Show simple item record

Antigone / Sophocles

 
dc.contributor Oxford Text Archive
dc.contributor.author Sophocles
dc.coverage.placeName s.l.
dc.date.accessioned 2018-07-27
dc.date.accessioned 2019-07-04T11:01:26Z
dc.date.available 2019-07-04T11:01:26Z
dc.date.created 441 BCE
dc.identifier ota:0276
dc.identifier.citation http://purl.ox.ac.uk/ota/0276
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12024/0276
dc.description.abstract Resource deposited with the Oxford Text Archive.
dc.format.extent Text data (4 files : ca. 243, 59, 34, 10 KB)
dc.format.medium Digital bitstream
dc.language Greek, Ancient (to 1453)
dc.language.iso grc
dc.publisher University of Oxford
dc.relation.ispartof Legacy Collection Digital Museum
dc.rights Distributed by the University of Oxford under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
dc.rights.label PUB
dc.subject.lcsh Greek drama (Tragedy) -- 5th century B.C.
dc.subject.other Plays
dc.title Antigone / Sophocles
dc.title.alternative The Antigone of Sophocles
dc.title.alternative Antigone Tyrannus
dc.type Text
has.files yes
branding Oxford Text Archive
files.size 357607
files.count 5
otaterms.date.range BCE

This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (349.23 KB)

Icon
Name
antigone-0276.txt
Size
58.65 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< THE ANTIGONE OF SOPHOCLES > <P ANT.> <S AN> <V 1> W KOINON AUTADELFON $ISMHNHV KARA, <V 2> AR' OISQ' *O TI $ZEUV TWN AP' $OIDIPOU KAKWN <V 3> *OPOION OUCI NW:N ETI ZWSAIN TELEI? <V 4> OUDEN GAR OUT' ALGEINON OUT' ATHV ATER <V 5> OUT' AISCRON OUT' ATIMON ESQ', *OPOION OU <V 6> TWN SWN TE K=AMWN OUK OPWP' EGW KAKWN. <V 7> KAI NUN TI TOUT' AU FASI PANDHMW: POLEI <V 8> KHRUGMA QEINAI TON STRATHGON ARTIWV? <V 9> ECEIV TI KE=ISHKOUSAV? H SE LANQANEI <V 10> PROV TOUV FILOUV STEICONTA TWN ECQRWN KAKA? <S IS> <V 11> EMOI MEN OUDEIV MUQOV, $ANTIGONH, FILWN <V 12> OUQ' *HDUV OUT' ALGEINOV *IKET' EX *OTOU <V 13> DUOIN ADELFOIN ESTERHQHMEN DUO, <V 14> MIA: QANONTOIN *HMERA: DIPLH: CERI. <V 15> EPEI DE FROUDOV ESTIN $ARGEIWN STRATOV <V 16> EN NUKTI TH: NUN, OUDEN OID' UPERTERON, <V 17> OUT' EUTUCOUSA MALLON OUT' ATWMENH. <S AN> <V 18> H:DH KALWV, KAI S' EKTOV AULEIWN PULWN <V 19> TOUD' O*UNEK' EXEPEMPON, *WV MONH KLUOIV. <S IS> <V 20> TI D' ESTI? DHLOIV GAR TI KALCAINOUS' EPOV. <S AN> <V . . .
Icon
Name
header0276.xml
Size
5.61 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
isaeus-0276.txt
Size
242.07 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A ISAEUS> <N 01> <S 01> POLL2H M2EN *H METABOL1H MOI G1EGONEN, 6W 4ANDRES, TELEUT1HSANTOS $KLEWN1UMOU. =EKE3INOS G2AR Z3WN M2EN *HM3IN KAT1ELIPE T2HN O=US1IAN, =APOQAN2WN D2E KINDUNE1UEIN PER2I A=UT3HS PEPO1IHKE. KA2I T1OTE M2EN O7UTWS *UP' A=UTO3U SWFR1ONWS =EPAIDEU1OMEQA, 7WST' O=UD' =AKROAS1OMENOI O=UD1EPOT' 4HLQOMEN =EP2I DIKAST1HRION, N3UN D2E =AGWNIO1UMENOI PER2I P1ANTWN 7HKOMEN T3WN *UPARC1ONTWN; O=U G2AR T3WN $KLEWN1UMOU M1ONON =AMFISBHTO3USIN =ALL2A KA2I T3WN PATR1W:WN, =OFE1ILEIN =EP2I TO1UTOIS (*HMAS) =EKE1INW: F1ASKONTES =ARG1URION. <S 02> KA2I O*I M2EN O=IKE3IOI KA2I O*I PROS1HKONTES [=EP2I TO1UTOIS] O*I TO1UTWN =AXIO3USIN *HM3AS KA2I T3WN *OMOLOGOUM1ENWN, 9WN $KLE1WNUMOS KAT1ELIPEN, A=UTO3IS TO1UTWN =ISOMOIR3HSAI; O9UTOI D2E E=IS TO3UTO 7HKOUSIN =ANAISCUNT1IAS, 7WSTE KA2I T2A PATR3W:A PROSAFEL1ESQAI ZHTO3USIN *HM3AS, O=UK =AGNOO3UNTES, 6W 4ANDRES, T2O D1IKAION, =ALL2A POLL2HN *HM3WN =ERHM1IAN KATAGN1ONTES. <S 03> SK1EYASQE G2AR O9IS *EK1ATEROI PISTE1UONTES *WS *UM3AS E=I . . .
Icon
Name
lysias12-0276.txt
Size
33.5 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A LYSIAS> <S 12> <P 1> OUK ARXASQAI MOI DOKEI APORON EINAI, W ANDREV DIKASTAI THV + KATEGORIAV, ALLA PAUSASQAI LEGONTI. TOIAUTA AUTOIV TO MEGEQOV + KAI TOSAUTA TO PLHQOV EIRGASTAI, *WSTE MHT' AN YEUDOMENON + DEINOTERA TWN *UPARCONTWN KATHGORHSAI, MHTE T=ALHQH BOULOMENON + EIPEIN *APANTA DUNASQAI, ALL' ANAGKH H TON KATHGORON APEIPEIN + H TON CRONON EPILIPEIN. <P 2> TO=UNANTION DE MOI DOKOUMEN PEISESQAI H EN TW: PRO TOU CRONW:. + PROTERON MEN GAR EDEI THN ECQRAN TOUV KATHGOROUNTAV EPIDEIXAI, + *HTIV EIH PROV TOUV FEUGONTAV. NUNI DE PARA TWN FEUGONTWN CRH + PUNQANESQAI *HTIV HN AUTOIV PROV THN POLIN ECQRA, ANQ' *OTOU + TOIAUTA ETOLMHSAN EIV AUTHN EXAMARTANEIN. OU MENTOI *WV OUK + ECWN OIKEIAV ECQRAV KAI SUMFORAV TOUV LOGOUV POIOUMAI, ALL' *WV + *APASI POLLHV AFQONIAV OUSHV *UPER TWN IDIWN H *UPER TWN DHMOSIWN + ORGIZESQAI. <P 3> EGW MEN OUN, W ANDREV DIKASTAI, OUT' EMAUTOU PWPOTE OUTE ALLOTRIA + PRAGMATA PRAXAV NUN HNAGKASMAI *UPO TWN GEGENHMENWN TOUTOU KATHGOREIN, + *WSTE POLLAKIV EIV P . . .
Icon
Name
lysias24-0276.txt
Size
9.4 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A LYSIAS> <S 24> <P 1> OU POLLOU DEW CARIN ECEIN, W BOULH, TW: KATHGORW:, *OTI + MOI PARESKEUASE TON AGWNA TOUTONI. PROTERON GAR OUK ECWN + PROFASIN EF' *HV TOU BIOU LOGON DOIHN, NUNI DIA TOUTON EILHFA. + KAI PEIRASOMAI TW: LOGW: TOUTON MEN EPIDEIXAI YEUDOMENON, + EMAUTON DE BEBIWKOTA MECRI THSDE THV *HMERAV EPAINOU MALLON + AXION H FQONOU. DIA GAR OUDEN ALLO MOI DOKEI PARASKEUASAI + TONDE MOI TON KINDUNON O*UTOV H DIA FQONON. <P 2> KAITOI *OSTIV TOUTOIV FQONEI O*UV O*I ALLOI ELEOUSI, TINOV + AN *UMIN *O TOIOUTOV APOSCESQAI DOKEI PONHRIAV? EI MEN GAR + *ENEKA CRHMATWN ME SUKOFANTEI -. EI D' *WV ECQRON *EAUTOU ME + TIMWREITAI, YEUDETAI. DIA GAR THN PONHRIAN AUTOU OUTE FILW: + OUTE ECQRW: PWPOTE ECRHSAMHN AUTW:. <P 3> HDH TOINUN, W BOULH, DHLOV ESTI FQONWN, *OTI TOIAUTH: KECRHMENOV + SUMFORA: TOUTOU BELTIWN EIMI POLITHV. KAIGAR OIMAI DEIN, W + BOULH, TA TOU SWMATOV DUSTUCHMATA TOIV THV YUCHV EPITHDEUMASIN + IASQAI [KALWV]. EI GAR EX ISOU TH: SUMFORA: KAI THN DIANOIAN + *EXW KAI TON ALLO . . .

Show simple item record