This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (26.34 KB)

Icon
Name
header0258.xml
Size
5.43 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
scutum-0258.txt
Size
20.9 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A HESIOD> <T SCUTUM> H OIH PROLIPOUSA DOMOUS KAI PATRIDA GAIAN HLUQEN ES QHBAS MET' ARH&ION AMFITRUWNA ALKMHNH, QUGATHR LAOSSOOU HLEKTRUWNOS; H RA GUNAIKWN FULON EKAINUTO QHLUTERAWN EIDE&I TE MEGEQEI TE; NOON GE MEN OU TIS ERIZE TAWN, AS QNHTAI QNHTOIS TEKON EUNHQEISAI. THS KAI APO KRHQEN BLEFARWN T' APO KUANEAWN TOION AHQ' OION TE POLUCRUSOU AFRODITHS. H DE KAI WS KATA QUMON EON TIESKEN AKOITHN, WS OU PW TIS ETISE GUNAIKWN QHLUTERAWN; H MEN OI PATER' ESQLON APEKTANE IFI DAMASSAS, CWSAMENOS PERI BOUSI; LIPWN D' O GE PATRIDA GAIAN ES QHBAS IKETEUSE FERESSAKEAS KADMEIOUS. ENQ' O GE DWMAT' ENAIE SUN AIDOIH: PARAKOITI NOSFIN ATER FILOTHTOS EFIMEROU, OUDE OI HEN PRIN LECEWN EPIBHNAI E&USFUROU HLEKTRUWNHS, PRIN GE FONON TEISAITO KASIGNHTWN MEGAQUMWN HS ALOCOU, MALERW: DE KATAFLEXAI PURI KWMAS ANDRWN HRWWN TAFIWN IDE THLEBOAWN. TWS GAR OI DIEKEITO, QEOI D' EPI MARTUROI HSAN; TWN O G' OPLIZETO MHNIN, EPEIGETO D' OTTI TACISTA EKTELESAI MEGA ERGON, O OI DIOQEN QEMIS HEN. TW: D' AMA IEMENOI POLE . . .