This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (58.99 KB)

Icon
Name
colon-0278.txt
Size
54.68 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE OEDIPUS AT COLONUS OF SOPHOCLES > <P O.K.> <S OI> <V 1> TEKNON TUFLOU GERONTOS $ANTIGONH, TINAS <V 2> CWROUS AFIGMEQ' H TINWN ANDRWN POLIN? <V 3> TIS TON PLANHTHN $OIDIPOUN KAQ' *HMERAN <V 4> THN NUN SPANISTOIS DEXETAI DWRHMASIN, <V 5> SMIKRON MEN EXAITOUNTA, TOU SMIKROU D' ETI <V 6> MEION FERONTA, KAI TOD' EXARKOUN EMOI? <V 7> STERGEIN GAR A*I PAQAI ME C*W CRONOS XUNWN <V 8> MAKROS DIDASKEI KAI TO GENNAION TRITON. <V 9> ALL', W TEKNON, QAKHSIN EI TINA BLEPEIS <V 10> H PROS BEBHLOIS H PROS ALSESIN QEWN, <V 11> STHSON ME K=AXIDRUSON, *WS PUQWMEQA <V 12> *OPOU POT' ESMEN; MANQANEIN GAR *HKOMEN <V 13> XENOI PROS ASTWN, *AN D' AKOUSWMEN TELEIN. <S AN> <V 14> PATER TALAIPWR' $OIDIPOUS, PURGOI MEN O*I <V 15> POLIN STEFOUSIN, *WS AP' OMMATWN, PROSW; <V 16> CWROS D' *OD' *IROS, *WS SAF' EIKASAI, BRUWN <V 17> DAFNHS, ELAIAS, AMPELOU; PUKNOPTEROI D' <V 18> EISW KAT' AUTON EUSTOMOUS' AHDONES; <V 19> O*U KWLA KAMYON TOUD' EP' AXESTOU PETROU; <V 20> MAKRAN GAR *WS GERONTI PROUSTALHS *ODON. <S . . .
Icon
Name
header0278.xml
Size
4.31 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file