This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (3.79 MB)

Icon
Name
header0271.xml
Size
6.21 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
platoworks271.txt
Size
3.78 MB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<B APOL> <P 17A> "OTI2 MEN "UMEI$, 'W* 'ANDRE$ 'AQHNAIOI, PEPONQATE "UPO TWN 'EMWN KATHGORWN, 'OUK 'OIDA; 'EGW D'-'OUN-KAI 'AUTO$ "UP' 'AUTWN 'OLIGOU 'EMAUTOU 'EPELAQOMHN, "OUTW PIQANW$ 'ELEGON. KAITOI 'ALHQE$ GE "W$ 'EPO$ 'EIPEIN 'OUDEN 'EIRHKASIN. MALISTA DE 'AUTWN "EN 'EQAUMASA TWN POLLWN "WN 'EYEUSANTO, TOUTO 'EN "WI 'ELEGON "W$ CRHN "UMA$ 'EULABEISQAI MH "UP' 'EMOU4 'EXAPATHQHTE0 <P 17B> "W$ DEINOU 'ONTO$ LEGEIN. TO GAR MH 'AISCUNQHNAI "OTI4 'AUTIKA "UP' 'EMOU4 'EXELEGCQHSONTAI 'ERGWI, 'EPEIDAN MHD' "OPWSTIOUN FAINWMAI DEINO$ LEGEIN, TOUTO MOI 'EDOXEN 'AUTWN 'ANAISCUNTOTATON 'EINAI, 'EI MH 'A=RA DEINON KALOUSIN0 "OUTOI LEGEIN TON 'TALHQH LEGONTA; 'EI MEN-GAR TOUTO LEGOUSIN0, "OMOLOGOIHN 'AN4 'EGWGE 'OU KATA TOUTOU$ 'EINAI "RHTWR. "OUTOI MEN-'OUN, "WSPER 'EGW LEGW0, 'H= TI 'H= 'OUDEN 'ALHQE$ 'EIRHKASIN, "UMEI$ DE MOU 'AKOUSESQE PASAN THN 'ALHQEIAN % 'OU-MENTOI MA DI=A, 'W* 'ANDRE$ 'AQHNAIOI, KEKALLIEPHMENOU$ GE LOGOU$, "WSPER "OI TOUTWN, <P 17C> "RHMASI TE-KAI 'ONOMASIN ' . . .