This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (49.65 KB)

Icon
Name
header0259.xml
Size
5.28 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
theogony-0259.txt
Size
44.37 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A HESIOD> <T THEOGONY> MOUSAWN ELIKWNIADWN ARCWMEQ' AEIDEIN, AI Q' ELIKWNOS ECOUSIN OROS MEGA TE ZAQEON TE KAI TE PERI KRHNHN IOEIDEA POSS' APALOISIN ORCEUNTAI KAI BWMON ERISQENEOS KRONIWNOS. KAI TE LOESSAMENAI TERENA CROA PERMHSSOIO H IPPOU KRHNHS H OLMEIOU ZAQEOIO AKROTATW: ELIKWNI COROUS ENEPOIHSANTO KALOUS, IMEROENTAS; EPERRWSANTO DE POSSIN. ENQEN APORNUMENAI, KEKALUMMENAI HERI POLLH:, ENNUCIAI STEICON PERIKALLEA OSSAN IEISAI, UMNEUSAI DIA T' AIGIOCON KAI POTNIAN HRHN ARGEIHN, CRUSEOISI PEDILOIS EMBEBAUIAN, KOURHN T' AIGIOCOIO DIOS GLAUKWPIN AQHNHN FOIBON T' APOLLWNA KAI ARTEMIN IOCEAIRAN HDE POSEIDAWNA GAIHOCON, ENNOSIGAION, KAI QEMIN AIDOIHN ELIKOBLEFARON T' AFRODITHN HBHN TE CRUSOSTEFANON KALHN TE DIWNHN LHTW T' IAPETON TE IDE KRONON AGKULOMHTHN HW T' HELION TE MEGAN LAMPRAN TE SELHNHN GAIAN T' WKEANON TE MEGAN KAI NUKTA MELAINAN ALLWN T' AQANATWN IERON GENOS AIEN EONTWN. AI NU POQ' HSIODON KALHN EDIDAXAN AOIDHN, ARNAS POIMAINONQ' ELIKWNOS UPO ZAQEOIO. TONDE DE ME PRWTISTA QEAI . . .