Show simple item record

The gospels / compiled by A.Q. Morton

 
dc.contributor Morton, Andrew Q D of Computer Science U of Edinburgh
dc.date.accessioned 2018-07-27
dc.date.accessioned 2019-07-04T11:01:23Z
dc.date.available 2019-07-04T11:01:23Z
dc.date.created 70-99
dc.date.issued 1985
dc.identifier ota:0269
dc.identifier.citation http://purl.ox.ac.uk/ota/0269
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12024/0269
dc.description.abstract [197-?] In Ancient Greek Title from University of Oxford Text Archive records
dc.format.extent Text data less than 512 KB Contains markup characters
dc.format.medium Digital bitstream
dc.language Greek, Ancient (to 1453)
dc.language.iso grc
dc.publisher University of Oxford
dc.relation.ispartof Legacy Collection Digital Museum
dc.rights Distributed by the University of Oxford under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
dc.rights.label PUB
dc.subject.lcsh Devotional literature
dc.subject.other Devotional literature
dc.title The gospels / compiled by A.Q. Morton
dc.type Text
has.files yes
branding Oxford Text Archive
files.size 393764
files.count 5

This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (384.54 KB)

Icon
Name
acts-0269.txt
Size
114.91 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<T ACTS> <C 1> TON MEN PRWTON LOGON EPOIHSAMHN PERI PANTWN, W QEOFILE, WN HRXATO O IHSOUS POIEIN TE KAI DIDASKEIN ACRI HS HMERAS ENTEILAMENOS TOIS APOSTOLOIS DIA PNEUMATOS AGIOU OUS EXELEXATO ANELHMFQH. OIS KAI PARESTHSEN EAUTON ZWNTA META TO PAQEIN AUTON EN POLLOIS TEKMHRIOIS, DI HMERWN TESSERAKONTA OPTANOMENOS AUTOIS KAI LEGWN TA PERI THS BASILEIAS TOU QEOU. KAI SUNALIZOMENOS PARHGGEILEN AUTOIS APO IEROSOLUMWN MH CWRIZESQAI, ALL PERIMENEIN THN EPAGGELIAN TOU PATROS HN HKOUSATE MOU. OTI IWANNHS MEN EBAPTISEN UDATI, UMEIS DE EN PNEUMATI BAPTISQHSESQE AGIW OU META POLLAS TAUTAS HMERAS. OI MEN OUN SUNELQONTES HRWTWN AUTON LEGONTES, KURIE, EI EN TW CRONW TOUTW APOKAQISTANEIS THN BASILEIAN TW ISRAHL? EIPEN DE PROS AUTOUS, OUC UMWN ESTIN GNWNAI CRONOUS H KAIROUS OUS O PATHR EQETO EN TH IDIA EXOUSIA. ALLA LHMYESQE DUNAMIN EPELQONTOS TOU AGIOU PNEUMATOS EF UMAS, KAI ESESQE MOU MARTURES EN TE IEROUSALHM KAI EN PASH TH IOUDAIA KAI SAMAREIA KAI EWS ESCATOU THS GHS. KAI TAUTA EIPWN BLEPONTWN AUTW . . .
Icon
Name
header0269.xml
Size
5.51 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
john-0269.txt
Size
87.61 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A JOHN> <C 1> EN ARCH HN O LOGOS, KAI O LOGOS HN PROS TON QEON, KAI QEOS HN O LOGOS. OUTOS HN EN ARCH PROS TON QEON. PANTA DI AUTOU EGENETO, KAI CWRIS AUTOU EGENETO OUDE EN. O GEGONEN EN AUTW ZWH HN, KAI H ZWH HN TO FWS TWN ANQRWPWN. KAI TO FWS EN TH SKOTIA FAINEI, KAI H SKOTIA AUTO OU KATELABEN. EGENETO ANQRWPOS APESTALMENOS PARA QEOU, ONOMA AUTW IWANNHS. OUTOS HLQEN EIS MARTURIAN, INA MARTURHSH PERI TOU FWTOS, INA PANTES PISTEUSWSIN DI AUTOU. OUK HN EKEINOS TO FWS, ALL INA MARTURHSH PERI TOU FWTOS. HN TO FWS TO ALHQINON, O FWTIZEI PANTA ANQRWPON, ERCOMENON EIS TON KOSMON. EN TW KOSMW HN, KAI O KOSMOS DI AUTOU EGENETO, KAI O KOSMOS AUTON OUK EGNW. EIS TA IDIA HLQEN, KAI OI IDIOI AUTON OU PARELABON. OSOI DE ELABON AUTON, EDWKEN AUTOIS EXOUSIAN TEKNA QEOU GENESQAI, TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA AUTOU, OI OUK EX AIMATWN OUDE EK QELHMATOS SARKOS OUDE EK QELHMATOS ANDROS ALL EK QEOU EGENNHQHSAN. KAI O LOGOS SARX EGENETO KAI ESKHNWSEN EN HMIN, KAI EQEASAMEQA THN DOXAN AUTOU, DOXAN WS MONOG . . .
Icon
Name
mark-0269.txt
Size
67.83 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A MARK> <C 1> ARCH TOU EUAGGELIOU IHSOU CRISTOU (UIOU QEOU). KAQWS GEGRAPTAI EN TW HSAIA TW PROFHTH, IDOU APOSTELLW TON AGGELON MOU PRO PROSWPOU SOU, OS KATASKEUASEI THN ODON SOU. FWNH BOWNTOS EN TH ERHMW, ETOIMASATE THN ODON KURIOU, EUQEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU - EGENETO IWANNHS O BAPTIZWN EN TH ERHMW KAI KHRUSSWN BAPTISMA METANOIAS EIS AFESIN AMARTIWN. KAI EXEPOREUETO PROS AUTON PASA H IOUDAIA CWRA KAI OI IEROSOLUMITAI PANTES, KAI EBAPTIZONTO UP AUTOU EN TW IORDANH POTAMW EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUTWN. KAI HN O IWANNHS ENDEDUMENOS TRICAS KAMHLOU KAI ZWNHN DERMATINHN PERI THN OSFUN AUTOU, KAI ESQIWN AKRIDAS KAI MELI AGRION. KAI EKHRUSSEN LEGWN, ERCETAI O ISCUROTEROS MOU OPISW MOU, OU OUK EIMI IKANOS KUYAS LUSAI TON IMANTA TWN UPODHMATWN AUTOU.EGW EBAPTISA UMAS UDATI, AUTOS DE BAPTISEI UMAS EN PNEUMATI AGIW. KAI EGENETO EN EKEINAIS TAIS HMERAIS HLQEN IHSOUS APO NAZARET THS GALILAIAS KAI EBAPTISQH EIS TON IORDANHN UPO IWANNOU. KAI EUQUS ANABAINWN EK TOU UDATOS EIDEN SCIZOMENO . . .
Icon
Name
matthew-0269.txt
Size
108.67 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A MATTHEW> <C 1> BIBLOS GENESEWS IHSOU CRISTOU UIOU DAUID UIOU ABRAAM. ABRAAM EGENNHQEN TON ISAAK, ISAAK DE EGENNHSEN TON IAKWB, IAKWB DE EGENNHSEN TON IOUDAN KAI TOUS ADELFOUS AUTOU, IOUDAS DE EGENNHSEN TON FARES KAI TON ZARA EK THS QAMAR, FARES DE EGENNHSEN TON ESRWM, ESRWM DE EGENNHSEN TON ARAM, ARAM DE EGENNHSEN TON AMINADAB, AMINADAB DE EGENNHSEN TON NAASSWN, NAASSWN DE EGENNHSEN TON SALMWN, SALMWN DE EGENNHSEN TON BOES EK THS RACAB, BOES DE EGENNHSEN TON IWBHD EK THS ROUQ, IWBHD DE EGENNHSEN TON IESSAI, IESSAI DE EGENNHSEN TON DAUID TON BASILEA. DAUID DE EGENNHSEN TON SOLOMWNA EK THS TOU OURIOU, SOLOMWN DE EGENNHSEN TON ROBOAM, ROBOAM DE EGENNHSEN TON ABIA, ABIA DE EGENNHSEN TON ASAF, ASAF DE EGENNHSEN TON IWSAFAT, IWSAFAT DE EGENNHSEN TON IWRAM, IWRAM DE EGENNHSEN TON OZIAN, OZIAS DE EGENNHSEN TON IWAQAM, IWAQAM DE EGENNHSEN TON ACAZ, ACAZ DE EGENNHSEN TON EZEKIAN, EZEKIAS DE EGENNHSEN TON MANASSH, MANASSHS DE EGENNHSEN TON AMWS, AMWS DE EGENNHSEN TON IWSIAN, IWSIAS DE EGENNHSE . . .

Show simple item record