This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (42.01 KB)

Icon
Name
header0257.xml
Size
5.27 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file
Icon
Name
opera-0257.txt
Size
36.75 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<A HESIOD> <T OPERA> MOUSAI PIERIHQEN AOIDH:SIN KLEIOUSAI DEUTE, DI' ENNEPETE, SFETERON PATER' UMNEIOUSAI; ON TE DIA BROTOI ANDRES OMWS AFATOI TE FATOI TE, RHTOI T' ARRHTOI TE DIOS MEGALOIO EKHTI. REA MEN GAR BRIAEI, REA DE BRIAONTA CALEPTEI, REIA D' ARIZHLON MINUQEI KAI ADHLON AEXEI, REIA DE T' IQUNEI SKOLION KAI AGHNORA KARFEI ZEUS UYIBREMETHS, OS UPERTATA DWMATA NAIEI. KLUQI IDWN A&IWN TE, DIKH: D' IQUNE QEMISTAS TUNH EGW DE KE, PERSH, ETHTUMA MUQHSAIMHN. OUK ARA MOUNON EHN ERIDWN GENOS, ALL' EPI GAIAN EISI DUW; THN MEN KEN EPAINESSEIE NOHSAS, H D' EPIMWMHTH; DIA D' ANDICA QUMON ECOUSIN. H MEN GAR POLEMON TE KAKON KAI DHRIN OFELLEI, SCETLIH; OU TIS THN GE FILEI BROTOS, ALL' UP' ANAGKHS AQANATWN BOULH:SIN ERIN TIMWSI BAREIAN. THN D' ETERHN PROTERHN MEN EGEINATO NUX EREBENNH, QHKE DE MIN KRONIDHS UYIZUGOS, AIQERI NAIWN, GAIHS EN RIZH:SI, KAI ANDRASI POLLON AMEINW; H TE KAI APALAMON PER OMWS EPI ERGON EGEIREN. EIS ETERON GAR TIS TE IDWN ERGOIO CATIZEI PLOUSION, OS SPEUDEI MEN ARWMENAI . . .