIRAM1ENON KA2I E=ID1ENAI SE M3ALLON =EMO3U P3H: DIAF1EREI *O TURANNIK1OS TE KA2I *O =IDIWTIK2OS B1IOS E=IS E=UFROS1UNAS TE KA2I L1UPAS =ANQR1WPOIS. <S 3> $T1I O6UN, 4EFH *O *$I1ERWN, O=UC2I KA2I S1U, =EPE2I N3UN GE 4ETI =IDI1WTHS E6I, *UP1EMNHS1AS ME T2A =EN T3W: =IDIWTIK3W: B1IW:? O7UTWS G2AR 4AN SOI O6IMAI M1ALISTA =EG2W D1UNASQAI DHLO3UN T2A DIAF1ERONTA =EN *EKAT1ERW:. <S 4> O7UTW D2H *O $SIMWN1IDHS E6IPEN; $TO2US M2EN D2H =IDI1WTAS 4EGWGE, 6W *$I1ERWN, DOK3W MOI KATAMEMAQHK1ENAI DI2A M2EN . . .
Icon
Name
hipparchicus-0282.txt
Size
43.34 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T HIPPARCHICUS> <P 1> <S 1> $PR3WTON M2EN Q1UONTA CR2H A=ITE3ISQAI QEO2US TA3UTA DID1ONAI KA2I NOE3IN KA2I L1EGEIN KA2I PR1ATTEIN, =AF' 9WN QEO3IS M2EN KECARISMEN1WTATA 4ARXAIS 4AN, SAUT3W: D2E KA2I F1ILOIS KA2I T3H: P1OLEI PROSFIL1ESTATA KA2I E=UKLE1ESTATA KA2I POLUWFEL1ESTATA. <S 2> QE3WN D2E 7ILEWN 4ONTWN =ANABIBAST1EON M1EN SOI *IPP1EAS, KA2I 7OPWS =ANAPLHR3WTAI *O KAT2A T2ON N1OMON =ARIQM2OS KA2I 7OPWS T2O 5ON *IPPIK2ON M2H MEI3WTAI. E=I D2E M2H PROSANAB1HSONTAI *IPPE3IS, ME1IONES =AE2I 4ESONTAI. =AN1AGKH G2AR TO2US M2EN G1HRA: =APAGORE1UEIN, TO2US D2E KA2I 4ALLWS =EKLE1IPEIN. <S 3> PLHROUM1ENOU GE M2HN TO3U *IPPIKO3U =EPIMELHT1EON M2EN 7OPWS TR1EFWNTAI O*I 7IPPOI *WS 5AN D1UNWNTAI P1ONOUS *UPOF1EREIN; O*I G2AR 7HTTOUS T3WN P1ONWN O4UTE A*IRE3IN O4UTE =APOFE1UGEIN D1UNAINT' 4AN. =EPIMELHT1EON D2E 7OPWS E4UCRHSTOI 6WSIN; O*I G2AR A6U =APEIQE3IS TO3IS POLEM1IOIS M3ALLON 5H TO3IS F1ILOIS SUMMACO3USI. <S 4> KA2I O*I LAKT1IZONTES D2E =ANABEBAM1ENOI 7IPPOI =EKPOD2WN . . .
Icon
Name
inst14-0282.txt
Size
270.55 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T INSTITUTIO CYRI> <B 1> <P 1> <S 1> 4$ENNOI1A POQ' *HM3IN =EG1ENETO 7OSAI DHMOKRAT1IAI KATEL1UQHSAN *UP2O T3WN 4ALLWS PWS BOULOM1ENWN POLITE1UESQAI M3ALLON 5H =EN DHMOKRAT1IA:, 7OSAI T' A6U MONARC1IAI, 7OSAI TE =OLIGARC1IAI =AN1H:RHNTAI 4HDH *UP2O D1HMWN, KA2I 7OSOI TURANNE3IN =EPICEIR1HSANTES O*I M2EN A=UT3WN KA2I TAC2U P1AMPAN KATEL1UQHSAN, O*I D2E K5AN *OPOSONO3UN CR1ONON 4ARCONTES DIAG1ENWNTAI, QAUM1AZONTAI *WS SOFO1I TE KA2I E=UTUCE3IS 4ANDRES GEGENHM1ENOI. POLLO2US D' =EDOKO3UMEN KATAMEMAQHK1ENAI KA2I =EN =ID1IOIS O4IKOIS TO2US M2EN 4ECONTAS KA2I PLE1IONAS O=IK1ETAS, TO2US D2E KA2I P1ANU =OL1IGOUS, KA2I 7OMWS O=UD2E TO3IS =OL1IGOIS TO1UTOIS P1ANU TI DUNAM1ENOUS CR3HSQAI PEIQOM1ENOIS TO2US DESP1OTAS. <S 2> 4ETI D2E PR2OS TO1UTOIS =ENENOO3UMEN 7OTI 4ARCONTES M1EN E=ISI KA2I O*I BOUK1OLOI T3WN BO3WN KA2I O*I *IPPOFORBO2I T3WN 7IPPWN, KA2I P1ANTES D2E O*I KALO1UMENOI NOME3IS 9WN 5AN =EPISTAT3WSI Z1W:WN E=IK1OTWS 5AN 4ARCONTES TO1UTWN NOM1IZOINTO; P1ASAS TO1INUN T . . .
Icon
Name
inst58-0282.txt
Size
311.37 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T INSTITUTIO CYRI> <B 5> <P 1> <S 1> $O*I M2EN D2H TA3UT' 4EPRAX1AN TE KA2I 4ELEXAN. *O D2E $K3UROS T2A M2EN $KUAX1AROU =EK1ELEUSE DIALAB1ONTAS FUL1ATTEIN O8US 4H:DEI O=IKEIOT1ATOUS A=UT3W: 4ONTAS; KA2I 7OSA D2E =EMO2I D1IDOTE, *HD1EWS, 4EFH, D1ECOMAI; CR1HSETAI D' A=UTO3IS *UM3WN *O =AE2I M1ALISTA DE1OMENOS. FIL1OMOUSOS D1E TIS T3WN $M1HDWN E6IPE; $KA2I M2HN =EG1W, 6W $K3URE, T3WN MOUSOURG3WN *O D2E $K3UROS E6IPEN; =$ALL' =EG1W, 4EFH, KA2I D1IDWM1I SOI KA2I C1ARIN =AKO1USAS *ESP1ERAS 9WN S2U N3UN 4ECEIS, 4HKOUS1A TE *HD1EWS K4AN MOI D3W:S A=UT3WN M1IAN, STRATE1UESQAI 4AN MOI DOK3W 7HDION 5H O4IKOI M1ENEIN. *O D2E $K3UROS E6IPEN; =$ALL' =EG1W, 4EFH, KA2I D1IDWM1I SOI KA2I C1ARIN O4IOMAI SO2I PLE1IW 4ECEIN 7OTI =EM2E 4H:THSAS 5H S2U =EMO2I 7OTI LAMB1ANEIS; O7UTWS =EG2W *UM3IN DIY3W CAR1IZESQAI. TA1UTHN M2EN O6UN 4ELABEN *O A=IT1HSAS.@ <S 2> $KAL1ESAS D2E *O $K3UROS =$AR1ASPAN $M3HDON, 8OS 6HN A=UT3W: =EK PAID2OS *ETA3IROS, 9W: KA2I T2HN STOL2HN =EKD2US 4EDWKE T2HN $MH . . .
Icon
Name
memorabilia-0282.txt
Size
264.22 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T MEMORABILIA> <B 1> <P 1> <S 1> $POLL1AKIS =EQA1UMASA T1ISI POT2E L1OGOIS =$ATHNA1IOUS 4EPEISAN O*I GRAY1AMENOI $SWKR1ATHN *WS 4AXIOS E4IH QAN1ATOU T3H: P1OLEI. *H M2EN G2AR GRAF2H KAT' A=UTO3U TOI1ADE TIS 6HN; =ADIKE3I $SWKR1ATHS O8US M2EN *H P1OLIS NOM1IZEI QEO2US O=U NOM1IZWN, 7ETERA D2E KAIN2A DAIM1ONIA E=ISF1ERWN; =ADIKE3I D2E KA2I TO2US N1EOUS DIAFQE1IRWN.@ <S 2> $PW3WTON M2EN O6UN, *WS O=UK =EN1OMIZEN O8US *H P1OLIS NOM1IZEI QEO1US, PO1IW: POT' =ECR1HSANTO TEKMHR1IW:? Q1UWN TE G2AR FANER2OS 6HN POLL1AKIS M2EN O4IKOI, POLL1AKIS D2E =EP2I T3WN KOIN3WN T3HS P1OLEWS BWM3WN, KA2I MANTIK3H: CR1WMENOS O=UK =AFAN2HS 6HN. DIETEQR1ULHTO G2AR *WS FA1IH $SWKR1ATHS T2O DAIM1ONION *EAUT3W: SHMA1INEIN; 7OQEN D2H KA2I M1ALIST1A MOI DOKO3USIN A=UT2ON A=ITI1ASASQAI KAIN2A DAIM1ONIA E=ISF1EREIN. <S 3> *O D' O=UD2EN KAIN1OTERON E=IS1EFERE T3WN 4ALLWN, 7OSOI MANTIK2HN NOM1IZONTES O=IWNO3IS TE CR3WNTAI KA2I F1HMAIS KA2I SUMB1OLOIS KA2I QUS1IAIS. O9UTO1I TE G2AR *UP . . .
Icon
Name
oeconomicus-0282.txt
Size
130.14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T OECONOMICUS> <P 1> <S 1> 4$HKOUSA D1E POTE A=UTO3U KA2I PER2I O=IKONOM1IAS TOI1ADE DIALEGOM1ENOU; $E=IP1E MOI, 4EFH, 6W $KRIT1OBOULE, 6AR1A GE *H O=IKONOM1IA =EPIST1HMHS TIN2OS 4ONOM1A =ESTIN, 7WSPER *H =IATRIK2H KA2I *H CALKEUTIK2H KA2I *H TEKTONIK1H? 4$EMOIGE DOKE3I, 4EFH *O $KRIT1OBOULOS. <S 2> 6$H KA2I 7WSPER TO1UTWN T3WN TECN3WN 4ECOIMEN 5AN E=IPE3IN 7O TI 4ERGON *EK1ASTHS, O7UTW KA2I T3HS O=IKONOM1IAS DUNA1IMEQ' 5AN E=IPE3IN 7O TI 4ERGON A=UT3HS =ESTI? $DOKE3I GO3UN, 4EFH *O $KRIT1OBOULOS, O=IKON1OMOU =AGAQO3U E6INAI E6U O=IKE3IN T2ON *EAUTO3U O6IKON. <S 3> 6$H KA2I T2ON 4ALLOU D2E O6IKON, 4EFH *O $SWKR1ATHS, E=I =EPITR1EPOI TIS A=UT3W:, O=UK 5AN D1UNAITO, E=I BO1ULOITO, E6U O=IKE3IN, 7WSPER KA2I T2ON *EAUTO3U? *O M2EN G2AR TEKTONIK2HN =EPIST1AMENOS *OMO1IWS 5AN KA2I 4ALLW: D1UNAITO =ERG1AZESQAI 7O TI PER KA2I *EAUT3W:, KA2I *O O=IKONOMIK1OS G' 5AN *WSA1UTWS. 4$EMOIGE DOKE3I, 6W $S1WKRATES. <S 4> 4$ESTIN 4ARA, 4EFH *O $SWKR1ATHS, T2HN T1ECNHN TA1UTHN =EPISTA . . .
Icon
Name
reequestri-0282.txt
Size
50.53 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T RE EQUESTRI> <P 1> <S 1> =$EPEID2H DI2A T2O SUMB3HNAI *HM3IN POL2UN CR1ONON *IPPE1UEIN O=I1OMEQA 4EMPEIROI *IPPIK3HS GEGEN3HSQAI, BOUL1OMEQA KA2I TO3IS NEWT1EROIS T3WN F1ILWN DHL3WSAI 9H: 5AN NOM1IZOMEN A=UTO2US =ORQ1OTATA 7IPPOIS PROSF1ERESQAI. SUN1EGRAYE M2EN O6UN KA2I $S1IMWN PER2I *IPPIK3HS, 8OS KA2I T2ON KAT2A T2O =$ELEUS1INION =$AQ1HNHSIN 7IPPON CALKO3UN =AN1EQHKE KA2I =EN T3W: B1AQRW: T2A *EAUTO3U 4ERGA =EXET1UPWSEN; *HME3IS GE M1ENTOI 7OSOIS SUNET1UCOMEN TA=UT2A GN1ONTES =EKE1INW:, O=UK =EXALE1IFOMEN =EK T3WN *HMET1ERWN, =ALL2A POL2U 7HDION PARAD1WSOMEN A=UT2A TO3IS F1ILOIS, NOM1IZONTES =AXIOPIST1OTERA E6INAI 7OTI K=AKE3INOS KAT2A TA=UT2A *HM3IN 4EGNW *IPPIK2OS 4WN; KA2I 7OSA D2H PAR1ELIPEN *HME3IS PEIRAS1OMEQA DHL3WSAI.@ $PR3WTON D2E GR1AYOMEN *WS 4AN TIS 7HKISTA =EXAPAT3W:TO =EN *IPPWN1IA:. TO3U M2EN TO1INUN 4ETI =ADAM1ASTOU P1WLOU D3HLON 7OTI T2O S3WMA DE3I DOKIM1AZEIN; T3HS G2AR YUC3HS O=U P1ANU SAF3H TEKM1HRIA PAR1ECETAI *O M1HPW =ANABAIN1OMENOS. <S 2> . . .
Icon
Name
respublac-0282.txt
Size
37.88 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T RP LACEDAEMONIORUM> <P 1> <S 1> =$ALL' =EG2W =ENNO1HSAS POT2E *WS *H $SP1ARTH T3WN =OLIGANQRWPOT1ATWN P1OLEWN O6USA DUNATWT1ATH TE KA2I =ONOMASTOT1ATH =EN T3H: *$ELL1ADI =EF1ANH, =EQA1UMASA 7OTW: POT2E TR1OPW: TO3UT' =EG1ENETO; =EPE2I M1ENTOI KATEN1OHSA T2A =EPITHDE1UMATA T3WN $SPARTIAT3WN, O=UK1ETI =EQA1UMAZON. <S 2> $LUKO3URGON M1ENTOI T2ON Q1ENTA A=UTO3IS TO2US N1OMOUS, O9IS PEIQ1OMENOI H=UDAIM1ONHSAN, TO3UTON KA2I QAUM1AZW KA2I E=IS T2A 4ESCATA /M1ALA! SOF2ON *HGO3UMAI. =EKE3INOS G2AR O=U MIMHS1AMENOS T2AS 4ALLAS P1OLEIS, =ALL2A KA2I =ENANT1IA GNO2US TA3IS PLE1ISTAIS, PRO1ECOUSAN E=UDAIMON1IA: T2HN PATR1IDA =EP1EDEIXEN.@ <S 3> $A=UT1IKA G2AR PER2I TEKNOPOI1IAS, 7INA =EX =ARC3HS 4ARXWMAI, O*I M2EN 4ALLOI T2AS MELLO1USAS T1IKTEIN KA2I KAL3WS DOKO1USAS K1ORAS PAIDE1UESQAI KA2I S1ITW: 9H: *ANUST2ON METRIWT1ATW: TR1EFOUSI KA2I 4OYW: 9H: DUNAT2ON MIKROT1ATW:; O4INOU GE M2HN 5H P1AMPAN =APECOM1ENAS 5H *UDARE3I CRWM1ENAS DI1AGOUSIN. 7WSPER D2E O*I POLLO2I T3WN T2AS T1 . . .
Icon
Name
scholia-0282.txt
Size
1.58 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T SCHOLIA> $QE1OGNID1OS =ESTIN 4EPH TO3U $MEGAR1EWS. O9UTOS D2E *O POIHT2HS PER2I O=UDEN2OS 4ALLOU L1OGON PEPO1IHTAI 5H PER2I =ARET3HS KA2I KAK1IAS =ANQR1WPWN KA2I 4ESTIN *H PO1IHSIS S1UGGRAMMA PER2I =ANQR1WPWN, 7WSPER E4I TIS *IPPIK2OS 5WN SUGGR1AYEIEN PER2I *IPPIK3HS. *H O6UN =ARC1H MOI DOKE3I T3HS POI1HSEWS =ORQ3WS 4ECEIN. 4ARCETAI G2AR PR3WTON =AP2O TO3U E6U GEN1ESQAI. 7W:ETO G2AR O4UT' 4ANQRWPON O4UTE T3WH 4ALLWN O=UD2EN 5AN =AGAQ2ON E3INAI, E=I M2H T2A GENN1HSANTA =AGAQ2A E4IH. 4EDOXEN O6UN A=UT3W: PARADE1IGMASI TO3IS 4ALLOIS Z1W:OIS CR1HSASQAI, 7OSA M2H E=IK3H TR1EFETAI, =ALL2A MET2A T1ECNHS 7EKASTA QERAPE1UETAI, 7OPWS GENNAI1OTATA 7ESONTAI. DHLO3I D' =EN TO3ISDE TO3IS 7EPESI;@ $KRIO2US M2EN KA2I 4ONOUS DIZ1HMEQA, $K1URNE, KA2I 7IPPOUS@ E=UGEN1EAS, KA1I TIS BO1ULETAI =EX =AGAQ3WN@ KT1HSASQAI, G3HMAI D2E KAK2HN KAKO3U O=U MELEDA1INEI@ =ESQL2OS =AN1HR, 4HN TIS CR1HMATA POLL2A DID3W:.@ O=UD2E GUN2H KAKO3U =ANDR2OS =ANA1INETAI E6INAI 4AKOITIS@ . . .
Icon
Name
symposium-0282.txt
Size
68.85 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T SYMPOSIUM> <P 1> <S 1> =$ALL' =EMO2I DOKE3I T3WN KAL3WN K=AGAQ3WN =ANDR3WN 4ERGA O=U M1ONON T2A MET2A SPOUD3HS PRATT1OMENA =AXIOMNHM1ONEUTA E6INAI, =ALL2A KA2I T2A =EN TA3IS PAIDIA3IS. O9IS D2E PARAGEN1OMENOS TA3UTA GIGN1WSKW DHL3WSAI BO1ULOMAI. <S 2> 6HN M2EN G2AR $PANAQHNA1IWN T3WN MEG1ALWN *IPPODROM1IA, $KALL1IAS D2E *O *$IPPON1IKOU =ER3WN =ET1UGCANEN $A=UTOL1UKOU PAID2OS 4ONTOS, KA2I NENIKHK1OTA A=UT2ON PAGKR1ATION 9HKEN 4AGWN =EP2I T2HN Q1EAN. *WS D2E *H *IPPODROM1IA 4ELHXEN, 4ECWN T1ON TE $A=UT1OLUKON KA2I T2ON PAT1ERA A=UTO3U =AP1H:EI E=IS T2HN =EN $PEIRAIE3I O=IK1IAN; SUNE1IPETO D2E A=UT3W: KA2I $NIK1HRATOS. <S 3> =ID2WN D2E *OMO3U 4ONTAS $SWKR1ATHN TE KA2I $KRIT1OBOULON KA2I *$ERMOG1ENHN KA2I =$ANTISQ1ENHN KA2I $CARM1IDHN, TO3IS M2EN =AMF' $A=UT1OLUKON *HGE3ISQA1I TINA 4ETAXEN, A=UT2OS D2E PROS3HLQE TO3IS =AMF2I $SWKR1ATHN, KA2I E6IPEN; <S 4> $E=IS KAL1ON GE *UM3IN SUNTET1UCHKA; *ESTI3AN G2AR M1ELLW $A=UT1OLUKON KA2I T2ON PAT1ERA A=UTO3U. O6IMAI O6UN POL2 . . .
Icon
Name
vectigalibus-0282.txt
Size
29.03 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A XENOPHON> <T VECTIGALIBUS> <P 1> <S 1> =$EG2W M2EN TO3UTO =AE1I POTE NOM1IZW, *OPO3IO1I TINES 5AN O*I PROST1ATAI 6WSI, TOIA1UTAS KA2I T2AS POLITE1IAS G1IGNESQAI. =EPE2I D2E T3WN =$AQ1HNHSI PROESTHK1OTWN 4ELEG1ON TINES *WS GIGN1WSKOUSI M2EN T2O D1IKAION O=UDEN2OS 9HTTON T3WN 4ALLWN =ANQR1WPWN, DI2A D2E T2HN TO3U PL1HQOUS PEN1IAN =ANAGK1AZESQAI 4EFASAN =ADIK1WTEROI E6INAI PER2I T2AS P1OLEIS, =EK TO1UTOU =EPECE1IRHSA SKOPE3IN E4I PH: D1UNAINT' 5AN O*I POL3ITAI DIATR1EFESQAI =EK T3HS *EAUT3WN, 7OQENPER KA2I DIKAI1OTATON, MOM1IZWN, E=I TO3UTO G1ENOITO, 7AMA T3H: TE PEN1IA: A=UT3WN =EPIKEKOUR3HSAQI 5AN KA2I T3W: *UP1OPTOUS TO3IS 7$ELLHSIN E6INAI.@ <S 2> $SKOPO3UNTI D1H MOI 8A =EPEN1OHSA TO3UTO M2EN E=UQ2US =ANEFA1INETO, 7TOI *H C1WRA P1EFUKEN O7IA PLE1ISTAS PROS1ODOUS PAR1ECESQAI. 7OPWS D2E GNWSQ3H: 7OTI =ALHQ2ES TO3UTO L1EGW, PR3WTON DIHG1HSOMAI T2HN F1USIN T3HS =$ATTIK3HS. <S 3> O=UKO3UN T2O M2EN T2AS 7WRAS =ENQ1ADE PRA:OT1ATAS E6INAI KA2I A=UT2A T2A GIGN1OMENA MARTURE3I; 8A GO3UN . . .