Show simple item record

Lysiae Orationes XII and XXIV / Lysias

 
dc.contributor Waite, Stephen V.F. Packard Humanities Institute Los Altos
dc.contributor.author Lysias
dc.coverage.placeName s.l.
dc.date.accessioned 2018-07-27
dc.date.accessioned 2019-07-04T11:01:22Z
dc.date.available 2019-07-04T11:01:22Z
dc.date.created 403 BCE
dc.date.issued 1990
dc.identifier ota:0267
dc.identifier.citation http://purl.ox.ac.uk/ota/0267
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12024/0267
dc.description.abstract Forms part of Project LIBRI (Literary Information Bases for Research and Instruction), a collection of literary texts collected by Stephen V.F. Waite, begun as the American Philological Association Repository of Classical Texts in Machine-Readable Form
dc.format.extent Text data (2 files : ca. 34, 10 KB)
dc.format.medium Digital bitstream
dc.language Greek, Ancient (to 1453)
dc.language.iso grc
dc.publisher University of Oxford
dc.relation.ispartof Legacy Collection Digital Museum
dc.rights Distributed by the University of Oxford under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
dc.rights.label PUB
dc.subject.lcsh Speeches, addresses, etc., Greek -- 4th century B.C.
dc.subject.other Addresses
dc.title Lysiae Orationes XII and XXIV / Lysias
dc.type Text
has.files yes
branding Oxford Text Archive
files.size 49282
files.count 3
otaterms.date.range BCE

This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (48.13 KB)

Icon
Name
header0267.xml
Size
5.23 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
lysias12-0267.txt
Size
33.5 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A LYSIAS> <S 12> <P 1> OUK ARXASQAI MOI DOKEI APORON EINAI, W ANDREV DIKASTAI THV + KATEGORIAV, ALLA PAUSASQAI LEGONTI. TOIAUTA AUTOIV TO MEGEQOV + KAI TOSAUTA TO PLHQOV EIRGASTAI, *WSTE MHT' AN YEUDOMENON + DEINOTERA TWN *UPARCONTWN KATHGORHSAI, MHTE T=ALHQH BOULOMENON + EIPEIN *APANTA DUNASQAI, ALL' ANAGKH H TON KATHGORON APEIPEIN + H TON CRONON EPILIPEIN. <P 2> TO=UNANTION DE MOI DOKOUMEN PEISESQAI H EN TW: PRO TOU CRONW:. + PROTERON MEN GAR EDEI THN ECQRAN TOUV KATHGOROUNTAV EPIDEIXAI, + *HTIV EIH PROV TOUV FEUGONTAV. NUNI DE PARA TWN FEUGONTWN CRH + PUNQANESQAI *HTIV HN AUTOIV PROV THN POLIN ECQRA, ANQ' *OTOU + TOIAUTA ETOLMHSAN EIV AUTHN EXAMARTANEIN. OU MENTOI *WV OUK + ECWN OIKEIAV ECQRAV KAI SUMFORAV TOUV LOGOUV POIOUMAI, ALL' *WV + *APASI POLLHV AFQONIAV OUSHV *UPER TWN IDIWN H *UPER TWN DHMOSIWN + ORGIZESQAI. <P 3> EGW MEN OUN, W ANDREV DIKASTAI, OUT' EMAUTOU PWPOTE OUTE ALLOTRIA + PRAGMATA PRAXAV NUN HNAGKASMAI *UPO TWN GEGENHMENWN TOUTOU KATHGOREIN, + *WSTE POLLAKIV EIV P . . .
Icon
Name
lysias24-0267.txt
Size
9.4 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A LYSIAS> <S 24> <P 1> OU POLLOU DEW CARIN ECEIN, W BOULH, TW: KATHGORW:, *OTI + MOI PARESKEUASE TON AGWNA TOUTONI. PROTERON GAR OUK ECWN + PROFASIN EF' *HV TOU BIOU LOGON DOIHN, NUNI DIA TOUTON EILHFA. + KAI PEIRASOMAI TW: LOGW: TOUTON MEN EPIDEIXAI YEUDOMENON, + EMAUTON DE BEBIWKOTA MECRI THSDE THV *HMERAV EPAINOU MALLON + AXION H FQONOU. DIA GAR OUDEN ALLO MOI DOKEI PARASKEUASAI + TONDE MOI TON KINDUNON O*UTOV H DIA FQONON. <P 2> KAITOI *OSTIV TOUTOIV FQONEI O*UV O*I ALLOI ELEOUSI, TINOV + AN *UMIN *O TOIOUTOV APOSCESQAI DOKEI PONHRIAV? EI MEN GAR + *ENEKA CRHMATWN ME SUKOFANTEI -. EI D' *WV ECQRON *EAUTOU ME + TIMWREITAI, YEUDETAI. DIA GAR THN PONHRIAN AUTOU OUTE FILW: + OUTE ECQRW: PWPOTE ECRHSAMHN AUTW:. <P 3> HDH TOINUN, W BOULH, DHLOV ESTI FQONWN, *OTI TOIAUTH: KECRHMENOV + SUMFORA: TOUTOU BELTIWN EIMI POLITHV. KAIGAR OIMAI DEIN, W + BOULH, TA TOU SWMATOV DUSTUCHMATA TOIV THV YUCHV EPITHDEUMASIN + IASQAI [KALWV]. EI GAR EX ISOU TH: SUMFORA: KAI THN DIANOIAN + *EXW KAI TON ALLO . . .

Show simple item record