This item is
Publicly Available
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

 Files for this item

 Download all local files for this item (64.67 KB)

Icon
Name
gregnyssa-0255.txt
Size
59.58 KB
Format
Text file
Description
Version of the work in plain text format
 Download file  Preview
 File Preview  
<T GREG NYSS> <P 273> <L 1> GRHGORI'OY )EPISKO'POY NY'SSHS 273,1 <L 2> PERI' TH"S TRIHME'ROY PROQESMI'AS 273,2 <L 3> TH"S )ANASTA'SEWS 273,3 <L 4> TOY" KYRI'OY (HMW"N )IHSOY" XRISTOY" 273,4 <L 5. )EI' TIS PATRIARXW"N )EYLOGI'A QEI'W- PNEY'MATI TO' BE'BAION 273,5 <L 6> )E'XOYSA, )EI' TI TH"S PNEYMATIK"S NOMOQESI'AS )AGAQO'N DI* 273,6 <L 7> )EPAGGELI'AS TOI"S KATORQOY"SIN )ELPI'ZETAI, )EI' TIS DIA' TW"N 273,7 <L 8> (ISTORIKW"N )AINIGMA'TWN TH"S )ALHQEI'AS PRODIATY'PWSIS )EI"NAI 273,8 <L 9> PEPI'STEYTAI, )EI' TIS PROFHTIKH' FWNH' TA' (YPE'R FY'SIN + 273,9 )EYAGGELI'ZETAI, <L 10> PA'NTA )EKEI"NA (H PAROY"SA XA'RIS )ESTI'N. KAI' (W'SPER KATA' 273,10 <L 11> TO' PROKEI'MENON TOI"S )OFQALMOI"S (HMW"N QE'AMA (E'N FW"S + 273,11 . . .
Icon
Name
header0255.xml
Size
5.08 KB
Format
XML
Description
METADATA
 Download file