This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (38.32 KB)

Icon
Name
header0268.xml
Size
4.59 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
meliton-0268.txt
Size
33.73 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<MELITON> MELI'TWNOS 1 PERI' PA'SXA 2 (H ME'N GRAFH' TH"S (EBRAIKH"S )EKSO'DOY )ANE'GNWSTAI, KAI' TA' (PH'MATA TOY" MYSTHRI'OY DIASESA'FHTAI: 4 PW"S TO' PRO'BATON QY'ETAI 5/KAI' PW"S (O LAO'S SW-'ZETAI. 6 TOI'NYN KSY'NETE, )W" )AGAPHTOI': (OY'TWS )ESTIN7/KAINO'N KAI' PALAIO'N,8 )AI'DION KAI' PRO'SKAIRON,9/FQARTO'N KAI' )A'FQARTON,10 QNHTO'N KAI' )AQA'NATON11/TO' TOY" PA'SXA MYSTH'RION:12 PALAIO'N ME'N KATA' TO'N NO'MON,13/KAINO'M DE' KATA' TO' LO'GON,14 PRO'SKAIRON DIA' TO'N TY'PON,15/)AI'DION DIA' TH'N XA'RIN,16 FQARTO'N DIA' TH'N TOY" PROBA'TOY SFAGH'N,17 )A'FQARTON DIA' TH'N TOY" KYRI'OY ZWH'N,'8 QNHTO'N DIA' TH'N )EN GH-" THFH'N,19 )AQA'NATON DIA' TH'N )EK NEKRW"N )ANA'STASIN:20 PALAIO'S ME'N (O NO'MOS,21/KAINO'S DE' (O LO'GOS,22 PRO'SKAIROS (O TY'POS,23/)AI'DIOS (H XA'RIS,24 FQARTO'N TO' PRO'BATON,25/)A'FQARTOS (O KY'RIOS,26 SFAGEI'S (WS )AMNO'S,27/)ANASTA'S (WS QEO'S,28 KAI' GA'R (WS PRO'BATON )EIS SFAGH'N )H'XQH,29/)ALL* )OYDE' PRO'BATON )H"N:30 KAI' (WS )AMNO'S )A'FWNOS,31/)ALL . . .