This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (107.28 KB)

Icon
Name
header0265.xml
Size
6.43 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
homerichymns-0265.txt
Size
100.85 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A HOMERIC> <T HYMNS> <N 01> OI MEN GAR DRAKANW: S', OI D' IKARW: HNEMOESSH: FAS', OI D' EN NAXW:, DION GENOS EIRAFIWTA, OI DE S' EP' ALFEIW: POTAMW: BAQUDINHENTI KUSAMENHN SEMELHN TEKEEIN DII TERPIKERAUNW:, ALLOI D' EN QHBH:SIN ANAX SE LEGOUSI GENESQAI YEUDOMENOI; SE D' ETIKTE PATHR ANDRWN TE QEWN TE POLLON AP' ANQRWPWN KRUPTWN LEUKWLENON HRHN. ESTI DE TIS NUSH UPATON OROS ANQEON ULH: THLOU FOINIKHS SCEDON AIGUPTOIO ROAWN KAI OI ANASTHSOUSIN AGALMATA POLL' ENI NHOIS. WS DE TAMEN TRIA, SOI PANTWS TRIETHRISIN AIEI ANQRWPOI REXOUSI TELHESSAS EKATOMBAS. H KAI KUANEH:SIN EP' OFRUSI NEUSE KRONIWN; AMBROSIAI D' ARA CAITAI EPERRWSANTO ANAKTOS KRATOS AP' AQANATOIO, MEGAN D' ELELIXEN OLUMPON. WS EIPWN EKELEUSE KARHATI MHTIETA ZEUS. ILHQ' EIRAFIWTA GUNAIMANES; OI DE S' AOIDOI A:DOMEN ARCOMENOI LHGONTES T', OUDE PH: ESTI SEI' EPILHQOMENW: IERHS MEMNHSQAI AOIDHS. KAI SU MEN OUTW CAIRE DIWNUS' EIRAFIWTA, SUN MHTRI SEMELH: HN PER KALEOUSI QUWNHN. <N 02> <L 1> DHMHTR' H&UKOMON SEMNHN QEAN ARCOM' AEID . . .