This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (247.64 KB)

Icon
Name
header0266.xml
Size
5.57 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
isaeus-0266.txt
Size
242.07 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A ISAEUS> <N 01> <S 01> POLL2H M2EN *H METABOL1H MOI G1EGONEN, 6W 4ANDRES, TELEUT1HSANTOS $KLEWN1UMOU. =EKE3INOS G2AR Z3WN M2EN *HM3IN KAT1ELIPE T2HN O=US1IAN, =APOQAN2WN D2E KINDUNE1UEIN PER2I A=UT3HS PEPO1IHKE. KA2I T1OTE M2EN O7UTWS *UP' A=UTO3U SWFR1ONWS =EPAIDEU1OMEQA, 7WST' O=UD' =AKROAS1OMENOI O=UD1EPOT' 4HLQOMEN =EP2I DIKAST1HRION, N3UN D2E =AGWNIO1UMENOI PER2I P1ANTWN 7HKOMEN T3WN *UPARC1ONTWN; O=U G2AR T3WN $KLEWN1UMOU M1ONON =AMFISBHTO3USIN =ALL2A KA2I T3WN PATR1W:WN, =OFE1ILEIN =EP2I TO1UTOIS (*HMAS) =EKE1INW: F1ASKONTES =ARG1URION. <S 02> KA2I O*I M2EN O=IKE3IOI KA2I O*I PROS1HKONTES [=EP2I TO1UTOIS] O*I TO1UTWN =AXIO3USIN *HM3AS KA2I T3WN *OMOLOGOUM1ENWN, 9WN $KLE1WNUMOS KAT1ELIPEN, A=UTO3IS TO1UTWN =ISOMOIR3HSAI; O9UTOI D2E E=IS TO3UTO 7HKOUSIN =ANAISCUNT1IAS, 7WSTE KA2I T2A PATR3W:A PROSAFEL1ESQAI ZHTO3USIN *HM3AS, O=UK =AGNOO3UNTES, 6W 4ANDRES, T2O D1IKAION, =ALL2A POLL2HN *HM3WN =ERHM1IAN KATAGN1ONTES. <S 03> SK1EYASQE G2AR O9IS *EK1ATEROI PISTE1UONTES *WS *UM3AS E=I . . .