This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (341.92 KB)

Icon
Name
header0272.xml
Size
4.79 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
yaban0272.txt
Size
337.14 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
< P. 5.> ALMAN MATBUATI VE [YABAN] yaban'@n almanca tercu%mesi u%zerine muhtelif Alman gazete ve mecmualar@nda c#@kan yaz@lardan baz@ parc#alar al@yoruz: [Bu eser, milletine olan sevgisinden a*deta meczup bir adam@n roman@d@r. Bu yu%zdendie ki, yeis verici mu%nasebetle- rin tasviri okuyanda daha trajik bir tesir b@rak@yor.] (D. H. To%tter, im Westduetschen Beobachter.) [Bu, yeis ic#inde s#ika*yet eden ve nadiren optimist olan yerlerinde bile insan@ daha bu%yu%k bir ihtirasla saran bir eser- dir.] (Literatur.) [YakupKadri, Yaban.@yla Avrupa'n@n art@k ihmal edemi- yeceg~i s#ayan@ dikkat bir sima olarak Garp edebiyat@n@n Fo- rum'una ayak bas@yor. Anadoluda Yunanl@lara kars#@ harbin derin ve sars@c@ sahneleri, bir ko%yu%n tahribi feci bir surette is#gali, bu mu%this# realist ve yer yer lirik renkleri olan eserin sert profilini tes#kil ediyor.] (Das Deutsche Wort.) [Frans@z Flaubert mektebinden gelen Yakup Kadri, bizi kavr@yarak ikna eden ve tamamen kendisine has bir s#ekilde . . .