This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (676.76 KB)

Icon
Name
header0263.xml
Size
5.59 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
iliad1-0263.txt
Size
323.44 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A HOMER> <T ILIAD> <B 1> <L 1> MHNIN AEIDE, QEA, PHLHIADEW ACILHOS OULOMENHN, H MURI ACAIOIS ALGE EQHKE, POLLAS D IFQIMOUS YUCAS AIDI PROIAYEN HRWWN, AUTOUS DE ELWRIA TEUCE KUNESSIN OIWNOISI TE PASI, DIOS D ETELEIETO BOULH, EX OU DH TA PRWTA DIASTHTHN ERISANTE ATREIDHS TE ANAX ANDRWN KAI DIOS ACILLEUS. TIS T AR SFWE QEWN ERIDI XUNEHKE MACESQAI? LHTOUS KAI DIOS UIOS. O GAR BASILHI COLWQEIS NOUSON ANA STRATON WRSE KAKHN, OLEKONTO DE LAOI, OUNEKA TON CRUSHN HTIMASEN ARHTHRA ATREIDHS. O GAR HLQE QOAS EPI NHAS ACAIWN LUSOMENOS TE QUGATRA FERWN T APEREISI APOINA, STEMMAT ECWN EN CERSIN EKHBOLOU APOLLWNOS CRUSEWI ANA SKHPTRWI, KAI LISSETO PANTAS ACAIOUS, ATREIDA DE MALISTA DUW, KOSMHTORE LAWN. ATREIDAI TE KAI ALLOI EUKNHMIDES ACAIOI, UMIN MEN QEOI DOIEN OLUMPIA DWMAT ECONTES EKPERSAI PRIAMOIO POLIN, EU D OIKAD IKESQAI. PAIDA D EMOI LUSAITE FILHN, TA D APOINA DECESQAI, AZOMENOI DIOS UION EKHBOLON APOLLWNA. ENQ ALLOI MEN PANTES EPEUFHMHSAN ACAIOI AIDEISQAI Q IERHA KAI AGLAA DECQAI APOINA. ALL . . .
Icon
Name
iliad2-0263.txt
Size
347.73 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A HOMER> <T ILIAD> <B 13> <L 1> ZEUS D EPEI OUN TRWAS TE KAI EKTORA NHUSI PELASSE, TOUS MEN EA PARA THISI PONON T ECEMEN KAI OIZUN NWLEMEWS, AUTOS DE PALIN TREPEN OSSE FAEINW, NOSFIN EF IPPOPOLWN QRHIKWN KAQORWMENOS AIAN MUSWN T AGCEMACWN KAI AGAUWN IPPHMOLGWN GLAKTOFAGWN, ABIWN TE DIKAIOTATWN ANQRWPWN. ES TROIHN D OU PAMPAN ETI TREPEN OSSE FAEINW. OU GAR O G AQANATWN TINA ELPETO ON KATA QUMON ELQONT H TRWESSIN ARHXEMEN H DANAOISIN. OUD ALAOSKOPIHN EICE KREIWN ENOSICQWN. KAI GAR O QAUMAZWN HSTO PTOLEMON TE MACHN TE UYOU EP AKROTATHS KORUFHS SAMOU ULHESSHS QRHIKIHS. ENQEN GAR EFAINETO PASA MEN IDH, FAINETO DE PRIAMOIO POLIS KAI NHES ACAIWN. ENQ AR O G EX ALOS EZET IWN, ELEAIRE D ACAIOUS TRWSIN DAMNAMENOUS, DII DE KRATERWS ENEMESSA. AUTIKA D EX OREOS KATEBHSETO PAIPALOENTOS KRAIPNA POSI PROBIBAS. TREME D OUREA MAKRA KAI ULH POSSIN UP AQANATOISI POSEIDAWNOS IONTOS. TRIS MEN OREXAT IWN, TO DE TETRATON IKETO TEKMWR, AIGAS, ENQA DE OI KLUTA DWMATA BENQESI LIMNHS CRUSEA MARMAIRONTA TETEUCATA . . .